ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנוך משה נגד רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה בע"מ :

24 ספטמבר 2019
לפני: כבוד הרשמת סימה קרמר

התובע:
חנוך משה

-
הנתבעת:
רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה (2006)בע"מ

החלטה

לפניי בקשה לפטור את התובע מתשלום אגרה בסך 7190 ₪ עבור תביעת ו כנגד הנתבעת בגין זכויות סוציאליות אשר לטענתו לא שולממהלך תקופת העסקת ו ובסיומה וכן בגין נזקים בסך 725,120 ₪ אשר נגמרו לו כתוצאה מהפיטורין (להלן: "הבקשה").

ביסוד הבקשה, טענה בדבר חוסר יכולת כלכלית והתובע צירף תצהיר ותצהיר משלים החתומים על-יד ו בתמיכה בבקשת ו. בתצהיר הראשון אשר הוגש ביום 7.4.19 לא הובאה כל ראיה בדבר חוסר יכולת כלכלית אלא אומתו הטענות ביסוד כתב התביעה. עם זאת, צורפו מספר נספחים וביניהם מכתב משירותי הרווחה מיום 10.6.18 המופנה לביטוח לאומי, רשימת הלוואות, תדפיס סכומים אשר לכאורה שולמו לבת זוגו של התובע ע"י המוסד לביטוח לאומי בגין קצבת נכות כללית וכן דפי חשבון בגין התקופה שבין 27.12.18 עד 25.2.19.

בתצהיר המשלים מיום 15.5.19 נטען, כי אין ביכולתו לשאת בעלות האגרה וכי כספיו משועבדים לטובת משכנתא וצורפו נספחים נוספים.

הנתבעת מתנגדת לבקשה בטענה כי התובע לא הביא אסמכתאות התומכות בטענות כי משתכר מקצבת ביטוח לאומי בסך 1200 ₪ ומנגד מתדפיסי החשבון עולה, כי קיבל סך של 13,646 ₪ לחשבון הבנק שלו . כמו כן, הפנתה הנתבעת לכך כי מהמסמכים שצורפו לבקשה עולה, כי גובה קצבת בת זוגתו עומד על 4501 ₪. עוד ציינה הנתבעת, כי כתב התביעה אינה מגלה עילה שכן נתבעו רכיבים אשר הזכאות להן מתעוררת רק לאחר תקופה עבודה של שנה בעוד שהתובע פוטר מעבודתו לאחר שמונה חודשים בלבד.

דיון והכרעה

לאחר עיון בבקשה, בתצהירים וביתר המסמכים בתיק, נחה דעתי כי דין הבקשה לפטור מאגרה להידחות, כפי שיפורט להלן.

בקשה לפטור מאגרה נבחנת לאור ההוראות שנקבעו במסגרת תקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח – 2008 (להלן: "התקנות"). יאמר כבר עתה, כי עפ"י תקנה 3 לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות) התשכ"ט - 1969, פטור מאגרה ניתן למדינה, למוסד לביטוח לאומי, לאפוטרופוס הכללי או לבעל דין המיוצג ע"י עו"ד מטעם הלשכה לסיוע משפטי, בהליך שלגביו אושרה בקשתו לקבלת שרות משפטי מהטעם שידו אינה משגת לשאת בו (ר' תקנה 3 לתקנות). עם זאת, תקנה 12 קובעת:

"(א) בעל דין הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לתובענה, עם הבאתה לראשונה לבית הדין, בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין אותה תובענה, בצירוף תצהיר שיפרט בו את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה; הבקשה והתצהיר יהיו לפי הטופס שבתוספת השניה.
(ב) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה; בית הדין יתחשב ביכולתו האישית של המבקש בלבד, בהסתמך על רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם בלבד.
(ג) ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב), תשמש החלטה או הכרזה כמפורט להלן, אם ניתנה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה:
(1) החלטה של בית דין או של בית משפט לפטור את המבקש מתשלום אגרה;
(2) הכרזה כי המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים לפי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967;
(3) הכרזה כי החייב הוא פושט רגל לפי סעיף 42 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980.
(ד) קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, בעת הגשת הבקשה לפטור מאגרה, תשמש ראיה לכאורה לחוסר יכולתו של המבקש לשלם את האגרה כאמור בתקנת משנה (ב)."

מעיון בחומר המונח בפניי, נחה דעתי כי התובע לא הצליח להרים את הנטל להוכיח, לפחות לכאורה, כי הינ ו חסר יכולת לשלם את האגרה המתחייבת בתיק. התצהירים מטעמו היו לאק וניים, ללא פירוט מלא אודות הכנסותיו והוצאותי ו. לבני הזוג רכב כעלה מהרישיון אשר צורף אך לא הוסבר כיצד התובע ממן את עולות. בדומה, התובע לא פירט כיצד הוא מממן את הייצוג המשפטי בתיק, זאת על אף החלטה מפורשת בעניין מיום 9.4.19.

יצוין, כי הפסיקה קבעה שפטור מתשלום אגרה ניתן במקרים חריגים בלבד וכן כי על המבקש פטור מתשלום אגרה מוטל הנטל לפרוש לפני בית המשפט את מלוא התמונה באשר למצבו הכלכלי ( ראו: רע"א 7532/07 פרחי נגד בנק המזרחי טפחות בע"מ, מיום 8/11/07). כמו כן, נקבע כי בקשה אשר מוגשת ללא מלוא הפרטים והתשתית הראייתית הדרושה, תידחה מטעם זה בלבד ( ראו למשל בש"א 128/89 מצא נ' מצא , ניתן ביום 29/5/89).

משהתובעים לא עומדים בדרישה להוכיח העדר יכולת כלכלית ברמה הנדרשת לצורך קבלת פטור מתשלום אגרה, מתייתר הצורך לדון בשאלת סיכויי ההליך. עם זאת יצוין כבר עתה, כי התרשמתי כי יש לכאורה טעם בטענות הנתבעת בעניין העדר העילה לגבי חלק מרכיבי התביעה אשר נתבעו. אוסיף, כי לגבי יתר רכיבי התביעה המהווים החלק הארי של התביעה, לא צורפה אף לא ראשית ראיה ועולה ספק לגבי סמכותו העניינית של בית דין זה. כך למשל התובע תבע 53,120 ש"ח בגין הפסד דמי אבטלה בשל פיטוריו, 420,000 ₪ בגין תשלום משכנתה שלו ועוד 252,000 ₪ בגין "יריבה בהכנסות" כאשר מדובר בעילה אשר היסוד המשפטי כלל אינו ברור.

סיכומו של דבר, הבקשה נדחית.

הגם שלכאורה היה מקום לחייב את התובע בהוצאות תגובת הנתבעת, איני עושה כן בשלב זה והוצאות הבקשה יילקחו בחשבון בתום ההליך.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ט, (24 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חנוך משה
נתבע: רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה בע"מ
שופט :
עורכי דין: