ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניר פייטלוביץ נגד לירן שוובר :

בפני השופט אבישי קאופמן

תובע/נתבע שכנגד

ניר פייטלוביץ

נגד

נתבעת/תובעת שכנגד
לירן שוובר

החלטה

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, החלטתי לקבל את הבקשה למחיקה על הסף של התביעה הנגדית בתיק זה.

ההלכות ידועות, לא בקלות תסולק תביעה על הסף, הדברים פורטו בטיעוני ב"כ התובעת שכנגד (אשר למען הנוחות תכונה בהחלטה זו " התובעת") ואינני רואה צורך להרחיב בכך. כאמור בטיעונים הנ"ל, השאלה הרלוונטית היא האם תהיה זכאית התובעת בסופו של דבר לסעד בהנחה ותוכיח תביעתה, ולאחר ששבתי ושקלתי את הדברים, הגעתי למסקנה כי לשאלה זו מתחייבת מסקנה שלילית.

אני סבור כי החלטת בית המשפט למשפחה מהווה מחסום בפני התובעת אשר אינו מאפשר לה לטעון כנגד הנתבע שכנגד (להלן: "הנתבע").

התובעת ביקשה דחיית דיון בהליך קודם והנתבע התנגד. הנתבע הביא את עמדת מרשו בפני בית המשפט למשפחה והסביר התנגדותו לדחייה ממושכת. בית המשפט שקל טענות הצדדים והחליט על דחייה קצרה מזו שהתבקשה. השאלה האם הדיון היה הכרחי והאמנם היה דחוף כטענת הנתבע אינה רלוונטית להליך דנן. בית המשפט למשפחה, אשר בוודאי מכיר היטב את התיק, שקל את הדברים והחליט שיש לקיים דיון גם במהלך חופשת הלידה של התובעת.

התובעת הסבירה מדוע לא הגישה ערעור על החלטת בית המשפט שלא לדחות את הדיון, והסברה מקובל. עם זאת, ככל שחשה התובעת פגיעה כה עזה מהחלטת בית המשפט, יכולה הייתה להגיש בקשה "לעיון חוזר", לפרט בפני בית המשפט מדוע היא סבורה כי אין מדובר בדיון דחוף, מדוע אינה יכולה לקיימו או להציע כל פתרון אחר.

כפי שנקבע לא אחת בפסיקה, לעורך הדין חובה בראש ובראשונה לייצוג נאות של לקוחו. אכן אין מדובר בחובה אבסולוטית והיא עשויה לסגת לעתים מפני החובה כלפי בית המשפט (ע"א 6185/00), או מפני זכותו של עורך הדין להגן על עצמו. הפסיקה אף הכירה כי לעתים קיימת לעורך דין גם חובה כלפי הצד השני, ובמיוחד כזה שאינו מיוצג. גם אם אקבל את העמדה כי לעורך דין חובה, שעשויה להקים חבות, כלפי עורך דינו של הצד השני, הרי חובה זו חייבת להיות מאוזנת בחובתו הראשית של עורך הדין כלפי לקוחו. בוודאי שלא ניתן לומר כי על עורך דין לקבל כל בקשה חברית: לדחיית דיון, להארכת מועד, לביטול החלטה במעמד צד אחד וכיו"ב, וזאת מבלי להתחשב בטובת לקוחו שלו. הנתבע התנגד לדחייה עקב טובת לקוחו ופירט נימוקיו בפני בית המשפט למשפחה. בית המשפט למשפחה שקל את טענות הצדדים ואיזן ביניהם בקבלת בקשת הדחייה באופן חלקי כך שהדיון נדחה בכחודש ימים לערך, חלף דחייה של כחודשיים וחצי כפי שהתבקשה. בהחלטתו זו הביא בית המשפט למשפחה בחשבון גם את העובדה כי התאריכים שהוצעו בידי התובעת לקיום דיון בסמוך לאחר תום חופשת הלידה, אינן אפשריים ואי קיום הדיון בחודש מרץ יביא לדחייתו עד לחודש ספטמבר.

העמדה לפיה יש להטיל אחריות אישית על עו"ד בגין החלטת בית המשפט היא מסוכנת ועשויה להוביל להגשת תביעות בידי בעלי דין, שאינם מרוצים מהחלטות בתי המשפט בעניינם, כנגד עורכי דין אשר ייצגו נאמנה את הצד השני להליך. גם מבלי לומר שעילת תביעה כזו אינה יכולה לקום לעולם, אני סבור שאין היא מתקיימת במקרה דנן.

לאור האמור לעיל, אני סבור כי לתביעה הנגדית בתיק זה אין סיכוי להתקבל. משאין לתובעת סיכוי, ולו קלוש, לזכות סעד המבוקש, אני רואה לנכון לעשות שימוש בסמכות, בה יש כידוע להשתמש בזהירות רבה, לסילוק התביעה על הסף.

התביעה הנגדית נמחקת אפוא.

באשר להוצאות הבקשה, אני סבור שיש מקום לחיוב התובעת בהוצאות, אולם ראיתי לנכון לעכב החלטה בהקשר זה, בתקווה כי ההליך כולו יסתיים בהסכמה בין הצדדים, ואין לי אלא לחזור בפני הצדדים על הדברים שנאמרו בדיון. המדובר בהליך שלא יוסיף דבר לאף אחד מהם ואני סבור שיש לסיימו בהליך גישור, או כל הליך מתאים אחר מחוץ לכותלי בית המשפט.

ככל שמתנגד מי מבעלי הדין להליך של גישור, יודיע על כך לתיק בית המשפט בתוך 21 יום. ככל שלא תימסר הודעה כאמור, וככל שלא תהיה הסכמה בין הצדדים על זהות מגשר, תינתן החלטה בדבר מינוי מגשר, וזאת מבלי לפגוע בקידום ההליך בפניי כמפורט להלן.

ככל שלא ניתן יהיה לסיים את ההליך כולו בדרך הנ"ל, ייפסקו הוצאות הבקשה דנן בהמשך.

ניתן בזאת צו גילוי מסמכים, אשר יבוצע על ידי הצדדים, הדדית, בתוך 30 ימים מהיום. צד המבקש לשלוח שאלון, יעשה כן בתוך 15 ימים ותשובות לשאלון תינתנה בתוך 30 ימים לאחר מכן.

הצדדים יגישו את עדויותיהם בתצהירים. התובע יגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו עד יום 31.12. הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה עד יום 20.2.

הצדדים יצרפו לתצהיריהם מסמכים רלבנטיים, אשר בכוונתם להגישם במהלך הדיון. הצדדים יחליפו ביניהם את המסמכים הרלוונטיים ללא יוצא מן הכלל ויודיעו זה לזה בתוך 30 יום ממועד קבלת המסמכים אם יש התנגדות להגשת מסמך מסוים כראיה ואם יש צורך לזמן את העד עורך המסמך לחקירה. הוצאות המשפט יפסקו גם בהתחשב בעמדת הצדדים ובצורך בשמיעת עדים כאשר יתברר בסופו של דבר שניתן היה לוותר עליהם.

ככל שמבקש מי מהצדדים להעיד עד שאינו בשליטתו, עליו להגיש בתוך המועדים המפורטים לעיל, בקשה מנומקת במסגרתה יבהיר מהו תוכן עדותו הצפויה של העד ומדוע לא ניתן להגיש את העדות בתצהיר.

אני קובע ישיבת קדם משפט בפני ליום 24.3, בשעה 9.

כמו כן נקבע התיק למעקב אחר הודעת הצדדים או מינוי מגשר ליום 15.11.

כל בקשה מטעמם מי מבעלי הדין, לרבות בקשה לשינוי מועד הדיון, יש להגיש עד 30 יום לפני תאריך הדיון.

ניתנה היום, י"ד תשרי תש"פ, 13 אוקטובר 2019.


מעורבים
תובע: ניר פייטלוביץ
נתבע: לירן שוובר
שופט :
עורכי דין: