ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דחף, מפעלי ארגון פרסום והפצה בע"מ נגד טוהר אליקים ורד :

לפני כבוד הרשמת בכירה ויג'דאן חליחל

התובעת/המשיבה
דחף, מפעלי ארגון פרסום והפצה בע"מ

נגד

הנתבעת/המבקשת
טוהר אליקים ורד

בית המשפט (כבוד הרשם הבכיר אדי לכנר) נעתר לבקשה למתן צו העיקול ביום 12.6.2019 (להלן: "ההחלטה"), בה נקבע, בין היתר, כי המשיבה תמסור למבקשת "המבקש/ים ימסור/ו במסירה אישית למשיב/ים העתקים מהצו, מהבקשה ומהמסמכים המצורפים אליה וכתב הערבות בתוך שלשה ימי עבודה מיום שקיבל המבקש את הודעות למחזיק לידיו מהמזכירות"(ראה סעיף 4 להחלטה).

החלטה

הבקשה הובאה לפניי היום והחלטתי זו ניתנה כרשמת בכירה תורנית.

השתלשות העניינים וטענות הצדדים:
הבקשה למתן צו עיקול זמני הוגשה לבית המשפט בד בבד עם תובענה כספית שהגישה התובעת כנגד ה נתבעת. צו העיקול הזמני ניתן על יתרת כספים למימוש נכס של המבקשת בלשכת ההוצל"פ.

בית המשפט (כבוד הרשם הבכיר אדי לכנר) נעתר לבקשה למתן צו העיקול ביום 12.6.2019 (להלן: "ההחלטה"), בה נקבע, בין היתר, כי המשיבה תמסור למבקשת "המבקש/ים ימסור/ו במסירה אישית למשיב/ים העתקים מהצו, מהבקשה ומהמסמכים המצורפים אליה וכתב הערבות בתוך שלשה ימי עבודה מיום שקיבל המבקש את הודעות למחזיק לידיו מהמזכירות"(ראה סעיף 4 להחלטה).

בהמשך, הוגשו מספר בקשות על ידי התובעת, הנוגעות להתחייבות צד ג' ולנוסח המכתב מטעם רואה חשבון התובעת: ביום 23.6.2019 בית המשפט הורה לתובעת לפעול לפי הוראות המזכירות ; ביום 27.6.2019 הוגשה בקשה נוספת בעניין זה , אשר בה ניתנה החלטה ביום 30.6.2019 ובית המשפט האריך את המועד.

ביום 4.7.2019 הוגשה בקשה מטעם הנתבעת, בה היא ציינה כי נודע לה במסגרת הליך ההוצל"פ כי ניתן צו עיקול זמני כנגדה . עוד נטען בבקשה , כי טרם הומצא לה עותק מצו העיקול הזמני ועל כן היא עתרה לקבלת הבהרה, באם צו העיקול בתוקף בכדי שתוכל לפנות בבקשה לביטול צו העיקול. בית המשפט נתן החלטה בפתקית לפיה, טרם הופקדו ערבויות. בהחלטה נוספת מיום 9.7.2019 בית המשפט הורה למזכירות על "קבלת הערבויות". בעקבות כך, ההודעות על מתן צו עיקול הופקו על ידי המזכירות ביום 10.7.2019.

ביום 25.7.2019 הוגשה הבקשה בה עסקינן, בה קיימת הודעה מטעם הנתבעת כי טרם הומצא לידיה צו העיקול ועל כן בהעדר המצאה של צו העיקול והערבויות, אינה יכולה לממש את זכותה להגיש בקשה לביטול צו העיקול. המבקשת טוענת עוד , כי צו העיקול פקע מאחר והוא לא הומצא לה בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות") , בהם נקבע, כי יש להמציא העתק של הצו, הבקשה והמצורפים לה וכתב הערבות במסירה אישית תוך שלושה ימים. על כן, עתרה להורות על פקיעת צו העיקול, גם ללא בקשה לביטולו.

הבקשה הועברה לתגובת התובעת, אשר טענה כי הצו לא נמסר, משסברה שהצו נשלח באמ צעות מזכירות בית המשפט. עוד טענה, כי הנתבעת הביעה ידיעתה בכתבי בית דין לכך שניתן כנגדה צו עיקול זמ ני בתיק זה. התובעת הוסיפה, גם כי כתב התביעה וצו העיקול הומצאו לנתבעת ביום 13.6.2019, וזאת בהמשך להחלטת בית המשפט המורה על הארכת המועד מיום 30.6.2019, אשר שוגרה לב"כ הנתבעת בפקס. בהמשך , במסגרת הליך ההוצל"פ בו מופקדים הכספים, שמתנהל בתיק אחר, התובעת המציאה את החלטת בית המשפט ללשכת ההוצל"פ ואף ניתנה החלטה על ידי הרשם דשם.

נוכח האמור לעיל, הנתבעת עתרה לדחיית הבקשה והותרת צו העיקול הזמני על כנו.

דיון והכרעה:
אציין תחילה, כי הדרישה למסירת צווי עיקול ,הקבועה בתקנה 367(ב) לתקנות, הינה דרישה מהותית ולא טכנית והיא נועדה לאזן, בין זכות הקניין של הנתבעת, לבין זכות התובעת להיפרע ממנה אם וככל שימצא ליתן בידם פסק דין כמבוקש (ה"פ (מחוזי חי') 9051-09-09 Moriah United Corporation נ' בורקס (פורסם במאגרים המשפטיים ; 1.11.2009 ).

חובת המסירה של מסמכי העיקול בתוך 3 ימים במסירה אישית , הינה מכוח תקנה 370(3) סעד זמני שניתן במעמד צד אחד יפקע אם "לא הומצא למשיב במסירה אישית כאמור בתקנה 367(ב), זולת אם קבע בית המשפט אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו".

בהתאם לפסיקה, קיום פגם בהמצאה או במועדה, איננו מביא בהכרח לבטלות צו העיקול הזמני . עוד נקבע, כי צו עיקול זמני שלא הומצא כדין לפי תקנה 370(3) אינו פוקע מאליו באופן אוטומטי, אלא פקיעתו או ביטולו כרוכים בהחלטת בית המשפט המצהירה על כך וחל על עניין זה עיקרון "הפקיעה היחסית" ובהקשר זה איננה "פקיעה מדעיקרא" (ראו: בש"א (מחוזי י-ם) 3559/06 Tonedor Ltd נ' יובנק בע"מ (פורסם במאגרים המשפטיים ; 17.12.2006)). על כן, לבית המשפט שיקול-דעת להאריך אף בדיעבד את המועד הקבוע בתקנה בהתקיים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת (תקנה 370(3) סיפא).

השיקולים שהוזכרו בפסיקה בהקשר של נפקות פגם בהמצאה על תוקף צו העיקול הם, בין היתר, שאלת ידיעתו בפועל של הנתבע אודות הבקשה והצו, האם נגרם לו נזק כלשהו, נסיבות האיחור ועוד . (ראו: הפ"ב (מחוזי תל-אביב - יפו) 3756-01-10 מוניות ישיר סוכנות לביטוח 2001 בע"מ נ' עמרם זוהר ואח' (פורסם במאגרים המשפטיים ; 15.4.2010); ת.א (מחוזי תל-אביב -יפו) 34536-05-16 איזילי שרותי לוגיסטיקה בינלאומיים (ישראל) בע"מ נ' אופנת אגזוז בע"מ ואח' (פורסם במאגרים המשפטיים ; 4.1.2017).

יש לציין, כי הגישה העולה מהפסיקה מלמדת, כי פקיעת הצו הזמני אינה אוטומטית, אלא יחסית, וכפופה לנסיבות העניי ן, לרבות שאלת הידיעה בפועל של ה נתבעת ( ראו: בר"ע (מחוזי -י-ם) 3403/01 זיזה נ' עורך דין יעקב, פ"מ תשס"א (1) 756).

לאחר שנתתי דעתי למכלול הנסיבות , לרבות לטיעוני הצדדים בכתב, כמו גם להוראות הדין ולפסיקה הנוהגת, מצאתי, כי דין הבקשה להידחות . אנמק-
ראשית, מהבקשות ומהתגובות עולה, כי אין מחלוקת שהמסמכים לא הומצאו למבקשת במסירה אישית תוך שלושה ימים ממועד מתן הצו . יחד עם זאת, אינני מקבלת את טענת ה נתבעת לפיה די באמור בכדי ללמד, כי הצו פקע ויש לראו תו כחסר תוקף. החל מהבקשה הראשונה שהוגשה על ידי הנתבעת עוד ביום 27.6.2019, עולה כי היא ידעה א ודות הבקשה וההחלטה בסמוך למועד נתינתה במסגרת הליך המתנהל בלשכת ההוצאה לפועל. שנית, לפי המסמכים שצורפו לתגובת התובעת, במסגרת הדיון בלשכת ההוצל"פ ניתנה החלטה המורה על כך שהסכום יופקד בקופת ההוצל"פ עד להכרעה בבקשה דנן. על כן, אינני רואה כל סבירות באפשרות שדבר הבקשה והצו לא היו בידיעתה של הנתבע ת וזאת כבר משלב מוקדם. שלישית, לא נטען כי נגרם נזק כלשהו לנתבעת ככל שהיה פגם בהמצאת הצו באופן שנעשה, כאשר לעניין זה יש לתת את הדעת למהות הצו העומד במוקד העניין – צו עיקול עצמי ביחס לכספים המצויים במסגרת הליך כינוס נכסים.

באשר לטענת המבקשת לפגם בשל אי-צירוף העתק הערבות למסמכים. מצאתי כי גם דין בקשה זו להידחות. בעניין זה מצאתי להפנות לת.א 54797-12-17 (מחוזי תל-אביב- יפו) רן בן בסט ישומים בבניה בע"מ ואח' נ' ג'רמי קולר (פורסם במא גרים המשפטיים ; 30.4.2018 )), שם נדונה טענה דומה, בית המשפט אשר דן בשאלת נפקות אי המצאת האישור על הפקדת העירבון וקבע כי, אפוא, כי נפל פגם בהמצאה באי המצאת האישור על הפקדת העירבון לידי הנתבעים, אך אין בכך כדי להביא לפקיעת צו העיקול.

במכלול נסיבות אלה, אין לראות בצו העיקול הזמני שניתן במעמד צד אחד כאילו פקע מחמת אי-המצאה במועד והבקשה נדחית.

על אף התוצאה, בשים לב לקיומו של פגם במסירה כאמור לעיל, לא מצאתי מקום להשית הוצאות על הנתבעת וכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא את ההחלטה בדחיפות לצדדים.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ט, 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.