ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלון פישלר נגד ישיר איי.די.איי חברה לביטוח :

בפני כבוד ה שופט אריאל ברגנר

התובע

אלון פישלר

נגד

הנתבעת
ישיר איי.די.איי חברה לביטוח

החלטה

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה וכן במסמכים שהוגשו לעיוני מטעם הנתבעת, ולאור מכלול נסיבות העניין, מצאתי כי יש מקום להיעתר לבקשה להארכת המועד למשלוח הודעה לצד ג' – מר ארז פישלר, בכפוף לפסיקת הוצאות.

הודעת צד ג' הינה כתב תביעה מותנה שבאמצעותו נתבע יכול להפנות את חיצי התביעה כלפי בעל דין אחר שלטענתו נשוא בחבות כלפיו, במטרה לרכז בהליך אחד את כל ההתדיינויות המשפטיות שבין הצדדים ולצמצם בעלויות נוספות. וכלל המגמה בפסיקה נוטה להתיר הארכות מועד למשלוח הודעת צד ג' תחת הפרדת ההליך.

בענייננו מדובר בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין פטירת המנוחה, ברכה פישלר ז"ל, מכוח פוליסת ביטוח חיים. לפי טענת הנתבעת פוליסת הביטוח בוטלה טרם פטירת המנוחה בנוסף לטענתה לאי-גילוי מהותי מצד המנוחה בעת עריכת הפוליסה על ידי בנה מר ארז פישלר. הנתבעת טוענת כי הסתמכה על מצגי השווא שהוצגו לכאורה על ידי מר פישלר ועל סמך אותם מצגים התקשרה עם המנוחה בפוליסת הביטוח , ועל כן לשיטתה הינה זכאית להשתתפות מלאה ו/או לשיפוי מלא בגין כל סעד שייפסק כנגד בהליך זה.

התובע מתנגד לבקשה וטוען כי התביעה אינה נכנסת לגדרי תקנה 216 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 וכל מטרתה לסרבל ההליך שנמצא בשלב מתקדם, להפעיל לחץ פסול על התובע לחזור בו מתביעתו ולהעמיס התדיינויות מיותרות שממילא יתייתרו עת תוכרע טענת אי-הגילוי.

בתגובה לטענות אלו מבהירה הנתבעת כי מעבר לקיומה של החלופה הראשונה של תקנה 216 בדבר זכותה לשיפוי ו/או השתתפות כלפי הצד השלישי, משלוח ההודעה לצד ג' בנסיבות העניין מקיימת אף את החלופה השלישית של תקנה 216 בהתקיים פלוגתא משותפת בין התובע לבינה שתוכרע בה בעת ביחס לצד השלישי ובכך תייתר התדיינות נוספות בינה לבין צד ג'. כל שכן, לגישתה, גם אם תתקבל טענת אי-הגילוי רשאי בית המשפט לקבוע כי הצד השלישי הטעה את הנתבעת להתקשר עם המנוחה ובמצב זה לחייבו בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בנפרד מן ההוצאות בהן יחויב התובע .

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ושקלתי את הסרבול והעיכוב בקידומו של ההליך שתיגרם כתוצאה מצירופו של הצד השלישי ובשים לב לנימוקי הבקשה בדבר האיחור במשלוח הודעת צד ג' , משזו לא הוגשה בד-בבד עם כתב ההגנה, אני סבור שיש מקום ליתן האורכה המבוקשת.

אולם מאחר והארכת המועד תביא בהכרח לדחיית ישיבת ההוכחות שנקבעה זה מכבר ליום 6.2.20 , ובהתחשב בכברת הדרך שעשו הצדדים עד למועד בו צורף הצד השלישי להליך, הנתבעת תשלם לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין בקשה זו ובשל עינוי הדין עקב הימשכות ההליכים בסך כולל של 3,000 ₪ + מע"מ.

סכום זה ישולם בתוך 30 ימים ויישא הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ככל שלא ישולם הסכום במועד תימחק ההודעה.

ההודעה לצד ג' תוגש עד ליום 30.12.19.

צד ג' יגיש כתב הגנה מטעמו עד ליום 2.2.20.

הצדדים ישלימו מלוא ההליכים המקדמיים ביניהם עד ליום 5.3.20.

התובע רשאי להגיש השלמת תצהירי עדות מטעמו עד ליום 5.4.20, הנתבעת תגיש תצהירי עדותה עד ליום 7.5.20 וצד ג' יגיש תצהירי עדותו עד ליום 7.6.20.

ראיות הצדדים תוגשנה בהתאם ובאופן שנקבעו בהחלטה מיום 4.11.18.

בשלב זה אני מבטל את הדיון הקבוע ל יום 6.2.20. ככל שתידרש לצדדים ישיבה נוספת מסכמת טרם דיון ההוכחות ולנוכח צירופו של הצד השלישי תוגש בקשה מסודרת והיא תידון בהתאם לתקנות.

נקבע לשמיעת ההוכחות ליום 12.7.20 משעה 12:00 ועד השעה 14:30.
כל צד אחראי לעדכון עדיו בדבר המועד הנדחה וידאג להתייצבותם.

ניתנה היום, כ"ה כסלו תש"פ, 23 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלון פישלר
נתבע: ישיר איי.די.איי חברה לביטוח
שופט :
עורכי דין: