ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאדל זועבי נגד גלוברנדס סוכנויות 2007 בע"מ :

בפני כבוד הנשיא אברהם אברהם

המבקש

עאדל זועבי
ע"י עו"ד חוסיין אבו חוסיין, ועבד אל עזיז אברהים

נגד

המשיבה

גלוברנדס סוכנויות 2007 בע"מ
ע"י עו"ד דוד זילר

פסק דין

לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית, בהתאם להוראת סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 .
נושא הבקשה
1. בבקשה שהגיש המבקש, ובה הוא עותר לאשר את תובענתו כייצוגית, הוא טוען כי שלושה מוצרי טבק לגלגול של המותג "Golden Virginia", אותם מייבאת ומשווקת המשיבה, מפרים הוראות דין הנוגעות לדרך סימונם של טובין בכלל, ומוצרי טבק בפרט.
במרכזה של הבקשה עומדות שלוש טענות עיקריות: הראשונה, הכיתוב התיאורי על גבי המוצרים, המסביר את האמור בטבלה המציגה ערכי עטרן וניקוטין ואשר מהווה נגזרת של מספר משתנים הקשורים באופן גלגול הסיגריה וסוג נייר הגלגול בו נעשה שימוש, מפר את הוראת הדין, שתכליתה מניעת הטעיה בסימון מוצרי טבק, באופן שצרכן עשוי לסבור כי מוצר טבק אחד מזיק פחות ממוצר אחר; השניה, המשיבה לא הסבירה, על גבי אריזת המוצרים או על גבי אריזת נייר הגלגול שצורפה להם, כיצד ניתן להבחין בין סוגי נייר הגלגול שצוינו בטבלה, ובכך הפרה את הוראות הדין המחייבות לפרט, על גבי אריזת המוצר, את "חומרי היסוד שמהם הוא מורכב"; השלישית, המשיבה לא עמדה בחובה המוטלת עליה לתרגם את הטבלה לעברית, על פי הוראת הדין שעניינה חובת סימון בשפה העברית.
2. המבקש העמיד את סכום התביעה האישית על סך של 209.44 ₪ , ואת סך הפיצוי לכלל חברי הקבוצה על סך של 34,191,875 ₪. בתביעתו הוא נסמך על עילות שונות, שמקורן בדיני הגנת הצרכן, דיני החוזים, דיני עשיית עושר ולא במשפט, ועוד.
3. בטרם הוגשה תשובה לבקשה לאישור התובענה הייצוגית, ובטרם התקיים כל דיון בהליך, הוגשה הבקשה המוסכמת שלפניי להסתלקות המבקש מהבקשה לאישור ה תובענה כייצוגית . לבקשה צורפו תצהירי המבקש ובאי כוחו, בהם נאמר כי לא נתקבלה כל תמורה או טובת הנאה מהמשיבה בקשר עם ההסתלקות מן התובענה, מעבר לגמול ולשכר טרחת עורך הדין אותם מבוקש לפסוק בגדרו של הליך זה.
4. על פי הנטען בבקשת ההסתלקות, מבלי להודות בטענות שטען המבקש ולפנים משורת הדין, התחיבה המשיבה, במסגרת ההסדר שהתגבש בין הצדדים, להפסיק למכור, בתוך 7 ימים ממועד החתימה על בקשת ההסתלקות, את מוצרי הטבק מושאי ההליך, הכוללים אריזה הנושאת את הכיתוב והטבלה בהם נמצאו הכשלים הנטענים.
5. בבקשת ההסתלקות ביקשו הצדדים לפסוק למבקש גמול בסך של 20,000 ₪, ושכר טרחת עורכי דין לבאי כוחו בסך של 100,000 ₪ בתוספת מע"מ, וכן החזר אגרה אותה שילם המבקש בסך של 5,566 ₪. כן עותרים הצדדים לקבוע , כי הסתלקות המבקש לא תהא כרוכה בפרסום.
דיון והכרעה
6. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות ובחנתי את המתווה המוסכם בה, הגעתי לכלל מסקנה כי מן הדין להיעתר לה. עם זאת מצאתי לקבוע גמול ושכר טרחה בסכומים שונים מאלה שהוצעו. אלה טעמיי:
7. סעיף 16(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע, כי "מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מ תובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט..." .
על רקע הוראת חוק זו, ומשום התכליות אותן מבקש החוק להשיג, בקשה לאישור הסתלקות שלצידה גמול למבקש ולבא כוחו יש לבחון בזהירות ראויה, אף שהיא מוסכמת על ידי הצדדים. בית המשפט העליון פסק (ע"א 4714/13 דיאב נ' חברת איי דיגיטל סטור בע"מ (29.9.13) ):
"אומנם, לא אחת מוגשת הבקשה להסתלק מההליך הייצוגי, כשהיא כוללת בקשה לפסיקת גמול לטובת המבקש או שכר טרחה לטובת בא-כוחו, בהסכמת הנתבע בהליך. מקור הסכמתו של הנתבע לתשלום זה הוא בדרך כלל רצונו לחסוך את הוצאות המשפט הגבוהות יותר הכרוכות בניהול ההליך... אולם, על אף הסכמה זו בין בעלי הדין, ברי כי פסיקת הגמול ושכר הטרחה, אם בכלל, נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט, כקבוע בחוק תובענות ייצוגיות... ואכן, בית המשפט רשאי שלא לאשר את הסכמת בעלי הדין בדבר תשלום הגמול או שכר הטרחה, שעה שעל הפרק עומד אינטרס ציבורי, הוא הרצון שלא לעודד את הגשתן של בקשות סרק לאישור תובענות ייצוגיות... הגשת בקשת סרק לאישור תובענה ייצוגית שסיכוייה קלושים, מובילה לבזבוז משאבים שיפוטיים יקרי ערך, גורמת למעמסה מיותרת על נתבעים ואף אינה עולה בקנה אחד עם האינטרסים של חברי הקבוצה שאותה מבוקש לייצג..."
בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (05.08.2018) מוסיף וקובע בית המשפט העליון, כי על בית המשפט הדן בבקשת הסתלקות מתוגמלת לעשות שימוש זהיר בפסיקת גמול ושכר טרחה, תוך מתן תשומת לב לעיקרון לפיו הסתלקות מתוגמלת היא אפשרית, אך מדובר בחריג לכלל, אשר יש להפעילו במקרים המתאימים בלבד, בין היתר בהתחשב בשיקולים הבאים:
"בבוא בית משפט להכריע בבקשה לפסיקת גמול ושכר טרחה במסגרת של הסדר הסתלקות מבקשת אישור תובענה כייצוגית, שומה עליו לשקול שני שיקולים עיקריים: ראשית, אם עלה בידי ה מבקש המייצג ובא כוחו להצביע על עילת תביעה לכאורה נגד הגוף הנתבע; ושנית, אם ההליך הייצוגי השיג תועלת עבור חברי הקבוצה. שיקולים אלה נועדו לסייע בידי בית משפט בבואו לוודא כי לא ייפסקו גמול ושכר טרחה לטובת מי שנקט בהליך סרק. כפי שכבר צוין לעיל, התועלת שהניב ההליך הייצוגי צריכה להיות ממשית ורלוונטית לחברי הקבוצה. אחד הפרמטרים שעשויים לשמש את בית המשפט בבואו להעריך את התועלת שצמחה מבקשת האישור, הוא הפער שבין הסעדים שהתבקשו בבקשת האישור לבין הסעד שניתן לקבוצה בסופו של יום במסגרת ההסתלקות... אמת מידה נוספת שעשויה לסייע בידי בית משפט בעניין זה, שאף עליה עמדתי לעיל, היא שאלת נחיצותו של ההליך הייצוגי לתוצאה שהושגה. במקרים מתאימים, ובהתאם לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, ניתן אף להידרש לעמדתו של היועמ"ש ביחס להסתלקות המתוגמלת המבוקשת" .
8. מכאן לענייננו. התובענה אותה מבקש המבקש לאשר כייצוגית אינה תובענת סרק, וראיה לכך יש לראות בהתחיבותה של המשיבה, גם אם אין בצידה הודאה בטענות המבקש, שלא למכור עוד לקמעונאים את מוצרי הטבק בהם נמצא הכשל הנטען בכיתוב. התחיבות זו, שהמשיבה התחיבה לקיימה כמעט מיד (תוך 7 ימים), מעידה, כאמור, שתובענת המבקש אינה מופרכת עד כי לא היה מקום להגשתה. ומשהושגה אכיפת הדין המגשימה את תכלית החוק, ובהינתן התחייבות ה של ה משיבה להפסיק את ההפצה כאמור, לא יימצא עוד יתרון של ממש בהמשך ניהול ההליך . משום כך, מצאתי הצדקה לקבל את בקשת ההסתלקות.
9. בבקשתם המשותפת ביקשו הצדדים פטור מאיתור מבקש מייצג או בא כוח חלופי, וכן מפרסום הודעה אודות ההסתלקות, וגם לכך מצאתי להיעתר, מכיוון שהללו כרוכים בעלויות ניכרות, בלא תועלת של ממש שתצמח מהאיתור והפרסום הנ"ל.
10. מכאן אנו באים להמלצת/בקשת הצדדים לפסוק למבקש ולבאי כוחו גמול ושכר טרחת עורכי דין בסך של 20,000 ₪ ו-100,000 ₪ ומע"מ , בהתאמה. עיינתי בשורה הארוכה של פסקי דין שהציגו בפניי הצדדים על מנת להצדיק את סכומי הכסף אותם הם מבקשים כי אפסוק, עיינתי בפסקי דין נוספים שלא הובאו בידי הצדדים, ושקלתי את השיקולים השונים הצריכים לעניין על פי פסיקת בית המשפט העליון , ובערבו של יום מצאתי, כי מחד יש לפסוק לטובת המבקש ובאי כוחו גמול ושכר טרחת עורכי דין (בהתאמה), אך לא על פי סכומי הכסף שנתבקשו.
אכן, וכפי שצוין מעלה, אין לומר על תובענת המבקש כי תובענת סרק היא. חרף העובדה שהתחייבותה של המשיבה להפסיק את ההפצה ניתנה בלא הודאה בנכונות טענותיו של המבקש לכשלים בכיתוב על מוצריה, המבקש הראה קיומן של עילות תביעה לכאורה. לכך יש להוסיף, כי חרף מחיקת התובענה לפי המוסכם, ההליך השיג תועלת לציבור, וראיה לכך ניתן לראות בהתחיבותה של המשיבה להפסיק לאלתר את השיווק כאמור. מן הצד האחר ראיתי את הקושי בהוכחת הנזק והקשר הסיבתי, כמו גם בהוכחת הקבוצה.
סיכומם של דברים, על רקע השיקולים הללו, ו בהתחשב בסכומי הכסף שפסקו בתי המשפט במקרים דומים, מצאתי להעמיד את הגמול למבקש על סך של 5,000 ₪, ואת שכר טרחת עורכי דינו על סך של 50,000 ₪ ומע"מ .
סוף דבר
11. על כן -
א. אני מאשר את הסתלקות המבקש מבקשת האישור , ומורה על מחיקתה.
ב. תביעתו האישית של המבקש – נדחית.
ג. המשיבה תשלם למבקש גמול בסך של 5,000 ₪, ולבאי כוחו שכר טרחת עורכי דין בסך של 50,000 ₪ ועוד מע"מ. כן תשלם המשיבה למבקש את סכום האגרה שהוא שילם, בסך של 5,566 ₪.
על פי המבוקש, הסכומים האמורים ישולמו למבקש ולבאי כוחו בתוך 30 יום מיום שפסק הדין המאשר את בקשת ההסתלקות ייהפך חלוט, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
ד. הדיון הקבוע ליום 21.11.19 - מבוטל.

ניתן היום, ב' אלול תשע"ט, 02 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עאדל זועבי
נתבע: גלוברנדס סוכנויות 2007 בע"מ
שופט :
עורכי דין: