ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין השטיח המעופף בע"מ נגד יוסי חמיאס :

לפני כבוד ה שופטת אביגיל כהן

המבקשת- המערערת:

השטיח המעופף בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אסף רז

נגד

המשיבים:

1.יוסי חמיאס
בעצמו
2.איסתא ישראל בע"מ

פסק דין

1. לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות בתל אביב - יפו (כבוד השופטת איילת טופז - אחיעזר) מיום 6/8/19 בת"ק 80321-01-19.

2. המשיב 1 – התובע (להלן גם : "המשיב") הגיש תביעה קטנה בסך 14,991 ₪ נגד המשיבה 2 (להלן: " איסתא") וזאת לפיצוי לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) , התשע"ב - 2012 (להל ן: "חוק שירותי תעופה"), שכן הטיסה נשוא התביעה נדחתה ביותר מ- 8 שעות וכן דרש פיצוי בגין רכיבים נוספים, וביניהם עוגמת נפש.
איסתא שלחה הודעת צד ג' למבקשת - השטיח המעופף בע"מ .

3. בפסק הדין מיום 6/8/19 נקבע כי יש לשלם לתובע את הרכיבים הבאים:
א) פיצוי לתובע ופיצוי לבת זוגו לפי התוספת הראשונה לחוק שירותי תעופה - מרחק טיסה עד 2,000 ק"מ - לכל אחד 1,300 ₪.

ב) שירותי סיוע (מונית לשדה התעופה) - 421 ₪.

ג) בנוגע להשבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי לפי סעיף 6 לחוק שירותי תעופה:
התובע הוכיח כי שילם עבור שני כרטיסי טיסה חלופיים סך 2,970 ₪ ולכן נקבע כי חל הרכיב בסעיף 6 שמאפשר לשלם לנוסע עבור כרטיס טיסה חלופי.(להלן: " הרכיב השלישי")

צד ג' - המבקשת היא זו שנדרשה לשלם את הסכום הפסוק.

4. בקשת רשות הערעור הוגשה בענינינו רק בנוגע לרכיב השלישי.
נטען כי בימ"ש קמא יישם באופן שגוי את סעיף 3 (ב) (3) לחוק שירותי תעופה, ולכן יש חשיבות להתערב בפסק דינו של בימ "ש קמא.
נטען כי בימ"ש קמא טעה הואיל והמילים "אלא אם הוכח כי שולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה" בסעיף 3 (ב) (3) לחוק שירותי תעופה מתייחסות לעלות רכיב כרטיס הטיסה המקורי שהיה כלול בחבילת הנופש , ולא לעלות של רכישת כרטיס חלופי אחר. ניתן ללמוד על כוונת המחוקק הן מלשון החוק עצמו והן מדברי ההסבר להצעת החוק.
לטענת המבקשת, בהעדר ראיה לעניין מחיר כרטיס הטיסה המקורי שהיה כלול בחבילת הנופש היה על בימ"ש קמא לפסוק לטובת המשיב לכל היותר את הסכום הקבוע בתוספת השלישית – 1,650 ₪.

5. המשיב טוען בתשובתו כי החלטת בימ"ש קמא ניתנה לאחר שבימ"ש קמא בחן את טענות הצדדים, קיים דיון במעמד הצדדים והתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות והסברי המשיב, הראיות שהובאו בפניו, והגיע למסקנה כי יש לפצותו בהתאם לחוק שירותי תעופה.
נטען כי מטרת בקשת המבקשת להתחמק מלשלם למשיב את כספי הפיצויים המגיעים לו עפ"י דין.
לטענתו, החלטת בימ"ש קמא מבוססת על ממצאים עובדתיים כפי שעלו מהראיות שהובאו לבימ"ש קמא ובהתאם לחוק שירותי תעופה, ועל כן יש להותיר את החלטת בימ"ש על כנה ואין מקום ליתן רשות ערעור.

6. לאחר עיון בטענות הצדדים, הגעתי למסקנה ולפיה יש ליתן רשות ערעור. לדון בבקשת רשות הערעור כבערעור בהתאם לתקנה 410 לתקסד"א ולקבל את הערעור לגופו, מהנימוקים כדלקמן:

7. בימ"ש מחוזי מתערב בפסק דין של בית משפט לתביעות קטנות רק במקרים חריגים.
התערבות בפסק הדין אינה נעשית רק כשמתעוררת שאלה עקרונית משפטית, ויכולה להיעשות גם במקרים שבהם "נפלה טעות גלויה ובולטת בממצא עובדתי או ביישום הדין או כשחלה פגיעה בכלל הצדק הטבעי" (ראה גם רע"א 2816/17 דהרי נ' לוי – סעיף ט' להחלטת כבוד המשנה לנשיאה הש' א' רובינשטיין (10/5/17)).

אני סבורה, כי במקרה דנן על סמך התשתית העובדתית שהונחה בפני בית משפט קמא, נפלה טעות חלקית ביישום הדין, רק ביחס לרכיב השלישי , ולפיכך יש מקום להתערבות ערכאת ערעור.
אמנם פסק דינו של בימ"ש לתביעות קטנות אינו בגדר תקדים מחייב; אולם נראה כי מן הראוי להעמיד דברים על מכונם; הגם שעסקינן בפס"ד של בימ"ש לתביעות קטנות.

8. סעיף 3 לחוק שירותי תעופה כותרתו: "סוגי ההטבות".
בהתאם לסעיף 3 (א) ההטבות לפי החוק כוללות:
שירותי סיוע בלא תשלום (סעיף 3 (א) (1)), השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס טיסה (סעיף 3 (א) (2)), כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי של הנוסע (סעיף 3 (א) (3)), פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה (סעיף 3 (א) (4)), פיצוי כספי בשל שינוי בתנאי כרטיס הטיסה, כאמור בתוספת השנייה (סעיף 3 (א) (5)).

א) נקודת המוצא בענייננו היא כי עסקינן ב"טיסה שבוטלה" בהתאם לחוק שירותי תעופה.

סעיף 6 (א) לחוק שירותי תעופה מפרט את סוגי ההטבות להן זכאי נוסע שטיסתו בוטלה:
"נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:
(1) שירותי סיוע;
(2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;
(3) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה."

מכוח סעיף 6 (א) דלעיל, בימ"ש קמא קבע בסעיף 5 לפסק דינו כי אחת ההטבות לה זכאי התובע היא:
"השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע - סעיף 3(ב)(3) לחוק שירותי תעופה, שעניינו כרטיס טיסה שנרכש כחלק מחבילת תיור, קובע שבמקום בו הוכח ששולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה יש להשיבו. במקרה דנן אין חולק שהתובע שילם 2,970 ₪ בגין שני כרטיסי הטיסה החלופיים שנאלץ לרכוש בעבורו ובעבור בת זוגתו".

ב) בכתב התביעה טען התובע כי שילם מכספו עבור שינוי הטיסה.
אישור תשלום צורף כנספח ד' לכתב התביעה – תשלום על סך 2,970 ₪ .
אין לומר כי ניתנה לו הטבה של "כרטיס טיסה חלופי" כהגדרתו בחוק .

בנסיבות שלפני ולצורך הכרעה בערעור זה, יש לבחון את גובה הסכום לו זכאי התובע במסגרת ההטבה של "השבת תמורה".

ג) "השבת תמורה" – מוגדרת בסעיף 1 לחוק "כמשמעותה בסעיף 3 (א) (2);", דהיינו " השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס טיסה, לרבות כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים, והכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ב)...".

סעיף 3 (ב) לחוק שירותי תעופה עניינו ב"השבת התמורה".

סעיף 3 (ב) (3) לחוק שירותי תעופה קובע כדלקמן:
"הונפק לנוסע כרטיס טיסה כחלק מחבילת תיור, יחושב מחירו, בהתאם למרחק הטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה, לסוג הטיסה ולסוג מחלקת השירות שבה טס הנוסע בטיסה, הכל כמפורט בתוספת השלישית, אלא אם כן הוכח כי שולם סכום אחר בעד כרטיס הטיסה".

יש בידי להסכים עם טענת המבקשת לפיה סעיף 3 (ב) (3) לחוק שירותי תעופה מתייחס למחיר של הכרטיס המקורי, ולא של הכרטיס החלופי.
ענייננו של הסעיף בכרטיס טיסה "שהתקיימה בו עילה מזכה".
בענייננו התובע לא טען וממילא לא ניסה להוכיח, כי שילם "סכום אחר" בעד כרטיס הטיסה שרכש דרך אתר האינטרנט של איסתא.
על כן, בהתאם לסעיף 3 (ב)(3) המפנה לתוספת השלישית, מאחר ומדובר במרחק טיסה של עד 2,000 ק"מ, התובע ובת זוגו זכאים כל אחד לפיצוי בסך של 780 ₪. סה"כ עבור שניהם – 1,560 ₪.

9. לסיכום:

א. לאור האמור לעיל, דין בקשת רשות הערעור להתקבל ודין הערעור להתקבל לגופו.
פסה"ד יוותר על כנו מלבד ההטבה שמתייחסת ל"השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע"; בנוגע להטבה זו התובע זכאי לקבל סך של 1,560 ₪ (במקום 2,970 ₪).
כך שהתוצאה היא שעל צד ג' – המבקשת לשלם לתובע ובת זוגו, באמצעות התובע , סך של 4,581 ₪ (במקום 5,991 ₪).
למען הסר ספק, אין שינוי בפסיקת הוצאות המשפט שנקבעו בבימ"ש קמא.

ב. בנסיבות העניין ישא כל צד בהוצאותיו בהליך שלפני.

ג. העירבון שהופקד ע"י המבקשת- המערערת יוחזר לה באמצעות בא כוחה.

ד. המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ג חשוון תש"פ, 21 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: השטיח המעופף בע"מ
נתבע: יוסי חמיאס
שופט :
עורכי דין: