ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין על ידי ב"כ עו"ד י. קורין נגד שלמה פנחס אפוטה :

בפני כבוד הנשיא אברהם אברהם

המערערת

"החקלאי ראש פינה" אגודה שיתופית חקלאית בע"מ א.ר. 57-001744-2
על ידי ב"כ עו"ד י. קורין ואח'

נגד

המשיב

  1. שלמה פנחס אפוטה
  2. שושי אפוטה

ע"י ב"כ עו"ד ג. אפגין

החלטה

הדיון בערעור
1. דיון בערעור יתקיים בפניי ביום 17.12.19 שעה 09:30.
סיכום טענות בכתב
2. מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אני מורה כלהלן:
א. לקראת הדיון בערעור יגישו בעלי הדין סיכום טענותיהם בכתב, לפי האמור מטה.
ב. המערער יגיש סיכום טענות בכתב עד יום 6.10.19, בהיקף שלא יעלה על 5 עמודים.
ג. המשיב יגיש סיכום טענות בכתב עד יום 10.11.19, בהיקף שלא יעלה על 5 עמודים.
ד. לעניין ס"ק ב עד ג', "עמוד" משמעו מסמך בגודל A4.
ו. הסיכומים ייכתבו בגופן "DAVID", במרווחים של שורה וחצי בין השורות, ובמרווח "רגיל" בין האותיות, תוך השארת שוליים ברוחב של 2 ס"מ לפחות מכל צד.
ז. הפניה סתמית להודעת הערעור או לסיכומים בהליך קודם איננה מותרת, ולא תבוא במקום הגשתם של הסיכומים לפי האמור מעלה.
ח. משיבים שאין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש את טיעוניהם או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב.
ט. אם יוגש ערעור על ידי בעל דין נוסף על אותו פסק דין של בית משפט השלום והדיון בערעורים יאוחד, או אם יגיש מי מהמשיבים ערעור שכנגד, סיכומי טענות הצדדים יתייחסו לכלל הערעורים שהוגשו, באחת, ויינתנו במועדים שנקבעו לעיל.
י. הגשתם של סיכומי טענות כאמור מעלה תבוא במקום הגשתם של עיקרי טיעון, אותם אין על בעלי הדין להגיש.
תיק מוצגים
3. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על מסמכים שהוצגו לפני בית המשפט קמא, להגישם במועד שנקבע להגשת הסיכומים מטעמו.
רשימת אסמכתאות
4. על בעל דין, המבקש להסתמך בערעור על אסמכתאות, להגיש רשימה של הן במועד שנקבע להגשת הסיכומים מטעמו. אם האסמכתא לא פורסמה בפד"י או במאגרי המידע המסחריים, על בעל הדין לצרפה גופה.
החיובים – אינם תלויים
5. חיובי בעלי הדין לפעול על פי החלטה זו אינם תלויים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת הסיכומים במועד.
המצאה
6. את המסמכים שתוארו מעלה (סיכומים, מוצגים, אסמכתאות וכו') יגיש בעל הדין, במועדים שנקבעו, הן לבית המשפט והן לכל בעלי הדין.
השלמת טיעון בעל פה
7. במועד שנקבע לשמיעת הערעור ישלימו בעלי הדין את טיעוניהם בעל-פה. למען הסר ספק, על בעלי הדין להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.
התייצבות
8. על בעלי הדין להתייצב לדיון בערעור. אם אין רצונם בכך – עליהם להיות זמינים טלפונית, על מנת שיהא בידי בא כוחם להתקשר עמם ולקבל את עמדתם ביחס להצעות שתעלינה בעת הדיון בערעור.

לשון ההחלטה
9. כל מקום בהחלטה, בו נוסח הכתוב בלשון זכר, ייקרא גם בלשון נקבה או רבים, לפי העניין.

ניתנה היום, ב' אלול תשע"ט, 02 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: על ידי ב"כ עו"ד י. קורין
נתבע: שלמה פנחס אפוטה
שופט :
עורכי דין: