ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד מגדל ב.ס.ר 1 ר"ג ניהול בע"מ :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אליהו הישראלי ואח'

נגד

הנתבעת

מגדל ב.ס.ר 1 ר"ג ניהול בע"מ
(באמצעות מגדל חברה לביטוח בע"מ)
ע"י ב"כ עוה"ד עדי לירון ואח'

החלטה

בהחלטה זו אסקור הקיים בתיק זה ואתן הוראות דיוניות להמשך ניהול התיק.

מובהר המובן מאליו למעשה, כי ככל שקיימת אי-הלימה בין תוכן מסמכי כתבי הטענות, הראיות וההחלטות הקיימים בתיק זה לבין תוכנם המוצג בהחלטה זו, התוכן הראשון הוא הקובע.

ביום 03.05.18 הוגש מטעם התובעת כתב תביעה "שיבוב , נזיקין" ע"ס 71,144 ₪, בסדר דין מהיר . כתב תביעה מקורי זה הוגש נגד "נתון תפעול ואחזקת נכסים בע"מ" (להלן: "הנתבעת המקורית"). בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי ביום 20.10.18 הוצף במים חלק מהקומה העשירית במגדל ב.ס.ר שברחוב בן-גוריון 2 ברמת- גן (להלן: "המגדל"). עוד נטען שם כי מקור ההצפה "בהתנתקות צינור מים גמיש המזין 'גלגלון' כיבוי אש בחדר המדרגות של הקומה העשירית במגדל". בנוסף נטען בכתב ההגנה כי כתוצאה מההצפה חדרו מים למשרדי מבוטחת התובעת בקומה העשירית במגדל וכן בקומה השישית, וגרמו לנזקים (להלן: "האירוע"). כמו כן נטען בכתב ההגנה כי לנתבעת אחריות לאירוע ועליה לפצות את התובעת, ששילמה למבוטח תה פיצוי על הנזקים בהתאם לפוליסת ביטוח שהנפיקה לה. כתב התביעה כולל רשימת גילוי מסמכים.
הערת ביהמ"ש: בכתב התביעה מצוין יום האירוע כ-20.10.2018; ואילו מדו"ח השמאי שצורף לכתב התביעה עולה כי יום האירוע הוא 21.10.2016. ניכר כי התאריך המצוין שגוי, גם בשים לב לכך שהוא מאוחר לתאריך הגשת התביעה.
מעמד הצדדים ע"פ כתב התביעה
התובעת היא המבטחת של חברת "קומפדיה" שמשרדיה ניזוקו באירוע בפוליסה לביטוח הכוללת כיסוי למבנה ותכולת בית עסק.
הנתבעת המקורית " ניהלה ו/או תיפעלה ו/או החזיקה את בנייני המשרדים ב.ס.ר ובפרט את ציוד כיבוי האש והאינסטלציה".
נספחים לכתב התביעה
תצהיר אימות מיום 22.04.18 מאת עוה"ד לימור בן גיגי, עובדת התובעת.
רשימת פוליסת ביטוח רלוונטית שהפיקה התובעת.
מכתב מיום 14.01.18 מאת התובעת לכבוד הנתבעת 2 שכותרתו "דרישת שיבוב".
מסמך מיום 09.02.17 שכותרתו "דוח שמאי סופי להזמנה מספר: 97507", מאת חברת "שמכל-שמאות כללית לנזקי ביטוח" לכבוד התובעת.
אישור מיום 15.03.18 על תשלום מאת התובעת לכבוד חברת "קומפדיה".
הערות ביהמ"ש:
דו"ח השמאי הנזכר לעיל אינו ערוך כחוות דעת מומחה כדין, מש אינו כולל פסקת אזהרת עצמית ופירוט בדבר השכלה וניסיון מקצועי ואינו חתום בידי מומחה מסוים.
לא צורפה הודעה על מקרה ביטוח על אף שזו נזכרת בתצהיר האימות מאת עו"ד בן-גיגי הנזכר לעיל.
ביום 09.10.18 ולאחר שלא נעשה דבר בתיק משך כ-5 חודשים הוציאה מזכירות ביהמ"ש התראה לפני מחיקה מחוסר מעש.
ביום 23.10.18 הוגשה מאת הנתבעת המקורית בקשה מוסכמת להארכת מועד להגשת כתב הגנה ב-45 יום.
בהחלטתי מיום 24.10.18 קיבלתי את הבקשה.
ביום 02.12.18 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת המקורית ובו נטען, בין היתר, כי דין התביעה להידחות שכן האירוע אירע "בטרם קיבלה הנתבעת לידיה בפועל את תחזוקת הבניין ואין כל בסיס לתביעה". כתב ההגנה כולל רשימת גילוי מסמכים.
כנספחים צורפו לכתב ההגנה: תצהיר אימות ועותק חוזה מיום 01.11.16 המסדיר את שירותי התפעול שתעניק הנתבעת המקורית לנתבעת.
בהחלטתי מיום 06.12.18 קבעתי את אופן הגשת ראיות הצדדים, תצהירי עדות ראשים וחוות דעת מומחים, כך:
התובעת תגיש ראיותיה בתוך 30 יום.
הנתבעת המקורית תגיש ראיותיה בתוך 30 יום מיום הגשת ראיות התובעת.
ביום 06.01.19 הוגשה מטעם התובעת בקשה מוסכמת להארכת מועד להגשת ראיותיה.
בהחלטתי מאותו יום קיבלתי את הבקשה, ביטלתי את הישיבה המקדמית שהייתה קבועה בתיק זה ליום 30.04.19 וקבעתי הארכת מועד בת 60 יום בטרם מחיקת התביעה מחוסר מעש וסגירת התיק.
ביום 19.03.19 הוגשה מטעם התובעת בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך של מחיקת הנתבעת המקורית וצירוף הנתבעת .
בהחלטתי מאותו יום הוריתי על מחיקת הבקשה על הסף משלא הוגשה כדין (בהתאם להוראות תקנה 92 לתקסד"א).
בהחלטתי מיום 07.04.19, ומשלא נעשה דבר בתיק, קבעתי הארכת מועד בת 30 יום בטרם מחיקת התביעה מחוסר מעש וסגירת התיק.
ביום 17.04.19 הוגשה מטעם התובעת בקשה מוסכמת לתיקון כתב התביעה על דרך של מחיקת הנתבעת המקורית וצירוף הנתבעת שבכותרת תחתיה.
באותו יום נתתי פסק דין הקובע את מחיקת התביעה נגד הנתבעת המקורית והוריתי על רישום הנתבעת במקומה. בנוסף הוריתי לתובעת להגיש כתב תביעה מתוקן מתאים לתיק עד יום 30.04.19.
בהחלטתי מיום 28.04.19, ומשלא נעשה דבר בתיק, קבעתי הארכת מועד בת 30 יום בטרם מחיקת התביעה מחוסר מעש וסגירת התיק.
ביום 07.05.19 הוגש מטעם התובעת כתב תביעה מתוקן כאשר התיקון היחיד בו נוגע לזהות הנתבעת, בהתאם לבקשה ולהחלטה מיום 17.04.19.
בהחלטתי מאותו יום הוריתי לתובעת להציג עד יום 05.06.19 מסמכי מסירת כתב התביעה המתוקן לידי הנתבעת.
ביום 06.06.19 הוגשה מטעם התובעת בקשה להארכת מועד בת 30 יום לביצוע הוראות החלטת 07.05.19.
בהחלטתי מיום 07.06.19 קבעתי הארכת מועד בת 30 יום בטרם מחיקת התביעה מחוסר מעש וסגירת התיק.
ביום 25.06.19 הוגשה הודעה מטעם התובעת ולפיה בוצעה המצאה כדין של כתב התביעה לידי הנתבעת.
להודעה צורפו, בין היתר, אישור מסירה ותצהיר שליח מוסר המראים כי המסירה בוצעה ביום 16.06.19 במזכירות הנתבעת.
בהחלטתי מיום 25.06.19 קבעתי הארכת מועד בת 120 יום בטרם מחיקת התביעה מחוסר מעש וסגירת התיק.
ביום 08.07.19 הוגשה לתיק ביהמ"ש אסופת מסמכים שמהותה וזהות מגישה לא הובהרו.
בהחלטתי מאותו יום הוריתי לב"כ בעל הדין שביצע את ההגשה להגיש עד למחרת הודעת הבהרה מפורטת, שאחרת המזכירות תבטל מסמכים אלה מהתיק.
הערת ביהמ"ש: הבהרה כאמור לא הוגשה עד מועד כתיבת שורות אלה.
ביום 01.09.19 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת ובו נטען, בין היתר, כי דין התביעה להידחות כיוון שמבוטחת התובעת התחייבה "בחוזה הניהול" לערוך ביטוח שיכלול "ויתור על תביעת תיחלוף נגד המשכירה וחברת הניהול". עוד נטען שם הנתבעת אינה בעלת הנכס הרלוונטי אלא דווקא מבוטחת התובעת הייתה מבעליו וכחברת ניהול הנתבעת אינה יכולה להיות אחראית "במקרה בו צינור התנתק לפתע". בנוסף נטען בכתב ההגנה כי במועד שצוין בכתב התביעה לא היה כל אירוע של הצפת מים או אירוע דומה לכך.
הערת ביהמ"ש: כתב ההגנה הוגש ללא רשימת גילוי מסמכים, בניגוד לדין, וגם לא צורפה כל הודעה/תגובה שנמסרה למבטחת הנתבעת על האירוע, וההנחה היא שהודעה כזו נמסרה, משחייבת עפ"י דיני הביטוח להימסר.
נספחים לכתב ההגנה:
תצהיר אימות מיום 03.07.19 מאת הגב' שרית בואנוס, עובדת מגדל חברה לביטוח בע"מ.
עותק חוזה מיום 09.10.07 שנחתם בין התובעת לנתבעת.
מסמך מיום 11.08.19 שכותרתו "אסמכתא הגשה".

הוראות דיוניות

בפעם השנייה בתיק זה אתן הוראות לגבי הגשת ראיות, ותקוותי שהפעם יקוימו ההוראות.

בנסיבות התיק והעניין ראוי שיוגשו בשלב דיוני זה תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים מטעם כל בעלי הדין:
התובעים יגישו תחילה ותוך 30 יום מהיום תצהירי עדות ראשית של כל עדיהם (ויצרפו אליהם את כל המסמכים שעליהם יסתמכו התובעים והעדים) וכן חוות דעת מומחים רלוונטיות שבידיהם (על כל צרופותיהן), ככל שקיימות כאלה.
הנתבעים יגישו, בתוך 30 יום מיום קבלת תצהירי וחוות דעת התובעים, תצהירי עדות ראשית של כל עדיהם (ויצרפו אליהם את כל המסמכים שעליהם יסתמכו הנתבעים והעדים) וכן חוות דעת מומחים רלוונטיות שבידיהם (על כל צרופותיהן), ככל שקיימות כאלה.
בקשות לפטור מהגשת תצהירי עדים או להשהיית הגשת תצהירי חוקרים (בהתאם להלכת סוויסה) על בעלי הדין להגיש בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים לאחר תחילת מניין מועד 30 הימים הרלוונטי הנ"ל.

ככל שכל הצדדים יודיעו בתוך 15 יום מהיום על הסכמתם להכרעה בתיק זה לפי הוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט (ללא נימוקים וללא גבולות), הם יופטרו מהגשת ראיות כמפורט מעלה ויהיו רשאים להזמין את כל עדיהם לדיון הוכחות שייקבע, ללא הגשה מסודרת מוקדמת של תצהירים ושל חוות דעת מומחים.

הפגרות באות במניין הימים.

מובהר כי החלטתי זו, בכל הנוגע לאופן ולמועד הגשת ראיות הצדדים, באה במקום כל הודעה קודמת של המזכירות, ככל שהוצאה כזו.

מובהר כי בעל דין שלא יקיים הוראות החלטתי זו, יהיה מנוע מלהציג ראיות מטעמו.
תז"פ ביום 10.10.19

ניתנה היום, ה' אלול תשע"ט, 05 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
נתבע: מגדל ב.ס.ר 1 ר"ג ניהול בע"מ
שופט :
עורכי דין: