ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסד האחיות סנט אנא בחיפה נגד מדינת ישראל - משרד החינוך :

5

בפני

כבוד ה שופטת תמר שרון נתנאל

מערער

"בנות סנט אנא" - גן ילדים

מוסד האחיות סנט אנא בחיפה, מס' 500301825

נגד

בית משפט קמא נעתר לבקשה שהגישה המשיבה והורה, בפסק הדין למחוק מכתב התביעה סעדים המתייחסים לאחד מגני הילדים והגביל את הסעדים שנתבעו לגבי שני הגנים הנוספים, לפיצוי בגין נזקים שנגרמו למערער בשל העיכוב בהעברת התקצוב, כל זאת - בטענה שבית משפט השלום אינו מוסמך לדון בטענות אלה של המערער ובסעדים שהתבקשו על ידו, בשל היותם שייכים לתחום המנהלי.

פסק דין

1. לפניי ערעור על החלטה ( המהווה, למעשה, פסק דין חלקי) , שניתנה על ידי בית משפט השלום בחיפה (כבוד השופטת תמי לוי יטח), ביום 3.4.19 בת"א 71372-11-18 (להלן: " החלטת בית משפט קמא"), בעניין תקצוב גני ילדים המנוהלים על ידי המערער (להלן: " גני הילדים").

בית משפט קמא נעתר לבקשה שהגישה המשיבה והורה, בפסק הדין למחוק מכתב התביעה סעדים המתייחסים לאחד מגני הילדים והגביל את הסעדים שנתבעו לגבי שני הגנים הנוספים, לפיצוי בגין נזקים שנגרמו למערער בשל העיכוב בהעברת התקצוב, כל זאת - בטענה שבית משפט השלום אינו מוסמך לדון בטענות אלה של המערער ובסעדים שהתבקשו על ידו, בשל היותם שייכים לתחום המנהלי.

2. המשיבה טוענת, כי המחלוקת אינה מתייחסת רק למספר הילדים שלמדו בגנים, אלא יהא על בית המשפט לבחון גם את שיקול דעתה של ועדת החריגים של משרד החינוך, את מועדי הגשת הבקשות לתקצוב ועוד.

3. בדיון בערעור, שהתקיים בפניי ביום 4.7.19, הבהרתי, כי לעמדתי, בית משפט השלום מוסמך לבחון גם את השאלות המנהליות, ככל שהן רלבנטיות וזאת - במסגרת סמכותו שבגררה, מכוח סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984.

מכוח סעיף זה, מסורה לכל בית משפט, סמכות לדון בעניינים שאינם מצויים בסמכותו, אלא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר ו זו לשונו: "הובא ענין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור הענין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו ענין אף אם הענין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר ".

הנה כי כן; כדי שתקום לבית משפט סמכות לדון בנושאים המצויים בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר, צריך שיתקיימו שני תנאים. האחד - העניין שהובא בפניו, הובא " כדין" והשני - השאלה שאיננה נמצאת בגדר סמכותו העניינית, התעוררה "דרך אגב". עוד קובע הסעיף, כי הכרעת בית המשפט בעניין שבגררא, מחייבת "רק לצורך אותו עניין".

4. המבחן הקובע לעניין הסמכות העניינית של בית משפט, הוא מבחן הסעד. אמנם, נפסק כי יש לבחון את הסעד הנתבע, לא באופן טכני, אלא באופן מהותי, אולם בענייננו הדברים פשוטים - מדובר בסעד כספי גרידא, המצוי בסמכותו של בית משפט השלום ולפיכך יש לקבוע כי התביעה הוגשה אליו כדין.

המקרים בהם נקבע כי על אף ניסוחו של הסעד, כסעד המצוי בסמכותו של בית משפ ט אזרחי, מדובר, למעשה, בסעד מינהלי, נגעו לעניינים, שמהותם העיקרית והמכרעת היא מינהלית ונעשו בהם ניסיונות לעקוף הגשה של עתירה מנהלית, באמצעות "תקיפה עקיפה" [ראו, למשל: ע"א 9379/03 מיכאל צ'רני נ' מדינת ישראל (6.12.2006) ; רע"א 7987/10 מדינת ישראל נ' עמותת מוסדות "חזון ישעיה" ( 28.4.2011) ; רע"א 2063/16 גליק נ' משטרת ישראל (19.01.2017) ; רע"א 88/17 רימונה בדרה גולן נ' ראש עיריית תל אביב - רון חולדאי (9.5.2018)].

ענייננו, כאמור, שונה. מדובר בתביעה לסעד כספי, אשר הקריטריון המחייב נתינתו, הוא מספר הילדים שלמדו, בתקופה הרלבנטית, בכל אחד מהגנים ובשאלה עובדתית זו נטושה מחלוקת בין הצדדים. השאלות המנהליות, ככל שמתעוררות, מתעוררות בתביעה דרך אגב ובית משפט השלום מוסמך להכריע בהן, בגררה.

5. במקרה דנן, הודיעה המשיבה, לאחר הדיון (הודעה מיום 16.7.19), כי "לאור עמדת בית המשפט ומטעמי יעילות", היא מסכימה כי כל סעדי התביעה יידונו במסגרת הדיון בבית משפט השלום.

לפיכך, ולאור הסכמתה זו, ביקשה המשיבה להורות על מחיקת ההליך ללא צו להוצאות ולחילופין, ביקשה לקבוע כי הוצאות הליך זה יידונו בסוף ההליך בבית משפט השלום ובהתאם לתוצאתו.

6. המערער טוען, בתגובתו (בין היתר) כי מדובר, למעשה, בהסכמת המשיבה לקבלת הערעור ולכן, לשיטתו, אין להורות על מחיקת הערעור, אלא יש להורות על קבלתו, באופן שהחלטת בית משפט קמא תבוטל והעניין יוחזר אליו לדיון במלוא התביעה.

עוד טוען המערער, כי יש לבטל את החיוב בהוצאות בסך 2,000 ₪ (אשר כבר שולמו) , בהן חויב המערער על ידי בית משפט קמא וכן יש לחייב את המשיבה בהוצאות הערעור.

7. המשיבה טוענת, בתשובתה (בין היתר) כי הודעתה מייתרת את ההכרעה בערעור, העוסק רק בשאלת הסמכות העניינית של בית משפט השלום ולעניין זה היא הסכימה, כי בית משפט השלום ידון בכל אשר התבקש בתביעה ולפיכך מתיי תר הדיון בערעור .

שני הצדדים טענו טענות לגופה של התביעה, אך לא אפרטן שכן אין מקום שאתייחס אליהן במסגרת זו. הדיון בטענות אלה (ואחרות) ייעשה בבית משפט השלום.

8. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, סבורתני כי יש לקבל את עמדת המערער. משמעות הסכמתה של המשיבה היא, למעשה, קבלת הערעור ו מתחייבת ממנה הוראה בדבר ביטול החלטתו של בית משפט קמא.

אשר להוצאות - טוב עשתה המשיבה בקבלה את הצעת בית המשפט ובנסיבות אלה אין לחייבה במלוא הוצאות הערעור. אולם, מנגד, אין מקום לפטור אותה מהוצאות הערעור, גם אם ראוי לחייבה בהוצאות מופחתות. בוודאי שיש להורות על ביטול ההוצאות בהן חויב המערער בהחלטת בית משפט השלום (ללא קשר לשאלה אם המערער פנה אליה בעניין זה, אם לאו) .

9. לפיכך, נוכח ההסכמה וכל האמור לעיל, אני מקבלת את הערעור ומורה על ביטול החלטת בית משפט קמא, לרבות ההוצאות שנפסקו במסגרתה.

אני מחייבת את המשיבה לשלם למערער הוצאות מופחתות בגין הערעור, בסך 6,000 ₪ וכן להחזיר למערער את סכום ההוצאות ששולם לה על ידו, על פי פסיקת בית משפט קמא. כל זאת ייעשה תוך 30 ימים מקבלת פסק דין זה, שאם לא כן יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלומם המלא בפועל.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ז אב תשע"ט, 18 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מוסד האחיות סנט אנא בחיפה
נתבע: מדינת ישראל - משרד החינוך
שופט :
עורכי דין: