ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוניות הקריון בע"מ נגד מוטורולה סולושנס ישראל בע'מ :

בפני כבוד ה שופטת לובנה שלאעטה חלאילה

תובעת

מוניות הקריון (קרית ביאליק) בע"מ

נגד

נתבעות

  1. מוטורולה סולושנס ישראל בע'מ
  2. הוט מובייל בע"מ

החלטה

לפני בקשה לביטול פסק הדין שניתן נגד המבקשת, הנתבעת 1 (להלן: "המבקשת"), בהעדר הגנה, ביום 26.11.19, במסגרתו חויבה המבקשת לשלם לתובעת סכום של 151,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, אגרת ההליך בסכום של 2,052 ₪ ושכ"ט עו"ד בסכום של 12,000 ₪.
רקע וטענות הצדדים
ענייננו בתביעה שהוגשה לביהמ"ש ביום 22.2.18. התביעה המקורית הוגשה רק נגד חברת הוט מובייל בע"מ, הנתבעת 2. לאור טענת הנתבעת 2 בכתב ההגנה ולאחר שהתקיים קדם משפט במסגרתו חזר ב"כ הנתבעת 2 על הטענה כי היריבות הינה בין התובעת לחברת מוטורולה, הוגש ביום 10.3.19 , כתב תביעה מתוקן בו צורפה, המבקשת, חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ כנתבעת נוספת ב הליך.
בו ביום ניתנה החלטה ע"י ביהמ"ש לפיה כתב התביעה המתוקן הוגש ללא רשות וכי אם עומד ב"כ התובעת על תיקון התביעה, יגיש בקשה מתאימה לכך תוך 7 ימים.
ביום 14.3.19 הוגשה בקשה לתיקון כתב התביעה, בה נתבקש ביהמ"ש להתיר צירוף נתבעת נוספת להליך, היא הנתבעת 1, ולאפשר תיקונים נוספים שפורטו בגוף הבקשה. ביום 21.3.19 הוגשה תגובת הנתבעת 2 לבקשה וב החלטתי מיום 22.3.19, לאחר שהבהרתי כי אני רואה להיעתר לבקשה ככל שהיא נוגעת להוספת נתבעת חדשה, אפשרתי לתובעת להשיב לתגובה, לאור השכלת התיקון המבוקש על שאלת ההוצאות כלפי הנתבעת 2.
בסופו של יום ובהחלטה מיום 3.6.19 נעתרתי לבקשת התובעת לתיקון כתב התביעה תוך חיובה בתשלום הוצאות משפט בסכום של 2,000 ₪.

ביום 21.11.19, ובהמשך לבקשה מיום 5.11.19 בה עתרה למתן פס"ד בהעדר, הגישה התובעת אישור מסירה המלמד על המצאת כתב התביעה המתוקן לידי המבקשת, ביום 12.5.19.
ביום 26.11.19 וכאמור בפתח החלטה זו ניתן פס"ד בהעדר הגנה, נגד המבקשת.
המבקשת טענה בבקשתה כי ביום 12.5.19 נמסר לידיה כתב התביעה המתוקן, זאת בטרם ניתנה החלטה ע"י ביהמ"ש המתירה את תיקון כתב התביעה. לטענתה, המצאה זו של כתב התביעה המתוקן לפני מתן רשות לתיקונו, אסורה היא ומשוללת כל נפקות ויש לבטל את פסה"ד בשל כך.
התובעת התנגד ה לבקשה לביטול פסה"ד וטענה כי המבקשת הודתה למעשה כי כתב התביעה נתקבל אצלה ביום 12.5.19 ועל כן, היה עליה להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים לאחר מכן, כנדרש בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ואם המתינה עד מתן היתר ע"י ביהמ"ש הרי שהיה עליה להגיש את כתב ההגנה עד ליום 3.7.19; בפועל פסה"ד ניתן לאחר חלוף יותר מ- 5 חודשים, ממועד ההמצאה, ומבלי שיוגש כתב הגנה מטעם המבקשת.
המבקשת השיבה לתגובה וחזרה על נימוקי בקשתה, תוך שנטען לפסול בהתנהלותה של התובעת והודגש כי לא בוצעה המצאה חדשה/נוספת לאחר שביהמ"ש התיר תיקון כתב התביעה .
דיון והכרעה
לאחר ששקלתי את הבקשה ובחנתי את טיעוניהם של הצדדים וכדי ליתן למבקשת את יומה בביהמ"ש, מצאתי להורות על ביטול פסק הדין.
כלל ידוע הוא כי ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה נבחן בשני מסלולים. האחד, ביטול מחובת הצדק והשני ביטול מתוקף שיקול הדעת המוקנה לביהמ"ש, לפי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי. בבחינה זו, ובעת הפעלת שיקול דעתו, ביהמ"ש מתייחס לשתי שאלות: ראשית- הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקשת לא הגישה את הגנתה; שנית- מה הם סיכויי ההצלחה של הנתבעת- המבקשת, אם יבוטל פסק הדין.
מנגד, מקום שפסק הדין, שניתן במעמד צד אחד, פגום – ובדרך כלל נובע הפגם מהעדר המצאה כדין למבקש, יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. ביטול כזה נעשה "מתוך חובת הצדק".
חרף טענותיה של המבקשת ועל אף שכתב התביעה המתוקן הומצא אליה בטרם תינתן החלטה סופית בדבר תיקון כתב התביעה, ספק אם נפל פגם בפסק הדין המצדיק את ביטולו מחובת הצדק, וזאת משני טעמים עיקריים;
האחד, בהחלטה מיום 22.3.19, היא ההחלטה הראשונה שניתנה בבקשה לתיקון כתב התביעה נכתב "לעניין הוספת נתבעת חדשה, וגם אם ניתן היה לעתור להוספתה, עובר לקדם שהתקיים ונוכח טענות הנתבעת בכתב הגנתה, אני רואה להיעתר לבקשה. ...אשר לתיקונים האחרים בכתב התביעה המתוקן, אני מאפשרת לתובעת להשיב לתגובה זו בהתאם לתקנות....החלטה סופית תינתן לאחר הגשת תשובה או לאחר חלוף המועד להגשתה".
בהחלטה זו, אף כי לא מדובר בהחלטה סופית בבקשה לתיקון כתב התביעה, אושר למעשה צירוף נתבעת נוספת להליך וניתנה לתובעת זכות תשובה בשאלת ההוצאות, ביחסים מול הנתבעת 2.
הטעם השני – גם אם לא נראה בהחלטה מיום 22.3.19 כהחלטה פוזיטיבית המתירה את התיקון, הרי שאת ההחלטה מיום 3.6.19, בה הותר תיקון כתב התביעה, ניתן לראות כהחלטה המאשררת בדיעבד את ההמצאה שנעשתה ומהווה תחילת מניין הימים לעניין הגשת כתב הגנה (שהינו 60 ימים, ולא 30 ימים כטענת התובעת; ראו תקנה 19 המתוקנת, לתקנות סדה"א). במלים אחרות, מרגע שהותר התיקון, החל מניין הימים להגשת כתב הגנה, וזאת אף אם ההמצאה בוצעה במועד קודם לכן.
יש לזכור כי אין מדובר בהמצאה שנעשתה בחלל ריק. מדובר בהמצאה שנעשתה בצל הליך משפטי התלוי ועומד בביהמ"ש ,לאחר שהוגש כתב תביעה ששולמה אגרה בגינו (סכום התביעה המקורי גדול יותר מסכום התביעה המתוקנת) ולאחר שביהמ"ש אישר עקרונית, צירוף נתבעת נוספת להליך, בהחלטה מיום 22.3.19.
אף אם יש ספקות בשאלת תקינות ההמצאה, הרי שלא ניתן לקשור בין מחדלה של המבקשת באי הגשת כתב הגנה משך מספר חודשים לבין ההשתלשלות שפורטה לעיל, שכן מרגע שכתב התביעה המתוקן הומצא לנתבעת לא היה מקום כי תשב בחיבוק ידיים ולא נראה כי היא נמענה מהגשת כתב הגנה כי חיכתה להחלטה בדבר תיקון כתב התביעה. המבקשת, אשר לא היתה צד להליך ויש להניח כי לא היתה מודעת להחלטות ביהמ"ש בו, לא יכולה לטעון כי הסתמכה על כך שההמצאה בוצעה טרם ניתנה החלטה בדבר תיקון התביעה ומכאן שלא ברור מדוע לא פעלה להגשת כתב הגנה לפי התקנות.

הואיל והמבקשת לא טענה כי היתה מודעת להחלטות ביהמ"ש בתיק, נראה כי הטענה בדבר הפגם ביצוע ההמצאה לפני תיקון כתב התביעה הינה טענה שנולדה למבקשת בדיעבד ואינה יכולה להיות הטעם לאי הגשת כתב הגנה במועד.
ויוטעם כי גם לכלל הידיעה, במובחן מכלל ההמצאה, ישנו משקל וחשיבות. המבקשת מודה כי היא קיבלה לידיה את כתב התביעה המתוקן עוד ביום 12.5.19 ולמעשה מאותו מועד היא ידעה על ההליך שהתנהל נגדה.
חרף כל האמור, על אף שאיני רואה מקום להורות על ביטול פסה"ד מחובת הצדק ועל אף שהמבקשת לא התייחסה בבקשתה לסיכויי ההגנה ולא העלתה כל טענה לגוף התביעה, מצאתי להורות על ביטול פסה"ד, מתוקף שיקול הדעת שיש לביהמ"ש, זאת מפני שלא ניתן להצדיק את התנהלותה של התובעת אשר היה ראוי כי תפעל להמצאת התביעה לאחר שאושר התיקון סופית ולנוכח מהות התביעה וסכומה והעובדה כי היא תמשיך להתברר, בגין אותה עילה, נגד נתבעת נוספת . ביהמ"ש מבכר בירור התביעה והמחלוקת גופה, מאשר הכרעה בה על סמך מחדל דיוני כזה או אחר של מי מהצדדים.
מכאן ולאור המקובץ, אני מורה על ביטול פסה"ד שניתן בהעדר המבקשת.
המבקשת תפעל להגשת כתב הגנה מטעמה תוך 30 יום מיום.
אני מורה על דחיית הקדם הקבוע בתיק, ליום 2.4.20.
הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים ביניהם, תוך 30 ימים מיום הגשת כתב הגנה מטעם המבקשת.
הוצאות יישקלו בסוף ההליך.
המזכירות תמציא ההחלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, א' שבט תש"פ, 27 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוניות הקריון בע"מ
נתבע: מוטורולה סולושנס ישראל בע'מ
שופט :
עורכי דין: