ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ורדית ליפין נגד ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ :

לפני כבוד השופטת הבכירה , רחל קרלינסקי

המבקשת

ורדית ליפין

נגד

המשיבה

ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ

פסק דין

1. לפני בקשה לאישור הסדר פשרה לפי סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

בקשת האישור

2. עניינה של בקשת האישור בטענה להפרת התחייבות המשיבה לאפשר ולהתיר כניסה לאירוע אופנה שהתקיים באמפיתיאטרון קיסריה בערב 3.9.18 ללקוחות המשיבה, אשר רכשו כרטיסים לאירוע ,מחמת סגירת הכניסה ע"י המשטרה בשל תפוסה מלאה.
המשיבה היא חברת אופנה בעלת מותג האופנה "גולברי " ומפעילה רשת חנויות, עורכת מזה 10 שנים אירוע תצוגת אופנה שנתי בהשתתפות זמר מפורסם באמפיתיאטרון קיסריה, ובשנת 2018 התארח באירוע הזמר עומר אדם.
כנטען בבקשה, התנאי שהוצב ע"י המשיבה ללקוחותיה לשם כניסה לאירוע כלל רכישה של מוצרי המשיבה בסך של 400 ₪ וכרטיס בעלות של 125 ₪ לאדם, כאשר בגין כל רכישה כנ"ל הוקצבו שני כרטיסי כניסה.

הקבוצה המיוצגת המוצעת הוגדרה ככזו שכוללת " כל אדם אשר החזיק בכרטיס לאירוע המשיבה הנ"ל ולא יכול היה להיכנס".

3. עילות התובענה הייצוגית שנמנו בין היתר כללו הפרת הסכם והטעיה לפי דיני החוזים, עשיית עושר ולא במשפט, תרמית, היצג רשלני, רשלנות, הפרת חובה חקוקה ועילות עפ"י חוק הגנת הצרכן.

4. אשר לאומדן נזקי הקבוצה, נטען כי יש לחייב את המשיבה בפיצוי כספי לנוכח הטרחה בסך של 2,500 ₪ לכל תובע בקבוצה שרכש ממוצרי המשיבה בסך 800 ₪, רכש כרטיס לאירוע והגיע למקום האירוע. הסעד הכספי לכלל הקבוצה שלהערכת המבקשת מונה כ 1000 צרכנים, הועמד על גבול סמכות ביהמ"ש.

5. עוד בטרם הגשת התגובה ולאחר אורכות מוסכמות וניהול מו"מ בין הצדדים ליישוב המחלוקות ביניהם, הוגשה הבקשה לאישור הסדר פשרה, שפורסם בשני עיתונים לקבלת תגובות בהתאם להחלטה מיום 8.4.19. בחלוף המועד שנקבע בהחלטה, לא הוגשו התנגדויות ועפ"י תגובת היועמ"ש מיום 28.7.19 אין בכוונתו להתנגד לאישור ההסדר.

עיקרי הבקשה לאישור הסדר הפשרה

6. במסגרת הבקשה המוסכמת לאישור הסדר הפשרה הנ"ל, המשיבה ציינה כי היא כופרת בטענות בקשת האישור והתובענה הייצוגית ולעמדתה סגירת הכניסה ע"י המשטרה נבעה מכך שהקהל לא הושב כראוי והאחריות לכך מוטלת על כתפי חברת רשת בטון (1993) בע"מ מתוקף אחריותה על כלל שירותי האבטחה, שמירה וסדרנות באירוע. עם זאת, המשיבה הסכימה מבלי להודות בחבות, ליטול על עצמה התחייבות לפיצוי לקוחותיה על נזק שנגרם להם עקב אי הכנסתם לאירוע.
מהנתונים הידועים למשיבה נמכרו 1,626 כרטיסים לאירוע בנוסף ל- 2 ,042 הזמנות שחילקה למוזמנים בשעה שהותר לה להכניס כמות של 3 ,800 איש.

7. הגדרת הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה: "כל מי שרכש כרטיס כניסה עם מושב לאירוע השנתי של המשיבה באמפיתיאטרון בקיסריה ביום 3.9.18 ואשר בפועל לא הוכנס לאירוע."

הפיצוי לציבור:
8. המשיבה תזכה כל חבר קבוצה שיהיה מעוניין בקבלת פיצוי בשובר הטבה בסך 1,200 ₪ (כולל מע"מ) לקניה ברשת חנויות המשיבה (Golbary) לאחר שהמשיבה תבדוק ותאשר בתוך 7 ימי עסקים כי כרטיס הכניסה לא מומש ולא ניתן כבר פיצוי בגינו. המבקש לקבל את הפיצוי יציג לשירות הלקוחות של המשיבה כרטיס כניסה לאירוע עם ספח ביקורת שלם.
משך הזמן המוסכם למימוש ההטבה הועמד על 45 יום ממועד אישור ביהמ"ש את הסדר הפשרה.

גמול למבקש ושכ"ט בא כוחו:
9. הצדדים המליצו על תשלום שכ"ט לב"כ המבקש בסך של 32,000 ₪ + מע"מ ועל תשלום תגמול למבקשת בסך של 8,000 ₪.
מינוי בודק:
10. הצדדים סבורים כי אין צורך במינוי בודק לאור טיב ההסכמות זאת, מאחר שבחינת הסדר לא מעוררת שאלות שבמומחיות והערכת הפיצוי נתונה לבית המשפט, ומינוי בודק עלול שלא לצורך ,לסרבל את ההליך ולהכביר עלויות על הצדדים.

11. ביום 11.9.19 התקיים דיון במעמד הצדדים וב"כ הצדדים חזרו על הבקשה המשותפת לאישור הסדר הפשרה והסכימו גם לתקנו כדלקמן:
כל חבר קבוצה שיבקש לקבל מהמשיבה פיצוי במזומן חלף ההטבה ,יקבל סך של 343 ₪.

דיון

12. בבא ביהמ"ש לבחון אישורו של הסדר פשרה בתביעה ייצוגית עליו לתת דעתו לעובדה כי פשרה בתובענה ייצוגית או כמו בענייננו, בבקשה לאישור תובענה כייצוגית, מכריעה בזכויותיהם של כל חברי קבוצת התובעים המיוצגים בה מבלי שנטלו חלק בעיצובה, ולחשש כי הצדדים לתובענה ייצוגית או לבקשה לאישור תובענה כייצוגית, יסכמו ביניהם על מתווה פשרה שיפעל לטובתם ולא לטובת כלל חברי הקבוצה, תופעה המכונה "בעיית הנציג" .
[ראה אלון קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענות ייצוגיות" משפטים מא 5, 6, 12-10 (2011) , אביאל פלינט – חגי ויניצקי, תובענות ייצוגיות (התשע"ח – 2017 )בעמ' 601 ]
לצורך כך נועד המנגנון הקבוע בסעיפים 18-19 בחוק תובענות ייצוגיות במסגרתו יבחן ביהמ"ש את הסכם הפשרה שגיבשו הצדדים וישתכנע כי הוא "ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה" (סעיף 19(א) בחוק תובענות ייצוגיות).
בנוסף על בית המשפט לשקול ולהתחשב בפער בין הסעד המוצע בהסדר הפשרה לבין הסעד שהיה ניתן לקבל לו הייתה התובענה מוכרעת לטובת הקבוצה, בסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול התובענה כייצוגית אל מול יתרונות הסדר הפשרה וחסרונותיו , במיוחד לנוכח העובדה שהסדר הפשרה מהווה מעשה בית דין בעניינם כלפי חברי הקבוצה .
[ ראה פלינט- ויניצקי בעמ' 606]

מן הכלל אל הפרט
13. בפתח הדברים, יש לציין כי כאשר הסדר הפשרה מוגש לאישור בית המשפט טרם התקבלה הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, כמו בענייננו, שומה על בית המשפט לבחון אם התובענה עומדת לכאורה בתנאי אישור התובענה כייצוגית ובין היתר, אם קיימות לכאורה שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ונראה כי תנאים אלו נתמלאו במקרה דנן.
בנסיבות העניין שבפניי, נכון לשלב זה, ניתן לומר שהתובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, כלשון התנאי הקבוע בהוראת סעיף 8(א)(1) בחוק תובענות ייצוגיות, ואף שתובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין, כלשון התנאי בהוראת סעיף 8(א)(2) בחוק הנ"ל.
14. לאחר עיון בבקשה וטענות הצדדים גם במסגרת הדיון שלפני ,שוכנעתי כי הסדר הפשרה ראוי וניתן לאשרו.
לאחר שהמשיבה נטלה אחריות לכשל וחסכה תוך כדי כך את עלויות בירור שאלת האחריות למרות הכחשתה וציון שמו של האחראי לשיטתה על המחדל, וכל זאת בטרם הגשת תגובה, נחסך הליך ארוך ויקר ומוצתה למעשה התועלת שבהליך לחברי הקבוצה.
בהתחשב בטענות אלו על הסיכונים והסיכויים של התביעה הייצוגית נראה כי הסדר הפשרה ראוי והוגן. הפיצוי לחברי הקבוצה גבוה מהסכום שהושקע ברכישת ההטבה וממילא מופנה לצרכנים המנויים על לקוחות המשיבה שההטבה באה לשרתם. כמו כן לא הוגשו התנגדויות להסדר לרבות ע"י היועמ"ש. עם זאת ככל שלא יחפצו מי מחברי הקבוצה בהטבה הניתנת לרכישה ממוצרי המשיבה יוכלו, על פי הסכמת הצדדים המתוקנת, לקבל פיצוי כספי העולה על מחירו של כרטיס הכניסה לאירוע.
בנסיבות אלו אין תועלת בהמשך בירור ההליך, ויש לאשר את ההסדר על המנגנון לאישור ההטבה שיש בו להעמיד מסלול פיצוי והשבה ראוי, בכפוף לתיקון המוסכם ולמתן אפשרות למימוש ההטבה בתוך 60 יום ממועד פרסום פסק הדין כנקבע להלן.
איני סבורה כי יש צורך במינוי בודק בנסיבות הואיל וסדרי גודל הקבוצה ושווי ההטבה ככל שתמומש ע"י כל חברי הקבוצה ברורים . ההסדר מבוסס לכאורה על בסיס הנתונים הנ"ל וביהמ"ש יכול להכריע משפטית במתאם שבין שווי ההטבה לסיכוני הצדדים במקרה דנן.

15. לאור הודעת המשיבה בדבר מספר הלקוחות שכבר פוצו עד כה , וההיקף המשוער של קבוצת הייצוג למול הפיצוי לחברי הקבוצה שהוא קטן מהמפורט בבקשה , נראה כי הסכומים שהומלצו ע"י הצדדים כגמול ושכ"ט גבוהים גם בהתחשב בתועלת שהביאה התובענה לחברי הקבוצה הנ"ל.
כשאני נותנת דעתי לכל האמור ,בטרחה שנגרמה לחברי הקבוצה , ובמאמץ שהושקע עד כה אני סבורה כי יש לאשר למבקשת גמול בסך של 5000 ₪ ולב"כ שכר טרחה בסך של 25,000 ₪ בתוספת מע"מ. קביעת שכה"ט מניחה כי ב"כ המבקשת יפקח על מימוש הסדר הפשרה ויסייע לחברי הקבוצה במימוש זכויותיהם על פיו.

סוף דבר

16. לאור האמור אני מאשרת את הסדר הפשרה כמפורט ונותנת לו תוקף של פסק דין.
גמול למבקשת ושכר טרחה לבא כוחו נפסקו כמפורט לעיל.

17. המשיבה תגיש הודעה לביהמ"ש נתמכת בתצהיר נציגה, בתוך 90 יום בדבר שיעור חברי הקבוצה שנצלו את ההטבה על שני רכיביה.

18. אני מורה על פרסום הודעה לפי סעיף 25(א)(4) בחוק. גודל ההודעה יהיה 15X15 ס"מ.
נוסח ההודעה יובא לאישור בית המשפט בתוך 14 יום מהיום ויהא בהתאם לסעיף 25(ד) בחוק תובענות ייצוגיות ובהתאם לסעיף 25(א)(4) בחוק, המורה על פירוט הפרטים המנויים בסעיף 19(ג)(1) ו-(2) בחוק. הפרסום יהיה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה מאד ומוכחת וכן באתר האינטרנט של המשיבה, בדף הבית. הוצאות הפ רסום יחולו על המש יבה.

הצדדים ישלחו העתק מפסק הדין בצירוף הסדר הפשרה למנהל בתי המשפט בהתאם להוראות סעיף 19(ה) בחוק תובענות ייצוגיות לשם רישומם בפנקס תובענות ייצוגיות.

ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ט, 24 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ורדית ליפין
נתבע: ג.מ. השקעות ואופנה בע"מ
שופט :
עורכי דין: