ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חי צימנד סיריל נגד עירית נהריה :

בקשה מס' 5

בפני כבוד ה שופט חננאל שרעבי

מבקשים/תובעים

  1. חי צימנד סיריל
  2. וליטוב צימנד נסרין
  3. זיכור צימנד רנה
  4. פאני צימנד
  5. הראל צימנד עינן

נגד

משיבה/נתבעת

עירית נהריה

החלטה

  1. עסקינן בבקשה לגילוי מסמכים כללי וספציפי ומתן מענה לשאלון.
  2. במסגרת הבקשה התבקש בית המשפט לחייב המשיבה כדלקמן:

א. לגלות בתצהיר ולהמציא העתק מהחלטת המשיבה ופרוטוקול המאשר את ההתקשרות המוזכרת בסעיף 16 לכתב ההגנה (התקשרות בין המשיבה או מי מטעמה לבין רוכש המקרקעין נשוא התובענה – להלן: "המקרקעין"), לרבות מסמכי התב"ר בקשר להתקשרות האמורה.
ב. להמציא העתק תצלומי אויר שבוצעו ביחס למקרקעין בשנים 2011-2013, 2015, 2017-2018.
ג. כי מורשה מטעמה יפרט בתצהיר ערוך כדין את החלקות והגושים המוזכרים כ"שטחים ציבוריים" בסעיף 13 לכתב ההגנה.
3. המבקשים פנו בכתב למשיבה במסגרת בקשת גילוי מסמכים ושאלון לקבלת המפורט בסעיף 2 לעיל , ונענו כדלקמן :
א. בכל הקשור לדרישה נשוא סעיף 2(א) לעיל, המסמכים לא גולו מהטעם כי אינם רלוונטיים.
ב. בכל הקשור לדרישה נשוא סעיף 2(ב) לעיל, מסמכים אלה לא גולו מהטעם כי ברשות המשיבה תצלומי אויר מהשנים 2010, 2014, 2016 ו-2019 בלבד.
ג. בכל הקשור לדרישה נשוא סעיף 2(ג) לעיל, המשיבה נמנעה מלהשיב ולפרט את הנדרש.
4. טוענים המבקשים כי כל הנדרש על ידם בסעיף 2 לעיל רלוונטי לבירור התובענה הנדונה.
5. ציינו המבקשים כי אינם תומכים בקשתם בתצהיר כיוון שהיא נסמכת על כתבי הטענות, ובפרט על כתב ההגנה מטעם המשיבה.

תגובת המשיבה
6. המשיבה הגיבה לבקשה וביקשה לדחותה על הסף, ואף לגופה, מטעמים שיפורטו להלן.
7. לטענת המשיבה יש להורות על דחיית הבקשה על הסף משני טעמים כדלקמן:
א. כיוון שאינה נתמכת בתצהיר כנדרש בתקנות [תקנות 117 ו-241(א)];
ב. הבקשה הוכתרה, בין היתר, כבקשה "למתן צו גילוי מסמכים כללי". בפועל המשיבה השיבה לפניית המבקשים, במסגרתה ניתן תצהיר גילוי מסמכים כללי על ידי המשיבה. יותר מזה, במסגרת אותו גילוי מסמכים כללי שנתמך בתצהיר, צירפה המשיבה העתק של כל המסמכים שהופיעו בתצהיר גילוי המסמכים מטעמה.
מכאן כי כותרת בקשת התובעים לפיו המשיבה לא המציאה גילוי מסמכים כללי מטעמה אינו מדוייק, ולמעשה הוא מצג כוזב. מטעם זה יש לדחות הבקשה על הסף.
8. לטענת המשיבה יש להורות גם על דחיית הבקשה לגופה מהטעמים הבאים:
א. באשר לדרישה המפורטת בסעיף 2(א) לעיל – הבהירה המשיבה כי אין ברשות ו/או בשליטת המשיבה את המסמכים המבוקשים.
באשר להתקשרות עם רוכשי המקרקעין – די בהסכמי השכירות שנחתמו עימם בכדי לגבש התחייבות חוזית כדין.
באשר לתשלומי השכירות – אלה שולמו מתקציבה השוטף של המשיבה ולא מתב"ר כלשהו.
מעבר לכך, בדין דחתה המשיבה בקשתה זאת של המבקשים מטעם של העדר רלוונטיות.
ב. באשר לדרישה המפורטת בסעיף 2(ב) לעיל – אין בידי המשיבה תצלומי אויר מעבר לשנים שצויינו בתשובתה למבקשים , ואלה הומצאו למבקשים.
ג. באשר לדרישה המפורטת בסעיף 2(ג) לעיל – מדובר בבקשה קנטרנית, שכן בתצהיר התשובות שנתן מנהל מחלקת התכנון במשיבה מר רוני לוי, הוא התייחס במפורש לדרישה זאת (כשהוא התייחס לשאלה 3.4), וציין כי מדובר ב"שטח שגובל בין המגרש נשוא התביעה לבין הטיילת, מדרום למגרש. מדובר בשטחים שבבעלות העירייה". די בתשובה זאת כדי להבין בבירור באיזה שטח מדובר.
אשר לדרישת פרטי הגושים והחלקות – לא מדובר במידע המצוי ברשו תה או בשליטתה של המשיבה. מדובר במידע החשוף לכלל הציבור, והתובעים יכולים להשיגו בעצמם בנקל.
מעבר לדרוש, ציינה המשיבה בתשובתה, כי השטח הנדון ידוע כחלק מחלקות 90 ו-109 בגוש 18169.

תשובת המבקשים
9. המבקשים השיבו לתגובה זאת של המבקשת, בה ציינו כדלקמן:
א. אין בתשובת המשיבה מענה לבקשה.
ב. באשר לדרישה המפורטת בסעיף 2(א) לעיל – תשובתה של המשיבה כי די בהסכמי השכירות מלמדת על התחמקות ממתן מענה מלא לשאלה. כך גם לע נין הפרוטוקולים המתעדים את ישיבות המשיבה שהובילו לחתימה על הסכמי השכירות האמורים.
מסמכים אלה רלוונטיים, שכן סביר כי עובר להתקשרות החוזית בין המשיבה לבעלי המקרקעין החדשים הונחו בפני מקבלי ההחלטות מכלול השיקולים התומכים בהתקשרות כאמור, לרבות כדאיות כלכלית.
ג. באשר לדרישה המפורטת בסעיף 2(ב) לעיל – חזקה כי בידיה של המשיבה תצלומי אויר לכל השנים המבוקשות, שכן אלה נח וצים למשיבה, כרשות מקומית, לבחון חריגות בניה המתקיימים בשטחה המוניציפלי.
המשיבה לא סיפקה כל הסבר מדוע אין ברשותה תצלומי אויר לשנים המבוקשות, ואל ו מאמצים נעשו לאיתור תצלומי אויר לשנים המבוקשות .
ד. באשר לדרישה המפורטת בסעיף 2(ג) לעיל – המשיבה נמנעה מלתת תשובה, הגם שהמידע בחזקתה. בכל מקרה תשובתה בתגובתה , חלקית ולא מספקת.

דיון והכרעה
10. לאחר קריאת הבקשה, התגובה והתשובה נחה דעתי כי דין הבקשה להתקבל בחלקה.
ודוק – כך אני סבור לאחר קריאת תגובת המשיבה, שהשלימה חלק מהדרישות במסגרת תגובתה. היינו – הבקשה בכללותה היתה מוצדקת בעת הגשתה.
11. בכל הקשור לדרישה המפורטת בסעיף 2(א) לעיל – לאחר קריאת תגובת המשיבה שוכנעתי כי אין מסמכי תב"ר ולכן אין מה לגלות בנדון. יחד עם זאת סב ורני כי אין להסתפק בגילוי הסכמ/י השכירות שנחתמ/ו עם הבעלים החדשים של המקרקעין הנדונים. פרוטוקולי המשיבה הנוגעים להסכמי ה שכירות עובר לחתימת ההסכמים ולאחריהם, ככל שקיימים, רלוונטיים לתביעה הנדונה מטעמים שציינו המבקשים בתשובתם, כמצויין בסעיף 9(ב) לעיל.
יפים לענייננו הדברים שנאמרו ב- רעא 7802/10 ‏ עמירם גרופ יזום והשקעות יזום והשקעות בע"מ נ' קרל אופנת גברים איכותית בע"מ (15.8.2012):
"בהתאם להלכה הפסוקה, הכלל הוא שבהתדיינות אזרחית יש להבטיח גילוי רחב ככל הניתן של המידע הרלוונטי למחלוקת הנדונה בבית המשפט (עניין בנק איגוד, בעמ' 61; רע"א 2534/02 שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נו(5) 193, 195 (2002) (להלן: עניין שמשון). ודוק, לא נדרש כי בשלב גילוי המסמכים תהייה הרלוונטיות של המסמך ודאית. די כי מבקש הגילוי יצביע על כך שלמסמך עשויה להיות רלוונטיות (ע"א 40/49 כיאט נ' כיאט, פ"ד ג 159, 162 (1950) (להלן: עניין כיאט); רע"א 9322/07Gerber Products Company נ' חברת רנדי בע"מ ([פורסם בנבו], ניתן ביום 15.10.2008).
גילוי מסמכים משתרע על כל המסמכים הנוגעים לעניין הנדון, לפי תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי. חובתו של בעל דין במסגרת הליך גילוי המסמכים הינה לחשוף הן מסמכים "מועילים", הן מסמכים "מזיקים" (רע"א 4249/98 סוויסה נ' הכשרת היישוב - חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נה(1) 515, 520 (1999). על צד לגלות את כל אותם מסמכים, אשר סביר להניח כי הם כוללים מידע אשר יאפשר לצד, במישרין או בעקיפין, לקדם את העניין נושא התובענה (עניין בנק איגוד, בעמ' 60)" (עמ' 6-7 לפסק הדין).
לכן על המשיבה לגלות ולהמציא למבקשים, תוך 15 ימים מיום מתן החלטתי זאת, את מלוא פרוטוקולי המשיבה הנוגעים להסכמי השכירות בקשר למקרקעין, עובר לחתימת הסכמי השכירות, ולאחריהם, ככל שקיימים (אם לא קיימים – יצו ין בתצהיר כי זה המצב הנתון).
12. בכל הקשור לדרישה המפורטת בסעיף 2(ב) לעיל – אכן אין לחייב את המשיבה לגלות ולהמציא תצלומי אויר שאינם ברשותה ו/או בשליטתה. יחד עם זאת על המשיבה להבהיר בתצהיר משלים של בר סמכא מטעם המשיבה, מדוע "דילגה" ו/או לא ראתה צ ורך בשנים המבוקשות בבקשה, לבצע תצלומי אויר של שטחה המוניציפלי.
13. בכל הקשור לדרישה המפורטת בסעיף 2(ג) לעיל – די בתשובה שניתנה בתצהירו של מנהל מחלקת התכנון במשיבה מר רוני לוי במסגרת התשובה לדרישת המבקשים (מצוטטת בסעיף 8(ג) לעיל) והשלמתה (גוש וחלקות) בתגובתה הנוכחית של המשיבה.
14. על כן כאמור בקשתם של המבקשים מתקבלת בחלקה, וזאת לאחר קבלת תגובת המשיבה, שפירטה יותר בתגובתה לענין דרישות המבקשים.
15. איני עושה צו להוצאות, שכן סבורני כי היה על המבקשים לתמוך בקשתם בתצהיר, כפי שעמדה על כך המשיבה בתגובתה, ולא עשו כן.

המזכירות תעביר החלטה זאת לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד כסלו תש"פ, 22 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: חי צימנד סיריל
נתבע: עירית נהריה
שופט :
עורכי דין: