ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.א. נגד הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ :

3
בפני כבוד ה שופטת רנה הירש

התובע

י.א.
ע"י עו"ד יאיר וולף

נגד

הנתבעים

  1. הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ520004078
  2. גד ליאם

ע"י עו"ד ענת שובל

החלטה

  1. עיינתי בטענות הצדדים בכל הנוגע למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט. אמנם, מדובר בעיקר בתלונות סובייקטיביות של התובע , אולם מדובר בתלונות משמעותיות ולאורך זמן ממושך. בהתחשב בכך, ולנוכח ממצאי בדיקת ה- CT, מצאתי כי יש לקבל את הבקשה.
  2. אני מורה על מינויו של פרופ' רם מושיוב, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה, לצורך בדיקת התובע.

על מינוי המומחה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.
במידה וקיימת מניעה כלשהי מבחינת המומחה מלשמש כמומחה מטעם ביהמ"ש בתיק זה, יודיע על כך לביהמ"ש ולצדדים תוך 14 יום מקבלת הודעת המינוי.
3. הואיל והחלטה זו ניתנת בהעדר הצדדים, רשאי כל צד לבקש (בבקשה מנומקת) שינוי זהות המומחה בכתב, תוך 10 ימים מהיום.
המומחה לא יבדוק את התובע בטרם חלפה תקופה של 45 יום ממתן החלטה זו.
4. הצדדים יעבירו למומחה עותק המסמכים הרפואיים שברשותם, שנערכו לצורך הטיפול בתובע, בתוך 30 ימים (במקביל).
למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן להעביר למומחה חוות דעת רפואיות או החלטות של ועדות רפואיות כלשהן.
5. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע, הנובע מהתאונה מיום 11.03.18, וכן לקיומה או העדרה של נכות קודמת, או כזו שאינה קשורה לתאונה. המומחה יתייחס לקשר בין מצבו של התובע היום, לבין התאונה הנ"ל, וכן לעניינים אלה:
א. האם קיימת לתובע כיום נכות צמיתה, ומהו שיעורה. כמו כן, יקבע המומחה אם נגרמו לתובע נכויות זמניות, כתוצאה מהתאונה, ואם כן, מהו שיעורן ולאילו התקופות.
ב. מהן המגבלות בנוגע לתפקוד התובע, ככל שישנן.
ג. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ד. האם ניתן לצפות לשינוי בשיעור הנכות בעתיד, קרי, לשיפור או החמרה במצבו של התובע.
6. אני מעמידה את שכרו של המומחה בסכום שלא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ. במידה ששכרו של המומחה גבוה מהסכום האמור, יגיש הודעה לבית המשפט ולצדדים, תוך 14 יום ממועד קבלת הודעת המינוי.
בשלב זה וכמימון ביניים, תישא הנתבעת בשכר המומחה ותדאג לביצוע התשלום במישרין, מיד עם קבלת דרישת התשלום כמקובל.
אם יסתבר כי לא נותרה לתובע נכות צמיתה בגין התאונה נושא תביעה זו, ייתכן שיקוזז שכרו של המומחה מן הפיצוי שייפסק לתובע.
7. התובע יעביר כתב ויתור סודיות רפואית למומחה שמונה, וכן עותק מקורי לנתבעים (ככל שטרם הועבר כזה), תוך 15 יום מהיום.
התובע יעמוד לבדיקות רפואיות, ככל שתידרשנה כאלה, כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. ב"כ התובע יתאם מועד עם המומחה לקיום הבדיקות.
8. חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 90 יום מהיום, ורק לאחר שיובטח שכר טרחתו של המומחה. במידה שלא הוגשה חוות הדעת עד ליום 20.01.20 יודיע ב"כ התובע עד ליום 23.01.20 מהי סיבת העיכוב בהגשת חוות הדעת. באותה הודעה, יפורט מתי נבדק התובע על ידי המומחה.
9. הצדדים יגישו תחשיבי נזק כדלקמן: תחשיב הנזק מטעם התובע יוגש בתוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת האחרונה, או בתוך 15 יום ממועד קבלת תשובות הבהרה, אם יוגשו כאלה. תחשיב הנתבעת יוגש בתוך 15 יום ממועד קבלת תחשיב התובע. עותק התחשיבים יועבר לצד שכנגד, במקביל להגשתו לבית המשפט.
10. בעלי הדין ישלימו ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים יוחלפו ופרטים נוספים אם ידרשו. הליכים אלה יסתיימו תוך 45 יום מהיום.
11. התיק יובא לעיוני ביום 26.01.20 לצורך מעקב אחר קבלת חוות הדעת, וביום 22.03.20 לצורך עיון בתחשיבי הנזק, והכנת הצעה לסיום התיק. במקרים המתאימים, תישלח הצעה בכתב לצדדים. ככל שמי מהצדדים מבקש שלא תישלח הצעה בכתב, יבהיר עניין זה בתחשיב הנזק מטעמו.
12. קדם המשפט יידחה, ויתקיים ביום 21.04.20 בשעה 10:00. התובע יתייצב לדיון זה, אלא אם ניתן היתר להיעדרו מהדיון.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.א.
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ
שופט :
עורכי דין: