ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פייר ג'רוס נגד קובי מזרחי :


בפני כבוד ה שופטת אוסילה אבו-אסעד

תובעים

  1. פייר ג'רוס
  2. אליהו נדם
  3. רביע שיח' סלימאן

נגד

נתבעים

  1. קובי מזרחי
  2. איריס מזרחי
  3. ירדן מזרחי
  4. יהלי מזרחי

החלטה

עומדות להכרעה לפני, בהחלטתי זו, שתי שאלות, האחת – האם בנסיבות המקרה דנן רשאים היו התובעים להביא את תביעותיהם כנגד הנתבעים, לפתחו של בית המשפט, בגדרה של תביעה אחת? והשניה – במידה והתשובה לשאלה שהוצבה לעיל תהיה חיובית – האם לבית המשפט כאן מוקנית הסמכות המקומית לדון בתביעה?

אקדים את המאוחר ואציין שלאחר עיון בכתב טענותיהם של הצדדים ובתגובות שהוגשו על ידם בהתאם להחלטתי מיום 10/7/2019, נחה דעתי כי התובעים לא היו רשאים להגיש את תביעותיהם במסגרת תביעה אחת ובנסיבות אלה, ומכוח הסמכות הנתונה בידי בהתאם לתקנה 23 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"), יש להורות על הפרדת הדיון בתביעות באופן שכל אחת מן התביעות, תוגש בהליך נפרד לבית המשפט המוסמך לדון בה.

הנימוקים למסקנתי דלעיל יובאו על ידי בתמצית להלן.

התביעה מבוססת בעיקרה על טענות התובעים לביצוע עבודות קבלניות בפרויקטים שונים בעבור חברות משפחתיות הנשלטות בידי הנתבעים, וכן טענותיהם כי הנתבעים נצלו לרעה את האישיות המשפטית הנפרדת של החברות ע"י מסירת המחאות ללא כיסוי לתובעים ביודעין כי החברה מוגבלת וביודעין שהם פותחים חברה חדשה. בהמשך ישיר לאותן הטענות מעלים התובעים טענה משפטית משותפת שתמציתה היא שיש מקום להרמת מסך ההתאגדות בין החברה המשפחתית ליתר הנתבעים, ביחס ליתרת החוב שחייבת החברה לכל אחד ואחד מן התובעים בנפרד.
דא עקא שטענה משפטית משותפת זו אינה נשענת על מעשה אחד של הנתבעים, או על עסקה אחת בין הצדדים, וגם לא על סדרה אחת של מעשים כלשון תקנה 21 לתקנות. עולה מכתבי הטענות שההמחאות נשוא התביעה נמסרו לכל אחד מהתובעים בנפרד , כל אחד בגין פרויקט אחר ועבודות שונות שבוצעו על ידו עבור חברה שבשליטת הנתבעים וללא קשר לעבודות שביצעו יתר התובעים.

בנוסף, התובעים ביקשו בתביעתם סעד אחר הקשור ליתרת חשבון שהנתבעים נותרו חייבים לכל אחד מהם בגי ן עבודות שבוצעו על ידי כל תובע ותובע בפרויקטים השונים. הגם שסעד זה אינו הסעד העיקרי בתביעה, הרי עדיין מדובר בטענות שמצריכות בירור, ונדמה כי בירור טענות אלו מצריך בחינה של כל פרויקט בנפרד עבור כל תובע בנפרד, ו ניהול התביעה במאוחד, כתביעה אחת, עלול לסרבל את ההליכים ולגרום להתארכות בירור הטענות ההדדיות של הצדדים.

הדברים נאמרים ביתר שאת לאור טענות הנתבעים כפי שהועלו במסגרת כתב התביעה שכנגד.

למותר לציין כי עצם העובדה כי במסגרת בירור התביעות עלולה לעמוד לדיון שאלה משותפת של עובדה או משפט, אינה עשויה להצדיק את הגשת תביעה אחת על ידי כל התובעים, וכך גם העובדה שבעלי הדין, התובעים מחד-גיסא והנתבעים מאידך -גיסא, מיוצגים בהליך זה על ידי אותם עורכי דין.

בנסיבות העניין, ומשלא עתרו התובעים לתיקון התביעה על ידי העמדת תבי עתו של אחד מן התובעים בלבד במסגרת הליך הנוכחי, ועמדו על קיום הדיון בתביעות בהליך אחד, הנני מורה על מחיקת התביעה .

כל אחד מן התובעים רשאי להגיש את תביעתו כנגד הנתבעים בפני בית המשפט המוסמך לדון בה.

בהינתן העובדה ששאלת הפרדת הדיון בתובענות הועלתה ביוזמת בית המשפט, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא עותק של ההחלטה לידי הצדדים, באמצעות באי כוחם .

המזכירות תסגור את התיק.

ניתנה היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פייר ג'רוס
נתבע: קובי מזרחי
שופט :
עורכי דין: