ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יקדאן מרעי נגד ועדה מקומית לתכנון מעלה חרמון :


בפני כבוד ה שופט רונן פיין

מבקש

יקדאן מרעי

נגד

משיבה
ועדה מקומית לתכנון מעלה חרמון

החלטה

לפניי בקשת הנאשם לעיון במסמכים הקשורים בהפסקת העסקתו של מי שהיה המפקח במאשימה, מר שוגן מרזה (להלן: "המפקח").
טענות הצדדים

  1. לטענת המבקש, בדיון ביום ה 18/4/19 העיד מטעם המאשימה המפקח אשר טיפל, בין השאר, בעניינו של הנאשם.
  2. לטענת המבקש, בדיון שהתקיים ביום 22/5/19 העידה עדת המאשימה הגב' רחל אהרון (להלן: "רחל"). בחקירה נגדית בדיון, מסרה רחל גרסה סותרת לעדות המפקח, באשר לנהלים ודרכי עבודה שהיו נהוגים בעבודתם המשותפת עת שימשה כמזכירת המאשימה.
  3. לטענת המבקש, מעדות רחל בדיון עולה שהמפקח פוטר מעבודתו בשל התרשלותו ואי מילוי תפקידו כראוי. משכך, הגיש הבקשה בהתאם לסעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי, לקבלת מסמכים הקשורים לעבודתו של המפקח, מהימנותו, סיבת פיטוריו והחלטת הפיטורים.
  4. המבקש הדגיש כי אינו מבקש מידע אישי שעלול לפגוע בפרטיות המפקח אלא רק בכל הקשור בתפקודו.
  5. המבקש טען כי עיון במסמכים המבוקשים הינו מהותי והכרחי להגנתו, המידע יכול לסייע בהכרעת בית המשפט לעניין פעולות המאשימה בשלב הזימון וחקירת הנאשם ויתכן שאף ישנה תוצאת המשפט לטובת המבקש.
  6. המאשימה עתרה לדחיית הבקשה בהיותה בקשת סרק שנועדה לעכב ההליכים שלא לצורך. המאשימה ציינה כי מאחר והקראת כתב האישום בתיק נדחתה פעמים רבות לרוב בשל אי התייצבות הנאשם לדיון, נדרש הנאשם להגיש בכתב תשובתו לאישום.
  7. לטענתה רק ביום 7/4/17, כשלוש שנים לאחר שהוגש כתב האישום, נתן הנאשם תשובתו בה כפר באופן כללי בטענות כתב האישום.
  8. לטענת המאשימה, הבקשה מיותרת ואינה רלוונטית להכרעה בתיק. לטענתה, המבקש לא הניח תשתית עובדתית ומשפטית מינימלית כי יש במסמכים המבוקשים חומר רלוונטי להגנתו. משכך לא עמד בתנאים שנקבעו בפסיקה למתן צו לפי סעיף 108 הנ"ל.
  9. לטענת המאשימה, המפקח כמו שאר עדי התביעה, נקראו להעיד בנוגע לראיות שהוגשו באמצעות עדותם לבית המשפט. לטענת המאשימה המפקח אישר המסמכים שהגיש למעט מוצג ת/16 שהינו העתק הזימון לחקירה, עליו חתמה רחל ולגביו זומנה הנ"ל ל העיד.
  10. המאשימה טענה לפגיעה בפרטיותו של המפקח וציינה כי הגם שהמפקח לא הגיש עמדתו לבקשת הנאשם, תגובתו מתייתרת מהסיבה שהמבקש לא נתן נימוק קונקרטי לצורך במסמכי העסקת המפקח לביסוס הגנתו.

דיון והכרעה:
11. המבקש מואשם בביצוע עבירות על שתי הוראות בחוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 - אי קיום שני צווי הריסה שיפוטיים וביצוע שימוש טעון היתר ללא היתר.
12. כאמור, בתשובה לכתב האישום כפר הנאשם באופן כללי בכתב האישום. בסעיף 8 לתשובת הנאשם לאישום , כפר הנאשם כך שההזמנה למסירת גרסה (מוצג ת/16) הומצאה לו כדין. הנאשם טען כי לא קיבל את ההזמנה הנ"ל עובר להגשת כתב האישום.
13. בדיון ביום 22/5/19, לאחר סיום שמיעת עדי התביעה, העלה ב"כ הנאשם בפני בית המשפט הבקשה להורות למאשימה להמציא לרשותו החומר הקשור לעדותה של רחל , בנוגע לחוסר תפקוד המפקח, לרבות ההחלטה על פיטוריו ונסיבות הפיטורים (ר' פרוטוקול הדיון עמ' 44 ש' 13-15).
14. ב"כ הנאשם פרט בקשתו והסביר כי הנתונים המבוקשים יסייעו להוכחת טענתו בנושא הזימון לחקירה (ר' פרוטוקול הדיון, עמ' 44 ש' 25-32):
"... מדובר בחומר שקשור למילוי תפקידו גם בתיק הזה... היא מצביעה שהוא פוטר על רקע זה של חוסר תפקוד...... זה בוודאי חומר חקירה רלוונטי לטענתו בנושא הזימון לחקירה".
15. בהתאם להחלטתי בדיון, הגיש הנאשם השלמת טיעון מטעמו לבקשה. הבקשה הנה למתן צו להמצאת המסמכים, בהתאם לסעיף 108 לחוק סדר הדין הפלילי הקובע:
"בית המשפט רשאי, לבקשת בעל דין או מיוזמת בית המשפט, לצוות על עד שהוזמן או על כל אדם אחר להמציא לבית המשפט במועד שיקבע בהזמנה או בצו, אותם מסמכים הנמצאים ברשותו ושפורטו בהזמנה או בצו."
16. בהתאם להלכה הפסוקה, ההכרעה בבקשה לפי סעיף 108 נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט הדן בהליך העיקרי, כאשר התנאי לקבלת הבקשה הוא כי הנאשם יציג תשתית ראייתית לכאורית שיש בה כדי לסתור את חזקת התקינות המנהלית, ממנה נהנות רשויות התביעה.
ראו: ע"פ 6328/12 מדינת ישראל נ' פולדי פרץ (10.9.13); עפ"א (ארצי) 16393-12-13 מדינת ישראל נ' דואב (9.9.15).
17. לטענת המבקש, המפקח העיד לגבי נוהל במאשימה לפיו לאחר שחוזר זימון חשוד לחקירה, נדרש לזמן החשוד פעם נוספת. לטענת המבקש רחל טענה בחקירתה, כי הנוהל הוא שכאשר חשוד לא מגיע לחקירה לאחר שמכתב הזימון לא נדרש על ידו , יש לתעד מסמכי הזימון בתיק הפיקוח ולהעבירו אל המפקח להשלמת התיק (פרוטוקול, עמ' 38 ש' 12-27).
18. לטענת המבקש, הסתירה בין העדויות מעלה את הצורך לקבל לידיו נתונים על תפקודו ונסיבות פיטוריו של המפקח, בכדי לבסס טענת מהימנות עדות המפקח ולהכריע איזו מהעדויות היא הנכונה.
19. לעניות דעתי אין חשיבות לבחינת מהימנות עדות המפקח בשאלת הנוהל הנ"ל. סבורני כי אין חשיבות לקבוע מי מבין העדויות בעניין זה היא מהימנה יותר , ואין בקביעה הנטענת בכדי להשפיע על הכרעת התיק.
שהרי, כזכור, הנאשם מבקש לבסס טענתו כי לא קיבל זימון למסירת גרסה כדין.
הזימון לחקירה:
20. המוצגים ת/16 - ת/18, כלולים בחומר החקירה ומעידים על זימון המבקש למתן גרסה ב נוגע לחשד לעבירות שימוש ללא היתר ו לעניין אי קיום צווי ההריסה שהושתו עליו במסגרת הליכים קודמים.
21. הראיות מצביעות על כך שהזימון הוחזר לשולח מהסיבה שלא נדרש על ידי המבקש , לאחר שתי תזכורות. לא נראה כי הזימון הוחזר לשולח בשל כשל מצד המאשימה. לדוגמה בשל טעות בכתובת או טעות בפרטי הנמען . שכן אז אישור המסירה היה חוזר עם חותמת של "לא ידוע במען" או כל סיבה אחרת שאיננה "לא נדרש" .
במקרה כאן, הזימון התקבל בדואר רשום בסניף הדואר של המבקש ביום 10/7/12 והוחזר למשרדי המאשימה ביום 9/9/12 עם חותמת "לא נדרש".
22. בזהירות המתבקשת ובשלב זה של ההליך אציין כי מעדות רחל בדיון עולה על פניו , כי התנהלות המאשימה לזימון המבקש לחקירה התקיימה כדין ובהתאם להנחיית מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה, מיום 6/7/14, שנושאה "מתן הזדמנות לחשוד למסור גרסה", הקובעת בין השאר (הדגשות שלי, ר"פ):
"3. אני מבקש ומזכיר את הנחייתנו רבת השנים לפיה עובר להגשת כתב אישום יש לבצע חקירה בכל מקרה של חשד לביצוע עבירה לפי חוק התכנון והבניה, במסגרתה יוזמן החשוד לחקירה ומסירת גרסה. בכלל זה, במקרים של חשד לביצוע עבירה של אי קיום צו (בין שיפוטי ובין מנהלי), אני מבקש להזכיר, כי טרם העברת התיק לתביעה, על הפיקוח לוודא כי החשוד הוזמן לחקירה, וכי מצויים בתיק אישורים על משלוח ההזמנה בדואר רשום ואישור על מסירתו או אישור על כך שלא נדרש...."
23. מלשון ההנחיה הנ"ל אני מסיק כי הראיות אשר הוגשו בתיק מצביעות על כך שהמאשימה ביצעה הזימון לחקירה בהתאם להנחיות ו מכך ניתן לראות באי דרישת דבר הדואר, כבחירה מטעם הנאשם שלא להיחקר, תוך וויתר על זכותו לתת גרסתו.
24. מכאן שבכך הנוגע לשאלת תפקודו של המפקח עובר לסיום עבודתו או לשאלת מהימנותו לעניין הנוהל הנ"ל, אין רלוונטיות בענייננו ואין במסמכים המבוקשים בכדי לסייע לנאשם ב טענות הגנתו כנגד הא ישומים העומדים כנגדו.
25. יודגש כי לעיתים הפרת החובה ל יתן אפשרות לחשוד להשמיע גרסתו, עשויה להביא לביטול כתב אישום בנסיבות המתאימות , במסגרת טענת "הגנה מן הצדק". אולם, אין זה המקרה כאן הן מן הטעם ש"טענה מן הצדק" לא הועלתה והטעם המפורט לעיל, בכל הנוגע לוויתור הנאשם על זכותו, מכוח אי דרישת דבר הדואר כאמור.

סוף דבר:
26. הבקשה לעיון במסמכים נדחית .

המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ח' אלול תשע"ט, 08 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יקדאן מרעי
נתבע: ועדה מקומית לתכנון מעלה חרמון
שופט :
עורכי דין: