ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרה היישוב חברה לביטוח נגד חורי אברהים ובניו תשתיות ופיתוח בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר נועם רף

תובעת

הכשרה היישוב חברה לביטוח

נגד

נתבעת

חורי אברהים ובניו תשתיות ופיתוח בע"מ

פסק דין

1. עסקינן בתאונת דרכים מיום 22.8.17.

2. ביום 22.12.19 התנהל דיון הוכחות.
במעמד זה נשמעו עדויות נהג רכב התובעת ואשתו שהיתה עמו ברכב, עדותה של נהגת רכב נוספת שהיתה לפני רכב התובעת ועדותו של נהג רכב הנתבעת.
הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה.

3. בהתאם לעדותו של נהג רכב התובעת, עת נסע בפקק תנועה הרגיש לפתע מכה מאחור ברכבו ונהדף לעבר הרכב שהיה לפניו.
עדות דומה ניתנה על ידי אשתו שהיתה עמו ברכב.

4. נהגת הרכב הראשון, בו פגע רכב התובעת, העידה שנסעה בפקק תנועה, התחילה להאט ולפתע הרגישה שמישהו פגע ברכבה מאחור. הנהגת יצאה מרכבה פנתה לנהג רכב התובעת שאמר לה ש הרכב מאחוריו פגע בו והדף אותו לעבר רכבה.
כבר בשלב זה אציין שמעבר לכך אין בעדותה של נהגת רכב זה כדי לשפוך אור על נסיבות התאונה מעבר לאמור.

5. נהג רכב הנתבעת העיד שנסע עם רכבו בפקק תנועה וראה רכב שלפניו פוגע עם חלקו הקדמי בחלק האחורי של רכב שלפניו. בשלב זה ניסה נהג רכב הנתבעת להימנע מפגיעה, סטה שמאלה ולא היה כל מגע בין הרכב בו נסע לבין רכב התובעת שהיה לפניו.

6. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, עיינתי בראיותיהם והתרשמתי מעדותם הגעתי למסקנה לפיה עדיפה בעיני גרסתו של נהג רכב התובעת ואשתו לכך שרכב הנתבעת פגע ברכב התובעת והדף אותו לעבר הרכב שהיה לפניו.

7. ראשית, בפני בימ"ש הוצג סרטון של התאונה שצולם במצלמת רכב מרכב התובעת.
טוב מראה עיניים מאלף מילים. בסרטון זה ניתן לראות את רכב התובעת מגיע לעצירה ולו לרגע קט, בשלב זה נשמעת מכה ברכבו ולאחריה ניתן לראות את רכב התובעת נהדף לעבר הרכב שהיה לפניו ופוגע בו.

בימ"ש צפה בסרטון קודם לדיון ההוכחות , במהלכו ומספר פעמים במהלך כתיבת פסק הדין.

8. איני מקבל את טענת הנתבעת בסיכומיה לכך שרכב התובעת אך האט והיתה התרשלות כלשהי מצדו של נהג רכב התובעת לקרות התאונה. כפי שציינתי לעיל, ניתן לראות באופן ברור עצירה מוחלטת של רכב התובעת ולו לפרק זמן ורק לאחר שרכב התובעת קיבל מכה מאחור נהדף לעבר הרכב שהיה לפניו ופגע בו. לאור האמור ועל אף עדותו של נהג רכב התובעת לפיה עצר למשך כחצי דקה-דקה, ניתן לראות בסרטון שמשך העצירה אינו כה ארוך, אך אין באמור כדי להשליך על האחריות לתאונה, שכן עדין התרשמתי שמדובר בעצירה.

9. לא זו אף זו, עדותו של נהג רכב הנתבעת נחזתה בעיני כעדות מתחמקת ולא אמינה. נהג הנתבעת אישר בעדותו שנסע מאחורי רכב התובעת (ר' עמ' 22 ש' 24-25 לפרוטוקול). נהג רכב הנתבעת נמנע באופן מכוון מלהתייחס לסרטון וליתן הסבר ולו הקל שבקלים לכך שניתן לשמוע פגיעה של רכבו ברכב התובעת. במקום, נהג רכב הנתבעת השיב פעם אחר פעם שלא פגע ברכב התובעת ולשאלת ב"כ התובעת ביחס לפגיעה שניתן לראות תוצאותיה ולשמוע בסרטון האם "נחת רכב מלמעלה ופגע בו (ברכב התובעת – הוספה אינה במקור נ.ר.) ", השיב "לא יודע".

10. יתרה מכך, הנתבעת טוענת בהגנתה טענות עובדתיות חלופיות וסותרות. מחד גיסא, טוענת שלא היה כל מגע בין רכבה לבין רכב התובעת. מאידך גיסא, טוענת בסיכומיה שככל שבימ"ש ייקבע שהיה מגע בין הרכבים, הנזק שנגרם בחלקו האחורי של רכב התובעת, אינו קשור לתאונה.

11. איני מקבל את התנהלותה זו של הנתבעת.

ככל שהנתבעת טוענת שלא היה כל מגע בין הרכבים, מנועה היא מלטעון טענה שהינה למעשה טענה של "הודאה והדחה", שמאשרת פגיעה אך טוענת שהנזק אינו קשור.

12. למרות האמור אתייחס לסוגית היקף הנזק שנגרם לרכב התובעת.
התובעת צירפה לכתב התביעה חוות דעת שמאי שבדק את הרכב יום לאחר התאונה. בדיקה זו מתיישבת היטב עם עדותו של נהג רכב התובעת בעניין מועד המסירה של הרכב למוסך ולבדיקת השמאי ומועד שיחת הטלפון שקיבל מהמוסך בעניין היקף הנזק שנגרם לרכב, מיד לאחר שמסר את הרכב למוסך.
אין נפקא מינה למועד בו נערכה והודפסה חוות הדעת.

13. הנתבעת טוענת שבתמונות שצילם הנהג מטעמה מיד לאחר קרות התאונה, לא ניתן לראות את הנזקים שנגרמו לרכב התובעת בחלקו האחורי כפי שניתן לראות בתמונות השמאי מטעם התובעת.
דא עקא, בתמונות שצילם נהג רכב הנתבעת במקום התאונה ולאחריה, קיים עניין של אור וצל כאשר החלק התחתון של הפגוש האחורי כהה. כל זאת לעומת התמונות הבהירות שצילם השמאי מטעם התובעת, בהן ניתן לראות נזק לפגוש האחורי בחלקו התחתון.

14. אוסיף ואציין שהנתבעת לא ביקשה לחקור את השמאי מטעם התובעת.

15. לאור האמור, איני נותן משקל לעדותו של נהג רכב התובעת בנוגע לנזק שנגרם בחלקו האחורי של הרכב שיכול שנגרם לאחר התאונה. איני סבור שנהג רכב התובעת הבין כדבעי את השאלות בסוגיה זו ובמצב דברים זה יש ליתן משקל עדיף להתרשמותו של בית המשפט מהתמונות שהוצגו בפניו ואיכותן.

16. בהתייחס לטענות הנתבעת בנוגע לנפקותו של הסרטון, איני מקבל טענות הנתבעת בעניין זה.
הסרטון מציג את אירוע התאונה עצמו.
לא מצאתי רלבנטיות בין פרק הזמן שקודם לסרטון ולאחריו, לבין נסיבות התאונה ו האחריות לתאונה. בעניין זה יש להפריד בין העיקר לטפל.

17. יתרה מכך, אין מקום ליתן משקל לתאריך שמצוין בסרטון. נהג רכב התובעת הסביר שלא טרח לעדכן את התאריך במצלמה . כך גם איני מקבל את טענת הנתבעת לכך שהסרטון נערך בדרך זו או אחרת, שכן לא הובאה בפני כל ראיה בעניין זה. באפשרות הנתבעת היה להגיש חוות דעת בסוגיה זו, אך היא נמנעה מלעשות כן.

18. לסיכומם של דברים, הנני מקבל את תביעתה של התובעת במלואה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 12,547 ₪.

19. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת בהוצאות התובעת בסך של 751 ₪ אגרת בימ"ש וסך של 2,100 ₪ שכר העדים.

20. בכל הנוגע לרכיב שכר טרחת עו"ד, הנתבעת תשלם לתובעת סך של 2,202 ₪.
מחד גיסא, תיק זה התנהל בדרך שאינה מקובלת בתיקים מסוג זה, באופן שחייב את התובעת בהשקעת מאמצים רבים בניהול התיק. מאידך גיסא, אין להתעלם מכך שמדובר היה בדיון שלישי בתיק, כאשר בדיון הראשון התגלה דבר הסרטון ולא התייצב נהג רכב התובעת. כך גם בדיון השני לא התייצב נהג רכב התובעת ובימ"ש קבע בהחלטה מאותו היום שהוצאות הדיון תילקחנה בחשבון בסוף ההליך ובהתאם לתוצאותיו.
משכך, ראיתי לנכון לחייב בהוצאות בהתאם למקובל בתיקים מסוג זה ולא מעבר לכך על אף אופן ניהול ההליך.

הסכומים ישולמו תוך 30 ימים.
במידה והסכומים לא ישלמו במועד הנקוב לעיל, ישאו הסכו מים הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית משפט מחוזי מרכז – לוד.

המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים.

המזכירות תחזיר את הסרטון לידי התובעת באמצעות ב"כ.

ניתן היום, כ"ה כסלו תש"פ, 23 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכשרה היישוב חברה לביטוח
נתבע: חורי אברהים ובניו תשתיות ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: