ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שאמה נביל נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת הדס שכטר ישראלי

תובע/משיב

שאמה נביל

נגד

נתבעת/מבקשת
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

החלטה

עסקינן בתביעה כספית לתשלום תגמולי ביטוח, בגין נכות נטענת בעטין של ת אונות דרכים.
הפוליסה הרלוונטית לענייננו, היא פוליסה קולקטיבית לביטוח תאונות אישיות לחברי הסתדרות המורים ועובדי ההסתדרות.

לפניי בקשת הנתבעת לסילוק התובענה על הסף מכוח תקנה 100 (1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן:"התקנות") מחמת העדר עילת תביעה.

בבקשתה, הפנתה הנתבעת לקביעות המוסד לביטוח לאומי לפיהן אחוזי הנכות של התובע בגין התאונות עומדים על 0%, וטענה כי קביעות אלה תקפות ומחייבות את הצדדים בהתאם להוראות ה פוליסה (סעיף 14.3.11 לפוליסה).

מכאן, טענת הנתבעת לפיה אין התובע זכאי לתשלום תגמולי ביטוח.

מאידך, צירף התובע לכתב התביעה חוות דעת מאת פרופ' פולמן – מומחה שמונה מטעם בית המשפט בתיק הפלת"ד שהתנהל בעניינו (ת"א 61048-12-16) לפיה נכותו בגין התאונה מיום 15/02/16 עומדת על 9.75% לצמיתות וטען, בהתייחס לבקשת הסילוק, כי אין פירוש המושג "תקפה"- מחייבת או עדיפה ועל כן הפרשנות הנכונה, לדידו, היא כי קיימת אפשרות בחירה בין קביעות המוסד לביטוח לאומי לבין קביעותיו של רופא מומחה.

התובע הפנה להוראות סעיף 14.3.9.1 לפוליסה לפיה קביעת דרגת נכות שנגרמה למבוטח תהיה על ידי רופא מומחה בתחום הרלוונטי, ועל בסיסה ביקש לאחוז בחוות דעת המומחה שמינה בית המשפט, הק ודמת לקביעת המוסד לביטוח לאומי, בטוענו לזכאותו לתשלום תגמולי ביטוח.

ביום 28/07/19 הוגשה תשובת הנתבעת, במסגרתה טענה היא כי מטרת קביעת הנכות על ידי וועד ות מטעם המוסד לביטוח לאומי, היא לי יעל ולפשט את בירור החבות ולצמצם מחלוקות; עוד טענה הנתבעת כי פרשנות אחרת לסעיפי הפוליסה אינה סבירה ותגרו ם למצב שבו גם חברות הביטוח תוכלנה לברור בין החלופות כאשר אחת מהן תטיב עמן.

לשיטתה של הנתבעת, פרשנות המושג "תקפה" היא "אישור מחייב".

דיון והכרעה

לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, ראיתי לדחות את הבקשה למחיקת התביעה על הסף.

כאמור בפסיקה, "הלכה מכבר היא שמחיקתה או דחייתה של תביעה על-הסף ללא שמיעת טענות לגוף העניין, ולו מסיבה של חוסר עילה, היא, אמצעי שיש להפעילו בזהירות רבה ורק במקרים בהם ברור כי בשום אופן אין התובע יכול לקבל – על יסוד הטענות שבתביעתו – את הסעד שהוא מבקש" [ ע"א 206/75 סלון 100 בע"מ נ' פנטריסה בע"מ, פ"ד ל(1) 732].

על הלכה זו חזר בית המשפט העליון במקרים שונים (ראו, לדוגמא: ע"א 35/83 חסין נ' פלדמן, פ"ד לז (4) 721).

על פני הדברים נראה כי במחלוקת שבין הצדדים להליך זה קיימים רכיבים, משפטיים ועובדתיים, הטעונים בחינה וליבון; כמו כן סבורה אני כי לא ניתן לקבוע בשלב כה מקדמי היעדר עילת תביעה , שעה שהצדדים חלוקים, בין היתר, בדבר פרשנות הוראות הפוליסה ונפקותן בנסיבות המקרה דידן.

בעניין זה יש להידרש לטענות הצדדים, זה בכה וזה בכה, תוך בחינת הוראות הפסיקה והחוק הרלוונטיות, ובשים לב לכך שההליך מצוי בראשיתו, אינני סבורה כי יהא נכון להיעתר לבקשה.

לא נעלמו ממני פסקי הדין אליהן הפנתה הנתבעת בתשובתה לתגובה, אולם אין זאת אלא שיש לבחון כל מקרה על נסיבותיו הקונקרטיות, תוך בחינת לשון הוראות הפוליסות שבסיס כל הליך והליך, כמו גם שיש ליתן את הדעת לשלב בו הכריעו המותבים השונים בטענות כגון אלה שלפניי, דהיינו – האם בשלב מקדמי במסגרת דיון בבקשת סילוק על הסף, או שמא במסגרת פסק דין סופי בהליך.

לטעמי, יש ליתן לתובע את יומו בבית המשפט ולהידרש לטענותיו ובכללן אלה הנוגעות למנגנון שאימצה הפוליסה בכל הקשור לקביעת הנכות, הסתמכות על קביעות המל"ל ועל קביעות חוות דעת מומחה חיצוני (בעניינו, המומחה אשר מונה מטעם בית המשפט בהליך הפלת"ד) , כמו גם באשר לדרך חישוב שיעור הנכות ו קביעת שיעורם של תגמולי הביטוח, ככל שימצא התובע זכאי להם.

תביעה תסולק על הסף רק כאשר נעלה מכל ספק כי גם אם תוכחנה כל הטענות שבכתב התביעה, הדבר לא יביא למתן פסק דין המקבל את התביעה – אין זה המקרה שלפניי שכן יכול שבירור שכזה יוביל, בסופו של יום, לקבלת התביעה או חלקה.

הדברים נאמרים בזהירות המתבקשת ובהתייחס לשלב המקדמי בו מצוי ההליך ולא ניתנת קביעה פוזיטיבית כלשהי בהתייחס לטענות הצדדים לגופה של מחלוקת, אשר תתבררנה במסגרת ההליך.

על כן, הבקשה לסילוק על הסף נדחית, תוך ששמור ות לנתבעת טענותיה בעניין זה- להן אדרש במסגרת ניהול ההליך.

לסוגיית ההוצאות אדרש במסגרת פסק הדין.

ולהלן הוראותיי באשר לניהול ההליך:
ישיבת קדם משפט בנוכחות בעלי הדין תתקיים ביום 09/03/20 בשעה 09:30.
ניתן בזאת צו גילוי מסמכים הדדי, כללי וספציפי תוך 30 יום מיום קבלת החלטתי זו.
צד המעוניין להמציא שאלון לצד שכנגד יעשה כך תוך 21 יום ממועד קבלת החלטתי זו.
ככל שברצון התובע לבסס את תביעתו על חוות דעת נוספת, עליו להגיש עד ליום 07/11/19.
ככל שבכוונת הנתבעת להגיש חוות דעת נגדית לזו שצורפה לכתב התביעה ( או לחוות דעת נוספת, ככל שתוגש מטעם התובע) , עליה להגישה עד ליום 07/12/19.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ותעדכן את יומני.
ניתנה היום, ג' אב תשע"ט, 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שאמה נביל
נתבע: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: