ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ג'ורג' קמינסקי נגד קשרי תעופה בע"מ :

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובע

ג'ורג' קמינסקי

נגד

נתבע

קשרי תעופה בע"מ

פסק דין

לפני תביעה להחזר כספי בגין ביטול חבילת נופש, שרכש התובע מהנתבעת.

לטענת התובע, יש לבטל את העסקה וזאת בהתאם להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). לא הייתה מחלוקת כי התובע ביקש לבטל את העסקה בסמוך למועד היציאה לחופשה נוכח נסיבות משפחתיות ושאינן קשורות למהות העסקה אלא שלשיטתו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן לא צריך היה לשאת ביותר מ -100 ₪ בגין דמי הביטול .

הגם שלא באה זכרה של טענה זו בכתב התביעה, ביקש התובע לראשונה במסגרת הדיון לבסס את תביעתו על תיקון 47 לחוק , בהיותו אזרח ותיק (משמלאו 65 שנים), כי המדובר בעסקת מכר מרחוק, כי העסקה נעשתה ביום 24.10.2018 וביטולה התבקש ביום 19.02.2018 וממילא טרם חלפו ארבעה חודשים המקנים לו , לשיטתו , את הביטול בהתאם לתיקון.

הנתבעת מצידה טענה כי התובע אינו עומד בדרישות תיקון 47, כי נוכח ה מועד בו ביקש התובע לבטל את העסקה אינו זכאי עוד להחזר כלשהו וממילא כי דין התביעה להידחות.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ונספחיהם , שמעתי באריכות את הצדדים ועיינתי במוצגים שהוצגו, כמו גם נתתי דעתי להוראות חוק הגנת הצרכן ולתיקון 47 לחוק הגעתי למסקנה כי העסקה שנחתמה בין הצדדים אינה בבחינת עסקת מכר מרחוק לעניין תיקון 47, כי התובע אינו זכאי להחזר כלשהו נוכח המועד בו הודיע על הביטול וממילא כי דין התביעה להידחות.

תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן האריך את המועד לביטול עסקה לאנשים עם מוגבלויות ולאוכלוסייה מוחלשת מ-14 ימים ל-4 חודשים כאשר בהתאם לתיקון, החל מחודש אוגוסט 2016 אזרחים ותיקים מגיל 65, עולים חדשים או אנשים בעלי מוגבלויות יהיו רשאים לבטל עסקאות רוכלות או עסקאות מכר מרחוק עד ארבעה חודשים לאחר ביצוע העסקה. יחד עם זאת, בעניין עסקת מכר מרחוק מצמצם התיקון את תחולתו למקרים בהם נעשתה התקש רות בעקבות שיווק מרחוק וללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה. זכות הביטול לא תחול לגבי עסקה מרחוק שנעשתה באינטרנט ואשר כללה שיחה בין העוסק לצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית . כן נקבע כי זכות הביטול תחול אף אם נעשה שימוש במוצר על ידי הצרכן באותם 4 חודשים בהם היה זכאי לבטל את העסקה כאשר על הצרכן להציג לפני העוסק תעודה רלוונטית ככל שיתבקש. כמו כן , רשאי הצרכן להודיע על ביטול טלפונית ואינו נדרש להודעה בכתב.

תיקון 47 - סעיף 14 ג1 לחוק הגנת הצרכן קובע כדלקמן-
(ב) בעסקה ברוכלות שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף 14(ד), לפי העניין, לפי המאוחר.

(ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

לעניין סעיף זה קובע סעיף (א) כי "אזרח ותיק"- מי שמלאו לו 65 שנים כאשר בענייננו לא היתה מחלוקת כי לתובע מלאו 65 שנים.

עסקת מכר מרחוק מוגדרת בסעיף 14ג (ו) לחוק הגנת הצרכן כדלקמן –

""עסקת מכר מרחוק" – התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;"

כאשר "שיווק מרחוק" מוגדר כ– "פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים."
עיננו רואות כי תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן ביקש לסייע בעסקאות מכר מרחוק ובעסקאות רוכלות לאוכלוסיות המוחלשות – פנסיונרים , עולים חדשים ואנשים עם מוגבלויות באופן שיהיו רשאים לבטל את אותן עסקאות מכר מרחוק או רוכלות עד ארבעה חודשים לאחר ביצוע העסקה. וזאת תוך מתן ה דעת לשני מאפיינים מרכזיים אשר העצימו את נחיתותו המובנית של הצרכן מול העוסק בעידן שבו עלתה קרנה של הצרכנות הטלפונית: האחד, רכיב ההפתעה; ו השני, הקושי להתרשם מהמוצרים. בשונה מ"צרכנות ישירה" שקדמה לצרכנות הטלפונית הרי ש " בעסקאות אלו קיים רכיב הפתעה מפנייתו של העוסק, כאשר נציגו של העוסק מפעיל לחץ על הצרכן "לסגור עסקה במקום". כך עשוי הצרכן להתקשר בעסקה שאינו מעוניין בה, רק בשל הלחץ שמפעיל עליו העוסק; זאת ללא הכנה מוקדמת מצד הצרכן לביצוע העסקה. במובן זה, עסקאות אלו דומות במהותן לעסקאות רוכלות, בהן נציג של העוסק מגיע אל מקום מגוריו או עבודתו של הצרכן – עסקאות עליהן חלות הגנות צרכניות, מאותם הטעמים (ראו: סעיפים 8 ו-14 לחוק הגנת הצרכן; תקנות הגנת הצרכן (עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן), התשס"ח-2008; והשוו דברי ההסבר להצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 47) (ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש), התשע"ו-2016, ה"ח 108)." דנ"א 5783/14 ‏צמח נ' אל על [פורסם ב מאמרים] (12/9/17).

בענייננו טען התובע כי המדובר בעסקת מכר מרחוק שכן לשיטתו העסקה בוצעה ללא נוכחות פיזית של שני הצדדים. אלא, שעסקת מכר מרחוק צומצמה בהגדרתה והיא מוגבלת ל התקשרות שנעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה. שיווק מרחוק משמעו בענין זה כי המדובר בפניה של העוסק לצרכן ולא בפניה יזומה אל העוסק כפי שנעשה בעניינו וממילא כאמור, המדובר בעסקה מכר אשר דומה במהותה לעסקת רוכלות (בה פונה העוסק אל הצרכן) ולא לעסקה אשר יזם אותה הצרכן והוא זה שפונה מלכתחילה אל העוסק . לא בכדי ביקש המחוקק לאבחן מקרים בהם פונה העוסק באופן מפתיע אל הצרכן ומשווק לו, ללא הכנה מוקדמת מצד הצרכן עסקה לבין מקרים בהם הצרכן פונה מיזמתו אל העוסק לאחר שניתנה לו הזדמנות לבדוק ולבחון את העסקה המוצעת.

לא היתה מחלוקת כי במקרה שלפני התובע אזרח ותיק אלא כאמור שלא די בנתון זה כדי לזכותו באותה ארכה שמעניק תיקון 47. התובע פנה מיזמתו שלו אל הנתבעת לאחר שלדבריו פנה לבירור עלות חבילה דומה אצל "30 חברות תיירות שונות". התובע התנהל מול הנתבעת כשהוא מודע היטב למהות כלל העסקה על כל המשתמע מכך לרבות עלותה, אופן התשלום, דמי הביטול וכד' . אין בעסקת המכר שבוצעה את אלמנט ההפתעה אליו מבקש התיקון למנוע כמו גם היא נעדרת הקושי לאמוד את המוצר. להיפך- התובע פנה אל הנתבעת לאחר שעשה סקר שוק ו דרש מוצר מסוים וקיבל את המוצר שביקש וממילא לא היתה כל מחלוקת בעניין זה. גם בסופו של יום ביקש התובע לבטל את העסקה ולא בשל אי הבנתה/ אי התאמה. התובע ביקש לבטל את העסקה אך ורק בשל נסיבות אישיות מצערות (שאינן קשורות ישירות בו אלא בנכדו). ביטול שכזה היה מתאפשר לתובע לו פעל וביטח את עצמו בביטוח נסיעות אולם אין בסיבת הביטול כדי לשנות מהוראות הביטול המקובלות על פי דין לעניין 14 הימים הקבועים בחוק.

למעלה מן הצורך אציין כי עיינתי בתמלולי שיחות התקשרות עם התובע (כאשר כל אחת מהשיחות היו יזומות על ידו) שהוגשו לתיק . עיון בתמלילים מעלה כי התובע קיבל מהנתבעת ונציגיה שרות ללא דופי, סבלני, נעים, מקיף, מסביר ושירותי. כל פרטי העסקה- ללא יוצא מן הכלל- נמסרו לו לרבות תנאי ביטול העסקה והנחייה מפורשת לפעול לרכוש ביטוח נסיעות לשעת הצורך כמו גם לבצע ביטוח ספורט אתגרי נוכח הטיול שהיה מתוכנן על ידי התובע.

העסקה בין הצדדים נעשתה ביום 19.10 כאשר כבר במעמד זה הושלמו כל פרטי העסקה והתובע מסר לנתבעת פרטי כרטיסי אשראי על מנת שתוכל לשריין עבורו מקומות בטיסות ובבתי המלון וממילא לשמור עבורו את ההזמנה. התובע ידע והבין כי עם מסירת כרטיס אשראי הוא מחוייב לעסקה. בהגינותה הרבה של הנתבעת הסכימה שלא לחייב במעמד ביצוע העסקה את כרטיס האשראי וזאת נוכח דרישת התובע להחליף את כרטיס האשראי בכרטיס אשראי אחר של "חבר" שלא היה ברשותו אותה העת. בדיעבד ביקש התובע כי התשלום יחוייב מהכרטיס המקורי שמסר לנתבעת ועוד באותו היום נשלח לו מייל, עם כל פרטי העסקה. מייל אשר אלמלא דרישת התובע יכול היה להישלח אליו כבר ביום 19.10. ודוק הפער שבין 19.10 לבין ה-24.10 בו נשלח בסופו של יום המייל היווה מקום למחלוקת בין הצדדים לעניין ספירת תקופת ה-4 חודשים. יחד עם זאת, ומשלא מצאתי כי בין הצדדים בוצעה עסקת מכר מרחוק כמובנה בתיקון 47, כאמור, הרי שאיני נדרשת להכריע בסוגיה זו.

משלא התקיימה עסקת מכר מרחוק לעניין דרישת תיקון 47 ומשלא ביטל התובע את העסקה בפרק זמן של 14 הימים מביצוע העסקה וממילא כי במועד ביטול העסקה עמדו דמי הביטול על מלוא סכום העסקה הרי שדין התביעה להידחות. לפנים משורת הדין וחרף טענות הנתבעת בעניין זה אין צו להוצאות.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור, תוך 15 ימים, לבית המשפט המחוזי מרכז- לוד.
ניתן היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ג'ורג' קמינסקי
נתבע: קשרי תעופה בע"מ
שופט :
עורכי דין: