ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אולג מיכאיליצ'נקו נגד עירית נהריה :

4

בפני כבוד השופט א. סלאמה, נשיא

המבקש

אולג מיכאיליצ'נקו
ע"י ב"כ עוה"ד עומר פיינטוך

נגד

המשיבים

  1. עירית נהריה
  2. אלי אלבז

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד אבי גולדהמר ו/או עמית מונצ'ר ואח'

פסק דין

  1. בפניי בקשה מוסכמת לאישור הסתלקותו של המבקש מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית נשוא תיק זה כנגד המשיבים, על פי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), ועל דחיית תביעתו האישית של המבקש, כולל קבלת גמול בסך 8,500 ₪ למבקש ושכר טרחת בא כוחו בסך 21,500 ₪ בתוספת מע"מ, וללא צו להוצאות.
  2. עניינה של בקשת האישור והתובענה הייצוגית בהפרה נטענת של החובות המוטלות על המשיבים מכוח החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג -1983 (להלן: "החוק").

משיב מס' 2 הינו מנכ"ל המשיבה מס' 1 (להלן: "המשיבה").
לטענת המבקש, המשיבים הפרו את החוק בשטח בניין עיריית נהריה, באופן שבו המבקש נחשף, לא אחת, לעובדי עירייה ומבקרים אשר עישנו בתוך בניין העירייה עצמו (כולל במשרדים), וכן במדרגות החירום החיצוניות הצמודות לבניין (צורף תיעוד מצולם לבקשת האישור).
המבקש טען כי פנה בעניין זה מספר פעמים למנהל אגף אצל המשיבה ולנאמן העישון מטעמה, ללא הועיל.
3. המבקש ביקש לאשר התובענה כייצוגית, תוך טענה כי הקבוצה כוללת "כל אדם או לקוח אשר היה בשטח המתחם של המשיבה ונחשף לעישון בניגוד להוראות החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג - 1983".
על דרך האומדנה, העמיד המבקש את סכום התובענה ביחס לכלל חברי הקבוצה כלפי המשיבים עד לגבול סמכות בית משפט השלום. נזקו האישי הנטען של המבקש הועמד על סך של 1,000 ₪.

4. בבקשה שלפניי, אשר נתמכת בתצהירי המבקש ובא כוחו, עותרים הצדדים במשותף לסילוק ההליך.

בבקשה נטען, כי היא הוגשה עקב הסדר אליו הגיעו ב"כ הצדדים, לפיו, המשיבה תפעל להצבת שלטים ברחבי בניין העירייה, בהתאם להוראות החוק.
על גבי השלטים ייכתב: "העישון אסור בכל שטח בניין העירייה לרבות במדרגות החירום. המפר איסור זה צפוי להיקנס בקנס של 1,000 ₪, בהתאם להוראות החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון".
במסגרת זו, המשיבה התחייבה להציב בכל כניסה לבניין העירייה שלט הנושא כיתוב כאמור בגודל של 100 ס"מ X 100 ס"מ, ובכל קומה בבניין העירייה, על דלת החירום של המדרגות החיצוניות שלטים בגודל 50 ס"מ X 50 ס"מ.

עוד נטען בבקשת ההסתלקות, כי המשיבה מתחייבת, בתוך 30 ימים מיום מתן פסק דין זה, להפיץ לעובדיה הנחיה מפורטת בדבר איסור העישון בכל שטח בניין העירייה (נוסח ההנחיה צורף לבקשת ההסתלקות).
המשיבה תהיה רשאית להקצות פינת עישון העומדת בדרישות החוק.

כמו כן, בעקבות בקשת האישור, המשיבה מינתה ארבעה עובדים, אשר יעסקו, בין היתר, בפיקוח ואכיפת הוראות החוק במקומות הציבוריים ברחבי העיר (אישור סיום קורס בנושא של ארבעת העובדים צורף לבקשת ההסתלקות).

בנוסף, המשיבה התחייבה כי בבתי הספר העל יסודיים העירוניים, בכל כיתות י' – יב', תועבר בשנת הלימודים הקרובה ועד לסוף חודש דצמבר 2019, שעת חינוך אשר תוקדש ללימוד על נזקי העישון.

על כן נטען, כי בנסיבות המפורטות לא התקיימו התנאים לאישור התובענה כייצוגית.

דיון והכרעה

5. על פי סעיף 16(א) לחוק, הסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית, טעונה אישור בית המשפט. סעיף 16(ד)(1) לחוק קובע, כי גם כאשר אישר בית המשפט הסתלקותו של מבקש, הוא רשאי לקבוע כי ניתן להגיש בקשה למינוי תובע מייצג או בא כח מייצג אחרים, וכן להורות על פרסום או אי פרסום הודעה על כך בהתאם להוראות תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, "והכל אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין ובהתחשב בשלב שבו מצוי הדיון בבקשה לאישור".

6. בענייננו, נוכח המפורט בבקשה, ובשים לב לטיעוני ב"כ הצדדים בבקשה זו והשלב המקדמי בו מצוי ההליך, ולכך שאין באישור בקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין כלפי כלל חברי הקבוצה, למעט המבקש, מצאתי לקבוע כי לא טמונים יתרון ותועלת ממשיים בהמשך ניהול ההליך. על כן, לא מצאתי טעמים המצדיקים להורות על איתור תובע מייצג או בא כח מייצג חלופיים, או על פרסום הודעה בדבר ההסתלקות, דבר הכרוך בהוצאות ניכרות ובסרבול ההליך שלא לצורך (ראו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר-עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים , 21/12/2010)).

7. זאת ועוד, ובכל הנוגע לבקשה לפסיקת גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו, מצאתי כי יש לאשרה בנסיבות המקרה שלפניי, לאורם של השיקולים שהתווה המחוקק בסעיף 16(א) לחוק, קרי- קיומן של עילת תביעה לכאורה ותועלת לחברי הקבוצה.

בהינתן השלב המקדמי בו הוגשה בקשת ההסתלקות, ניתן לקבוע בזהירות המתחייבת שהתובענה מגלה עילת תביעה לכאורה. נוסף על כך, הצעדים בהם נקטה המשיבה ואלה אשר התחייבה לנקוט בהם לאחר אישור בקשת ההסתלקות, מסבים תועלת ברורה ומשמעותית לחברי הקבוצה ולציבור בכללותו.

על כן, ועל אף שכעקרון, הסתלקות מתוגמלת היא החריג לכלל (ראו: ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים, 05/08/2018)), שוכנעתי כי הסכומים המוסכמים כפסיקת גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו סבירים בנסיבות ומצאתי לאשרם וזאת בשים לב לנסיבות העניין המונח לפניי, הצעדים בהם נקט המבקש בטרם הגשת בקשת האישור ובהתחשב בעיקר באופייה וטיבה של התועלת שהושגה לחברי הקבוצה וביתר העקרונות המנחים לפסיקת גמול ושכר טרחה שבסעיפים 22 ו- 23 לחוק ובפסיקה.

8. נוכח האמור לעיל, ובהסכמת הצדדים, אני נעתר לבקשה ומורה על הסתלקות המבקש מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית ועל דחיית תביעתו האישית של המבקש.
המשיבה תישא בתשלום גמול למבקש בסך 8,500 ₪ ובשכר טרחת עו"ד בשיעור 25,155 ₪ (כולל), וזאת ללא צו להוצאות.

המזכירות תמציא עותק פסק הדין לב"כ הצדדים וכן למנהל בתי המשפט לצורך רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות.

ניתן היום, כ"ה אלול תשע"ט, 25 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.

א. סלאמה, נשיא


מעורבים
תובע: אולג מיכאיליצ'נקו
נתבע: עירית נהריה
שופט :
עורכי דין: