ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שולמית שלו נגד אורי שגיא :


בפני כבוד ה שופטת עידית וינברגר

מבקשת/נתבעת

שולמית שלו

נגד

משיב/תובע
אורי שגיא

החלטה

בקשה להארכת המועד להשלמת ההליכים המקדמיים.
לטענת המבקשת בשל טעות אנוש משרדית, נדמה היה כי יש להשלים את ההליכים המקדמיים עד לאחר תום תקופת פגרת הקיץ כאשר בחלק ניכר מחודשי הקיץ המבקשת לא הייתה בארץ. כמו כן , ב"כ המבקשת וצוות משרדו שהו גם כן בחופשה משרדית בחו"ל בסוף חודש אוגוסט. לטענתה, מיד עם שובה ארצה ביום 27/8/19 החלה לעבוד על איסוף המסמכים ומענה לשאלון אך מדובר במלאכה שאינה פשוטה כלל בזיקה לדרישות התובע. מוסיפה המבקשת כי תוך כדי כך, פנה בא-כוחה ביום 8/9/19 אל ב"כ המשיב וביקש הסכמתה לאורכה להשלמת ההליכים המקדמיים עד 20/9/19 היא השיבה בחיוב ויום לאחר מכן פנה אליה טלפונית כדי לאפשר הגשת הודעה מוסכמת לבית המשפט והואיל והמשיב כבר הגיש תצהיר עדות, הבהיר ב"כ המבקשת כי לאחר השלמת ההליכים המקדמיים לא תהא לו התנגדות לשינוי התצהיר אך מ טעם לא ברור חזרה בה ב"כ המשיב מהסכמתה גם לאחר שב"כ המבקשת הפנתה את תשומת לבה לכך שהמשיב עצמו איחר בהמצאת תצהיר גילוי המסמכים. מוסיפה המבקשת , כי בד בבד היא פעלה לעריכת ואימות תצהיר גילוי המסמכים מטעמה אך דרושה לה שהות נוספת להשלמת ההליכים המקדמיים במלואם. לטענתה הואיל וניטשת מחלוקת עובדתית של ממש, הגנתה תיפגע קשות אם לא יתאפשר לה לעיין במסמכים ולהפנות שאלות אל המשיב , ולאור מועד הדיון לא ייגרם נזק של ממש מעצם מתן השהות, כאשר היא מתחייבת להגיש תצהירים מטעמה בתוך 10 ימים מיום שהמשיב יענה על השאלון מטעמה ולא תתנגד לתיקון תצהיר המשיב.

המשיב מתנגד לבקשה. לטענתו, הבקשה הוגשה באיחור רב שיש בו כדי לפגוע משמעותית בזכויותיו הדיוניות, משום שהגיש כבר תצהיר מטעמו, והדבר אף יעכב ויסרבל את ההליך. לטענתו, הוא הגיש שאלון ובקשה לגילוי מסמכים ספציפי וכן גילה את מסמכיו בתצהיר בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 28.5.19 אך לאלו לא הגיעו כל התייחסות מצד הנתבעת. לפיכך, בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 28.5.19 הגיש תצהיר מטעמו. בקשת הנתבעת שהוגשה ביום 12.9.19 לאחר הגשת תצהירו, הוגשה ללא תצהיר אף על פי שהיא מבוססת על טעמים עובדתיים ודי בכך בכדי למחוק אותה. גם אם תתקבל טענת המבקשת בדבר שהותה בחו"ל אין בכך כדי להסביר מדוע בין התאריכים שאין מחלוקת שלא שהתה בחו"ל, לא הוגשו תשובות לשאלון או גילוי מסמכים ולכל הפחות לא ברור מדוע לא התבקשה ההארכה במועד לפחות טרם הגשת תצהירי התובע. מוסיפה ב"כ התובע כי היא נתנה הסכמתה לארכה לטובת הגשת תצהיר תשובה לשאלון שנשלח מטעם התובע ביום 28.7.19 כפי שהובהר היטב לב"כ הנתבעת טלפונית. עוד טוען התובע כי שהותה של הנתבעת בחו"ל במהלך חלק מהתקופה הרלבנטיות אינה טעם מיוחד לבקשה מסוג זה. ולגופו של ענין, טוען המשיב כי השלמת ההליכים המקדמיים באיחור ניכר זמן רב לאחר שהתובע השלים את ההליכים במועד ובעיקר לאחר שהגיש תצהיר עדות ראשית שלו, פוגעת קשות בזכויותיו הדיוניות ובהתנהלות השוויונית בהליך, בעוד התובע חושף את קלפיו וראיותיו, הנתבעת שומרת על קלפיה קרוב לחזה.

בתשובה לתגובת המשיב, הוסיפה וטענה המבקשת כי ב"כ המשיב נתנה בהסכמה הראשונית הסכמה בלתי מסויגת. לטענתה, המשיב טען בצורה כללית ונמנע מפירוט קונקרטי אילו זכויות דיוניות יפגעו, כאשר בפועל הצדדים ממילא המציאו זה לזו תצהירי גילוי מסמכים ומלכתחילה המשיב נדרש לגלות את מסמכיו עובר לגילוי מטעם המבקשת ואין משמעות פרקטית לאיחור בהגשת תצהיר הגילוי. עוד טוענת המבקשת כי בעדות המשיב בתצהירו אין דבר חדש ואין בו כדי להשפיע על גילוי המסמכים מטעם המבקשת אולם גרסת המשיב העולה מכתב התביעה חסרה גרסה עובדתית בנוגע לפרטים חשובים ולמבקשת שאלות חשובות ביותר להפנות למשיב, אשר יחייבו את המשיב למסור גרסה סדורה וקוהרנטית ולכן המשיב מתנגד להשלמת ההליכים המקדמיים.

דיון והכרעה
בהחלטתי מיום 28.5.19 המורה על זימון הצדד ים לישיבת קדם משפט ביום 5.11.19, ניתן צו הדדי לגילוי מסמכים ולמתן תשובות לשאלון, לביצוע תוך 60 יום מיום ההחלטה, כאשר ימי הפגרה יבוא במניין הימים לצורך ההחלטה. קרי, לביצוע עד 28.7.19. עוד קבעתי בהחלטה כי התובע יגיש את תצהיריו תוף 90 יום, קרי עד 28.8.19.

כפי שעולה מהבקשה, שלח המשיב למבקשת דרישה לגילוי מסמכים ספציפי ומתן מענה לשאלון ביום 28.7.19, קרי במסגרת לוח הזמנים שנקבע בהחלטה מיו ם 28.5.19. אך, תצהיר גילוי מסמכים מטעמו הומצא לב" כ המבקשת רק ביום 11.8.19.
המבקשת לעומת זאת, לא השיבה כלל לפניית המשיב ולא שלחו לו כל דרישה לגילוי ועיון במסמכים ו/או מתן מענה לשאלון.
חרף חלוף הזמן והאיחור הניכר בקיום הצו, המבקשת לא ביקש ה כל ארכה להשלמת ההליכים המקדמיים.

טענת ב"כ המבקשת לפיה בשל טענות אנוש משרדית נדמה לכאורה כי יש להשלים את ההליכים המקדמיים עד לאחר תום תקופת הפגרה, הינה טענה ע ובדתית שאינה מגובה בתצהיר כלשהו.
זאת ועוד, גם אם אקבל את הטענה כסיבה לעיכוב במתן תשובות לשאלון ששלח המשיב, של הצורך לקבל מהמבקשת אישית תשובות לשאלות, עדיין אין הסבר מניח את הדעת מדוע לא פעל ב"כ המבקשת, בפרק הזמן הקבוע לכך, לשלוח למשיב דרישה לעיון במסמכים ושאלון מטעמה של המבקשת.
לכאורה, היה מקום לדחות את הבקשה מטעמים אלה.

עם זאת, לאור מהות הסכסוך בין הצדדים ואופי המחלוקת ביניהם, מצאתי להיעתר לבקשה.
המחלוקת בין הצדדים הינה עובדתית ברובה המכריע, ועל כן, אין למנוע מהמבקשת את האפשרות לבסס את הגנתה, בשל טעות פרוצדוראלית מצידה. טענת ההגנה של הנתבעת נשענת על טענת "אמת דיברתי" ואם תימנע ממנה האפשרות לקבל תשובות לשאלות עובדתיות, הנמצאות ברובן, בידיעתו ובשליטתו של המשיב, מכוח כהונתו כיו"ר הועד המקומי בכפר ביאליק, עשוי הדבר לפגוע בסיכויה להוכיח את הגנתה, פגיעה של ממש.
אם תתקבל הבקשה, לעומת זאת, לא יגרם למשיב נזק שאינו ניתן לפיצוי בפסיקת הוצאות, ובמתן אפשרות להגיש תצהירים משלימים. יש לזכור עוד, כי המשיב, בהיותו התובע, ממילא מגיש את תצהיריו לפני המבקשת, ועל כן לא נפגעה זכות מהותית שלו.

הלכה היא כי בית המשפט יעדיף לעשות משפט צדק על פני שמירה קפדנית על כללי הפרוצדורה, כאשר האיזון יימצא בפסיקת הוצאות. ראו: רע"א 9572/01, דדון נ' ווייסברג, פ"ד נו (6), 918.
לאור האמור לעיל, אני מקבלת את הבקשה ומורה על הארכת המועד להשלמת ההליכים המקדמיים עד 24.10.19.
הנתבעת תישא בהוצאות התובע, בגין הצורך בהשלמת ההליכים המקדמיים בשלב זה, והצורך בתיקון תצהיריו בסך של 3,000 ₪.

התובע יהא רשאי להגיש תצהירי עדות ראשית חדשים או נוספים עד 24.11.19.
תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבעת יוגש תוך 30 יום לאחר מכן.
בנסיבות אלה, אני מורה על דחיית קדם המשפט ליום 7.1.20 בשעה 09:45.

ניתנה היום, כ"ב אלול תשע"ט, 22 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שולמית שלו
נתבע: אורי שגיא
שופט :
עורכי דין: