ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סבאח ע.א.ר הובלות בע"מ נגד גלובל יונייטד אנשורנס קומפני :

בפני כבוד ה שופט אלעזר נחלון

תובעת
סבאח ע.א.ר הובלות בע"מ

נגד

נתבעת
גלובל יונייטד אנשורנס קומפני

פסק דין

א. עיקרי הרקע והטענות
לפניי תובענה שהועמדה על סך של 104,200 ₪. בבסיס התובענה טענת התובעת כי ביום 17.12.17 נגנבה משאית שבבעלותה, ואילו הנתבעת שביטחה את המשאית מפני גניבה סירבה לשלם לה תגמולי ביטוח. הנתבעת מצדה טענה כי לא ארע מקרה ביטוח מסוג גניבה כנטען, ולמעשה ייחסה למי מטעם התובעת מעורבות בהיעלמות המשאית (ראו המוסכמות והפלוגתא שבעמוד 2 לפרוטוקול שורות 5-1).
בקדם המשפט מיום 7.1.19 השיב מנהל התובעת לשאלות בית המשפט. לאחר מכן הגישו הצדדים ראיות (כאשר עיון התובעת בחלק מראיות הנתבעת נדחה עד לאחר עדותם של עדי התובעת). בקדם משפט נוסף הוסדרו העניינים הנדרשים לשמיעת העדויות, אך בפתח הדיון שבו אמורות היו העדויות להישמע הגיעו הצדדים להסכמה. על פי עיקרי ההסכמה, תישמע בקצרה ובמתכונת של ישיבת "קדם משפט" עדותו של נציג חברת איתוראן איתור ושליטה בע"מ (להלן: איתוראן); לאחר מכן יועברו לתובעת כלל הראיות שהגישה הנתבעת; הצדדים יסכמו את טענותיהם; וההכרעה בהליך תינתן בדרך של פשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984 (ראו ההסכמות שבעמוד 5 לפרוטוקול שורות 17-11 ובעמוד 10 שורות 25-21).
עדות נציג איתוראן נשמעה, ובמסגרתה אף הושמעו הקלטות של שיחות בין נציג התובעת לבין נציגי מוקד איתוראן ממועד האירוע הנטען. בהמשך הוגשו הקלטות אלה כראיה. הצדדים הגישו את סיכומי טענותיהם, והגיעה אפוא עת ההכרעה.
ב. הכרעה
נוכח מכלול הנסיבות, כפי שעלו מכתבי בי הדין והתצהירים וצרופותיהם, מהתרשמותי מעדויות המעורבים לרבות עדות מנהל התובעת ועדות נציג איתוראן כמו גם מן ההקלטות שהוגשו, וכן נוכח הטענות שהועלו בסיכומים המפורטים, אני מורה כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של 41,500 ₪, בתוספת הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪, ובכך תמוצינה הטענות ההדדיות שהועלו במסגרת ההליך.
בקביעת גובה הסכום נתתי דעתי, בין היתר, לשיקולים שלהלן:
א. המסגרת המשפטית הרלוונטית, לרבות לעניין נטל ההוכחה ומידת ההוכחה הנדרשת בנוגע לטענות השונות (וראו, בין היתר, ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ פ"ד סא(3) 18 (2006)).
ב. עדות נציג איתוראן וכן המסמכים וההקלטות שנזכרו, כמו גם המסקנות האפשריות העולות מהם לגבי האפשרות שהמשאית נעלמה בשל גניבה ואופן הגניבה האפשרי;
ג. הפערים בגרסאות השונות של נציגי התובעת, לרבות בשאלה את מי שימשה המשאית שנעלמה ובשאלה כיצד התברר דבר היעלמותה, והשלכתם האפשרית.
בקביעת גובה ההוצאות ושכר הטרחה נתתי דעתי לאופן ולשלב שבו הסתיים ההליך, כמו גם לפער בין הסכום שנתבע לסכום שנפסק.
הסכומים הנזכרים ישולמו בתוך 60 ימים מהיום, ואם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
המחצית השנייה של האגרה תושב לתובעת, בהתאם להוראת תקנה 6(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות) התשס"ז-2007.
אם לא תוגש בקשה אחרת עד ליום 3.11.19, תוכל המזכירות לגרוס הן את המסמכים שהגישה הנתבעת במעטפה סגורה ו הן את המסמכים שהוגשו ביום 6.10.19.
ניתן היום, י"א תשרי תש"פ, 10 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סבאח ע.א.ר הובלות בע"מ
נתבע: גלובל יונייטד אנשורנס קומפני
שופט :
עורכי דין: