ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שרונה גלברג נגד יוליה קיסילב :

בפני כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובעת

שרונה גלברג
ע"י ב"כ עו"ד גיא יעקב
רח' לוחמי הגטאות 12 נהריה

נגד

נתבעת

יוליה קיסילב
ע"י ב"כ עו"ד רומן קוגן
רח' דרך בר יהודה 300 חיפה

פסק דין

1. ביום 28/6/16 התובעת הגישה תביעה כספית כנגד הנתבעת ע"ס 35,000 ₪ בגין פיצויים מוסכמים שנקבעו בהסכם המכר שנחתם בין הצדדים מיום 29/6/09.

2. בתאריך 29/6/09 נחתם הסכם בין הצדדים לפיו הנתבעת מכרה לתובעת את זכויותיה בדירת מגורים הנמצאת בקומת קרקע ברחוב השומר 12/2 במעלות (להלן: "הדירה") תמורת סך של 355,000 ₪ (להלן: "ההסכם").

3. בעסקת המכר הנ"ל שני הצדדים היו מיוצגים ע"י עו"ד דינה סלונים (להלן: "עו"ד סלונים").

4. בהתאם להוראת סעיף 4.5 של ההסכם, סך של 50,000 ₪ מהתמורה שהגיעה בגין הדירה הופקד בידיה הנאמנות של עו"ד סלונים וסוכם שהסכום הנ"ל ישוחרר ויועבר לנתבעת לאור קיום כל התחייבויותיה עפ"י הוראות ההסכם.

5. בסעיף 2.3 של ההסכם הוצהר ע"י הנתבעת כדלקמן:

"המוכר לא ביצע בדירה כל שינוי, בניה, תוספת או הריסה הטעון היתר בניה, בעת רכישת הדירה על ידי המוכר ורישום הזכויות בדירה על שמו המרפסת בחזית הדירה הפונה לרחוב היתה קיימת ולא נעשה בה כל שינוי. המוכר מתחייב להמציא אישור כי קיים או ניתן או לא דרוש היתר בניה בגין המרפסת, וכי אין חובות בהיטל השבחה בגינה. הקונה נותן בזאת הסכמתו לביצוע פעולות על ידי המוכר לצורך הסדרת האמור והמתחייב לשתף פעולה לשם כך. כן מצהיר הקונה כי ידוע לו שייתכן והסדרת בניית המרפסת מבחינת הרשויות תימשך אף לאחר קבלת החזקה בדירה".

6. אין חולק על כך שסכום הפיקדון ע"ס 50,000 ₪ שהופקד בידי עו"ד סלונים שוחרר והועבר לנתבעת.

7. התובעת טענה בתביעתה שהנתבעת הפרה את התחייבותה עפ"י סעיף 2.3 הנ"ל, הפרה הנחשבת להפרה יסודית כמוסכם בין הצדדים בסעיף 13 של ההסכם ולפיכך הנתבעת חייבת לפצותה בסכום הפיצוי המוסכם שנקבע בהסכם.

8. התובעת טענה כי הנתבעת הפרה את התחייבותה להמצאת האישורים הנוגעים לבניית המרפסת ולטענת התובעת בתצהירה, בדיעבד התברר כי לא קיימת כל בקשה להיתר כלשהו בנוגע לקירוי המרפסת הנ"ל ועל כן ממילא מעולם לא הונפק היתר בניה.

9. התובעת צרפה לתצהירה אישור מיום 5/7/16 מטעם מהנדס העיר מעלות תרשיחא (הוועדה לתכנון ובניה) לפיו:

"לאחר בדיקת הנושא התברר שבוועדה לתכנון ובניה מעלות תרשיחא לא קיימת בקשה להיתר כלשהו בנוגע לקירוי המרפסת הנ"ל, על כן ככל הנראה לא הוגשה לוועדה בקשה להיתר וכמובן לא הונפק היתר בניה לידיעתך". (להלן: "אישור המהנדס").

10. הנתבעת הצהירה בתצהירה שהוגש מטעמה במקום עדות ראשית, בין היתר, כדלקמן:

א. עפ"י הוראת סעיף 4.5 של ההסכם, סוכם שסכום הפיקדון ע"ס 50,000 ₪ שהופקד בנאמנות בידי עו"ד סלונים ישוחרר ויועבר לנתבעת כנגד המצאת מסמכים אשר פורטו בו שהם בדיוק נמרץ המסמכים נשוא התובענה.

ב. עם העברת הפיקדון לנתבעת, הרי ברור כי עו"ד סלונים נכחה לדעת כי קיים היתר בניה כאמור.
הנתבעת צרפה לתצהירה הוראה שנתנה ע"י עו"ד סלונים מיום 2/12/09 המורה לבנק שלה להעברת 50,000 ₪ לחשבון הנתבעת.
ג. לפי מיטב זיכרונה של הנתבעת (הרי חלפו כבר למעלה מ-8 שנים מאותה עת), הרי נשלח היתר בניה במישרין ע"י עיריית מעלות תרשיחא לבקשת הנתבעת למשרדה של עו"ד סלונים באמצעות פקס.

ד. חזקה על עו"ד סלונים שלא תעביר את הכספים שבידיה הנאמנות שלא תעביר את הכספים זולת אם התמלאו התנאים עפ"י ההסכם.

ה. בסמוך לאחר הגשת התביעה, הנתבעת פנתה לעיריית מעלות תרשיחא בשנית וביקשה העתק מההיתר לבניית המרפסת והעתק ממנו צורף לתצהיר הנתבעת וסומן כנספח 3 (להלן: "ההיתר").
הנתבעת הדגישה שההיתר הינו משנת 1994 וכי הוא הונפק לבקשת הבעלים של הדירה שמכר את הדירה לנתבעת.

ו. על כן לא ברור מה נפקותו של אישור המהנדס בהינתן קיומו של ההיתר.

ז. לא היה כל אינטרס לנתבעת לא להמציא העתק מההיתר.

ח. עצם ישיבת התובעת על המדוכה ושקטה על שמריה משך מזה קרוב ל-7 שנים (התביעה הוגשה יום אחד לפני התיישנותה), יש בה כדי להראות כי המדובר בתביעה סתמית וקנטרנית אשר כל מטרתה עשיית עושר שלא במשפט על חשבון הנתבעת.

ט. בנוסף, הנתבעת צרפה לתצהירה תסריט מאת מהנדס מודד מוסמך מר סוויד מחבוב מיום 26/7/09 אשר הופיע בו חד משמעית גג הרעפים.
מהתסריט עולה כי התובעת אף הקימה תוספות לדירה על גג הרעפים ויתכן שהתוספות הנ"ל נעשו ע"י התובעת ללא היתר.

דיון והכרעה:

11. ביהמ"ש מביע תמיהתו מדוע התובעת השתהתה עד מאד בהגשת תביעתה (עד יום אחד לפני התיישנותה) מבלי לפנות לנתבעת בעניין נשוא התביעה במשך כל התקופה שעברה!
מיותר לציין ששיהוי כזה יכול לפגוע ביכולתה של הנתבעת בהוכחת הגנתה.

12. תמוה עוד יותר שהתובעת לא ראתה לנכון לפנות בעניין לעו"ד סלונים ולהפנות כלפיה אצבע מאשימה ולבקש ממנה הסברים מדוע סכום הפיקדון שהיה בידיה הנאמנות שוחרר והועבר לנתבעת, כאשר הנתבעת לא קיימה את התחייבויותיה עפ"י ההסכם, כפי שהתובעת טוענת!!!

13. התובעת אף לא ראתה לנכון להזמין את עו"ד סלונים למתן עדות בתיק על מנת לחזק את טענתה, אשר לפיה הנתבעת לא המציאה לעו"ד סלונים מסמכי ההיתר.

14. הנתבעת עשתה מאמצים עילאיים על מנת להוכיח את הגנתה ופנתה לוועדה המקומית לתכנון ובניה "מעלה נפתלי" (להלן: "ועדת מעלה נפתלי") והשיגה היתר בניה מיום 15/11/194 המדבר על בניית מחסן מפח בגודל 3X3.
נכון הוא שב"כ התובעת התייחס בסיכומיו להיתר זה וטען כי הוא מתייחס למחסן ולא לפרגולה.

יש לציין שהנתבעת צרפה לתצהירה בקשה למתן היתר בניה, בקשה מס' 433/94 לתוספת "גג פרגולה" והחלטת ועדת מעלה נפתלי מיום 23/10/94 המאשרת את הבקשה עפ"י המכתב מיום 31/10/94 כאשר ההיתר של המחסן ניתן ביום 15/11/94, דבר שיכול ללמוד שמדובר באותה בקשה לבניית תוספת הפרגולה.

15. אישור המהנדס:

התובעת צרפה לתצהירה אישור מהנדס הוועדה לתכנון ובניה שליד עירית מעלות תרשיחא בה הודגש ע"י המהנדס מר יוסי לוין כי בוועדה לתכנון ובניה מעלות תרשיחא לא קיימת בקשה להיתר כלשהו בנוגע לקירוי המרפסת הנ"ל.
אישור המהנדס ניתן ביום 5/6/17 כאשר הוועדה הנ"ל הוקמה בשנת 2013, כאשר שנים רבות העיר מעלות תרשיחא היתה שייכת לוועדת התכנון והבניה "מעלה נפתלי".
יוצא שהאמור באישור המהנדס נכון הוא , מאחר והמסמכים הרלוונטיים לענייננו אמורים להיות בוועדת התכנון "מעלה נפתלי" ולא בוועדת מעלות תרשיחא.
עצם פניית התובעת לבדיקת הנושא מול וועדת מעלות תרשיחא גובלת בחוסר תום לב וסביר להניח שבא כח התובעת ידע ויודע להבחין בין שתי הוועדות.

בישיבה מיום 18/5/17 ב"כ התובעת התנדב לעשות כדלקמן:
"אני אעשה מאמץ להוציא נתונים מתיק הוועדה המקומית בטרם הגשת תצהירים ואמציא העתקים מהנתונים הנ"ל לחברי וזאת תוך 30 יום מהיום".

כאמור, פניית התובעת ובא כחה היתה לוועדת התכנון הלא נכונה.
16. ב"כ התובעת בסיכומיו מסר:
"לשאלת ביהמ"ש אם העניין הוסדר והוצא היתר, אני משיב שהעניין הוסדר על ידי מול עו"ד סלונים וניגשתי לוועדה וקיבלתי אישור מהוועדה המקומית ללא צורך בהוצאת היתר מאחר ולא נשלח פקח לבדוק את הנכס. ברור שיש צורך להסדיר את ההיתר מאחר והתובעת לא תוכל למכור את הדירה. הוצאות ההיתר מושתות על הנתבעת".

בהיתר הבניה שהוגש ע"י הנתבעת כתוב: "המיקום של המחסן יקבע בשטח ע"י נציג הועדה", האם נציג זה הוא אותו פקח שלא נשלח כפי שנטען ע"י ב"כ התובעת ואם כן, הרי מדובר על אותו היתר בניה.

מה עוד, אם העניין הוסדר והדירה הועברה ע"ש התובעת, לא ברור מדוע היה צורך בהגשת תביעה זו יום אחד לפני מועד ההתיישנות!

17. לסיכום, ולאור הדברים שצוינו לעיל, אני קובע שהנתבעת לא הפרה את הסכם המכר ותביעה זו דינה להידחות והיא נדחית.

18. אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעת שכ"ט עו"ד בסך 3,500 ₪ אשר ישולמו תוך 30 יום מיום המצאת פסק דין זה לידי ב"כ התובעת, שאם לא כן, הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים ותסרוק את המוצגים נ/1, נ/2 בתיק.

ניתן היום, י"ז אב תשע"ט, 18 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שרונה גלברג
נתבע: יוליה קיסילב
שופט :
עורכי דין: