ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טיב שתיל בע"מ נגד זרעים גדרה בע"מ :


לפני כבוד ה שופט ארז יקואל

המבקשת/התובעת

טיב שתיל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ר' טלר

נגד

המשיבים/הנתבעים

1. זרעים גדרה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד שטייף ואח'
2. סולי תעשיות (1981) בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד מ' הלפרין ואח'
3. אפעל תעשיות כימיות בע"מ
4. יצחק איציק פולסקי
ע"י ב"כ עו"ד ר' לויתן
5. מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד א' שלו מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)

החלטה

התובעת עותרת לתיקון כתב התביעה שהגישה כנגד הנתבעים. עיקר המחלוקת בין הצדדים בשאלה, האם התיקון המבוקש משמעו שינוי העילה שביסוד התובענה ופגיעה בטענת ההתיישנות העומדת למי מהנתבעים.
רקע
כתב תביעה שהגישה המבקשת כנגד המשיבים, כולל עתירה לחיובם בפיצוי כספי בסכום של 24,319,200 ₪ , בגין נזקים נטענים שנגרמו למבקשת במהלך ועקב רכישת זרעים שמהם הייתה אמורה לייצר שתילים ולמכרם ואשר התבררו כנגועים בחיידק . המבקשת מייחסת למשיבים את האחריות בגין הנזקים הנטענים שנגרמו לה. לחלקם, מיוחסת הטענה כי מקור הנזקים בזרעים שנמכרו וסופקו לידיה ולחלק האחר מיוחסת אחריות באי-מניעת הנזק, אי-גילויו ומתן הנחיות שגויות וכוזבות בנוגע לטיפול בבעיות שהתגלו.
כעת, עותרת המבקשת לתיקון סעיף 6 בכתב התביעה, באופן שבו יצורף לו נספח נוסף שעניינו בתעודות משלוח, אצוות וחשבוניות מס, בצירוף מועדי השתילה של הזרעים וכן הבהרה לפיה המבקשת שומרת על זכויותיה לעתור לגילוי מסמכים ספציפי ים. המבקשת טוענת, כי יש לקבל את הבקשה משום שאין בשינוי המבוקש כדי לשנות את עילת התביעה, שעה שמדובר בתיקון הנעוץ בהוספת נספח בלבד, בדמות מסמך שנוצר על ידי מי מהמשיבים ואשר היה ידוע להם מבעוד מועד. המבקשת סבורה כי כתב התביעה אינו עוסק באצווה כזו אחרת ומודגש כי הוא נוסח על דרך ההרחבה. עוד נטען, כי יש לאמץ את הגישה המקלה בה נוהגים בתי המשפט בבקשות דומות.
המשיבים, מצדם, מתנגדים לתיקון המבוקש. לגישתם, מדובר בתיקון מהותי, המשנה את העובדות שביסוד ה תביעה ו יש בו משום שינוי עילתה. נטען, כי לכתב התביעה צורפו זה מכבר נספחים אחרים שעניינם בתעודות משלוח, חשבוניות מס, ריכוז הזמנות, תמורות, בדיקות, וכיוצ"ב, בעוד שהמסמך שצירופו מבוקש אינו מתכתב עם הנושאים והאצוות שבמחלוקת – אלא באצוות אחרות – שזכרן לא בא בכתב התביעה המקורי . לפיכך, סבורים המשיבים, כי לא רק שאין בתיקון המבוקש כדי לסייע לבירור העובדות שבמחלוקת , אלא שהתרתו תיצור חוסר בהירות בנוגע לרכיבי העילה שבמחלוקת, תפגע ביעילות הדיון ותגרום להשקעת משאבים נוספים. עוד נטען, כי מכסות הזרעים המתוארות בנספח שצירופו מתבקש אינן מופיעות בבדיקות שנערכו על ידי המומחה מטעם המבקשת. המשיבים מוסיפים על כך ומדגישים, כי המבקשת לא הבהירה את פשר העובדה שהנספח שצירופו מתבקש לא צורף לכתב התביעה המקורי, למרות שהיה בשליטתה ואף לא התייחסה לכך בתצהיר שצורף לבקשתה. עוד מדגישים המשיבים, כי גם לשיטת המבקשת, הנזקים שנגרמו לה נודעו כבר בסוף שנת 2010, כך שהתיקון המבוקש שולל מהם טענת התיישנות ויש בו כדי להעצים את הנזק הראייתי שנגרם להם.
דיון והכרעה
עיינתי בבקשה, בכתב התביעה ובנוסח ו המתוקן המתבקש . כן עיינתי בתגובות המשיבים, בתשובת המבקשת ובהודעותיה. לאחר שביקשתי להתחשב במכלול נסיבות העניין – הגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את הבקשה ולהתיר את תיקון כתב התביעה כמבוקש, בהתאם לנוסח המתוקן שצורף לבקשה.
ככלל, ינהג בית המשפט ברוחב-לב כלפי בקשות לתיקון כתבי טענות וינקוט בהן גישה 'ליברלית' , מקום בו התיקון המבוקש נדרש לצורך הכרעה בשאלות שהן באמת השנויות במחלוקת (ר' א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה אחת עשרה, 2013) 349; רע"א 2345/98 דנגור נ' ליבנה (28.7.98) (להלן: " עניין דנגור"); ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבורי, פ"ד מו(3) 214 (1990); רע"א 330/85 אלבו נ' רבינטקס תעשיות בע"מ, פ"ד לט (2) 556 (1985)). חריגים לכלל זה הם מקרים שבהם התיקון ישלול מהצד שכנגד הגנה שהייתה קמה לו אם הייתה מוגשת הבקשה מחדש; מקרים שבהם התיקון המבוקש אינו מגלה עילה; מקרים שבהם נהג המבקש בשיהוי רב, או בחוסר תום-לב וכן מקרים שבהם היעתרות לבקשה תגרום להכבדה, לסרבול ולהארכת הדיון (ר' עניין דנגור; ע"א 721/84 משען נ' מדינת ישראל (5.4.87) ; ר"ע 330/85‏ אלבו‎ ‎נ' רבינטקס תעשיות בע"מ (12.6.85)).
ובהתאמת הדברים למקרה הנדון; נחזה כי העילה המרכזית שבבסיס התובענה עוסקת, בעיקרה , בהספקת זרעים לידי המבקשת ובאופן ההתנהלות המיוחס למי מהמשיבים, בפרקי הזמן שלאחר הספקת הזרעים. עיון בכתב התביעה המתוקן מלמד כי מדובר באותה עילה עיקרית ובאותה מסכת גרעינית של עובדות נטענות. התיקון המבוקש, עיקרו בצירוף נספח וכן בהבהרה לפי המבקשת שומרת על זכויותיה להגיש בקשות דיוניות בדמות גילוי מסמכים ספציפיים.
בנסיבות אלו ותוך שנשמרות טענות הצדדים במלואן לגוף הדיון , מקובלת עליי עמדת המבקשת לפיה התיקון המבוקש אינו עולה כדי שינוי עילה. מבלי לקבע מסמרות, לא מצאתי ממש לעת מקדמית זו בטענת מי מהמשיב ים לפיה המסמך שצירופו מבוקש משמעו התייחסות לאצווה שונה מאלו שפורטו בכתב התביעה המקורי. טרם ניתן לקבוע ממצא מושכל לפיו טענות המבקשת בכתב התביעה המקורי, כנוסחו, מצטמצמות לכדי אצווה כזו או אחרת בהכרח.
בנסיבות אלו ובהינתן כי השינוי המבוקש אינו כולל פירוט נוסף של עובדות, אין בידי לקבל את גישת מי מהמשיבים לפיה שינוי זה שולל טענת התיישנות שעמדה לה ם. לא מצאתי כי תיקון כתב התביעה יגרום למשיבים לנזק דיוני, או מהותי שאינו ניתן לריפוי על ידי פסיקת הוצאות הולמת. כפי שציינתי, עיקר השינוי המבוקש נעוץ בהפניה לנספח נוסף וטענות המשיבים ביחס להתיישנות, שמורות להם למהלך הדיון. לא איתרתי טענת הגנה אחרת, העלולה להישלל ממי מהמשיבים כתוצאה מהתרת התיקון המבוקש ואינני סבור כי תיקון שכזה יביא להכבדה רבה ו להארכת הדיון, או לסרבולו, במידה המצדיקה את דחיית הבקשה (ר' עניין דנגור).
בנסיבות אלו, שוכנעתי כי המקרה הנדון אינו עולה בגדרי המקרים החריגים בהם תיסוג הגישה המרחיבה שבה יש לנקוט כלפי בקשות לתיקון כתבי טענות. ככל שיש בנספח שצירופו מבוקש כדי לסייע לבית המשפט לרדת לחקר האמת ולברר את השאלות השנויות במחלוקת – יש לאפשר את התיקון המבוקש.
יחד עם זאת, בהינתן כי התובענה הוגשה זה מכבר בשנת 2017, אני סבור כי מועד הגשת הבקשה לוקה בשיהוי לא מבוטל ולא הובהר די הצורך מדוע לא צורף הנספח מושא התיקון המבוקש לכתב התביעה המקורי.
בנסיבות אלו, אני סבור שיש לאזן בין הגישה המרחיבה הננקטת ביחס לתיקון כתבי טענות ובין האינטרס שבחקר האמת, באמצעות התרת התיקון המבוקש, לצד פסיקת הוצאות לטובת המשיבים.
ביתרת טענות הצדדים לא מצאתי ממש ולאור המקובץ, אני מתיר למבקשת לתקן את כתב התביעה בנוסח שצורף לבקשה ומורה כדלקמן:
כתב התביעה המתוקן יוגש לבית משפט זה בעותק מודפס, נספחיו מסומנים וכלל עמודיו ממוספרים במספר רץ. במקביל, יימסר העתק ממנו למשיבים, עד ליום 6.10.19.
כתבי הגנה מתוקנים יוגשו, ככל הצורך, עד ליום 17.11.17.
המבקשת תישא בהוצאות המשיבים 1,2 ו- 5, ללא תלות בתוצאות ההליך, בסכום כולל של 2,000 ₪ (לכל אחד ממשיבים אלו) . כן תישא המבקשת בהוצאות המשיבים 3-4, בסכום זהה, בסך 2,000 ש"ח.
סכומי ההוצאות ישולמו בתוך 30 ימים מהיום. ככל שלא ישולמו במועדם, יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל .
לידיעת הצדדים.
ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טיב שתיל בע"מ
נתבע: זרעים גדרה בע"מ
שופט :
עורכי דין: