ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צבי ישראל הוד נגד מירי נחמיאס :


בפני כבוד הרשם הבכיר צוריאל לרנר

מבקש

צבי ישראל הוד

נגד

משיבה
מירי נחמיאס

פסק דין

1. בפני התנגדות לביצוע 2 שיקים ע"ס 9,000 ₪ (סה"כ), שנמסרו ע"י המבקש למשיבה כחלק מעסקת רכישת שירותי שדכנות, וסורבו ע"י הבנק הנמשך לאחר שבוטלו ע"י המבקש. המשיבה הגישה את השיקים לביצוע בהוצאה לפועל (תיק 518791-03-19), והמבקש, כאמור, הגיש התנגדות. שני הצדדים אינם מיוצגים.

2. בהתנגדות לביצוע שיקים דנים כדרך שדנים בבקשת רשות להתגונן, וההתנגדות שהגיש המבקש רחוקה מלעמוד בדרישות הצורניות והתוכניות שנקבעו בפסיקת בית המשפט העליון. כלל ידוע בפסיקה, כי על המבקש רשות להתגונן להיכבד ולהיכנס לפרטי טענותיו (ר', לדוגמא, ע"א 594/85 זהבי נ. מגרית, פ"ד מ"ב (1) 721, 722), ופירוט כזה לא מצאנו בהתנגדות.

3. אף על פי כן, ולאחר שנכשלו הנסיונות להביא את הצדדים לפשרה, אפשרתי למבקש לטעון ביתר הרחבה לפרוטוקול, ושם אכן עלו מעט יותר פרטים על פרשת ההגנה, שיובאו להלן על קצה המזלג, ותוך טשטוש פרטים שאינם נחוצים, מחמת אופיו האישי של נשוא הסכסוך: המשיבה עוסקת בשדכנות, והמבקש שכר את שירותיה ביום 14.11.2018 למציאת שידוך עבור בת-משפחתו. לטענתו, לא קיבל העתק מההסכם עליו חתם, אולם אין מחלוקת כי התמורה המוסכמת היתה 14,000 ₪, וכי המבקש מסר 3 שיקים, שהראשון ביניהם נפרע, ושני האחרים בוטלו. המבקש טוען, כי הגיעו מעט מדי הצעות שידוך (3 במספר), שלא היו רלוונטיות, ועל כן ביקש, כבר ביום 18.11.2018, לבטל את ההתקשרות, שלח מכתב בהתאם למשיבה, והורה לבנק שלא לכבד את השיקים.

4. המשיבה ויתרה על חקירת המבקש, והגם שמסרה גרסה עובדתית, מצומצמת, בעת סיכום טענותיה, הרי שבעת דיון בהתנגדות אין בית המשפט בוחן את גרסת ה, כלל, אלא בודק את הבקשה בלבד. כך נקבע בשורת פסקי דין שניתנו בבית המשפט העליון, לרבות (לדוגמא) בע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה נ. Warner Home Video, פד"י מ"ו (2) 273, בעמ' 277-278, שם סיכם בית המשפט העליון את ההלכה הבסיסית הנוגעת לבקשות רשות להתגונן , כפי שהיא עד היום:

"אכן, הדין הוא כי בתביעה המוגשת בסדר דין מקוצר יש ליתן לנתבע רשות להתגונן, כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה, ולו בדוחק, מפני התביעה...

"בשלב בחינת הבקשה למתן רשות להתגונן בית המשפט אינו בודק את מהימנות הנתבע או את הראיות לגופן... אולם אם תצהירו של הנתבע אינו מצליח לעמוד אפילו במבחן זה, אין להגנתו כל יסוד, ובכגון דא אין נותנים רשות להתגונן... גם הימנעותו של התובע מניצול זכותו לחקור את המצהיר על תצהירו אין בה כדי להוסיף לתצהיר את שאין בו מעיקרו. ... באין חקירה כזו עומד לפני בית המשפט אך האמור בתצהיר, ובית המשפט בוחן אם יש בדברים אלה כדי לבסס הגנה, ולו בדוחק, נגד התביעה.

"...אין בודקים כיצד יוכיח הנתבע את הגנתו... אולם, אין הנתבע יוצא ידי חובתו בהעלאת טענות סתמיות בתצהיר, אלא עליו לטעון את העובדות המבססות את הגנתו... ובית המשפט בוחן על יסוד הנחה זו, אם קיימת אפשרות שהנתבע יזכה במשפט, אם יתברר המשפט בסדר דין רגיל. יפים לכאן דברי בית המשפט בע"א 469/87, אשר בהתייחס להלכה הנ"ל אמר, בעמ' 121:

'אך יש להוסיף ולהדגיש, כי באומרנו "בהנחה שהעובדות נכונות" אין כוונתנו להנחה בעלמא. כך, למשל, יכול שההנחה העובדתית שטוענים לה תקרוס לחלוטין בעת החקירה הנגדית של המצהיר... כך גם יכול שההנחה העובדתית הנטענת תקרוס אל מול חומר הראיות כולו, כפי שהובא לפני בית המשפט, וזאת כאשר בחינתו של החומר אינה מצריכה לבחון שיקולי מהימנות, וכאשר אין אנו נדרשים להכריע בין גירסאות נוגדות, אלא עניין לנו בגירסה אחת, המופרכת מעצמה'."

5. כאמור, אין בוחנים את גרסת המבקש בהשוואה לגרסת המשיבה, אלא רק בודקים האם גרסתו שלו – בהנחה שהיא אמת – עשויה להביא לדחיית התביעה.

6. לאחר ששקלתי את טענות המבקש, כפי שהובאו לעיל (ולמרות שלא נכתבו כולן בתצהיר), הגעתי למסקנה כי אין בפי המבקש הגנה מפני התביעה השטרית. המבקש אינו מכחיש כי התחייב לשלם 14,000 ₪, אלא טוען, כי קמה לו עילת ביטול ההסכם.

7. יש להדגיש, כי הסכמים אינם ניתנים לביטול כלאחר יד, ויש צורך באחת מעילות הביטול הקבועות בדין. ברם, המבקש אינו מצביע ולו על ראשיתה של עילה כזו: הטענה, כי מי שקיבל 3 הצעות שידוך "בלבד" (גם אם לא היו מתאימות), תוך 4 ימים, יהיה רשאי בשלב זה לבטל הסכם , אינה מתקבלת על הדעת.

8. המתקשר בהסכם לקבלת שירות מעין זה, שהוא מסוגי השירות המתאפיינים בצורך באורך רוח, אינו יכול להחליט תוך 4 ימים כי השירות אינו עונה על ציפיותיו. באשר לתחום זה של השדכנות, כבר לימדונו חז"ל (סוטה ב.), כי " ...קשין לזווגן כקריעת ים סוף", וסוג שירות הדורש יותר אורך רוח מזה קשה להעלות על הדעת.

9. היוצא מהאמור, שגם אם נקבל את גרסתו של המבקש כפשוטה, כפי שהרחיב מעבר לתצהירו, הרי שאין הוא חולק על התקשרותו בהסכם, אלא שהוא סבור שקמה לו הזכות, תוך 4 ימים, לבטלו מחמת שקצב השירות וטיב ההצעות שהתקבלו עד שלב זה לא הניח את דעתו. המבקש לא הניח תשתית עובדתית מספקת כדי שניתן יהיה לקבל טענה חריגה זו כיותר מאשר הגנת בדים.

10. נובע מהפסיקה שהובאה לעיל, כי מקום בו לא יהיה בכוחו של המבקש, על סמך טענותיו בהתנגדות, להביא לדחיית התביעה, גם אם יוכיח את טענותיו, אין מקום לתת לו רשות להתגונן. פועל יוצא הוא, שיש לדחות את ההתנגדות.

11. ההתנגדות נדחית בזה, אפוא.

12. בשים לב לכך שהתוצאה היא, שהמבקש משלם סכום נכבד עבור שירות קצר-טווח, שבסופו של דבר לא יוכל להביא למטרת רכישתו, אני נמנע מלחייב את המבקש בהוצאות המשיבה.

13. ההליכים בתיק ההוצאה לפועל 518791-03-19 יחודשו, ככל שעוכבו עקב הגשת ההתנגדות, אם לא ייפרע החוב תוך 30 יום.

בהיות הצדדים לא מיוצגים, אני מעמידם על זכותם לערער על פסק דין זה, תוך 45 יום, בפני בית המשפט המחוזי מרכז, היושב בלוד.

המזכירות תשלח העתק פסק-הדין לצדדים.

ניתן היום, א' חשוון תש"פ, 30 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: צבי ישראל הוד
נתבע: מירי נחמיאס
שופט :
עורכי דין: