ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיא כהן נגד צופן אלגוריתם בע"מ :

18 אוגוסט 2019
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

התובע:
גיא כהן
ע"י ב"כ עו"ד נאור ירון
-
הנתבעת:
צופן אלגוריתם בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אלי בלושבסקי

החלטה

בפני בקשות הנתבעת לגילוי מסמכים ספציפיים ולגילוי דוחות איכון.

הבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים:

התובע הגיש כנגד הנתבעת תביעה לתשלום שכר עבודה לששת חודשי העבודה הראשונים, שכר עבודה עבור מחצית חודש 6/17 ופדיון חופשה שנתית. הנתבעת דחתה את טענות התובע וטענה, כי התובע היה אחד ממייסדי הנתבעת ובין הצדדים לא התקיימו יחסי עובד ומעסיק.

במסגרת הבקשה לגילוי מסמכים ספציפיים עתרה הנתבעת למתן צו המורה לתובע להגיש תצהיר גילוי מסמכים כללי מטעמו וכן לגילוי מסמכים ספציפיים.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים להלן החלטתי:

מצגות ומיצגים אשר הוכנו ו/או הוצגו לצדדים שלישיים בתשעת החודשים שקדמו לסיום ההתקשרות בין חברת גיא כהן תקשורת בע"מ, בבעלות התובע (להלן – חברת גיא) לבין הנתבעת ואשר מתייחסים לחברת גיא ו/או לתובע ומציגים אותם כפועלים מטעם, או כמייצגים בדרך זו או אחרת, או כחברים, או כמייסדים של גוף (חברה, או חברה בייסוד, או כל גוף דומה אחר) מלבד הנתבעת – במסגרת תצהיר גילוי המסמכים מטעם התובע נטען על ידו, כי "אין ולא היה ברשותי את המסמכים המבוקשים". בהתאם לפסיקה (רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ – איזנברג (פ"ד ס(3) 264) "חובת גילוי המסמכים חלה אך ורק על מסמכים שנמצאים בידיו של אחד מבעלי הדין או בשליטתו ". בנסיבות אלו אין מקום למתן צו.

מלוא הסכמי העסקה ו/או הסכמים למתן שירותים שכרת התובע ו/או שכרתה חברת גיא וכן אסמכתאות לכל התמורות הכספיות ששולמו לחברת גיא ו/או לתובע (בין כשכיר ובין כקבלן עצמאי) מכל גורם זולת הנתבעת, וזאת מיום ייסוד הנתבעת ועד חצי שנה לאחר תום ההתקשרות בין הנתבעת לבין חברת גיא וכן עבור התקופה בה חברת גיא ו/או התובע התקשרו עם החברות Intel, Novelsat, Capacicom – מעיון בתצהיר גילוי המסמכים מטעם התובע עולה, כי הוא גילה שומות מס, דוחות כספיים של חברת גיא, חשבוניות מס של חברת גיא ותלושי שכר שהנפיקה חברת גיא. בנוסף ציין התובע בתצהירו, כי "העברתי את ההסכם שהיה לי עם חברת אינטל ואין בחזקתי הסכמים נוספים". לנוכח האמור התייתר הצורך במתן הצו.

מלוא החשבוניות שהנפיקה חברת גיא ו/או התובע בתקופות המצוינות לעיל – חשבוניות כאמור צוינו בתצהיר גילוי המסמכים מטעם התובע (סעיף 1ג') ולכן הבקשה התייתרה.

החלטות, כתבי בי-דין והסכם פשרה שנחתם בין הצדדים במסגרת התביעה שהוגשה על ידי התובע ו/או חברת גיא כנגד חברת Novelsat וכן העתק של חילופי מכתבים ו/או כתבי טענות ו/או הסכם פשרה במידה שנחתם בין התובע ו/או חברת גיא לבין חברת פליופס –
לטענת הנתבעת מסמכים אלה רלבנטיים להליך שכן יש בהם כדי לתמוך בטענת הנתבעת לפיה התובע התקשר כנותן שירותים, לרבות באמצעות חברת גיא, עם מספר חברות עוד לפני שהתקשר בצורה זו עם הנתבעת והמשיך להתקשר בצורה זו גם לאחר סיום ההתקשרות בין הצדדים, או בסמוך לה, דבר המלמד שהתובע הוא זה אשר בוחר בצורת התקשרות זו פעם אחר פעם למרות שהמשמעות של צורת התקשרות זו ברורה וידועה לו היטב, דבר המעיד על חוסר תום ליבו בהגשת התביעה דנן. המסמכים הקשורים לחברת פליופס רלבנטיים גם לטענת הנתבעת לפיה התובע ניצל את חודשי ההתקשרות האחרונים בין הצדדים כדי להקים עסק מתחרה תוך שהוא חותר תחת הנתבעת.
באשר למסמכים הנוגעים לחברת Novelsat ציין התובע בתצהירו, כי "ככל היד וע לי מסמך זה אינו מצוי כעת בשליטתי אך גם אם היה הוא אינו רלוונטי או קשור לגדר המחלוקת ביני לבין הנתבעת". לגבי המסמכים הקשורים לחברת פליופס ציין התובע בתצהירו, כי "מסמך זה נערך זמן רב לאחר עזיבתי את הנתבעת והוא אינו רלוונטי למחלוקת ביני לבין הנתבעת".
הנתבעת השיבה לאמור וציינה, כי היא עומדת על גילוי המסמכים ולא ניתן לקבל את טענת התובע לפיה המסמכים כביכול אינם ברשותו. התובע יכול לפנות לבא כוחו באותה תביעה או לביה"ד ולקבל את המסמכים. התובע לא מציין מתי יצאו המסמכים מידיו והאם ניסה להשיגם. המסמכים האמורים רלבנטיים להליך שכן התובע יזם את צורת ההתקשרות עם הנתבעת כחלק משיטת פעולה ובגילוי המסמכים יהיה כדי להוכיח שהתובע אינו עובד מוחלש אשר קופח על ידי מעסיקתו. בנוסף, המסמכים הנוגעים לחברת פליופס רבלנטיים גם מכיוון שיש בהם כדי לתמוך בטענת הנתבעת לפיה התובע ניצל את חודשי ההתקשרות האחרונים כדי להקים עסק מתחרה . מסמכים אלו יש בהם כדי להוכיח את המועד המדויק בו החל התובע בייזומה של חברת פליופס ועל כן כלל אינו זכאי לתשלום עבור חצי החודש האחרון להתקשרות עם הנתבעת.
לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי לקבל את הבקשה בחלקה. ראשית אציין, כי ככלל, בהליך אזרחי אין מקום לטענת "שיטה" או "מעשים דומים". יש להתמקד בבחינת מהות היחסים ששררה בין הצדדים בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה ובחינת התקשרויות אחרות בתקופות שקדמו לקשר או שהיו לאחריו, אינן רלוונטיות לתיק זה. זאת ועוד, מעבר לאי רלבנטיות הנתונים ספק בעיינילוי המסמכים יאפשר קיום דיון יעיל בהליך. מעבר לאמור, גילוי מסמכים כאמור אף עלול לפגוע בפרטיות צדדים שלישיים שאינם צד להליך וגם מטעם זה אין מקום להורות על גילוי המסמכים.
יחד עם זאת, לנוכח טענת הנתבעת לפיה התובע החל בייזומה של חברת פליופס במהלך התקופה בה הייתה התקשרות בינו לבין הנתבעת, יגיש התובע תצהיר מטעמו עד ליום 12.9.19 במסגרתו יבהיר מתי החלה היוזמה להקמת חברת פליופס ומתי לראשונה הוא היה מעורב בכך.

הבקשה לגילוי דוחות איכון:

הנתבעת עתרה למתן צו לחברת פלאפון המורה לה להמציא דוחות איכון של הטלפון הנייד של התובע וזאת עבור הימים א'-ה' החל מהשעה 08:00 ועד לשעה 20:00 מתאריך 16.3.17 ועד לתאריך 16.6.17. לטענת הנתבעת בין הצדדים קיימת מחלוקת לגבי קיומם של יחסי עובד ומעסיק בין הצדדים. עוד טוענת הנתבעת, כי התובע טען שעבד רק עבו רה, מרבית עבודתו התנהלה במשרדיה, הוא תרם את כל מרצו לטובת העבודה ומעולם לא נעדר מהעבודה. מנגד טענה הנתבעת בכתב ההגנה, כי התובע סיפק לה שירותים באמצעות חברה שבבעלותו כפי שסיפק שירותים לאחרים ובדוחות האיכון יהיה כדי להוכיח את היקף מתן השירותים לנתבעת כמו גם ללקוחותיו האחרים של התובע ודבר זה רלבנטי אף לעניין תביעת התובע לפדיון חופשה שנתית ולשכר עבור חצי החודש האחרון של ההתקשרות.

התובע טען בתגובתו, כי לבקשה אין דבר עם הפלוגתא המרכזית בתיק. לגרסת התובע גם אם יוכח, כי לא נכח כל העת בחצרי הנתבעת הרי שזה לא יוכיח שלא עבד, שכן תפקידו חייב פגישות ויציאות מחוץ למשרדי הנתבעת. בנסיבות אלו גילוי דוחות האיכון לא ייעל את ההליך ויפגע בפרטיות התובע. התובע הוסיף, כי ככל שיינתן צו לגילוי דוחות האיכון, יש ליתן צו מקביל המתייחס גם לטלפונים של יתר בעלי המניות.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה ושקלתי את טענות הצדדים מצאתי לקבל את הבקשה.
לנוכח המחלוקת בין הצדדים לגבי היקף העסקתו של התובע, היעדרויותיו ומועד סיום הקשר, ברי כי יש רלבנטיות לנתונים הכלולים בדוחות האיכון. טענות התובע לפיהן עבד גם מחוץ למשרדי הנתבעת הינן טענות שיישקלו ע"י המותב שיישב לדין.
בנסיבות אלו ועל מנת לאזן בין זכויות הצדדים מצאתי להורות, כי חברת פלאפון תקשורת בע"מ תמציא לב"כ התובע דוחות איכון של הטלפון הנייד השייך לתובע לתקופה שמיום 16.3.17 ועד ליום 16.6.17.
התובע יוכל להשחיר בדוחות את כל הנתונים שאינם קשורים לעבודתו עבור הנתבעת, לרבות הנתונים בימי שישי ושבת ונתונים עד לשעה 08:00 בכל יום ולאחר השעה 20:00.
התובע ימסור לנתבעת את הדוחות לאחר שהשחיר את הנתונים בתוך 10 ימים ממועד קבלתם מחברת התקשורת.
צו המופנה לחברת פלאפון תקשורת בע"מ יינתן במקביל למתן החלטה זו.

עתירת התובע למתן צו לקבלת דוחות איכון המתייחס גם ליתר בעלי המניות, בלתי מבוססת, בלתי רלבנטית ונדחית.

הוצאות הבקשות תישקלנה בסיום ההליכים.

הוראות לגבי המשך ניהול ההליכים בתיק:

לנוכח הודעת התובע לפיה הוא אינו עומד על תביעתו שעניינה שכר עבודה עבור ששת החודשים הראשונים, הנני מורה על מחיקת רכיב התביעה האמור.

התיק ייקבע להוכחות בפני מותב. מועד הדיון יישלח לצדדים בדואר.

זמן החקירות המוקצב לכל צד הינו שעה וחצי.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת ביה"ד, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.

הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.

העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

על התובע להגיש התצהירים כאמור עד ליום 10.11.19 והנתבעת עד ליום 10.1.20.

לא יוגשו תצהירי התובע במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991 ללא התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.

סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך.
הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.
על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שייקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם.

עד 14 יום לפני מועד הדיון שייקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה).

ניתנה היום, י"ז אב תשע"ט, (18 אוגוסט 2019) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: גיא כהן
נתבע: צופן אלגוריתם בע"מ
שופט :
עורכי דין: