ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דור קורנט נגד אייר סרביה :

בפני כבוד הרשמת הבכירה עידית כלפה

התובעים:

  1. דור קורנט
  2. לינוי אמיתי

נגד

הנתבעת:

אייר סרביה

פסק-דין

1. לפניי תביעה קטנה לתשלום פיצויים והחזר הוצאות, מכוח חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: "החוק"), לרבות פיצויים לדוגמה , וזאת בשל איחור בטיסת הנתבעת מפראג לבלגרד, העולה על 8 שעות (מבלגרד תוכננו התובעים להמשיך לטיסה לישראל, לאחר תום חופשתם).
אין חולק כי הטיסה שתוכננה לצאת מפראג ביום 17.12.18 בשעה 00:25, יצאה בבוקר המחרת בלבד, וכן התובעים אינם חולקים על הסיבה לכך - רמת ראות נמוכה מהמותר בנמל התעופה בבלגרד באופן שלא איפשר נחיתת המטוס במועד כמתוכנן, וכן אין התובעים חולקים כי ניתנו שירותי סיוע, מזון ולינה במלון.
אלא, שהתובעים טוענים כי הנתבעת לא הציעה טיסה חלופית ראויה, שררו בלבול ואי בהירות באשר לפתרון אפשרי, עד כי התובעים נאלצו להסתייע באביו של התובע שרכש בעבורם טיסה ישירה ארצה בבוקר המחרת.
2. הנתבעת טוענת כי בשל תנאי מזג האוויר ששררו בבלגרד במועד הטיסה, אשר גרמו לתנאי ראות לקויה, מתחת לקטגוריית המינימום המותרת, לא ניתן היה להנחית את המטוס בבלגרד ובנסיבות אלה, נאלצה הנתבעת לבטל את הטיסה המתוכננת. עם ביטולה, פעלה הנתבעת לשיבוץ כלל הנוסעים, אשר יעדיהם היו שונים זה מזה, בטיסות חלופיות, כאשר בין היתר, פעלה לשיבוץ התובעים ב טיסה ישירה לישראל ביום המחרת, שהופעלה על ידי חברת "אל על" (זאת על אף שלכתחילה הטיסה שבוטלה הינה מקטע אחד של טיסה מפראג לבלגרד שלאחריו תוכנן מקטע נוסף מבלגרד לישראל) . לטענתה, בו בזמן, ומבלי שהודיעו לה על כך, רכשו התובעים כרטיסים לאותה הטיסה אליה שובצו על ידי הנתבעת.
לשיטת הנתבעת, נסיבות המקרה נכנסות לגדר החריג הקבוע בסעיף 6(ה) לחוק- קרי, הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה ואשר לא הייתה יכולה למנען גם לו עשתה כל שביכולתה. בנוסף ובהתאם לחוק, קיבלו כלל הנוס עים, ולרבות התובעים, שירותי סיוע וכן טיסה חלופית, ומכאן כי פעלה כחוק ואין חלה עליה כל חובת פיצוי.
3. לאחר ששקלתי בטענות הצדדים ולאחר שעיינתי בכל החומר הקיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי, באשר להשבת עלות כרטיסי הטיסה שרכשו בלבד, וזאת כפי שיובהר להלן.
בהתאם להוראת תקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, פסק הדין יהיה מנומק בצורה תמציתית.
4. חוק שירותי תעופה קובע את המסגרת הנורמטיבית החלה במקרים כגון זה . אין חולק כי הטיסה מפראג לבלגרד לא יצאה כמתוכנן, אלא בבוקר למחרת בלבד והיא בגדר "טיסה שבוטלה", כהגדרת מונח זה בסעיף 6 לחוק.
סעיף 6 לחוק קובע:
"(א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:
(1) שירותי סיוע;
(2) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;
(3) פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה."

יחד עם זאת, קובע הסעיף כי:
"(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה, אם מפעיל הטיסה או המארגן הוכיח כי התקיים אחד מאלה:
(1) הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;
(2) הטיסה בוטלה בשל שביתה או השבתה מוגנות;
(3) הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג."

5. מהראיות עולה כי אכן היתה מניעה אובייקטיבית בביצוע הטיסה נוכח העדר היכולת להנחית את המטוס ביעד המתוכנן – בבלגרד, במועד המתוכנן.
הנתבעת צירפה לכתב ההגנה דוח מזג אוויר המלמד על ראות בקטגוריה הנמוכה מזו המותרת לנחיתה בטוחה, ששררה בנמל התעופה בבלגרד במועד הרלבנטי.
בנסיבות אלה הבהירה נציגת הנתבעת כי המדובר בהיערכות שאורכת זמן שכן יש לנתב מחדש את כלל הנוסעים במספר טיסות שיועדו לנחות מהלך קיומה של הראות המוגבלת, כאשר נוסעי הטיסה מפראג לבלגרד אף יועדו לנחיתה ביעדים סופיים שונים זה מזה.
הנתבעת מציגה אסמכתא מבקרת הטיסות שלה לפיה שובצו נוסעי הטיסה של התובעים בטיסה ישירה לתל אביב, אותה טיסה שהוזמנה באופן עצמאי ע"י אביו של התובע, שכן מדובר היה בדרך המהירה והטובה ביותר להביא את הנוסעים לאחר העיכוב ליעדם. האסמכתא כוללת את ניתובם של כל נוסעי יתר הטיסות שבוטלו, לטיסות חלופיות.
6. התובעים העידו כי נוכח מחלת הסוכרת ממנה סובל תובע 1 והיות התובעת 2 חיילת בשירות צבאי, נאלצו לפעול עצמאית ובמידי לחזרתם ארצה, זאת לאחר ש לא נאמר להם שפועלים להעלותם על טיסה חלופית, לא טלפונית ולא באמצעות המייל, ויתרה מכך, משיחה יזומה של התובעים עם נציגי הנתבעת, מסרו להם האחרונים כי לא תופעל ביומיים הקרובים טיסה לישראל.
מנגד, העיד התובע כי נאמר להם שיטוסו בבוקר וכי ייבחנו החלופות, אך לא הוסבר להם עניין החלופות.
מדברים אלה נלמד כי הגם שלא ברור לחלוטין מהו הגורם לכך שלעמדת התובעים לא קיבלו מידע באשר לטיסה החליפית, הרי שמתוך מכלול הנסיבות כמו גם מדברי התובע עצמו בעדותו, כלל לא ניתן לשלול את האפשרות המסתברת כי לאור הלחץ בו היו נתונים התובעים, לא המתינו לקבלת המידע בדבר הסדר הטיסה החלופית ופעלו מתוך דחיפות באופן עצמאי .
בנסיבות אלה, בהעדר בהירות בנושא זה, ראויה בהחלט עמדתה של הנתבעת כפי שהובאה בכתב ההגנה ואף בדיון כי נכונה היא להשיב לתובעים את עלות הכרטיס החלופי שרכשו באופן עצמאי.
השאלה באם הצעה זו הוצעה קודם להגשת התביעה לא הובררה די הצורך, אולם מכל מקום כאמור ההצעה הועלתה עוד בכתב ההגנה.
7. לאור כל האמור לעיל, הוכחה להנחת הדעת תחולת סעיף 6(ה)(1) לחוק, ומכאן אין התובעים זכאים לפיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה לחוק .
מלבד זאת, וכאמור נוכח העדר הבהירות באשר לגורם להזמנת הטיסה החלופית באופן עצמאי ע"י התובעים, ומשנאותה הנתבעת ממילא להשיב רכיב זה, תשלם הנתבעת לתובעים עלות הטיסה החלופית בסך 2,540 ₪.
באשר ליתר דרישות החוק, נראה כי הנתבעת פעלה כראוי וסיפקה לנוסעיה את המחויב, ועל כן אין כל זכאות לפיצוי כלשהו.
הסכום ישולם בתוך 30 יום, ולא יתווספו עליו הוצאות משפט, הן נוכח דחיית מרבית רכיבי התביעה, והן משום שסכום זה הוצע עוד בכתב ההגנה וניתן היה על כן לחסוך את הדיון בהליך .

מזכירות בית המשפט מתבקשת להמציא את פסק הדין לצדדים.

זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתוך 15 יום.

ניתן היום, ג' אב תשע"ט, 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דור קורנט
נתבע: אייר סרביה
שופט :
עורכי דין: