ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאג'ד פלתס נגד מסדר האחיות בריג'ייטין :

בפני כבוד ה שופטת שרה שדיאור

תובעים

מאג'ד פלתס

נגד

נתבעים

מסדר האחיות בריג'ייטין

החלטה

בפני בית הדין בקשת התובע לפסול את תצהיר כבוד הפטריארך מישל סבאח.(להלן: הפטריארך).
בפני התנגדות הנתבע.
לאחר ששקלתי נימוקי שני הצדדים המפורטים בכתבי טענותיהם ועיינתי בתצהיר ובהליך כולו, להלן החלטתי.
פסק דין סעש (ב"ש) 43481-08-14‏ ‏ עמית רייס נ' ‏atit faykaew קובע כי בתצהיר מגשר יש כדי לשפוך אור על המהלכים. שם מדובר בגישור ע"פ חקיקה (להלן פס"ד רייס)..תצהיר זה לא נפסל, וכך גם בהליכים נוספים בבתי הדין.
ב"כ התובע טוען כי החקיקה ובין היתר כמפורט מטה , והפסיקה שהביא ,הופכת את הפטריארך למנוע מליתן תצהיר.
הוראות סעיף 79ג(ח) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, קובעות:
"הגיעו צדדים לסכסוך, להסכמה על יישוב הסכסוך שביניהם בגישור שנערך לפי חוק זה, רשאי בית המשפט המוסמך לדון בתובענה נושא הסכסוך לתת להסדר הגישור שהושג ביניהם תוקף של פסק דין, אף אם לא הוגשה תובענה באותו סכסוך".
מכוח הוראות סעיף זה הותקנו תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993, ובמסגרת תקנה 10 נקבע כי:
"א. בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור לפי סעיף 79ג(ח) לחוק תוגש בדרך של המרצת פתיחה בידי הצדדים לסכסוך שחתמו על הסדר הגישור או מי מהם.
ב. בבקשה יפורטו עובדות הסכסוך ופרטי הסדר הגישור ויצורפו לה הסדר גישור, ההסכם שנחתם בין הצדדים לסכסוך לבין המגשר ותצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד הבקשה".(דגש ש.ש.)
הבקשה לפני , על פי תצהיר הפטריארך ותגובת הנתבעת ,אין בה גישור לא לפי סע' 79ג(ח) לחוק בתי המשפט ולא לפי התקנות.
עוד, החלטה בעניין בשא (י-ם) 3896/07‏ ‏ אברהם שגיא נ' דניאל יעקב (להלן פס"ד שגיא) מקבלת תצהיר שנתן מגשר, על פי חוק, אף לגבי מהות הגישור, וכן נקבע שם כי המבקש יכול היה להעיד את בא כוחו, כדי לסתור את עדות המגשר. עוד הוסיף שם:
"עמדה בפניו האפשרות לחדול מייצוג, או לחלופין האפשרות לבקש את רשותו של בית המשפט או של הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין להעיד [ראה סעיף 36 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו - 1986].
בנוסף נוקט השופט לשון המתאימה אף לעניין שבפני"
"על פי הפסיקה,
"...מעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה שהיא בהשג ידו ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, היתה פועלת נגדו ..., וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר, נגד מי שנמנע מהצגתה" [ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ. פרץ רוזנברג פד"י מז(2) 605, 614]." (דגש ש.ש.)
כאן כמו שם אופציה זו של העדת בא כוחו עומדת בידי התובע. וינהג בעניין זה על פי שיקוליו. אולם אין בעצם היות הפטריארך מגשר לפסול את תצהירו באופן כלשהו.
עוד יש להדגיש , באבחנה מפס"ד שגיא- שם הגישור נעשה על פי החוק והתקנות, הרי ש בעניינינו, מדובר בגוף וולנטרי (הנתבעת), אשר פנה לאיש מוסכם (הפטריארך) וכך גם התובע, ולית מאן דפליג כי לא כתוב בכתבי הטענות שסדרי הדין בבתי משפט בכלל ובבית הדין הוחלו בהסכמה על גשור/ פישור זה, תהא הגדרתו אשר תהא. ההיפך עולה מפורשות מהתגובה , על הסכמה כללית לצורך הגעה להבנה, וגם מתצהיר הפטריארך .
יותר מכך התובע הפנה לפסקי דין שונים, בדקנו את האמור בהם אחד לאחד, ופרט לכך, שניתן לאבחנם לחלוטין כל אחד מטעמיו, הרי שמסקנתם הפוכה מזו שהוצגה בבקשה.
רע"א 9153/12 מנהל מס ערך מוסף אשדוד נ' הקורנס מפעלי עופרת - שם קובע בית המשפט- ובהקשר אחר לגמרי שניתן לאבחנו -כי:

על כן יש בהחלטה זו לתמוך בטענות הנתבעת. אף הנתבעת ב הליך,בפני צלחה לכאורה את מבחן הרלוונטיות, ואת חשיבות מהות גילוי האמת. השאלה על מה שולם לתובע בעבר מהותית למחלוקת ומדובר בסכומים משמעותיים. מדובר בתצהיר רלוונטי ומהותי ברמה המצדיקה אף לו היה חסיון, ובספק אם יש כזה, להסירו. דברים דומים נאמרו בפס"ד רעא 6546/94‏ ‎ ‎בנק איגוד לישראל בע"מ‎ ‎נ' ה' אזולאי ואח'‏, פ''ד מט(4) 054 , עליו נסמך התובע ואשר יש לאבחנו כליל מיסודות המקרה שבפני. מדובר שם על חקיקה קונקרטית אחרת (חוק הביקורת הפנימית) ואין להקיש ממנה כלל. וגם שם קובע בית המשפט כי לצורך גילוי האמת יש לנקוט באיזונים, וחסיון אינו גורף אלא יחסי וכפוף לשק"ד.
אף פס"ד רע"א 8943/06 יוחנן נ' סלקום אינו רלוונטי כלל לעניינינו ועם זאת יש במסקנתו לתמוך בגישת הנתבע עת נקבע שם במפורש כי ". ..גם בהנחה שיש ליצור חיסיון מחובת הסודיות בתקנות הפיקוח, הרי שמדובר בחיסיון יחסי, ובנסיבות המקרה דנן, יש להסיר החיסיון. זאת, בהתחשב בנקודת המוצא של גילוי האמת, בהתחשב בכך שדו"חות משרד התקשורת הן ראיה מרכזית בתביעה,..."
הדברים יפים גם לענינינו , שהרי כל הפסיקה שהובאה ע"י התובע לתמיכה בטענתו, אינה ממן העניין ותומכת בהסרת חסיון מקום בו הרלוונטיות במאזן, וגילוי האמת, גוברים.כך בהיקשים מפסיקה זו. על כן מתבקשת המסקנה בדבר הותרת תצהיר הפטריארך על כנו, ובעיקר נוכח הפסיקה שהובאה בסע' 4 לעיל, מבית הדין עצמו.
הנתבעת ציינה בתגובתה עוד , ויש לקבל טענה זו ,כי בהסדר גישור החסיון חל על מה שהועבר בין הצדדים טרם הסכם אך לא על ההסכם עצמו.
הסעיפים 11,12, 13 ו-4 לתצהיר הפטריארך מתייחסים לתוכן ההסכם בין הצדדים ולמשמעותו . אף בכך לא נפל כל פגם על פי הפסיקה ואין לפוסלו או למחוק ממנו.
בנוסף, אף צד אף לא טען או צירף חיוב בסודיות הדדי או לפטריארך, המעיד על הסכמה לסודיות או חסיון . ההיפך התובע הפנה להסכם כבר בסע' 4 ו-5 לכ. התביעה והנתבעת התייחסה בסע' 12 לכ. ההגנה ,ברי איפה כי מדובר בליבת העניין, אליבא דהתובע לא פחות המנתבעת.גם מטעם זה במצטבר דין הבקשה להידחות.
שקלנו בכובד ראש השתת הוצאות ממשיות על התובע בגין בקשה זו, ונוכח המהות כמפורט לעיל.בנסיבות העניין ומשטרם החל ההליך, ישלם התובע סכום סימלי של שכ"ט ב"כ הנתבעת בסך 750 ₪ , בגין התגובה שהיה עליו להגיש ובגין דחיית הבקשה מכל הנימוקים לעיל. סכום זה ישולם תוך 15 יום ללא קשר להתוצאות ההליך.
הדיון מחר יתקיים כסדרו ובזמנו.
המזכירות תשלח בפקס ותיידע טלפונית.
ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מאג'ד פלתס
נתבע: מסדר האחיות בריג'ייטין
שופט :
עורכי דין: