ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קידר שרותי טיפול יעוץ ופיתוח ארגוני בע"מ נגד כלל פנסיה וגמל בע"מ :

לפני:

כבוד השופט אלעד שביון

המבקשת:
קידר שרותי טיפול יעוץ ופיתוח ארגוני בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אורון לוי
-
המשיבה:
כלל פנסיה וגמל בע"מ

פסק דין

1. לפניי בקשת המבקשת למתן פסק דין הצהרתי המורה למשיבה לשחרר את כספי חשבון מספר 7734554 המתנהל אצל המשיבה בקופת גמל מרכזית לפיצויים (להלן – החשבון) בכפוף להתחייבות המבקשת לכך שהיתרה שתיוותר בחשבון לאחר שישוחררו לזכות המבקשת הסכומים אותם היא מבקשת למשוך, תכסה את התחייבות המבקשת לתשלום פיצויי פיטורים לעובדיה שתחילת העסקתם הייתה קודם ליום 31.12.07 ועדיין מועסקים על ידה.

רקע כללי:
2. ביום 27.5.03 פורסם חוזר 2003/05 מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר בעניין "משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד" (להלן - "חוזר 2003/05"). סעיף 2ב' לחוזר 2003/05 קובע כי מעסיק שהפקיד כספים בקופת גמל לפיצויים יהיה זכאי לקבל כספים מחשבונות בקופת הגמל במקרים הבאים:

"ב. בקופה מרכזית לפיצויים:

  1. לשם תשלום פיצויי פיטורין לעובד שחדל לעבוד בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים. המעביד ימציא התחייבות לתשלום פיצויי הפיטורין לעובד.
  2. לפי פסק דין של בית הדין לעבודה הקובע כי היתרה שתיוותר בחשבונו לאחר שישולמו לו הסכומים אותם הוא מבקש למשוך, תכסה את התחייבותו לתשלום פיצויי פיטורין לעובדיו, ואשר מורה לקופה להחזיר כספים למעביד"

3. ביום 23.1.08 התקבל בכנסת תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן - "חוק קופות הגמל") (תיקון מס' 3) במסגרתו נחסמה האפשרות להפקיד לקופת גמל מרכזית לפיצויים. כמו כן, נקבעו הוראות מעבר הקובעות כי ניתן להמשיך ולהפקיד כספים רק בשל עובדים אשר תחילת העסקתם הייתה קודם לתום שנת המס 2007 והחל מיום 1.1.11 לא ניתן יותר להפקיד כספים כלל לקופה מרכזית לפיצויים.

4. ביום 11.6.17 פורסם חוזר מס הכנסה 4/2017 שעניינו "יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים", בו נקבעו כללי מיסוי החלים על מעסיקים שהם עמיתים בקופות מרכזיות לפיצויים (להלן - "חוזר מס הכנסה 4/2017").

כנדבך משלים להוראות שנקבעו בחוזר רשות המיסים פורסם ביום 2.10.17 חוזר גופים מוסדיים 2017-9-16 שעניינו העברת כספים בין קופות גמל שמאפשר למעסיק להעביר כספים מקופות גמל מרכזיות לחשבונות עובדיו בקופות הגמל.

5. ביום 22.8.18 בעקבות פניות שהגיעו לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון פורסמה הבהרה מטעמו כי מעסיק רשאי למשוך כספים מקופה מרכזית לפיצויים לפי פסק דין של בית הדין לעבודה הקובע כי היתרה שתיוותר בחשבונו לאחר שישולמו לו הסכומים אותם הוא מבקש למשוך, תכסה את התחייבותו לתשלום פיצויי פיטורין לעובדים שתחילת העסקתם הייתה קודם ליום 31.12.07 ועדיין מועסקים על ידו (להלן - "הבהרה מ-2018").

6. המשיבה היא חברה מנהלת של קופות גמל כהגדרתה בחוק קופות הגמל והיא המנהלת את הקופה של המבקשת ממנה מבוקשת משיכת הכספים. הקופה היא קופה מרכזית לפיצויים וככזו העמיתים בה ובכללם המבקשת הם במעמד של "עמית-מעביד".

עיקר טענות המבקשת:
7. בקופה מצויים כספי פיצויים/פנסיה/גמל, אותם צברה המבקשת לאורך שנים. מכוח חוזר מס הכנסה 4/2017 רשאית המבקשת כמעסיקה למשוך כספים מהקופה. לפיכך, מצורף לכתב התביעה טופס 417 של רשות המיסים "בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה המרכזית לפיצויים" ומכיל את סכומי הפיצויים הנדרשים בהתאם לחוזר מס הכנסה 4/2017 ואת הסכום העודף למשיכה.
8. בנוסף התבקש ביה"ד לאשר את התחייבותה של המבקשת לפיה היתרה שתיוותר בחשבון, לאחר שישולמו לה הסכומים אותם היא מבקשת למשוך, תכסה את התחייבויותיה לתשלום פיצויי פיטורים לעובדים שתחילת העסקתם הייתה קודם ליום 31.12.07 ועדיין מועסקים על ידה.
לאור האמור התבקש ביה"ד לתת פסק דין הצהרתי המורה למשיבה לשחרר את הכספים מהקופה.

9. בתמיכה לאמור הוגש תצהירה של הגב' ציונה קדר, מנהלת, בעלת מניות ומורשית חתימה של המבקשת.

עיקר טענות המשיבה:
10. במקרה דנן, המבקשת אינה מבקשת למשוך את מלוא הכספים הצבורים בקופה, אלא למשוך את "הסכום העודף" שבקופה, כמשמעו בחוזר מס הכנסה 4/2017.

11. למשיבה, כחברה המנהלת של הקופה אין כל מעמד במערכת היחסים שבין המבקשת ובין עובדיה, אך מוטלת עליה החובה לפעול בהתאם להוראות הדין בעניין זה, לרבות הוראות הממונה בשוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

12. לפיכך ככל שביה"ד יקבע, כי התקיימו הוראות החוזר 2003/05 וההבהרה מ-2018, משאירה המשיבה את הקביעה כאמור, לעניין שחרור הכספים מהקופה, לבית הדין והיא תכבד כל החלטה שתינתן בעניין זה.

דיון והכרעה:
13. לאחר שעיינתי במסמכים השונים שבתיק ובטרם מתן החלטה מצאתי להורות למבקשת למסור מסמכים ופרטים נוספים. לנוכח האמור הגישה המבקשת ביום 11.9.19 הודעה במסגרתה ציינה, כי "מצ"ב מסמך/מצב חשבון, מסומן א', מיום 11.3.19, מטעם כלל פנסיה וגמל בע"מ/המשיבה ובו מופיעים שני פרטים מזהים של מספר הקופה. האחד מס' 10028395 והשני מס' עמית/חשבון 7734554. המדובר בכספים המשוייכים ושייכים למבקשת, וככל הנראה מסיבות פרוצדורליות של המשיבה, שוייכו להם מס' קופה ומס' חשבון/עמית. עקרונית, שני המספרים נכונים ומתייחסים לאותה קופה וחשבון בו נצברו כספי הפיצויים שהועברו על ידי המבקשת".
בנוסף הוגש אישור משרד רואי החשבון של המבקשת בו צוין, כי על בסיס הצהרת המבקשת הפרטים הכלולים בטופס 417 הינם מלאים ומדויקים ואין עובדים נוספים או חבויות נוספות לעובדי 2007 מעבר לכלול בטופס זה; הסכום שהצטבר לזכות עובדי 2007 בקופות פיצויים אישיות נכון ליום 31.12.18 הינו 703,374 ₪; הסכום שהמבקשת מבקשת למשוך מקופה מרכזית לפיצויים הינו סך 710,226 ₪ וכי הסכום שייוותר בקופה לאחר המשיכה כאמור (במונחי יתרות ליום 31.12.18) הינו 1,706,639 ₪. לאישור צורף חישוב חבות הפיצויים עבור עובדי 2007.

14. הודעת המבקשת הועברה לתגובת המשיבה וביום 31.10.19 נמסרה הודעה מהמבקשת אליה צורפה תכתובת מייל במסגרתה אישרה המשיבה את קבלת החלטות ביה"ד וציינה, כי היא תכבד כל פסק דין שיינתן ע"י ביה"ד.

15. לנוכח אישור רואי החשבון ותחשיב חבות הפיצויים עבור עובדי 2007 לפיו חבות הפיצויים מסתכמת בסך 1,335,948 ₪, הסכום המצוי בקופות האישיות של העובדים מסתכם בסך 703,374 והיתרה שתיוותר לאחר המשיכה המבוקשת תסתכם בסך 1,706,639 ₪ (במונחי 31.12.18) מצאתי לאשר, כי היתרה שתיוותר בחשבון לאחר שישולמו למבקשת הסכומים אותם היא מבקשת למשוך (710,226 ₪), תכסה את התחייבותה לתשלום פיצויי פיטורים לעובדיה שתחילת עבודתם הייתה קודם ליום 31.12.07 ועדיין מועסקים על ידה.

16. הנני מורה למשיבה לשחרר לזכות המבקשת מהחשבון סך של 710,226 ₪ וזאת בכפוף להמצאה/חתימה על כל המסמכים שיידרשו ע"י המשיבה לצורך שחרור הכספים.

ניתן היום, כ"ה כסלו תש"פ, (23 דצמבר 2019) בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: קידר שרותי טיפול יעוץ ופיתוח ארגוני בע"מ
נתבע: כלל פנסיה וגמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: