ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הידראוליקה 90 י.ע. בע"מ נגד עירית באר שבע :


בפני כבוד השופטת אורית ליפשיץ

המבקשת:

הידראוליקה 90 (1992) י.ע. בע"מ

נ ג ד

המשיבה:
עירית באר שבע - אגף הפיקוח העירוני בעניין שילוט

החלטה

1. לפני בקשה למתן צו מניעה וכן צו עשה זמני במעמד צד אחד במסגרתו התבקש ביהמ"ש לאסור על המשיבה או מי מטעמה לעשות כל "דיספוזיציה" בשלט של המבקשת התלוי ברחוב הפועלים בעמק שרה בבאר שבע, וכן לחדול ממתן דוחות בעניין השילוט וזאת עד להכרעה סופית בהמרצה שתוגש על ידי המבקשת.

כמו כן נתבקש ביהמ"ש ליתן צו עשה המורה למשיבה לבדוק את הבקשה גופה, במצבה הנוכחי, מבלי להסיר את השלט.

2. לאחר שעיינתי בבקשה ובשים לב לאמור בה, לא ראיתי לנכון ליתן צו במעמד צד אחד.

עיון בחוק עזר (באר שבע) (שילוט) תשנ"ד – 2014 קובע כי "לא יציג ולא יפרסם אדם שילוט במקום ציבורי בתחום עיריה ולא ירשה או יגרום לאחר לפרסמו אלא לפי רישיון שניתן כדין מאת ראש העיריה ובהתאם לתנאי הרישיון ולאחר ששולמה אגרת שילוט לעיריה".

המבקשת מודה, במסגרתה בקשתה, כי אין ברשותה רישיון וכי הבקשה שהוגשה בעניין השילוט – הינה רק מחודש יולי 2019 ומשכך הותרת השילוט על כנו ללא רישיון – הינה בניגוד להוראות חוק העזר.

3. סעיף 12 לחוק העזר קובע מהו שילוט אסור ומהם הסייגים למתן הרישיון ואילו סעיף 19 לחוק העזר קובע, כי ראש העיריה, רשאי בהודעה בכתב לדרוש מאדם שפרסם שילוט להסיר שילוט שפורסם ללא רישיון או בניגוד להוראה בהתאם לחוק עזר זה.

4. עיון במסמכים שצורפו מעלה כי המשיבה לכאורה, הפעילה את סמכותה בהתאם להוראות חוק העזר והורתה למבקשת להסיר את השילוט. ככל שהמבקשת טוענת כנגד החלטה זו, הרי שעל פניו הסמכות נתונה לביהמ"ש לעניינים מקומיים וככל שטענתה של המבקשת הוא בדבר פגמים בהחלטה המינהלית, הרי שהסמכות הינה לביהמ"ש לעניינים מינהליים.

המבקשת לא הצביעה על התשתית הנורמטיבית מכוחה מוסמך ביהמ"ש השלום ליתן צו כנגד עירית באר שבע, אגף הפיקוח העירוני בעניין שילוט, כאשר ההחלטות מושא הבקשה, הינם בהתאם לחוק העזר (באר שבע) (שילוט) תשנ"ד – 2014.

למותר לציין שככל ולטענת המבקשת ניתנו כנגדה דוחות ע"י המשיבה שלא כדין, בגין השילוט מושא הבקשה, רשאית היא לעתור כנגד הדוחות, באמצעים לאמצעים שמעמיד לרשותה החוק.

5. למותר לציין כי במקרה דנן, הנזק הנטען בגינו הוגשה הבקשה הינו נזק כספי, ככל שיוסר השלט, נזק ש הינו בר פיצוי.

6. הלכה פסוקה היא כי בית המשפט יבחן במסגרת שיקוליו אם ניתן לפצות את נזקי המבקש סעד זמני בפיצוי כספי, וכן את מאזן הנוחות (ראו למשל, ע"א 238/73 ישראל שרעבי כ"ח (1) 85). לשון אחר: ככל שניתן לפצות את המבקש בכסף, אם תביעתו, אשר טרם הוגשה, תתקבל בסופו של יום, אין מקום לקבל את צו המניעה.

7. יוצא שעל פניו, ולכאורה, הבקשה דנא אינה מניחה תשתית עובדתית מינימאלית באשר לנזקים שייגרמו למבקשת, ככל שייגרמו, למעט נזקים כספיים.

בעניין זה ראו את דבריו של כבוד השופט וינוגרד בספרו "צווי מניעה", עמ' 148:"כדי לבסס זכות לצו מניעה, על התובע להצביע על נזק בלתי הפיך שייגרם לו. מקובל לפרש "נזק בלתי הפיך" כנזק ממשי ששום פיצויים כספיים לא יהיה די בהם כדי לתקנו, או שלא ניתן לאמוד את הפגיעה בכסף.. בשקלו, אפוא, מתן צו, יבחן בית המשפט, בין שאר שיקוליו, את השאלה אם פיצויים יכולים לבוא בחשבון במקום מתן צו המניעה, במיוחד כאשר ההכבדה שתיגרם לנתבע היא רבה".

8. בכל הנוגע למתן צו עשה - הלכה פסוקה היא שבית המשפט נעתר במשורה ורק במקרים חריגים למתן צו עשה שתכליתו לשנות את המצב הקיים, במעמד צד אחד. ככלל, ההלכה הפסוקה בעניין מהותו של צו עשה הינה חד משמעית:

"נקדים ונאמר, שאמות המידה לנתינת צו עשה זמני נוקשות יותר מאלו שבנתינת צו מניעה זמני. המשיב לא ביקש לשמור על המצב הקיים אלא לשנותו מעיקרא, ולהחזיר את המצב לקדמותו. בקשתו היתה למעשה שבית הדין יפסוק סופית בפלוגתא שבין הצדדים, אם כי לתקופה מוגבלת. נראה לנו שצריכות להיות נסיבות יוצאות מן הכלל כדי להביא בית משפט להיעתר לבקשה כזו, וצריכות להיות בפניו הוכחות חותכות על זכותו המוחלטת של המבקש, ולא רק הוכחות על זכות לכאורה". (דב"ע לג/3-3 מדינת ישראל - גנץ פד"ע ד 161, 164)..." (דב"ע נא/ 3-195 תובנה מכונות תרגום נ' עמיחי סגל עבודה ארצי כד(1) 302).

ועל כך ראו גם דברי כבוד ביהמ"ש בבש"א (תל-אביב) 5291/92 תמר דוברובסקי נ' דוד גדליה, תק-מש 2002(2), 376:

"במהותה, בקשתה של המבקשת הינה למתן צו-עשה זמני. קבלת סעד שכזה קשה יותר להשגה מקבלת הסעד ההפוך - למתן צו-מניעה זמני. בעוד שהסעד האחרון עומד בקריטריונים לעניין שמירת המצב הקיים, הרי שבמתן צו-עשה זמני יש, לכאורה, משום שינוי במצב הקיים. יש לבחון, לפיכך, האם מתן הסעד הזמני, כפי שהתבקש, הוא כה-חיוני ומצדיק את שינוי המצב הקיים...".

ראו בעניין גם בש"א (ירושלים) 1570/01 אטרש פראס נ' המוסד לבטוח לאומי (תק-עב 2001(2), 924) שם נקבע כי צו עשה יינתן במשורה וביד קמוצה.

9. במקרה דנא, לא הצביעה המבקש ת בבקשת ה על טעם כלשהו, או על נסיבות חריגות, המצדיק מתן צו עשה במעמד צד אחד .

10. למעלה מן הצורך אוסיף כי מדובר ברשות מינהלית והחזקה בעניינה כי היא פועלת כדין בהתאם לחזקת תקינות המינהל והמבקשת לא הצביעה בבקשתה על נימוקים המצדיקים סטייה מחזקה זו, במקרה דנן.

11. נוכח כל האמור לעיל, ובנסיבות העניין, והיות ועל פניו סבורתני כי על פניו, הסמכות לתקיפת החלטת המשיבה במסגרת חוק העזר (באר שבע) (שילוט) – אינה נתונה לביהמ"ש השלום בבאר שבע והיות והתרשמתי כי על המאזניים מוטל נזק כספי, אשר הינו הפיך מיסודו ובר פיצוי, לא מצאתי לנכון ליתן צו עשה במעמד צד אחד, כמבוקש.

12. על המבקשת להמציא עותק הבקשה וההחלטה למשיבה, וזאת עד ליום 27.08.2019.

המשיבה תיתן את תגובתה לבקשה בתוך 7 ימים נוספים.

13. מזכירות ביהמ"ש תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ד אב תשע"ט, 25 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הידראוליקה 90 י.ע. בע"מ
נתבע: עירית באר שבע
שופט :
עורכי דין: