ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין yigzawo gebrmsk mikael נגד א.ב.מ.א שירותים ופרוייקטים בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת דגית ויסמן
נציג ציבור (מעסיקים) מר אסי מזרחי

התובע
yigzawo gebrmsk mikael
ע"י ב"כ עו"ד אלנקרי
-
הנתבעות

  1. א.ב.מ.א שירותים ופרוייקטים בע"מ
  2. מוצרי מתכת מ. לחמן בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד שבשאי

פסק דין

1. בתובענה זו מתעוררת שאלה אחת - האם התובע, נתין אריתריאה, זכאי לביטוח פנסיוני מתחילת עבודתו אצל הנתבעות ומכח איזה הסדר שבדין.

כבר בשלב זה יובהר שמאחר שהתובע לא בוטח בפועל, הרי שהתביעה היא לתשלום של חלק המעסיק (תגמולים ופיצויים) לידי התובע.

2. רקע עובדתי
א. התובע הוא נתין אריתריאה, אשר הועסק במפעלה של הנתבעת מס' 2 (להלן – מ. לחמן) במשך כשנה ורבע, מחודש מרץ 2014 עד לחודש יולי 2015 (תקופת העבודה המדויי קת שנויה במחלוקת, כפי שיפורט בהמשך).
ב. הנתבעת מס' 1 (להלן – א.ב.מ.א) היא חברה לאספקת שירותי כוח אדם אשר הציבה את התובע לעבוד במ. לחמן.
ג. בכתב התביעה תבע התובע שורה של סעדים משתי הנתבעות, אך במסגרת הסיכומים בכתב שהגיש התובע, הוא הודיע שלאור המסמכים שהוצגו, הרכיבים היחידים עליהם הוא עומד הם הפרשות המעסיק לפיצויי פיטורים ולפנסיה.
ד. התובע היה עובד שעתי ובסוף תקופת עבודתו השתכר 27 ₪ לשעה.
ה. אין חולק שהתובע לא בוטח בביטוח פנסיוני (סעיף 17 לתצהיר העד מטעם א.ב.מ.א.).

3. ההליך והעדים
א. בישיבת הוכחות העיד התובע, כעד יחיד מטעמו, וכן נכח מתורגמן לשפה הטיגרית.
ב. מטעם הנתבעות העידו מר אמיל ביירמוב, שהוא מנהלה של א.ב.מ.א ומר עודד גל, מנהל תפעול במ. לחמן.
ג. כפי שצוין לעיל, קיים פער משמעותי בין הטענות המפורטות בכתב התביעה והסעדים שנתבעו במסגרתו ובין הסעדים שהתובע עמד עליהם במסגרת סיכומיו.

כך למשל, בכתב התביעה נתבעו מלכתחילה פיצויי פיטורים, פנסיה, קרן השתלמות, הבראה, שי לחג, חופשה ודמי חגים.

בנוסף, בכתב התביעה נטען שעל הצדדים חלות הוראות צו הרחבה "בענף כ"א ו/או הניקיון ו/או התעשייה ו/או המלאכה והתעשייה הזעירה ו/או המתכת".
לעומת זאת בסיכומי התובע נטען כי חל על מ. לחמן צו ההרחבה בענף התעשייה וזכויות התובע נתבעו בסיכומים מכוחו של צו זה.

4. לטענת התובע, הוא הוצב לעבודה במ. לחמן והיה כפוף למנהלים מטעמה במשך כל תקופת עבודתו, לכן יש לראות ב מ. לחמן כמעסיקה מכוח דוקטרינת מעסיקים במשותף. עוד נטען שמ. לחמן התקשרה עם א.ב.מ.א. כדי להתחמק מתשלומי חובות המעסיק, על כן לאחר 9 חודשי עבודה יש לראות במ. לחמן מעסיקתו של התובע, לפי סעיף 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996 (להלן – חוק קבלני כוח אדם).

5. לטענת הנתבעות, התובע הועסק על ידי א.ב.מ.א, שהיא חברה לאספקת שירותי כח אדם, והוצב אצל מ. לחמן במסגרת התקשרות לגיטימית לאספקת שירותי כוח אדם.

דיון והכרעה
6. מקריאת כתב התביעה עולה כי התובע ציין את צו ההרחבה בענף התעשייה כאחד מהצווים שייתכן שחלים על הצדדים. על כן נדחית טענת הנתבעות כי מדובר בשינוי חזית.

7. לגופה של טענה, מהעדויות עולה ברורות כי מ. לחמן היא "קבוצת מפעלים שמתעסקים בכל תחום המתכת" וכי היא מעסיקה מעל 20 עובדים (עמוד 8 שורות 8 – 25).

כלומר, ככל שיקבע שהתובע היה עובד של שתי הנתבעות, הרי שצו ההרחבה הרלוונטי הוא צו ההרחבה בענף התעשייה – מסגרת לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה (י"פ 5525 התשס"ו, עמ' 3105, מיום 7.5.2006, (להלן – צו ההרחבה בתעשייה).

8. לא מצאנו שבנסיבות העסקתו של התובעת במ. לחמן, יש לקבוע כי חלות עליו הוראות צו ההרחבה בענף חברות כח אדם, כפי שנטען על ידי הנתבעות.

ראשית, על פי עדותו של מר גל, התובע הועסק במ. לחמן כעובד כללי במשך 16 חודשים, בתפקידים שהם בליבת הפעילות של המפעל ("להשחיז, פינישים, הכנה לצבע, הרכבות... דברים אינטגרליים בפעילות המפעל" – עמוד 8 שורות 29 – 31). כלומר, גם אם א.ב.מ.א. היא קבלן כח אדם, התובע הועסק מעל 9 חודשים אצל המשתמש ועל כן זכאי שזכויותיו יחושבו על פי הענף בו הוצב ועבד בפועל (ר' גם בסעיף 76 לסיכומי הנתבעות).

שנית, לא הוצג חוזה ההתקשרות או כל ראייה שהיה בה כדי לתמוך בטענתן כי מדובר בהתקשרות לגיטימית שבין ספק שירותים למשתמש ואשר עשוי הייתה עשויה לשפוך אור על ההתקשרות וטיבה.

שלישית, העדות לגבי פעילותה של א.ב.מ.א, המסגרת החוקית בה היא פועלת ומצבה התפעולי והמשפטי , היתה מעורפלת וחסרה. ר' לעניין זה בעדותו של נציג א.ב.מ.א. שטען שכיום אין לחברה רישיון לעסוק כקבלן כח אדם (ורישיון בתוקף כאמור לא הוצג בפני בית הדין ממועד העסקת התובע). העד גם ציין שאינו יכול לאשר כי החברה פעילה (עמ' 10 לפרוטוקול, שורות 6 -17).

9. מקום בו עובד באמצעות חברה "לשירותי כח אדם", מוצב אצל המשתמש תקופה לא מבוטלת של כשנה ורבע, ועובד בתפקיד כללי אך בליבת עיסוקו של המשתמש, ואינו נקלט אצל המשתמש בחלוף תשעה חודשי עבודה, נדרשות ראיות משכנעות לכך שמדובר בהתקשרות אותנטית. לא מצאנו כי לגבי התובע היתה הצדקה עניינית או ניהולית להעסיק את התובע באמצעות גורם שלישי, בשים לב לתפקיד שהתובע ביצע במקום עבודה זה ובשים לב לתקופת עבודתו.
אשר על כן יש לראות את התובע כעובד בענף שבו פעל המשתמש ויש לקבוע ששתי הנתבעות ( המשתמש והמעסיק הפורמלי) חבות יחד ולחוד בזכויותיו.

10. למסקנה דומה ניתן להגיע גם על יסוד הנפסק בבר"ע (ארצי) 37557-08-10 חרמון ג.נ שירותים בע"מ – אלכסנדרוב (26.12.10) . היינו, מאחר שלא הוכח שא.ב.מ.א חברה בארגון מעסיקים, ולא חלות עליה הוראות הסכם קיבוצי כללי, לא חלה עליה הסיפא לסעיף 13(ג) לחוק קבלני כח אדם (ר' גם בע"ע (ארצי) 46980-07-16 טוטאל פתרונות כ"א בע"מ – AWAET NIRAYO, 25.8.16).

11. לאור כל האמור לעיל לגבי נסיבות העסקתו של התובע ב"משולש העסקה" שהלגיטימיות שלו מוטלת בספק, יש לחייב את שתי הנתבעות ביחד ולחוד כמעסיקות במשותף של התובע, לכל אורך תקופת ההעסקה.

משנקבע כי על מ. לחמן חלות הוראות צו ההרחבה בתעשייה, התובע זכאי להפרשות לפנסיה בהתאם להוראות סעיף 9 ב' (2)(ב) לצו הרחבה בתעשייה הקובע את מועד ההפרשות מתחילת עבודתו במ. לחמן, בשיעור 12% (6% לתגמולים ו – 6% לפיצויים ).

12. כיוון שהצדדים נחלקו בנתונים הרלוונטיים לבחינת זכויותיו של התובע, ייקבעו להלן הנתונים הנדרשים לצורך קביעת הזכויות.

13. תקופת העבודה
א. המחלוקת בין הצדדים בעניין זה היא אם התובע עבד גם בחודש אוגוסט 2015 ומתי החל לעבוד בחודש מרץ 2014. התובע לא הציג ראיה כלשהי לתמיכה בגרסתו, למרות שאישר בחקירתו הנגדית שקיבל תלושי שכר בתקופת עבודתו ומסרם לבא כוחו (עמוד 5 שורה 12).

הנתבעות הציגו העתק מהודעה לעובד בדבר פירוט תנאי עבודה ממנה עולה כי התובע החל לעבוד ביום 23.3.2014 (נ/1) ותאריך זהה מופיע גם על גבי העתק של תלוש השכר שצורף לתצהירו של מר גל (נ/4).

ב. לאור הראיות שהוצגו, מתקבלת גרסת הנתבעות כי מועד תחילת עבודתו של התובע היה ביום 23.3.2014.

ג. בשאלה מתי התובע סיים לעבוד, הוצג העתק דו"ח נוכחות של התובע לחודש יולי 2015 המלמד כי התובע חדל להתייצב לעבודה ביום 22.7.2015 (נספח נ/6 לתצהיר גל ). גם בעניין זה לא הוצגו ראיות מצד התובע.

אשר על כן נקבע שהתובע עבד מיום 23.3.14 עד יום 22.7.15.

14. שכרו של התובע
א. אין מחלוקת ששכרו האחרון של התובע היה 27 ₪ לשעה, כעולה מתלוש השכר לחודש יולי 2015 (נ/4).

על פי הודעה על תנאי העסקה, במועד תחילת עבודתו עמד שכר התובע על 24 ₪ לשעה, אך בחקירתו הנגדית העיד התובע כי שכרו ההתחלתי עמד על 25 ₪ (עמ וד 6 שורה 6).

ב. הנתבעות לא הציגו גרסה בנוגע למועד בו עלה השכר ל-27 ₪. גם לא הוצגו תלושי שכר שיעידו על כך (בשונה מריכוז שכר, נ/5, שמעיד על סך המשכורת השנתית אך לא על השכר השעתי).

ג. אין חולק שהתובע עבד במשרה מלאה ואף קיבל גמול בגין עבודה בשעות נוספות (ר' הודעה לעובד ודו"ח נוכחות לחודש יולי 2015 (נ/6)).

ד. מאחר שקביעת שכרו של התובע נועדה לחישוב הגמולים לפנסיה ולפיצויים ואלה מחושב באחוזים מהשכר, הרי שהשאלה מתי שכרו של התובע עלה אינה רלוונטית לרכיבים הנתבעים. על כן ניתן להסתפק בריכוז השכר שהוצג.

15. בהתאם לריכוז השכר, בשנת 2014 התובע השתכר 37,396 ₪. בשנת 2015 התובע עבד 6 חודשים מלאים (186 שעות כפול 27 ₪ לשעה) ובחודש האחרון משכורתו היתה 3,647ש"ח. סך הכל בשנה זו השתכר 33,779 ₪.

כלומר בכל תקופת עבודתו, השכר המבוטח עמד על 71,175 ₪.

בהתאם להוראות צו ההרחבה בתעשייה, שיעור ההפרשה לפיצויים ולתגמולים עמד על 12% ובהתאם התובע זכאי ל – 8,541 ₪.

15. הנתבעות לא חזרו בסיכומיהן על טענת קיזוז תמורת הודעה מוקדמת ועל כן איננו נדרשים לעניין זה. לכך יש להוסיף שמעיון בתלוש השכר האחרון של התובע, עולה שנוכה סכום של 3,456 ₪ בגין אי מתן הודעה מוקדמת (נ/4).

16. בשולי הדברים ולהשלמת הדיון בעובדות המהווה בסיס לתובענה, יצויין שעל פי תמלול הקלטת שיחה בין התובע למנהל בא.ב.מ.א., התובע הוא זה שהתפטר במהלך חודש יולי 2015 (נ/2). לכך יש להוסיף שאין מצד התובע ראיות לתמיכה בגרסתו לפיה פוטר. בנסיבות אלה יש לקבוע שהתובע הוא שהתפטר, כיוון שעבר לעבוד אצל מעסיק ששילם לו שכר גבוה יותר (עמוד 3 לתמליל השיחה, שורות 19-27 ור' גם בעמודים 5 – 6 לתמליל).

17. סוף דבר - התביעה מתקבלת בחלקה ועל הנתבעות לשלם לתובע את חלק המעסיק בביטוח הפנסיוני (תגמולים ופיצויים) בסך 8,541 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממחצית התקופה המזכה (15.11.14) ועד התשלום בפועל.

לאור התנהלותו הדיונית של התובע והפער בין התביעה המקורית ובין הסוגיה שנדונה בסופו של יום, אין צו להוצאות.

על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות לערער לבית הדין הארצי לעבודה, בתוך 15 ימים מקבלתו.

ניתן היום, י' אלול תשע"ט, (10 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

אסי מזרחי,
נציג ציבור (מעסיקים)

דגית ויסמן, שופטת


מעורבים
תובע: yigzawo gebrmsk mikael
נתבע: א.ב.מ.א שירותים ופרוייקטים בע"מ
שופט :
עורכי דין: