ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד כמיליא שריף :

בפני כבוד ה רשם שמעון רומי

תובע

בנק הפועלים בע"מ – ח"צ 520000118

נגד

נתבעת

כמיליא שריף

פסק דין

לא הוגשה בקשת רשות להתגונן, בתוך המועד שנקבע בהזמנה לדין. זו נמסרה ביום 30/6/2019, כעולה מבקשת התובע, ליתן פס"ד בהעדר, ונספחיה. משלא הוגשה בקשת רשות להתגונן במועד או בכלל, זכאי התובע לפס"ד הניתן עתה, כמתחייב מהוראות תקנה 206 בתקסד"א.

1. הנתבעת תשלם לתובע את סכום התביעה בסך 105,566.00 ₪, כלהלן:

2. סך של 83,339.00 ₪, בצירוף ריבית פיגורים בשיעור המרבי כפי שיהיה נהוג בבנק מעת לעת לגבי סוג ההלוואה שההלוואה נמנית עליו או בריבית חריגה המוטלת על ידי הבנק בחשבונות חוזרים דביטוריים או בחשבונות עו"ש או בשיעור הריבית החריגה המוטל על ידי הבנק בחשבון של החייב בבנק אליו הועבר סכום החיוב לפי הגבוה מבניהם אך לא יותר מריבית בשיעור של 4% מעל הריבית המוסכמת (פריים + 8.2%) עפ"י הסכם ההלוואה, ואשר תוטל מדי תקופה הנהוגה באותה עת בבנק על הקרן ועל הריבית שתיווסף אליה מיום הגשת התביעה, 2/5/2019, ועד ליום התשלום בפועל;

2. סך 22,227.00 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מרבית מיום הגשת התביעה, 2/5/2019, ועד ליום התשלום בפועל;

3. שיעורי הריבית דלעיל, אופן חישובם והמועד לתשלומם, יהיו נתונים לשינויים בהתאם לנהוג אצל התובע, מפעם לפעם;

4. את הוצאות התובע לאגרה בסך 1,319.58 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כמשמעם בחוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א – 1961, החל מיום הגשת התביעה ( 2/5/2019) ועד לפירעון המלא בפועל;

5. את הוצאות התובע לשכ"ט עו"ד בסך 12,352.00 ₪, (כולל מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לפירעון המלא בפועל.
ניתן היום, כ"ד אלול תשע"ט, 24 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: כמיליא שריף
שופט :
עורכי דין: