ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.י.כלפון-עבודות עפר,תשתית ופיתוח נגד משרד הבינוי והשיכון :

בפני כבוד ה שופט אלעזר נחלון

תובע
א.י.כלפון-עבודות עפר,תשתית ופיתוח

נגד

נתבעות
1.משרד הבינוי והשיכון
2.סי. פי. אם. נהול בנייה בע"מ

פסק דין

נתבעת 1 פרסמה מכרז לביצוע עבודות שונות. התובע זכה בו , ונקשר עם נתבעת 1 בחוזה. נתבעת 2 ניהלה את הפרויקט , וכן שימשה החברה המפקחת על ביצוע העבודות מטעמה של נתבעת 1.
התובע סיים את עבודתו בטרם הושלמו מלוא העבודות מכוח המכרז, ולטענתו הוא זכאי לפיצוי עבור ראשי התביעה שלהלן: אובדן רווחים בגין הקטנה בדיעבד של היקף העבודות; עלות שירותי בקרת איכות שבה נדרש לשאת שלא כדין; הצורך להשבית את כלי העבודה ואת כוח האדם שפעל בביצוע העבודות במשך מספר ימים; וכן עלות שימוש והחזקה של משרדים שהותיר באתר לאחר עזיבתו, שנמכרו לקבלן אחר שהחליף אותו.
הנתבעות כפרו בזכותו של התובע לפיצוי כלשהו. נתבעת 2 אף הגישה הודעת צד שלישי נגד נתבעת 1, ובה טענה כי ככל שקיימת חבות כלשהי הרי שהיא רובצת לפתחה של נתבעת 1.
התובענה הוגשה במקורה על סך של 496,717 ₪. בקדם המשפט מיום 17.6.19 השיבו בעלי הדין לשאלות בית המשפט, ובהמשך ההליך התגבשה הסכמה לפיה התובענה תועמד על סך של 100,000 ₪ ופסק הדין בה יינתן בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984. להסכמה זו, כנוסחה בעמוד 5 לפרוטוקול שורות 27-20 שהוא המחייב, ניתן בזה תוקף של פסק דין כחלק בלתי נפרד מפסק הדין שכאן .
לאחר עיון במכלול החומר המצוי בתיק, אני מורה כי נתבעת 1 תשלם לתובע סך של 20,000 ₪; ונתבעת 2 תשלם לתובע סך של 25,000 ₪, מתוכם 18,000 ₪ בגין השימוש במשרדים והעלויות הנלוות לו . חבות הנתבעות כלפי התובע תהיה לחוד.
בפסיקת גובה הסכומים נתתי דעתי, בין היתר, לטענות ההדדיות בשאלת קיומן וסכומן של עבודות שלא בוצעו (מעבר לעבודות שמראש הובהר כי קיימת אפשרות שלא תבוצענה, ומעבר לעבודות שהקבלן טען כי לא ניתן יהיה לבצ ען), כמו גם לשיעור הרווח הפוטנציאלי בגינן; לטענות ההדדיות בשאלה האם ניתן היה להמשיך לעבוד באתר אם לאו, ולהיקף ההפסדים המשוערים שנגרמו לתובע בגין כך; ולטענות ההדדיות בנוגע לחבות בהוצאות השימוש והחזקת המשרדים ולהיקפן .
הסכומים הנזכרים ישולמו בתוך 60 ימים מהיום, ואם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
בשים לב לאופן ולשלב שבו הסתיים ההליך, כמו גם לפער בין הסכום שנתבע לסכום שנפסק, יישא כל צד בהוצאותיו. אגרה תושב לתובע בהתאם להוראות הדין.
ניתן היום, י"ז אב תשע"ט, 18 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.