ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניסן בראייב נגד א.אהרוני גרופ פיננסים בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אמיר לוקשינסקי-גל

תובע/ נתבע שכנגד

ניסן בראייב

נגד

נתבעת/ תובעת שכנגד

א.אהרוני גרופ פיננסים בע"מ

פסק דין

תביעה כספית על רקע הסכם לקבלת שירותי ייעוץ וליווי במחזור משכנתא קיימת .

1. ביום 18.11.18 נחתם בין התובע לנתבעת הסכם למתן שירותי ייעוץ וליווי ב מחזור משכנתא קיימת. סכום התמורה שנקבע בהסכם הינו 16,250 ₪. בסעיף בהסכם שבו ניתן למלא את "אמצעי התשלום" ומפורטות בו אפשרויות שונות - מזומן, העברה בנקאית, שיקים, כרטיס אשראי, הלוואה ממימון ישיר - לא סומנה כל אפשרות, ורק צוין המחיר המסוכם 16,250 ₪.

2. אין מחלוקת, כי בעקבות פעולת הנתבעת, אושר לתובע תמהיל משכנתא חדש, שבו סכום התשלום החודשי נכון למועד האישור, פחת לסך של 3,899 ₪ במקום 4,309 ₪ קודם לכן, וכי התובע ערך מחזור של המשכנתא בהתאם. ההפחתה הושגה בין הייתר באמצעות פריסת ההלוואה לתקופה של 6.5 שנים נוספות ותוספת של 169,500 ₪ בהחזר הכולל.

3. לטענת התובע, המצג שהוצג על ידי הנתבעת היה כי יחסוך סך של כ- 100,000 ₪, אולם החיסכון לא הושג ולכן אין לנתבעת זכות לקבלת שכר טרחה בהתאם להסכם. כן טען התובע, כי חרף קביעת הצדדים כי שכר הטרחה ישולם ב- 60 תשלומים שווים, הדבר לא נרשם בהסכם, והנתבעת פעלה ללא הסכמתו ותוך ניצולו, וקיבלה עבורו הלוואת בלון מחברת מימון ישיר, בריבית בשיעור של 15.25%, שאותה נדרש לפרוע בחלוף 6 חודשים. בסופו של דבר חויב התובע בתשלום הלוואה לחברת מימון ישיר בסך 18,000 ₪ בגין הלוואה שלא אישר לתשלום שכר טרחה, במקום תשלום שכר טרחה בסך 16,250 ₪ בפריסה ל- 60 תשלומים.

4. לטענת הנתבעת, עם חתימת ההסכם החברה העמידה לרשות התובע הלוואת בלון ל- 6 חודשים, שבמהלכה היה על התובע לשלם סכום מינימאלי בסך של כ- 65 ₪. ברם, התובע לא שילם את התשלומים, ובעקבות זאת חברת מימון ישיר פנתה לנתבעת על מנת לפתוח בהליך משפטי נגד התובע. הנתבעת, על מנת שלא לסכל את הליך מחזור המשכנתא, שילמה את הסכומים למימון ישיר, כאשר סך התשלומים ששילמה מסתכם, בהתאם לחשבוניות שצורפו, לסך של 538 ₪. לטענת הנתבעת, סוכם עם התובע כי החברה תפעל להגדלת המשכנתא ב- 100,000 ₪ וזאת על מנת לסגור הלוואה קיימת ואת שכר הטרחה של החברה. ההלוואה הנוספת אושרה, אולם התובע מטעמיו בחר לוותר עליה.

בהתאם לטענותיה, הגישה הנתבעת תביעה שכנגד לקבלת החזר התשלומים ששילמה למימון ישיר.

5. לאחר שעברתי על מלוא החומר שהוגש ולאחר ששמעתי את הצדדים ואת טענותיהם, מצאתי כי יש לקבל את התביעה באופן חלקי, ולדחות את התביעה שכנגד.

6. סעיפים 21-22 להסכם ההתקשרות מורים כך:

"21. מובהר בזאת כי אור משכנתאות מתחייבת לתמהיל שהוצג ללקוח ונחתם על ידו וצורף כנספח ג להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו. עוד יובהר, כי סטייה שאינה עולה על 20% מהחסכון המצוין בתמהיל יראו אותה כעמידתה של החברה בהתחייבותה והלקוח יח ויב במלוא התמורה כמפורט בנספח א.

22. למען הסר ספק, הלקוח יוכל לבטל את ההסכם באופן חד צדדי רק אם הסטייה מהחסכון שצוין בתמהיל עולה על 20%. אולם, גם במקרה שכזה הלקוח יחויב בדמי טיפול בתיק בסך 3,000 ₪"

7. מסעיפים אלה עולה, כי תשלום מלוא שכר הטרחה לנתבעת הינו תשלום מותנה תוצאה. במעמד ההסכם הנתבעת אמורה להחתים את הלקוח על תמהיל יעד, שהנתבעת מתחייבת אליו ושהתובע מסכים לקבלו. הנתבעת זכאית לשכר טרחה כל עוד הסטייה מהחיסכון שצוין בתמהיל אינו עולה על 20%. הנה כי כן, על מנת לבחון האם הנתבעת זכאית לשכר הטרחה אם לאו, יש לבחון את נספח ג' להסכם, ולהשוותו לתמהיל המשכנתא שאושר לתובע.

8. דא עקא, נספח ג' להסכם לא הוצג בפניי. נציגת הנתבעת טענה בדיון כי נספח ג' לא נחתם במקרה דנא, וכי אינו רלבנטי כביכול, שכן הוא עוסק בחיסכון, ואילו בענייננו כל שהלקוח ביקש הינו הפחתת התשלום החודשי.

10. ברם, מדובר בהסכם אחיד צרכני ברור ומפורש, ומובן שלא ניתן לפרשו לרעת הלקוח, כפי שמוצע למעשה על ידי הנתבעת. בהסכם החתום מתחייבת הנתבעת להחתים את הנתבע על נספח ג', תמהיל יעד, ואין כל החרגה ביחס למצב דברים של בקשה לחיסכון בתשלום החודשי, לא ככלל ולא בפרט, ביחס לתובע.

11. לקראת תום הדיון טענה נציגת הנתבעת כי קיימים תמהילים חתומים אצלה במשרד, וכי באפשרותה להביאם. ברם, ראשית, מחובתו של צד לצרף את כלל המסמכים הרלבנטיים המצויים ברשותו. שנית, לאחר שהסבירה נציגת הנתבעת שבמקרה דנא לא נחתם נספח ג', וזאת מאחר שהוא אינו רלבנטי למקרה דנא, גם לא מתקיימות כל נסיבות מיוחדות לשקול לאפשר להביא ראיות נוספות לעניין חתימתם של מסמכים נוספים.

12. אין חולק כי מטרה מרכזית של התובע בפנייה לנתבעת הייתה הקטנת התשלום החודשי, ובהתאם הוא אף חתם על מחזור המשכנתא. ברם, אין כל אינדיקציה שהוא הסכים לכך על דרך של הרחבת פריסת ההלוואה והגדלת ההחזר הכללי (במובחן למשל מהשגת ריביות משופרות). במסמך האישור העקרוני למשכנתא, צוין התמהיל וההחזר החודשי, אולם לא שיעור ההחזר הכללי. בדיוק על מנת למנוע מחלוקות וחוסר הבנות כגון דא , מוטל על הנתבעת להחתים את הלקוח על נספח ג' להסכם, שהוא תמהיל הייעד. היעדרו של מסמך זה, אשר אמור להתקיים בהתאם להסכם שאותו ערכה הנתבעת בעצמה, נזקף לחובתה. העובדה שהנתבע הסכים למחזור המשכנתא, משיקולים של יכולת פירעון בעתיד הקרוב, אינה מלמדת על כך שהנתבעת קיימה את התנאי שאליו התחייבה בסעיף 21 להסכם, וההסכם אינו מורה כי קבלת המשכנתא על ידי הלקוח תחייב אותו בשכר הטרחה כאשר הנתבעת לא עמדה בייעד שהתחייבה אליו בהסכם. בנסיבות אלה, מצאתי כי התובע עמד בנטל השכנוע המוטל עליו, וכי הנתבעת לא קיימה את האמור בסעיף 21 להסכם, ולפיכך חל סעיף 22 להסכם שלפיו היא זכאי לדמי טיפול בסך 3,000 ₪ בלבד.

13. גם בסוגיית ההלוואה מצאתי כי התובע הוכיח את תביעתו. נציגת הנתבעת אישרה בדיון כי היא חתמת של חברת מימון ישיר ובעלת הרשאה להקמת הלוואות ללקוחות הנתבעת, באמצעות חברת מימון ישיר, לצורך תשלום שכר טרחתה. על מנת שהנתבעת תפריך טענת לקוח שלפיה לא הסכים לתשלום באמצעות הלוואה של מימון ישיר (או למצער תנפק ראיות שיאזנו את משקל הראיות) כל שעליה לעשות הינו לצרף את מסמכי ההלוואה החתומים. ברם, בהסכם עצמו שבין התובע לנתבעת, הרובריקה בשורת "אופן התשלום" של תשלום על ידי הלוואה ממימון ישיר, אינה מסומנת. גם מסמכי ההלוואה שצירפה הנתבעת אינם חתומים. נציגת הנתבעת טענה לראשונה בדיון כי החתימה היא דיגיטלית באמצעות הטלפון הנייד. ברם, הנתבעת פועלת בשני כובעים, גם כצד להסכם מתן שירותים עם התובע, וגם כחתמת של מימון ישיר. במסגרת תפקידה האחרון, היה בידה להציג את המסמכים החתומים, אולם היא לא עשתה כן. שילוב הנתונים של היעדר סימון בהסכם עם הנתבעת ושל היעדר מסמך חתום על ההלוואה שהקימה הנתבעת כחתמת של מימון ישיר, מטה את הכף לזכות התובע. מעבר לכך, הנתבעת הודתה שהיו קיימות הקלטות של שיחותה עם התובע. שמיעת ההקלטה היתה מאפשרת לדעת בוודאות האם טענות התובע לגבי מה שהובטח לו הן טענות סרק, או שמא דווקא הכחשת הנתבעת הינה הכחשת סרק. הנתבעת לא צירפה את ההקלטות הללו, כאשר בדיון נמסר לי מפי נציגת הנתבעת כי ההקלטות אבדו עקב מעבר משרד בחודש ינואר 2019. ברם, ראשית הסבר זה לא נכתב בכתב ההגנה ואף לא נטען בדיון הראשון בחודש אוגוסט 2019, אלא הועלה לראשונה בדיון לפניי. שנית , לא ברור מדוע מעבר משרד כרוך באבדן של הקלטות דיגיטליות. מדובר בקבצים אשר בדרך הרגיל נשמרים על גבי כונני מחשב, אשר ככלל גם נערך להם גיבוי, ובכל הכבוד מעבר משרד אינו מהווה הסבר מספק לאבדנם. אי הבאה של הקלטות שהיו קיימות בידי הנתבעת, ואשר היה באפשרותן להכריע את הטענות לכאן או לכאן, נזקף לחובת הנתבעת, ויש באי ההבאה כדי לתמוך בטענת התובע ביחס לתוכן הפגישה.

14. הפועל היוצא הינו כי התובע הוכיח במידת ההסתברות הנדרשת במשפט אזרחי, כי לא הובהר לו דבר קבלת ההלוואה ממימון ישיר, וכן את נכונות גרסתו שלפיה הוסבר לו כי מדובר בתשלום שכ"ט מותנה בהצלחה (כאמור בהסכם) הנפרש ל- 60 חודשים.

15. התובע העלה בתביעתו טענות נוספות לנזקים עקיפים שונים בסך מצטבר של 15,404 ₪, אולם לא מצאתי לנזקים אלה כל בסיס, פרט לסך של 99 ₪ כפי שיפורט להלן.

16. התוצאה המתקבלת מהאמור הינה כדלקמן:

א. בהתאם לסעיפים 21 ו- 22 להסכם ההתקשרות בין הצדדים, ולממצאים שלעיל, התובעת אינה זכאית למלוא שכר טרחתה, אלא לסך של 3,000 ₪ בלבד. לפיכך, על התובעת להשיב לנתבע סך של 13,250 ₪ (הסכום ששולם לה בהתאם להסכם, בניכוי הסך של 3,000 ₪).

ב. הנתבעת אינה זכאית להחזר הסכומים ששילמה למימון ישיר בסך 538 ₪, שכן לא הוכחה הסכמת התובע לנטילת ההלוואה, ובמאזן הסתברויות כאמור, גרסת התובע שלפיה לא הסכים להלוואה מסתברת יותר. לפיכך, מדובר בסכומים שהנתבעת שילמה עקב אחריותה להקמת הלוואה לתובע, ללא הסכמתו.

ג. בהתאם לתדפיס חשבון הבנק שצירף התובע, מימון ישיר חייבה את התובע, בגין ההלוואה בסך 16,250 ₪, בהחזר בסך 16,349 ₪ (ולא 18,000 ₪ כפי שנטען) . הסכום העודף בסך 99 ₪ הינו נזק שנגרם על ידי הנתבעת, שכאמור לעיל הקימה עבור התובע הלוואה ללא הסכמתו. על הנתבעת לשלם לתובע גם סכום זה.

ד. הנזקים העקיפים שלהם טען התובע, כגון אבדן רווחים, עגמת נפש ובזבוז זמן בגין פנייה לבנקים, לא הוכחו. מעבר לכך, בסופו של דבר התובע ערך את מחזור המשכנתא, כך שאין מדובר בבזבוז זמן מבחינתו.

סוף דבר: על הנתבעת להשיב לתובע סך של 13,349 ₪ (הסכום המתקבל מצירוף סעיפים א' ו- ג' לעיל) בתוספת הוצאות משפט בגין הליך זה בסך של 350 ₪ (הסכום המתון הינו בשים לב לפער בין הסכום שנתבע על ידי התובע לבין הסכום שנפסק) וזאת בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

צד שאינו שבע רצון מפסק הדין, רשאי לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בתוך 15 ימים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ד כסלו תש"פ, 22 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ניסן בראייב
נתבע: א.אהרוני גרופ פיננסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: