ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוריינט בנייה והשקעות בע"מ נגד משרד הבינוי והשיכון :

לפני כבוד השופט הבכיר (עמית) יהודה פרגו

המבקשת

1. אוריינט בנייה והשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד נגיב גזאוי

נגד

המשיב

1. משרד הבינוי והשיכון – רשם הקבלנים

החלטה

בפני "בקשה למתן צו מניעה זמני" במעמד צד אחד ולח ילופין עד למתן החלטה בדיון אשר יתקיים במעמד הצדדים.

לאחר שעיינתי בבקשה ובהודעת הערר שהוגשה, לא מצאתי לנכון כי יש עילה המצדיקה את מתן צו המניעה הזמני במעמד צד אחד.

כדי ליתן צו מניעה זמני ובמעמד צד אחד בפרט , על המבקשת, להוכיח את סיכויי הערר שהוגש וכי מאזן הנוחות נוטה למתן הצו האמור. המבקשת בעצמה מציינת זאת בסעיף 17 לבקשתה.

עיון בהחלטת רשם הקבלנים, בכתב הערר ונספחיו מלמד , כי החלטת רשם הקבלנים מתבססת על הוראות החוק ועל מסמכים שהוצגו בפניו ובפני הוועדה המייעצת (ראה סעיפים 20-21 לערר).

בסעיף 2 למכתבה של הגב' קרן כהן, המביאה את החלטת רשם הקבלנים, נאמר:

"2. לאחר ההתייעצות האמורה החליט רשם הקבלנים לאשר את העובדים הנ"ל כבסיס רישום בענף 100.
לעניין סיווג החברה – מהמסמכים שהצגתם ומעיון בחוזה מיום 1/2019 עולה כי החברה נמכרה וריקה מתוכן. לא נמצא רצף ביצוע עבודות ובהסכם הביצוע שצורף חסר תאריך ומיקום הפרויקט. בנוסף, כרטסת התקבולים שהוצגה היא לאחר רכישת החברה. בהתאם למסמכים שהוצגו החליט רשם הקבלנים להוריד סיווג החברה בענף 100 לסוג ג'1 בעקבות מכירת החברה והשינויים שחלו בהרכב החברה לפי תקנה 10א לתקנות הסיווג. החברה לא הוכיחה שביצעה עבודות בשנים האחרונות טרם השינוי בהרכבה."

למסקנה זו יש תימוכין בערר שהוגש והמסמכים שצורפו.

בערר נטען:

"9. אבקש להדגיש כי בעל המניות המנוח של החברה מר משה אלגרה ז"ל, שהוא הבעלים הקודמים של החברה נפטר ביום 6.3.18. גב' אלגרה אלה ירשה אותו על פי צו ירושה כדין, אולם גב' אלה אלגרה לא יכלה לשאת במעמסה של המשך ביצוע העבודות שנטלה על עצמה החברה, ולכן היא נאלצה למכור את מניותיה של החברה כאמור, ורכישתה התבצעה ביום 25.1.19."

לבקשה ולערר לא צורפו מסמכים המעידים על רצף של עבודות ופרויקטים אותן ביצעה החברה מוכרת המניות קודם ובסמוך למכירת מניותיה . זאת, הגם שבהחלטת רשם הקבלנים מיום 19.9.2019 נאמר:

"3. במידה ויש ברשותכם אסמכתאות חדשות ונוספות הסותרות את החלטת הרשם כפי שנומקה לעיל ושלא עמדו בפנינו בעת הטיפול בבקשה, תוכלו להמציאן למשרדינו תוך 14 ימים מתאריך מכתבינו הנ"ל..."

מכירת המניות ושינוי זה בבעלי המניות של החברה, חייב בדיקה של רשם הקבלנים את התאמתה של החברה ורוכשי המניות לרישום בסיווג קבלני.

בדיקה זו מעוגנת היטב ובמפורש בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988 (להלן: "התקנות"):

"10. (א) מצא הרשם כי לא מתקיימים עוד בקבלן התנאים שעל פיהם סווג לפי תקנות אלה, רשאי הרשם לשנות את סיווגו.

(א1) הרשם רשאי לשנות את סיווגו של תאגיד שחלו שינוים בהרכב בעלי המניות שלו או בשיעורי אחזקתם."

דין חברה קבלנית כמתואר לעיל , לצורך רישום בפנקס הקבלנים ולצורך סיווגה, כדין חברה קבלנית חדשה המבקשת להירשם בפנקס הקבלנים.

ראה לעניין זה את פסק הדין שניתן ביום 8.7.2019 על ידי ועדת הערר בתיק ו"ע 50729-04-18 פנינת עוזיאל בע"מ נ' רשם הקבלנים.

בהתאם לתקנות:

"2. מי שנרשם בפנקס לאחר תחילתן של תקנות אלה יסווגו הרשם בסוג 1.

3. (א) בתום 12 חודשים מתאריך אישור סוגו הקודם, רשאי הרשם להעלות סיווגו של קבלן על פי בקשתו, לסוג אחד גבוה מן הסוג בו הוא מסווג, אם נוכח כי הקבלן סיים עבודות בהיקף הדרוש."

אין קיצורי דרך לעניין זה. העסקה של עובדים שהם מהנדסים, יהיה ניסיונם אשר יהא, אינה מקנה לקבלן שרק נרשם בפנקס הקבלנים – והמבקשת היא לכאורה כזאת – זכות להיות מסווג בסיווג גבוה, מסוג 1, בטרם חלפו 12 חודשים מהרישום והוכחה זכאותו לכך (ראה ו"ע 50729-04-18 פנינת עוזיאל בע"מ נ' רשם הקבלנים).

אני דוחה את טענת המבקשת כי רשם הקבלנים לא היה רשאי לבצע את בדיקת המעקב והסיווג.

בתיק ו"ע 50729-04-18 פנינת עוזיאל בע"מ נ' רשם הקבלנים, עת נדרשנו לטענה זו, צוטטו הוראות החוק והתקנות ה מקנות, ולטעמנו אף מחייבות בדיקת מעקב על ידי רשם הקבלנים, לרבות סעיף 10 לתקנות. כך גם את פסיקת בית המשפט העליון – בר"מ 5706/09 ש. יוסף בע"מ נ' רשם הקבלנים.

אמרנו, בין השאר, את הדברים הבאים:

"רישום קבלן לעבודות הנדסה בנאיות מחייב בדיקה מקיפה וקפדנית של רשם הקבלנים והוועדה המייעצת המקצועית שלצדו, את כישוריו, ניסיונו והתאמתו של המבקש להירשם כקבלן לביצוע עבודות בנאיות. בדיקה קפדנית זו, נועדה לשמור על בטחון הציבור – לרבות עובדי הקבלן – חייו, בריאותו ורכושו. בדיקה כזו חייבת להיעשות באופן שוטף ולא רק בעת הענקת הרישיון. בוודאי, עת נודעו לרשם הקבלנים, על שינויים כלשהם אצל הקבלן הרשום, אשר עשויים להשפיע על התאמת המשך הרישום שלו כקבלן רשום בסיווג בו הוא רשום, ובכלל.

על כן, ולא בכדי, נקבע בסעיף 10 "לתקנות":

"(א) מצא הרשם כי לא מתקיימים עוד בקבלן התנאים שעל פיהם סווג לפי תקנות אלה, רשאי הרשם לשנות את סיווגו"."

...

"ללמדך, שבכל עת רשאי רשם הקבלנים – ולטעמנו חייב רשם הקבלנים – למען בטחון הציבור – לבדוק באם עדיין מתקיימים התנאים ואו מקיים הקבלן את התנאים שעל בסיסם ניתן לו רישיון הקבלן בסיווג המסוים ובכלל. בוודאי, שעליו לעשות כן, עת נודע לו שחלו שינויים אצל הקבלן המחייבים את הבדיקה האמורה."

בוודאי שהוא חייב לעשות כן כאשר חלו שינויים בהרכב בעלי המניות, כפי שנעשה במקרה הנדון.

בדיקה זו מעוגנת בתקנות:

"10. (א1) הרשם רשאי לשנות את סיווגו של תאגיד שחלו שינויים בהרכב בעלי המניות שלו או בשיעורי אחזקתם."

אוסיף ואומר, שקיימת חובה על חברה בה חלו שינויים כאמור, להודיע על כך ל רשם הקבלנים, ולא להמתין שהדבר יגיע לידיעת רשם הקבלנים בדרך אחרת.

כפועל יוצא, די במפורט בהחלטת רשם הקבלנים ובכתב הערר על נספחיו, כדי המסקנה לכאורה, שסיכויי הערר, על בסיסם הוגשה הבקשה לסעד זמני , אינם גבוהים.

הוא הדין במאזן הנוחות.

מתן הסעד הזמני בטרם התקבלה ונשמעה תגובת רשם הקבלנים, משמעו, מתן היתר למבקשת לבצע עבודות בינוי הנדסיות בהיקף המחייב סיווג ג/3, בעוד, שלכאורה, על פי התקנות, המסמכים ובהתאם לחוות הדעת המקצועית של הוועדה המייעצת ו רשם הקבלנים, היא אינה זכאית לסיווג זה וגם לא הוכיחה את יכולותיה ההנדסיות לאורך התקופה הקבועה בתקנות לקבלת סיווג גבוה יותר מסיווג ג/1.

מתן הסעד הזמני במעמד צד אחד , בטרם התקבלה תגובת ועמדת רשם הקבלנים, עלול לסכן את בטחון הציבור, חייו, בריאותו ורכושו, לרבות עובדי המבקשת. בנוסף, יהיה בכך מתן היתר, ולו זמני, המאפשר למבקשת להתקשר בחוזים חדשים מעבר לסיווג לו היא לכאורה זכאית, על פי התקנות.

השיקולים הכלכליים המפורטים בבקשה, אינם יכולים לעמוד מול האינטרס הציבורי באי מתן הצו המבוקש, בטרם קבלת תגובת רשם הקבלנים ודיון במעמד שני הצדדים.

אשר על כן, אני דוחה את הבקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד.

אני קובע דיון במעמד שני הצדדים ליום 6.10.2019 בשעה 13:00.

עד ליום 25.9.2019 שעה 12:30, תמציא המבקשת את העתק הבקשה והערר לרשם הקבלנים.

אני ממליץ לב"כ העוררת למחוק מהערר את סעיפים 5, 12, 15, 42 ו-43 ולהגיש כתב ערר שאינו מכיל סעיפים אלו או דומים להם.

ניתנה היום, כ"ג אלול תשע"ט, 23 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אוריינט בנייה והשקעות בע"מ
נתבע: משרד הבינוי והשיכון
שופט :
עורכי דין: