ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד.ע. נגד נ.ג. :

3
בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

התובע
ד.ע.
ע"י עו"ד יגאל שלפשטיין

נגד

הנתבעת

  1. נ.ג.
  2. ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

ע"י עו"ד אסנת ברק

החלטה

1. התובע עתר למינוי מומחים בתחומים אלו: אורתופדיה, נוירולוגיה ורפואת כאב.
בתחום האורתופדיה: מהתיעוד הרפואי שצירף התובע עולה כי ישנם ממצאים המעידים על ראשית ראיה כנדרש, לאפשרות כי נותרה לתובע נכות כתוצאה מתאונה, וכי קיים צורך במינוי מומחה רפואי לשם קביעת שיעור הנכות. כך, בין היתר, תוצאות בדיקת MRI של עמ"ש מותני מיום 04.09.18 וכן מסמך סיכום ייעוץ מיום 16.09.18 הממליץ על טיפול ניתוחי בגב. כך גם לגבי תוצאות בדיקת אולטרה סאונד לשורש כף היד, מיום 25.09.18, והממצאים שהודגמו במסגרתה, וכן טיפולי הפיזיותרפיה אותם עבר התובע.
בתחום הנוירולוגיה: לא צורף תיעוד רפואי המעיד שהתובע קיבל טיפול ממומחה נוירולוגי או על קיומם של ממצאים המעידים על ראשית ראיה לנכות בתחום זה. בנסיבות אלו, אין בשלב זה בסיס מספיק לקביעה כי יש צורך במינוי מומחה בתחום זה. התובע רשאי להגיש את בקשתו בנוגע למינוי מומחה בתחום זה, בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים, ובמקרה כזה, תישקל בקשתו מחדש.
בתחום הכאב: התלונות הנוגעות לכאבים מהם סובל התובע נובעות ברובן מהפגיעה האורתופדיה, על כן, יתבקש המומחה שימונה בתחום זה לחוות דעת בדבר הצורך במינוי מומחה נוסף בתחום רפואת הכאב.
לעניין טענת הנתבעת לפיה אין לדון בבקשה עד שיתקבל תצהיר מתאים המבהיר אם התובע פנה למל"ל בתביעה לקביעת דרגת נכות: העובדה שהתובע יכול היה לפנות למל"ל בבקשה לקביעת נכותו, אינה שוללת את זכותו לבקש מבית המשפט מינוי מומחה, כפי שנפסק ברע"א 3007/12, פלונית נ. הראל חברה לביטוח בע"מ [30.05.2012]: "בית משפט זה פסק כבר לפני שנים רבות שלא צריכה להיות זיקה בין תביעה לפי החוק לבין חובת מיצוי ההליכים למול המוסד לביטוח לאומי...". עם זאת, ככל שהתובע הגיש תביעה למל"ל לקביעת דרגת נכותו, הרי שבחר בדרך של סעיף 6ב' לחוק. לפיכך, החלטת המינוי תיכנס לתוקפה, בכפוף להגשת הצהרת ב"כ התובע (לתיק בית המשפט) כי לא נערכה ע"י התובע פניה למל"ל כאמור, או הגשת תצהיר מתאים של התובע.
2. אני מורה על מינויו של ד"ר דן דבי, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת התובע. על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלפה תקופה של 45 יום ממתן החלטה זו .
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, תוך 30 ימים מהיום. המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 11.06.18, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחה יתייחס לקשר בין מצבו של התובע היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובע כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובע נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובע, ככל שישנן.
ג. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבו של התובע.
המומחה יחווה דעתו גם בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום רפואת הכאב, לצורך קביעת נכותו של התובע בגין תאונה זו.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ששכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
אם יסתבר כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין התאונה נושא תביעה זו, ייתכן שיקוזז שכרו של המומחה מן הפיצוי שייפסק לתובע.
7. התובע יעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה, וכן עותק מקורי לנתבעים (ככל שטרם הועבר כזה), תוך 15 יום מהיום.
התובע יעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
8. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה.
בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.
כל פניה למומחה או ממנו, לרבות שאלות ההבהרה והתשובות שניתנו, יועברו לצד שכנגד ולתיק בית המשפט.
במידה שלא הוגשו חוות הדעת עד ליום 23.04.20 יודיע ב"כ התובעת עד ליום 30.04.20 מהי סיבת העיכוב בהגשת חוות הדעת. באותה הודעה, יפורט מתי נבדק התובע על ידי המומחה.
9. ככל שלא תהיה המלצה למינוי מומחה נוסף, יגישו הצדדים תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובע יוגש בתוך 45 יום ממועד קבלת חוות הדעת, או בתוך 21 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יישלחו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 21 יום ממועד קבלת תחשיב התובע. ימי הפגרה במניין הימים.
עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
11. התיק יובא לעיוני ביום 03.05.20 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 07.06.20 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
12. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 16.06.20 בשעה 15:30 . התובע יתייצב לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדרו מהדיון.
ניתנה היום, כ"ה כסלו תש"פ, 23 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד.ע.
נתבע: נ.ג.
שופט :
עורכי דין: