ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תחנת דלק אחים סמא רמע"מ נגד גשר. ס.ת.א.ל. הנדסה בע"מ :

בפני כבוד השופט א. סלאמה, נשיא

התובעת

תחנת דלק אחים סמא רמע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד מוחמד סמאר

נגד

הנתבעים

  1. גשר. ס.ת.א.ל. הנדסה בע"מ
  2. סמאר סמיר
  3. סמאר תאמר
  4. סמאר אדהם
  5. סמאר מוחמד

ע"י ב"כ עוה"ד נידאל סיאגה

פסק דין

ביום 02/07/19 הוגשה מטעם הנתבעים הודעה על הסכם פשרה ובקשה ליתן לו תוקף של פסק דין (להלן: "הסכם הפשרה").

בישיבה מיום 03/07/19, שנערכה במעמד ב"כ הצדדים, התברר כי הסכם הפשרה נחתם בעקבות הליך הגישור שנוהל בין הצדדים, וכי אין מחלוקת בדבר תוקפו ורצון הצדדים ליתן לו תוקף של פסק דין, ואף הוברר כי סכום הפשרה כבר הועבר על ידי הנתבעים לידי התובעת (צורפה אסמכתא בדבר ביצוע התשלום).

משכך, אני נותן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה אשר צורף על ידי הצדדים ומהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

במסגרת הסכם הפשרה הוסכם בין הצדדים, כי הם ישאירו לשיקול דעת בית המשפט "את ההחלטה האם לפסוק לבא כח הנושה שכ"ט, וכן כמה לפסוק" (סעיף 4 להסכם הפשרה).

בדיון טען ב"כ התובעת, כי לא רק שאלת שכר טרחת עורך הדין נותרה פתוחה, אלא גם שאלת ההוצאות המגיעות לתובעת בעקבות ניהול ההליך.
ב"כ הנתבעים טען מנגד, כי למעט שאלת שכר טרחת עורך הדין, הסכם הפשרה כולל בחובו את סילוק כל דרישות התובעת, כולל הוצאות המשפט.

נוכח המחלוקת בעניין זה, הגישו ב"כ הצדדים טיעוניהם לעניין הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך הדין.

4. אשר לשאלת הוצאות המשפט – לאחר עיון בטיעוני ב"כ הצדדים ובשים לב לאמור בהסכם הפשרה, שוכנעתי לדחות את טענות ב"כ התובעת בעניין זה.

בניגוד לטענת ב"כ התובעת, לפיה מדובר בהסכם פשרה חלקי, המתייחס רק לקרן החוב הנטען בכתב התביעה, ועל כן אינו כולל ויתור מצד התובעת על הוצאות המשפט, הרי שבפתח הסכם הפשרה הוגדר "החוב המלא" כך:
"הואיל והנושה הגישה כנגד החייבים תביעה כספית בת"א 66999-11-15 בבימ"ש השלום בחיפה, בגין חוב החייבים בשל רכישות דלק וסולר כפי שמופיע בכרטסת הנהלת החשבונות של הנושה (להלן – "החוב המלא")" (ההדגשה לא במקור).
בנוסף, בסעיף 2 להסכם הפשרה, נכתב כי "תמורת העברת סך של 77,044 ₪... שיעברו בסמוך לחתימת ההסכם לחשבון הנושה, יראו בחוב המלא כמסולק במלואו, ולא יהיו עוד לנושה כל טענות ותביעות כנגד החייבים בקשר עימו " (ההדגשות לא במקור).

משמע, "החוב המלא" הוגדר מפורשות ככולל את כל רכיבי התביעה הכספית, ועל כן אין מדובר בהסכם פשרה חלקי כנטען, אלא בהסכם פשרה מלא, המתייחס לכל הסעדים שנדרשו בכתב התביעה, ובכלל זה קרן החוב הנטען בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור כולל של 142,404 ₪ (סעיף 91 לכתב התביעה), וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין (סעיף 92 לכתב התביעה).

נושא שכר טרחת עורך הדין הוחרג מפורשות בהסכם הפשרה והושאר לשיקול דעת ופסיקת בית המשפט (בסעיף 4), ובהיעדר הוראה מפורשת דומה לעניין הוצאות המשפט, המסקנה המתבקשת היא, כי הסכום המוסכם במסגרת הסכם הפשרה, כולל בחובו גם את הוצאות המשפט של התובעת. (משמע, שהתובעת הלכה למעשה ויתרה על הוצאות המשפט כפי שגם ויתרה על פסיקת הפרשי הצמדה וריבית).

5. אשר לשאלת שכר הטרחה - לאחר עיון בטיעוני ב"כ הצדדים, ובשים לשלב הדיוני בו נמצא התיק, התנהלות הצדדים ובאי כוחם במהלך הדיון בתובענה, סכום התביעה, הסכום ששולם לבסוף במסגרת הסכם הפשרה וכל פרמטר רלוונטי נוסף, שוכנעתי לפסוק לתובעת שכר טרחת עו"ד בסך של 18,000 ₪ (כולל).

הסכום האמור ישולם על ידי הנתבעים, ביחד או לחוד, לידי ב"כ התובעת, וזאת בתוך 30 ימים מהיום.

6. בנסיבות, משהסתיים ההליך בעקבות הליך גישור, אני מורה על החזר האגרה ששולמה בתיק, על פי סעיף 6(ד) לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז - 2007.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

מודעת זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, כ"ז אלול תשע"ט, 27 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.

א. סלאמה, נשיא


מעורבים
תובע: תחנת דלק אחים סמא רמע"מ
נתבע: גשר. ס.ת.א.ל. הנדסה בע"מ
שופט :
עורכי דין: