ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אריה רבינוביץ נגד אהרן ראטה :

בפני כבוד ה שופט גד ארנברג

התובע

אריה רבינוביץ

נגד

הנתבע

אהרן ראטה

פסק דין

תחילתו של הליך זה בהגשת שיק לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. הנתבע הגיש התנגדות במועד והיא התקבלה ביום 1.3.18. טענת הנתבע היתה כישלון תמורה בעיסקת היסוד שבגינה ניתנו השיקים, שמתוכם אחד הוגש לביצוע. השיקים , לטענת הנתבע, ניתנו עבור השקעה ברכישת כלי רכב שימכרו לאחר מכן. הנתבע היה אמור לקבל את השקעתו ורווחיו ממכירת אותם כלי רכב אך בפועל כלי הרכב לא נמכרו והועלמו, והנתבע לא קיבל דבר. הנתבע טוען גם, כי גם התובע, שהוא צד ג', ולא זה שקיבל ממנו את השיקים, לא נתן תמורה כלשהי בגין העיסקה בה הועברו אליו השיקים.
הנתבע הבהיר שהוא נתן את השיקים לאדם בשם טרבלסי שהציג עצמו כבעל מגרש מכוניות. המטרה היתה רכישת מכוניות ומכירתם, כך שהנתבע יקבל את רווחיו מאותה מכירה . השיקים הועברו על ידי טרבלסי לצ'יינג' שבבעלות התובע , שלטענת הנתבע מצוי בקשרים עסקיים ואחרים עם טרבלסי והיה שותף איתו ב"עקיצת" הנתבע. לפי הטענה גם הציינג' לא נתן תמורה עבור השיקים וכמו כן השיקים לא היו תקינים לפיכך התובע אינו אוחז כשורה בשיקים.

התובע טוען, כי השיקים הובאו לציינג' שלו כשהם תקינים, הוא נתן עבורם תמורה מלאה לטרבלסי שהביא אותם, ולפיכך הוא אוחז כשורה ורשאי לגבות את השיקים, גם אם נכונה טענת הנתבע לפיה היה כשלון תמורה בעיסקה שבין הנתבע לבין טרבלסי. התובע טען, כי מדובר בשיקים שקודם פרעונם, שוחח העובד שלו בציינג' , שלזינגר , עם הנתבע וזה אישר לבצע ניכיון לשיקים. התובע גם חלק על טענות הנתבע בדבר כשלון התמורה בעיסקה שבינו לבין טרבלסי.

בקשת הנתבע למתן רשות להתגונן התקבלה, שכן השאלה אם התובע אוחז כשורה, אם לאו, לא יכולה להתברר בשלב ההתנגדות .

ההליך הועבר להיות נדון בסדרי הדין של סדמ"ר והצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית.

מטעם התובע העידו התובע עצמו, העובד שלו בשם שלזינגר, ומר טרבלסי שקיבל את השיקים.
לטענתם מדובר בעיסקה שנעשתה בין טרבלסי לבין הנתבע, במסגרתה נתן הנתבע לטרבלסי את השיקים כשאין הגבלה על העברתם לאחר. על פי העסקה היה אמור הנתבע לקבל את השקעותיו ורווחיו לאחר שימכרו כלי הרכב. בשלב זה היו הצדדים צריכים להחליט אם להמשיך לקנות כלי רכב נוספים ולמכור אותם או להחזיר לנתבע את כספו, ולדברי טרבלסי הנתבע לא נתן לו הוראות בעניין.
התובע עצמו לא ידע להעיד על העיסקה אלא מדברים ששמע מעובדו, שלזינגר, וזה העיד כי קודם לקבלת השיקים שוחח עם הנתבע וזה אישר לו לבצע ניכיון. לדבריו, טרבלסי קיבל תמורה מהצ'יינג' כנגד השיק, אך התובע או עובדו לא המציאו מסמכים המאמתים זאת על אף שידעו שטענת הנתבע היא שלא ניתנה תמורה עבור השיקים.

הנתבע עצמו חזר על עדותו, לפיה עיסקת היסוד נכשלה בכך שהוא לא קיבל תמורה כלשהי עבור השיקים, וכי מגרש המכוניות נסגר וכל המכוניות שנותרו בו נלקחו מבלי שהוא קיבל דבר. הנתבע גם טען כי עובדו של התובע, שליזינגר, הוא שותף של טרבלסי ולכן ידע על כשלון התמורה.

לאחר עיון בטענות הצדדים באתי למסקנה כי יש לדחות את התביעה ולהורות על סגירת תיק ההוצאה לפועל נגד הנתבע.
אני מקבל את עדותו של הנתבע, לפיה עיסקת היסוד שבגינה ניתנו השיקים, כולל השיק נשוא הליך זה, נכשלה. ה נתבע לא קיבל תמורה, כאשר לדבריו הדבר לא נעשה מחמת כך שהתובע לא הודיע אם רצונו לרכוש כלי רכב אחרים או לקבל את כספו, אלא מחמת כך שטרבלסי העלים את המכוניות. מכל מקום, משהתברר שמגרש המכוניות נסגר, ולמעשה נכון להיום אין לטרבלסי מכוניות אחרות להציע לנתבע, ומאחר וברור שהנתבע לא קיבל את כספו ממכירת כלי הרכב, הרי שהעיסקה נכשלה.

משנכשלה העיסקה, יש לבדוק האם התובע אוחז כשורה. לטעמי, על אף החזקות שבדין, לא ניתן לקבוע כי התובע אוחז כשורה. ראשית, ו על אף טענות הנתבע בענין, עדר תמורה בעיסקה שבין התובע לטרבלסי, התובע לא המציא ל ראיה שניתנה תמורה. אמנם, כאמור, ישנה חזקה של תמורה ואולם משנטענת טענה על העדר תמורה וקנוניה בין שלזינגר (עובדו של התובע) לבין טרבלסי, ומשנטענה טענה שלא ניתנה תמורה מצד התובע עבור השיקים, היה ראוי שהתובע ימציא את הראיות למתן התמורה אותן יכול היה להביא בקלות בחשבוניות או בספרי הציינג'. ראיה זו מצויה רק בידי התובע והוא נמנע מלהביאה.

שנית, הנתבע המציא חוות-דעת לפיה שם הנפרע וחתימת ההסבה הינם למעשה חותמת ולא שם שנכתב על ידי מאן דהוא. התובע התכחש לכך , ואולם בחקירתו התברר שאכן כנראה מדובר בחותמת שנמצא ת בבית עסקו של התובע והיא הוטבעה על השיק. משכך הרי שמדובר בשיק שלא היה שלם ותקין לפי מראהו בשעה שהתקבל על ידי התובע, ומשכך התובע אינו אוחז כשורה.

כאמור, עיסקת היסוד נכשלה בחוסר תמורה והתובע לא הצליח להוכיח את אחיזתו כשורה ולפיכך דין התביעה להידחות.

אציין, כי התובע ביקש להסתמך על הקלטות, מהן ניתן ללמוד שהנתבע אישר שהשיקים יפרעו, ואולם אין להסתמך על ההקלטות, הן משום שלא ברור מתי הן הוקלטו וככל הנראה מדובר בזמן רב לאחר שהשיקים התקבלו אצל התובע, והן משום שאין בהם אמירה מפורשת של הנתבע שהשיקים יפרעו.

התוצאה היא אפוא שהתביעה נדחית ואני מחייב את התובע בהוצאות הנתבע (כולל הוצאות עבור חוות-הדעת בסך 2,500 ₪) וכן בשכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪.

בשולי הדברים אתנצל בפני הצדדים על האיחור במתן פסק הדין מסיבה שאינה ברורה לי "התיק" נעלם והובא בפני רק עתה במסגרת חיפוש שנעשה על תיקים ללא פעולות.

ניתן היום, ט"ז אלול תשע"ט, 16 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אריה רבינוביץ
נתבע: אהרן ראטה
שופט :
עורכי דין: