ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טטיאנה לוין נגד דינאמיק ג'ט אינג'נירינג בע"מ :

17 ספטמבר 2019
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

התובעת:
טטיאנה לוין
ע"י ב"כ עו"ד פבל מורוז
-
הנתבעים:

  1. דינאמיק ג'ט אינג'נירינג בע"מ
  2. חנן אורפז
  3. שלום להט

הנתבעים 1-3 ע"י ב"כ עו"ד יובל ינאי
4. כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גלעד בכר

החלטה

בפני בקשת מר יהודה קנטור (להלן – מר קנטור) לעיון במסמכי התיק.

1. בתאריך 12.6.19 הגיש מר קנטור בקשה לעיון במסמכי התיק. במסגרת הבקשה ציין מר קנטור, כי "המסמכים המבוקשים עשויים לעזור לי בתביעתי נגד נתבע 1 על הלנת שכר. מידע על מצבו הכלכלי הקשה של הנתבע 1 ועל מעשי תרמית שביצעו נתבעים 2,3 עשויים לעזור לי אם אגיש תביעה להרמת מסך נגד נתבעים 2,3 או אם יוגש ערעור". מר קנטור ציין, כי הוא עבד מספר שנים אצל הנתבעת 1 והוא תובע אותה בביה"ד (סע"ש 4646-10-15) בגין הלנת שכר. לדבריו הוגשו סיכומים בתיק והצדדים מצפים לפסק דין. לאחר שיינתן פסק דין ייתכן שיוגש ערעור או שהמעסיק יקרוס ולא ישלם ולכן הוא יבקש להרים את מסך ההתאגדות של הנתבעת 1 ולתבוע את הנתבעים 2,3. כן ביקש מר קנטור לקבל גישה לעיון בתיק באמצעות מערכת "נט המשפט".

2. הבקשה הועברה לתגובת התובעת והנתבעים.

3. בתאריך 27.6.19 הוגשה תגובה מטעם הנתבעים 1-3. במסגרת התגובה ציינו הנתבעים 1-3, כי בין לבין ניתן פסק דין בתיק סע"ש 4646-10-15 במסגרתו נדחתה מרבית תביעתו של מר קנטור וקביעותיו של ביה"ד באותו הליך אינן מניחות יסוד כלשהו לנימוקי מר קנטור בבקשתו לעיון בתיק זה.
לגרסת הנתבעים 1-3 אין יסוד משפטי לבקשה לפיה המסמכים שבתיק זה יכולים לסייע לו בתביעתו כנגד הנתבעת הן מפני שניתן בעניינו פסק דין, הן מאחר שמרבית תביעתו נדחתה, הן מפני שמפסק הדין לא עולה מעשה מרמה מצד הנתבעת או מי מטעמה והן מפני שככל שמי מהצדדים יבקש לערער על פסק הדין ממילא הערעור מוגבל לטענות משפטיות שנפלו, אם נפלו.

הנתבעים 1-3 ציינו, כי היה על מר קנטור לעדכן את ביה"ד, כי ניתן פסק דין בעניינו והוא אינו מסביר כיצד המסמכים המבוקשים בתיק זה יכולים לשמש אותו בסכסוכים שבינו לבין הנתבעים 1-3.

לדברי הנתבעים 1-3, ככל שביה"ד ימצא לנכון לשקול ליתן למר קנטור לעיין בתיק חרף עמדת הנתבעים, הרי שביה"ד מתבקש להורות למר קנטור להבהיר את עניינו האישי בתיק ביתר פירוט; להגביל את העיון לכתבי הטענות הפיסיים בלבד ללא גישה לנט המשפט ולאסור על מר קנטור לעיין במסמכים הנוגעים להליכי פשרה ו/או לבקשות שיוגשו, אם יוגשו, לעיונו של ביה"ד בלבד.

4. התובעת והנתבעת 4 לא הגיבו לבקשה. תגובת הנתבעים 1-3 הועברה למר קנטור שלא הגיש תשובה מטעמו. בתאריך 8.9.19 הוגשה הודעה מטעם מר קנטור לפיה הוא לא הגישה תגובה מאחר ולא רצה "להעמיס על ביה"ד" והבהיר כי בכוונתו להגיש ערעור על פסק הדין שניתן בעניינו.

5. בעע (ארצי) 53175-10-17 משרד עורכי הדין ש. הורביץ ושות' - עידו שמרון (3.3.19) סוכמה ההלכה בעניין זכות עיון במסמכי בית המשפט בזו הלשון:

"המסגרת הנורמטיבית לבחינת בקשה לעיון בתיק של מי שאינו בעל-דין, מצויה בתקנה 4 לתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקי בית משפט), התשס"ג–2003 (להלן: תקנות העיון), הקובעת כדלקמן:

(א) כל אדם רשאי לבקש מבית המשפט לעיין בתיק בית המשפט ובלבד שהעיון בו אינו אסור על-פי דין.
...
(ד) בבואו לשקול בקשת עיון, ייתן בית המשפט את דעתו, בין השאר, לעניינו בתיק של המבקש, לעניינם של בעלי הדין ושל מי שעלול להיפגע כתוצאה מהעיון וכן לסבירות הקצאת המשאבים הנדרשת לשם היענות לבקשה.
...
(ו) החליט בית המשפט להתיר את העיון, רשאי הוא לקבוע בהחלטתו כל תנאי או הסדר הדרושים כדי לאזן בין הצורך בעיון לבין הפגיעה אשר עלולה להיגרם לבעלי הדין או לצד שלישי בשל העיון, לרבות השמטת פרטים, הגבלת מספר המעיינים ונקיטת אמצעים למניעת זיהוים של בעלי דין או אנשים אחרים; בית המשפט רשאי להגביל את היקף העיון ולהתנותו בתנאים, אם ראה כי הקצאת המשאבים הנדרשת מחייבת זאת.

תקנות העיון מתוות מבחן תלת שלבי להכרעה בבקשת עיון של מי שאינו בעל דין בתיק:
א. בשלב הראשון נבחנת השאלה, האם יש איסור בדין לעיון בחומר המבוקש.
ב. ככל שהתשובה לשאלה זו היא שלילית, נבחנת בשלב השני השאלה האם העיון מוצדק. בשלב זה, נקודת המוצא היא, שיש לאפשר את העיון לאור זכות העיון הנתונה לכל אדם, אשר נגזרת מעיקרון פומביות הדיון. מאחר שנקודת המוצא היא לאפשר את העיון, על בעל הדין המתנגד לעיון מוטל הנטל לשכנע שאין להתירו. בפסיקה נקבע, כי נטל זה יורם כאשר "קיימת הוראה תחיקתית או טעם כבד-משקל הנגזר ממנה, המצדיקים, באיזון כולל, את מניעת העיון או הפרסום". מאידך גיסא, נוכח חשיבותו של עקרון פומביות הדיון, נטל ההנמקה על מבקש העיון הוא קל יחסית.
ג. זכות העיון, בדומה לזכויות אחרות, אינה מוחלטת ויש לאזנה אל מול אינטרסים מוצדקים אחרים, דוגמת הזכות לפרטיות והזכות להגנה על סודות מסחריים. לפיכך, בשלב השלישי, בוחן בית המשפט, כיצד ניתן להגשים את מטרת העיון תוך פגיעה מידתית ככל האפשר בזכויות והאינטרסים של בעלי הדין שהתנגדו לעיון. במסגרת זו נבחנת האפשרות להגביל את היקף העיון או להתנותו בתנאים, בשים לב, בין היתר, לסבירות הקצאת המשאבים של בית המשפט".

6. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה מצאתי לקבל את הבקשה באופן חלקי ואפרט.

7. בענייננו לא קיים כל איסור בדין לעיין בתיק והתיק מתנהל בדלתיים פתוחות.

8. אשר לטעם למתן היתר – לטענת מר קנטור, הוא זקוק למסמכים שבתיק זה שכן הם עשויים לסייע לו בת ביעתו כנגד הנתבעים ועשויים לעזור לו במידה ויחליט להגיש תביעה כנגד הנתבעים 2-3 בעילה של הרמת מסך, או אם יוגש ערעור.

ככלל טענה שלפיה מסמכים המצויים בתיק דרושים לצורך התדיינות משפטית אחרת מהווה סיבה לגיטימית לעיון וזאת אף מבלי להיזקק לבחינה מדוקדקת של הזיקה בין ההליכים ( ברע (ארצי) 9668-08-14‏ ‏ שגב דאדו נ' אדגו תקשורת בע"מ, 12.1.15) .

בנסיבות אלו די לטעמי בטענותיו של מר קנטור על מנת לאפשר לו עיון בתיק ביה"ד (באופן חלקי כמפורט להלן).

לא נעלמו מעיניי טענות הנתבעים 1-3 לפיהן ניתן פסק דין בעניינו של מר קנטור ואף נקבעו קביעות כאלו ואחרות במסגרת פסק הדין, ברם אין בכך כדי לאיין את זכות העיון של מר קנטור בתיק ביה"ד לנוכח הטעמים שציין בבקשה.

9. יחד עם זאת לא מצאתי להתיר עיון במלוא המסמכים בתיק, שכן לכתבי הטענות צורפו מסמכים הכוללים פרטים אישיים וכספיים שגילויים עלול לפגוע בפרטיותה של התובעת ללא כל צורך. בנסיבות אלו ולאחר שאיזנתי את זכויות הצדדים מצאתי להתיר למר קנטור לעיין בכתבי הטענות שהוגשו לתיק ביה"ד (כתב תביעה, כתב הגנה מטעם הנתבעים 1-3 וכתב הגנה מטעם הנתבעת 4) למעט הנספחים שצורפו לכתבי הטענות, שלא יועברו לעיונו של מר קנטור.

10. לא מצאתי להיעתר לבקשת מר קנטור לאפשר לו גישה לתיק ביה"ד באמצעות מערכת "נט המשפט" שכן הוא אינו בעל דין בתיק.

11. סיכומו של דבר, כתבי הטענות כמפורט בסעיף 9 לעיל יועמדו לעיונו של מר קנטור, למעט הנספחים לכתבי הטענות שלגביהם נאסר העיון. העיון במסמכים יתבצע בתיאום עם מזכירות ביה"ד.

12. אין צו להוצאות.

13. המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים ולמר קנטור.

ניתנה היום, י"ז אלול תשע"ט, (17 ספטמבר 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: טטיאנה לוין
נתבע: דינאמיק ג'ט אינג'נירינג בע"מ
שופט :
עורכי דין: