ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק קאהן נגד אלגד פיצה בע"מ :

בפני כבוד השופט י. גריל, שופט עמית

המבקש:

יצחק קאהן
ע"י ב"כ עוה"ד אורלי בן עמי

נגד

המשיבה:
אלגד פיצה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יצחק יערי ו/או תאיר בן-שושן

פסק דין

א. בפניי בקשת מוסכמת לאישור הסתלקות מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ב. המבקש הגיש ביום 5.3.2019 תובענה כנגד המשיבה ובקשה לאישורה כייצוגית בטענה, כי רכש מספר פעמים מן המשיבה, בעלת הזכויות להפעלת רשת דומינו'ס פיצה בישראל, פיצה עם תוספות שונות, תוך שהוא הסתמך על המידע שפורסם באתר המשיבה (בכתובת: www.dominos.co.il), לפיו כל חומרי הגלם בהם משתמשת המשיבה הם טריים.

המבקש טען, שהתברר לו כי המשיבה עושה שימוש בחומרי גלם מקופסאות שימורים, ובתשובה לפנייתו אישר שירות הלקוחות של המשיבה את הדבר.

המבקש טען בבקשת האישור, כי הסיבה העיקרית לכך שהוא הזמין את מוצרי המשיבה, היא הפרסום כי היא משתמשת בחומרי גלם טריים, ומשהתברר שלא כך הדבר, הרי שנגרם לו ולחברי הקבוצה נזק ממוני וכן נזק בלתי ממוני.

ג. ביום 11.7.2019 הגישה המשיבה את תגובתה לבקשת האישור, במסגרתה הבהירה המשיבה, כי מחקה זה מכבר, בעקבות פניית המבקש, את המילים "כולם טריים" שהופיעו ביחס לחומרי הגלם באתר האינטרנט של המשיבה בעמוד "מי אנחנו".

עוד טענה המשיבה, כי הרוב המוחלט של המבקשים באתר (לטענתה, מעל ל-99%) אינו נחשף לעמוד "מי אנחנו" בו נכתבו המילים "כולם טריים", כי כל התוספות לפיצה שנזכרות בבקשת האישור אינן מכילות חומר משמר, וכי לא נגרם נזק בריאותי כלשהו כתוצאה מצריכת חומרי הגלם המשומרים בהם משתמשת המשיבה.

ד. כותבים הצדדים בבקשת ההסתלקות המוסכמת, כי בנסיבות הללו, ונוכח הערות בית המשפט בדיון מתאריך 12.9.2019, באו הצדדים בדברים בניסיון להסדיר את המחלוקת ביניהם ללא צורך בהכרעה שיפוטית בבקשת האישור ובתובענה, והם הגיעו להסכמות הבאות:

1. המשיבה תמחק את המילים "וטריים" במשפט "בדגש על שימוש בחומרי גלם מובחרים וטריים" המופיע באתר האינטרנט שלה (נספח 4ב' לבקשת האישור), וזאת תוך שבעה ימים מאישור בקשת ההסתלקות.

2. המשיבה תמחק את תמונת קלח התירס מעמוד ה-Instagram שלה (נספח B לתשובת המבקש לתגובת המשיב ה לבקשת האישור), וזאת תוך שבעה ימים מאישור בקשת ההסתלקות.

3. על גבי אריזות הקרטון, המשמשות למשלוחי הפיצה של המשיבה, לא יופיעו יותר הכיתוב "Fresh Toppings", וזאת תוך חמישה חודשים מאישור בקשת הסתלקות זו.

4. המשיבה תתרום לעמותת "חיים" לילדים חולי סרטן מוצרים, שמחירם לצרכן עומד על סכום כולל של 150,000 ₪, וזאת תוך 24 חודשים מאישור בקשת ההסתלקות.

5. בתום ביצוע ההתחייבויות הנ"ל, יגיש נציג מוסמך דו"ח, הנתמך בתצהיר, בדבר קיום ההתחייבויות.

ה. הצדדים ממליצים בפני בית המשפט על פסיקת גמול למבקש ושכר טרחת עורך דין לבאת כֹח המבקש, וזאת בשים לב לעבודה שהושקעה בהכנת בקשת האישור, וכן בשל החיסכון בזמן שיפוטי, בשים לב לשלב המוקדם בו הוגשה בקשת ההסתלקות, ובשים לב להתחייבויות המשיבה במסגרת ההסתלקות המוסכמת, לרבות התרומה הכספית, ובכך הושגה תועלת לציבור.

לפיכך, ממליצים הצדדים על פסיקת גמול למבקש בסכום של 7,500 ₪ בצירוף החזר אגרת המשפט ששילם בפתיחת התיק (5,566 ₪), וכן לפסוק לבאת כֹח המבקש שכר טרחת עורך דין בסכום של 50,000 ₪ בצירוף מע"מ, שישולם כנגד חשבונית מס כדין.

ו. הצדדים מציינים, כי ההסתלקות המוסכמת, לרבות התרומה הכספית, הושגה, מבלי שהמשיבה מודה באילו מטענות המבקש שהועלו בבקשת האישור , ונוכח דברי בית המשפט בישיבת קדם המשפט.

ז. הצדדים מבקשים מתן פטור מתשלום חלקה השני של אגרת בית המשפט, נוכח ההסתלקות המוסכמת, נוכח התועלת לציבור כתוצאה מהסתלקות זו, ונוכח השלב המוקדם של ההליך בו הושגה ההסתלקות.

ח. הצדדים מבקשים, שבית המשפט יפטור אותם מן הצורך לפרסם את דבר הגשת בקשת ההסתלקות.

ט. נכתב בבקשת ההסתלקות, כי עם אישור ההסתלקות, מתחייבים המבקש ובאת כוחו, ו/או מי מטעמם, שלא ליזום, או לקחת חלק, או להיות מעורבים, בכל צורה שהיא, במישרין או בעקיפין, בכל תובענה אחרת כנגד המשיבה בכל הקשור לבקשת האישור.

י. לבקשת ההסתלקות מצורפים תצהיר המבקש עצמו וכן תצהיר באת כוחו על כך , שהם לא קיבלו ולא יקבלו, במישרין או בעקיפין, מהמשיבה, או מי מטעמה, כל טובת הנאה בקשר עם ההסתלקות, למעט הסכומים שייפסקו כגמול למבקש וכשכר טרחת עורך דין לבאת כוחו.

יא. לאחר שנתתי דעתי לכל האמור בבקשת ההסתלקות המוסכמת, אני סבור, שההסדרים וההסכמות כפי שפורטו בבקשת ההסתלקות, סבירים ומאוזנים, ולפיכך אני מאשר את בקשת ההסתלקות המונחת בפניי בהתאם לסעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, על כל סעיפיה וחלקיה, לאחר שנראה, לכאורה לפחות, כי למבקש עילת תביעה, וכי בקשת האישור הביאה תועלת לחברי הקבוצה.

אני נותן בזאת תוקף של פסק דין לבקשת ההסתלקות, וכל ההתחייבויות של כל אחד מן הצדדים, כמפורט בבקשת ההסתלקות, מהוֹות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

יב. אני נעתר לבקשתם של הצדדים ופוטר אותם הן מפרסום הודעה בדבר הגשת בקשת ההסתלקות, והן מן הצורך לשלוח הודעה, לפי תקנה 11(ב) של תקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, וזאת בשים לב לכך שאין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת כמובן לגבי המבקש עצמו) ועיינו לעניין זה בת"צ 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22.12.2010).

יג. סיכום הדברים:

1. אני מאשר את הסדר ההסתלקות, לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, ונותן לו תוקף של פסק-דין, על כל סעיפיו וחלקיו.

2. אני דוחה את תביעתו של המבקש כנגד המשיבה, ומורה על מחיקת בקשת האישור.

3. סכומי הגמול ושכר הטרחה סבירים בנסיבות העניין. לפיכך, אני מאשר את הסכומים עליהם המליצו הצדדים, ומחייב את המשיבה לשל ם למבקש גמול בסכום של 7,500 ₪, ובנוסף החזר אגרת המשפט ששולמה בפתיחת התיק (5,566 ₪), כך שבסך הכל תשלם המשיבה למבקש סכום של 13,066 ₪.

כמו כן, תשלם המשיבה שכר טרחת עורך דין לבאת כֹח המבקש בסכום של 50,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין, וזאת כנגד חשבונית מס כדין.

תשלום הסכומים הנ"ל יבוצע על ידי המשיבה, במשרד באת כֹח המבקש, בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק דין זה , שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

4. לא יאוחר מיום 5.4.2020 תמציא המשיבה לבית-המשפט (עם העתק לבאת כֹח המבקש), תצהיר נציג מוסמך מטעמה בדבר ביצוע ההתחייבויות המנויות בסעיפים 3(א) – 3(ג) של בקשת הסתלקות (פ ִסקאות ד(1) – (3) של פסק דין זה).

לא יאוחר מיום 31.10.2021 תמציא המשיבה לבית המשפט (עם העתק לבאת כֹח המבקש), דין וחשבון בצירוף תצהיר נציג מוסמך מטעמה בדבר השלמת ביצוע התרומה לפי סעיף 3(ד) של בקשת ההסתלקות (פ ִסקה ד(4) של פסק דין זה).

5. בנסיבות העניין, אני פוטר את הצדדים מתשלום החלק השני של אגרת המשפט.

מזכירות בית-המשפט תמציא את העתק פסק-הדין אל:

  1. ב"כ המבקש, עו"ד אורלי בן עמי, חיפה.
  2. ב"כ המשיבה, עו"ד יצחק יערי, תל אביב.

התיק יובא לעיוני ביום 5.4.2020 וכן ביום 31.10.2021 לעיון בתצהירי הנציג המוסמך מטעם המשיבה.

ניתן היום, כ"ד תשרי תש" ף, 23 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יצחק קאהן
נתבע: אלגד פיצה בע"מ
שופט :
עורכי דין: