ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנה נפתלי נגד ג'קי ליין לוגיסטיקה בע"מ :

16 אוגוסט 2019
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

התובעת:
חנה נפתלי
ע"י ב"כ עו"ד סיגל פעיל

-
הנתבעת:
ג'קי ליין לוגיסטיקה בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עדנה סעאתי

החלטה

בפני בקשות מטעם הצדדים לגילוי מסמכים ספציפיים.

המסגרת הנורמטיבית:

1. תקנה 46(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 קובעת, כי:

"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

2. הוראת תקנה 46(א) נועדה להבטיח "משחק בקלפים פתוחים" והבטחת יעילות הדיון. "נקודת המוצא" היא "גילוי מרבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת" [בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז, 14.5.08]. גם ביה"ד הארצי לעבודה עמד על כך וציין: "ככלל, יש להבטיח גילוי רחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת" [עע (ארצי) 482/05 שלומי משיח – בנק לאומי לישראל בע"מ, 22.12.05] ואף ציין: "חובת הגילוי היא ממטרות העל של ההליך השיפוטי 'להוציא כאור משפט'" [עע (ארצי) 1185/04 אוניברסיטת בר אילן – ד"ר צמח קיסר, 24.3.05].

3. פרשנותה של התקנה נסמכת על לשונה ועל רוחה ובכללם הצורך לאפשר "דיון יעיל". עוד כפופה פרשנותה של התקנה למידת הרלוונטיות של המסמך המבוקש לצורך הכרעה בשאלות שבמחלוקת [עע (ארצי) 129/06 טמבור בע"מ – אברהם אלון ואח', 7.5.06].

4. בעניין זה קבע בית הדין הארצי בעניין אבנצ'יק [ע"ע 494/06 מדינת ישראל - נציבות המים – קלרק אבנצ'יק, 28.3.2007] כי למבחן הרלבנטיות שני היבטים: ההיבט הצר (או תנאי הסף) וההיבט הרחב. ההיבט הצר (או תנאי הסף) – במסגרתו בוחן בית הדין אם קיימת זיקה ממשית בפועל בין הטענות שבבסיס הבקשה לגילוי מסמכים לבין טענותיו של המבקש בהליך העיקרי. ההיבט הרחב - במסגרתו על בית הדין להידרש לאינטרס הגילוי ומשקלו וכן להשלכותיו של גילוי המידע המבוקש או חסיונו, גם על הציבור ועל צדדים שלישיים.

5. ככל שמתקיים מבחן הרלבנטיות, על שני היבטיו, על בית הדין להידרש לאיזון הראוי בין זכות הגילוי לבין זכויות ואינטרסים לגיטימיים המוכרים בהלכה כשוללים גילוי, כגון חסיון סטטוטורי, חסיון מכוח המשפט המקובל וחסיון מכוח ההלכה הפסוקה. במסגרת זו, על בית הדין לשקול האם קיימת דרך חלופית למיצוי זכויותיו של המבקש, שלא על דרך הגילוי. זאת, תוך בחינת נסיבותיו של כל מקרה לגופו.

6. כאמור, חרף חשיבות הליכי הגילוי והעיון לשם הנעת גלגלי הצדק, אין המדובר בזכות מוחלטת. ככל זכות דיונית או מהותית, גם זכות זו צריכה להיבחן באמצעות מלאכה שיפוטית של איזונים, אל מול ערכים ואינטרסים אחרים ובהתייחס לנסיבות המקרה (בג"ץ אברהם עוז).

בקשת הנתבעת לגילוי מסמכים ספציפיים:

7. לאחר עיון בבקשת הנתבעת לגילוי מסמכים, בתגובה ובתשובה נקבע בזאת כדלקמן:

תכתובות ו/או מסמכים של התובעת מול חברת הביטוח " מגדל":
לאור טענת התובעת כי פניותיה בכתב לחברת מגדל צורפו כנספח 10 לכתב התביעה ואין ברשותה פניות ו/או תכתובות נוספות מול חברה זו ( ס' 23 לתגובתה), מתייתר הצורך לדון בבקשה לגילוי מסמכים אלה.
התובעת תגיש תצהיר בתמיכה לטענתה כאמור עד ליום 19.9.19.

מסמכים בדבר פירוט כל התשלומים שקיבלה התובעת מחברת הביטוח ו/או מהמוסד לביטוח לאומי לרבות העתקי המחאות וכן פירוט עבור מה? כמה? ומתי קיבלה תשלומים אלה:
לאור טענת התובעת כי היא לא מקבלת כל תשלום פנסיוני למעט קצבת אזרח ותיק אותה היא מקבלת מהמוסד לביטוח הלאומי ( קצבת אזרח ותיק בסך 2,411 ₪, ס' 24 לתגובה), מתייתר הצורך לדון בבקשה לגילוי מסמכים אלה.

עם זאת, מצאתי להורות לתובעת להגיש תצהיר בתמיכה לטענתה כאמור עד ליום 19.9.19 ובמסגרתו להתייחס גם לשיעור דמי האבטלה אותם קיבלה מהמוסד לביטוח הלאומי (עמ' 1 לפרוטוקול מיום 11.4.18, שורות 13-15) . כמו כן תבהיר התובעת בתצהירה האם מלבד תשלומים אלה ( כפי שנטען על ידה), לא היו לה לאחר סיום העסקתה בנתבעת הכנסות / גמלאות נוספות מהמוסד לביטוח הלאומי, מקרן הפנסיה או מחברת הביטוח.

אשר לבקשת הנתבעת להצגת אסמכתאות בנדון, מעיון בתצהיר גילוי המסמכים הכללי של התובעת ( ס' 3.6) עולה לכאורה כי אישורים / אסמכתאות על קבלת הקצבאות כאמור הועברו לנתבעת. ככל שאסמכתאות כאמור לא הועברו, הן תועברנה עד ליום 19.9.19.

לאור האמור, מתייתר הצורך לדון בבקשות לגילוי המסמכים הבאים: תיק מסמכים מלא בגין קבלת תשלומי גמלאות מכל מין וסוג שהוא מהמוסד לביטוח לאומי, קצבת זקנה, דמי אבטלה וכו'; העתקי התביעות שהגישה התובעת למוסד לביטוח לאומי וכל התכתובות בנדון בין הצדדים וכל ההחלטות של המוסד לביטוח הלאומי בעניינה של התובעת ופירוט התשלומים מטעמו.

אסמכתאות לתשלומים ששולמו לתובעת מאז פיטוריה ועד היום, לרבות תשלומי פנסיה חודשיים:
התובעת לא התייחסה בתגובה מטעמה באופן מפורש האם יש לה הכנסות ממקום עבודה חדש או עסק בבעלותה. מסמכים אלה רלבנטיים להליך שכן התובעת עותרת לפיצוי בגין הפסד השתכרות בתקופה שלאחר סיום העסקתה והנתבעת מצידה מבקשת לקזז מכל סכום שייפסק לזכותה ברכיב זה את הכנסותיה בתקופה זו בשל חובתה להקטנת נזקיה ( ס' 133 עד 134 לכתב ההגנה).

לפיכך, ככל שלתובעת הכנסות ממשלח יד ממקורות נוספים ( עבודה כשכירה או מתן שירותים כעצמאית), היא תגיש עד ליום 19.9.19 אסמכתאות לעניין הכנסותיה לאחר סיום העסקתה אצל הנתבעת ובכלל זאת תלושי שכר ודוחות שנתיים למס הכנסה. ככל שהתובעת לא קיבלה הכנסות כלשהן לאחר סיום העסקתה אצל הנתבעת היא תגיש תצהיר מטעמה התומך בטענה כאמור עד לאותו מועד.

כל מסמך שקיבלה התובעת מחברת הביטוח בנוגע להלוואות שלקחה לרבות בקשותיה לשינויים בפוליסה ובהרכבה:
לאור טענת התובעת כי לא נטלה הלוואה מחברת הביטוח ( ס' 25 לתגובה), מתייתר הצורך לדון בשאלה אם יש מקום לגילוי מסמכים אלה, אם לאו. ממילא לא ברורה רלוונטיות המסמכים המבוקשים ל הליך בתיק זה.
התובעת תגיש תצהיר בתמיכה לטענתה כאמור עד ליום 19.9.19.

מסמכים בדבר משיכות מזומנים שביצעה התובעת מחשבונות הנתבעת:
בהתחשב בכך שהתובעת מכחישה כי בוצעו על ידה משיכות מזומנים מהנתבעת (סעיף 27 לתגובה), מתייתר הצורך לדון בגילוי מסמכים אלה.

8. לאחר עיון בבקשת התובעת לגילוי מסמכים, בתגובה ובתשובה לה, נקבע בזאת כדלקמן:

דו"חות הנוכחות של התובעת בתקופת העסקתה בחברה:
לנוכח טענת הנתבעת כי התובעת נטלה ימי מחלה שלא כדין ולכן היא מבקשת לקזז מכל סכום שייפסק לזכותה ימי מחלה אלה ( ס' 9 ו-ס' 145ג' לכתב ההגנה), מתקבלת הבקשה. עיון בדוחות הנוכחות של התובעת ילמד האם באותם ימים שעליהם דיווחה כימי מחלה היא הגיעה למשרדי הנתבעת, אם לאו. בהתחשב שטענת הקיזוז מתייחסת לשנים 2015 ועד 2017 בלבד, הנתבעת תגלה את דוחות הנוכחות לתקופה האמורה וזאת עד ליום 19.9.19.

מסמכים הקשורים בהלוואות שנטלה התובעת, כנטען על ידי הנתבעת ומסמכים התומכים בטענה כי התובעת לא החזירה אותן:
מסמכים אלה רלבנטיים לבירור ההליך לאור טענת הנתבעת בכתב ההגנה כי התובעת נטלה ממנה הלוואות במהלך תקופת העסקתה אותם לדידה היא לא השיבה עד היום ולכן היא מבקשת לקזזם מכל סכום שייפסק לזכות התובעת, ככל שייפסק ( ס' 145ב' לכתב ההגנה).

יובהר, כי לטענת הנתבעת, מסמכים אלה גולו והועברו לעיונה של התובעת ביום 1.7.18 ( במסגרת תצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעמה). בתשובה לכך טענה התובעת כי לא הועבר לידיה ולו מסמך אחד בנדון (ס' 11 לתשובה) .

מעיון בתיק בית הדין עולה כי לא הוגש אליו תצהיר גילוי מסמכים כללי מטעם הנתבעת. לכן, לא ידוע אלו מסמכים פורטו ו/או הועברו לתובעת במסגרת תצהיר גילוי המסמכים. לפיכך, תגיש הנתבעת לתיק בית הדין עד ליום 19.9.19 עותק מתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעמה.

בנוסף ולנוכח רלבנטיות המסמכים וטענת התובעת כי לא הועבר לידיה כל מסמך בנדון, תגיש הנתבעת עד ליום 19.9.19 תצהיר מטעמה במסגרתו תפרט מהם המסמכים שיש ברשותה בעניין הלוואות לכאורה שנטלה התובעת ממנה אותן לא השיבה ( ככל שיש ברשותה מסמכים כאמור). כמו כן תצרף הנתבעת לתצהיר את מלוא המסמכים הרלבנטיים. ככל שאין ברשותה מסמכים כאמור, עליה להצהיר על כך מפורשות במסגרת התצהיר שיוגש מטעמה.

המסמכים התומכים בטענת הנתבעת בקשר למשיכת מזומנים שביצעה התובעת בתקופת העסקתה בנתבעת:
מסמכים אלה רלבנטיים לבירור התביעה. בכתב ההגנה טוענת הנתבעת כי התובעת, שעבדה כמנהלת חשבונות אצלה, הייתה מעורבת במעשי מעילה (במעשה או במחדל) בעטיים נגרמו לנתבעת נזקים כספיים ניכרים והיא אף נאלצה לבצע צמצומים ורה אורגניזציה להתייעלות.
עוד טענה הנתבעת בכתב הגנתה, כי בימים אלה נערכת חקירה מעמיקה אשר טרם הסתיימה אך עולה ממנה תמונה עגומה לפיה התובעת חשודה במעשים פליליים לכאורה (ס' 6 עד 7 וס' 13 לכתב ההגנה).

עקב כך, טוענת הנתבעת להפרת חובת האמון מצד התובעת ומבקשת לשלול את פיצויי הפיטורים שלה ותמורת ההודעה המוקדמת וכן לקזז בגין כל סכום שייפסק לזכותה, ככל שייפסק, סך של 100,000 ₪ בגין פיצוי לא ממוני ( ס' 145א' לכתב ההגנה).

מהנימוקים שפורטו לעיל, רלבנטיים לבירור המחלוקת גם המסמכים הבאים שהתבקשו ע"י התובעת :
המסמכים התומכים בטענת הנתבעת בקשר ל"צמצומים ורה אורגניזציה להתייעלות" שערכה הנתבעת ( ס' 2.5 לבקשת התובעת).
המסמכים המעידים על הפסדים שנגרמו לנתבעת כתוצאה " מחשדות לכאורה למעשי מעילה", לרבות, המסמכים המעידים על " נזקים ממוניים ולא ממוניים לחברה" (ס' 2.6 לבקשת התובעת).
כל ה"דיווחים כוזבים" שנטענו כלפי התובעת ( ס' 2.7 לבקשת התובעת).
כל מסמכי החקירה שנערכו בנתבעת בקשר ל"אי סדרים וליקויים בהנהלת חשבונות", לרבות כל המסמכים התומכים בטענת הנתבעת בקשר ל"מעילה" של התובעת בכספי הנתבעת לכל אורך כתב ההגנה וכל מסמכי ה"חקירה רבת היקף" שעורכת הנתבעת בקשר ל"מעילה" זו ( ס' 2.8 לבקשת התובעת).
המסמכים המעידים על " אי סדרים והפרת נאמנות, תוך משיכת כספים שלא כדין", כנטען כלפי התובעת בסעיף 13 לכתב ההגנה, לרבות מסמכים הקשורים ב"חקירה כלכלית מקיפה" (ס' 2.11 לבקשה).
המסמכים התומכים בטענת הנתבעת לחוסר שביעות רצונה של הנתבעת מתפקודה של התובעת, לרבות הבהרה הכיצד הוצגו בפניה, ככל שהוצגו וככל שקיימות, טענות כאלו ובאיזה מועד ( ס' 2.17 לבקשה).

הנתבעת טענה כי המסמכים כמפורט לעיל הועברו לעיונה של התובעת ביום 1.7.18 במסגרת תצהיר גילוי המסמכים הכללי, זאת בכפוף לחיסיון כלפי צדדים שלישיים (ס' 13 ו-15 לתגובה) . בתשובה לכך טענה התובעת כי לא הועבר לידיה ולו מסמך אחד בנדון (ס' 11 לתשובה).

לאור האמור, מאחר ומדובר במסמכים שהם רלבנטיים לבירור התביעה ומאחר ולא הוגש לתיק תצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעם הנתבעת באופן שלא ניתן לדעת מהם המסמכים שהיא הצהירה עליהם כי הם ברשותה בעניין זה, נקבע בזאת כדלקמן:
הנתבעת תמסור לתובעת עד ליום 19.9.19 העתק מכל המסמכים המפורטים לעיל.
ככל שאין ברשות הנתבעת מסמכים כאמור, היא תגיש עד לאותו מועד תצהיר ובו תפרט האם מסמכים כאמור היו ברשותה וככל שהיו ברשותה, מתי יצאו מידיה ובאילו נסיבות.
הטענה לחיסיון כלפי צדדים שלישיים בעניין ס' 2.5 לבקשה נדחית משהיא נטענה בעלמא וללא פירוט ונימוק.
במסגרת תצהיר הנתבעת היא תצרף רשימת עובדים שסיימו את עבודתם אצלה עקב צמצומים, רשימה שהנתבעת טוענת שלא הועברה לידיה ( ס' 11 לתשובת התובעת).
אשר לטענת הנתבעת כי בכוונתה להגיש במסגרת הגשת התצהירים חוות דעת מומחה בגין החקירה שבוצעה מטעמה, יובהר כי ככל שהחקירה מטעמה הסתיימה וחוות הדעת כאמור נמצאת ברשותה כיום, עליה להגיש עותק ממנה לנתבעת כבר בשלב זה של הליך גילוי המסמכים. ככל שחוות הדעת טרם הושלמה, עליה להצהיר על כך במסגרת התצהיר שיוגש מטעמה.

כל ההקלטות ו/או תמלולים שנערכו עם התובעת בתקופת העסקתה בחברה:
מבקשת התובעת לגילוי מסמכים עולה כי הנתבעת העבירה לרשות התובעת הקלטות ותמלולים שהיו ברשותה ( ס' 8 ו-11 לבקשה). עם זאת, לא ברור האם הועברו מלוא ההקלטות והתמלולים. לפיכך, נקבע כי ככל שברשות הנתבעת הקלטות ו/או תמלולים נוספים שנערכו במסגרת שיחות עם התובעת, מעבר לאלה שהועברו כבר על ידה לב"כ התובעת, היא תתייחס לכך במפורש במסגרת תצהיר שיוגש מטעמה עד ליום 19.9.19 וכן תעביר עותק מהם לב"כ התובעת. ככל שאין ברשות הנתבעת הקלטות ו/או תמלולים נוספים היא תגיש תצהיר בתמיכה לכך עד לאותו מועד.

המסמכים התומכים בטענה כי התובעת " לא השיבה את הסכום" וכן דיווחה " ימי מחלה ותשלום בגינם", כנטען בסעיף 8 לכתב ההגנה:
אשר לבקשה לגילוי מסמכים מהם ניתן ללמוד כי התובעת לא השיבה את ההלוואה שניתנה לה כטענת הנתבעת , הבקשה מתקבלת לנוכח רלוונטיות המסמכים ומסמכים כאמור יומצאו עד ליום 19.9.19. אשר לבקשה לגילוי מסמכים מהם ניתן ללמוד כי התובעת דיווחה על " ימי מחלה ותשלום בגינם", הבקשה מתקבלת לנוכח רלוונטיות המסמכים (ראו סעיף 8א' לעיל). הנתבעת תמציא מסמכים כאמור עד ליום 19.9.19.
פרוטוקול החלטת דירקטוריון החברה לפטר את התובעת ו/או להוציאה לפנסיה וכן תכתובות ו/או תרשומות שנערכו בקשר להחלטת דירקטוריון זו, כנטען בסעיף 11 לכתב ההגנה:
לאור טענת הנתבעת כי לא קיימים ברשותה פרוטוקולים של החלטת הדירקטוריון בעניין הנדון, מתייתר הצורך לדון בגילוי מסמכים אלה. עם זאת, הנתבעת תצהיר על כך במסגרת התצהיר שיוגש מטעמה עד ליום 19.9.19.

אשר לטענת הנתבעת כי התכתובות שיש ברשותה בעניין נסיבות סיום העסקתה של התובעת גולו והועברו לידיה ביום 1.7.18, למען הסר ספק ומשתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעם הנתבעת לא הוגש לתיק, תתייחס הנתבעת לעניין זה במסגרת התצהיר שיוגש מטעמה. הנתבעת תפרט מהן ההתכתבויות שיש ברשותה בנדון ומאיזה מועדים וכן תצרף עותק של אותן התכתבויות לתצהיר.

כרטסת הנהלת החשבונות של החברה לשנת 2017 וכן דו"חות מאזן החברה משנת 2015 ועד היום:
לאור הטענות החמורות שהעלתה הנתבעת כלפי התובעת במסגרתן נטען כלפיה לחשד בפלילים במסגרת ביצוע תפקידה בנתבעת, מסמכים אלה רלבנטיים לבירור המחלוקת. יובהר, כי בתגובת הנתבעת לגילוי מסמכים אלה, נטען על ידה כי הנתונים מתוך כרטסת הנהלת החשבונות ודו"ח מאזן החברה שעל בסיסם נערכה החקירה מטעמה בעניינה של התובעת, הועברו לידי ב"כ התובעת ( ס' 16 לתגובת הנתבעת). עם זאת, מתשובת התובעת לא ברור מהו אותו מידע שהועבר לרשותה והיא שבה ומבקשת לעיין במסמכים כאמור ( ס' 9 לתשובה).

בנסיבות אלו, לנוכח רלבנטיות המסמכים מחד והחשש לפגיעה בפרטיות הנתבעת ובסודותיה הכספיים מאידך, מצאתי לאזן בין הזכויות השונות ולהורות כדלקמן:

התובעת תמציא לנתבעת עד ליום 12.9.19 התחייבות מטעמה לפיו היא לא תעשה כל שי מוש במסמכים אלו אלא לצרכי הליך זה ולא תעביר אותם לצד שלישי כלשהו.

בכפוף למתן ההתחייבות כאמור, תעביר הנתבעת לב"כ התובעת עד ליום 19.9.19 את החלקים הרלבנטיים מהמסמכים המבוקשים, דהיינו אותם מסמכים ונתונים שעל בסיסם נערכה החקירה בעניינה של התובעת. בנוסף, הנתבעת תצרף למסמכים אלה תצהיר מטעמה בו יצוין מפורשות כי רק במסמכים ובנתונים אלה נערך שימוש במסגרת החקירה שניהלה בעניינה של התובעת.
ככל שלשיטת התובעת יהיה צורך בגילוי מסמכים נוספים תוגש על ידה בקשה מתאימה.

פרוטוקולים ו/או החלטות שהתקבלו בעניינה של התובעת, בקשר לשיחות שקוימו בעניינה, כנטען בסעיפים 26 עד 32 לכתב ההגנה:
לאור טענת הנתבעת כי לא קיימים אצלה פרוטוקולים בעניינה של התובעת, מתייתר הצורך לדון בגילוי מסמכים אלה. עם זאת, הנתבעת תצהיר על כך במסגרת תצהיר מטעמה שיוגש עד ליום 19.9.19.

אשר לטענת הנתבעת כי התכתובות ו/או ההחלטות בעניין התובעת גולו והועברו ביום 1.7.18 במסגרת גילוי המסמכים הכללי, למען הסר ספק ומשתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעם הנתבעת לא הוגש לתיק, תתייחס הנתבעת לעניין זה במסגרת התצהיר שיוגש מטעמה עד ליום 19.9.19 . הנתבעת תפרט מהן ההתכתבויות וההחלטות שיש ברשותה ומאיזה מועדים וכן תצרף עותק מהם לתצהיר.

פרוטוקולי שיחות ו/או הקלטות שיחות שנערכו לתובעת, לטענת החברה, כנטען בסעיפים 38-39 לכתב ההגנה:
הבקשה מתקבלת. ראו האמור בס' 8ד' לעיל. הנתבעת תפעל בהתאם לאמור בסעיף זה.

פרוטוקול שיחה ו/או הקלטת השיחה מיום 23.5.2017, כנטען בסעיף 40 לכתב ההגנה, לרבות כל מסמכי החקירה:
הבקשה מתקבלת. ראו האמור בס' 8ד' לעיל. הנתבעת תפעל בהתאם לאמור בסעיף זה.

פרוטוקולים מכל השיחות המאוזכרות והנטענות בסעיפים 81-82 לכתב ההגנה:
לנוכח טענת הנתבעת לפיה התקיימו מספר שיחות עם התובעת, הבקשה מתקבלת. ככל שנערכו פרוטוקולים בגין שיחות אלו הם יועברו לתובעת עד ליום 19.9.19.

9. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

הוראות לגבי המשך ניהול ההליכים בתיק:

10. התיק ייקבע להוכחות בפני מותב. מועד הדיון יישלח לצדדים בדואר.

11. זמן החקירות המוקצב לכל צד הינו שעתיים וחצי.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת ביה"ד, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.

12. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.

13. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

14. על התובעת להגיש התצהירים כאמור עד ליום 10.11.19 והנתבעת עד ליום 10.1.20.

15. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991 ללא התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.

16. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות.
בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך.
הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

17. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שייקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם.

18. עד 14 יום לפני מועד הדיון שייקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה).

ניתנה היום, ט"ו אב תשע"ט, (16 אוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: חנה נפתלי
נתבע: ג'קי ליין לוגיסטיקה בע"מ
שופט :
עורכי דין: