ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועד מקומי שערי תקווה נגד מועצה אזורית שומרון :

בפני כבוד ה שופט אילן בן-דור

תובעים

ועד מקומי שערי תקווה

נגד

נתבעים
מועצה אזורית שומרון

החלטה

הרקע
בקשה של ועד מקומי ביהודה ושומרון, להורות על מינוי בורר שיכריע במחלוקות הכספיות מול המועצה האזורית שהועד מצוי בתחומה.
לפי הבקשה המחלוקות נוגעות לסכום של למעלה מ-20 מיליון שקלים.
הבקשה הוגשה ביום 22.3.2017 ונותבה ביום 2.5.2019 לטיפולי. לבקשה צורף תצהיר של מי שכיהן כמנכ"ל הועד המקומי. לא ראיתי שקוים הנדרש בהחלטה מיום 2.6.19 .אקדים ואומר שכעולה מהמסמכים שצורפו על ידי המשיבה התנהל לכאורה בינתיים הליך במעורבות הממונה על הישובים ביהודה ושומרון.
לטענת הועד יש למנות בורר מהסיבות המרכזיות הבאות: א. יש למנות בורר מכוח תניית בוררות מחייבת לפיה " במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בנושא חשבונות וחיובים כספיים יכריע במחלוקת רו"ח.... שמעון לנדאו". ב. הצדדים כבר פעלו לפי התניה בעבר וביום 18.6.02 ניתן פסק בורר שנתן תוקף להסכמות נוספות ביניהם ג. קיימת בין הצדדים הסכמה ייחודית על התנהלות הועד המקומי בשיטת " סל סגור" שלפיה הועד הוסמך לגבות מיסי ארנונה וועד המקומי מתושבים לשמרם ולהעניק בעזרתם את כל השירותים המוניציפליים השוטפים למעט בתחומים בהם אינו רשאי לעסוק כמו שירותי החינוך. זאת בנוסף למיסים מהתושבים אותם מקבל הישוב מהמועצה שהם תקציבי פיתוח לפרויקטים שונים. לאור הסכם זה הועד מהווה רשות כמעט עצמאית לחלוטין ( ראו בסעיפים 1-9) ד. לאחר שהתעוררו המחלוקות שפורטו בסעיפים 10-12 לבקשה, המועצה לא הסכימה להתדיין חרף פניותיו של הועד באינספור הזדמנויות ( סעיף 13) ה. חלה הסלמה במצב הכלכלי וקושי במימון חרף ניהול תקין ואחראי מצד הועד שאף זכה בפרס וחלה הסלמה כלכלית מהתנהלות המועצה עד לבקשה ( סעיפים 14- 16) ו. פניה ישירה למועצה למינוי בורר לא נענתה בחיוב ( סעיף 18), ולפיכך מתקיימים התנאים למינוי בורר.
בתגובה לבקשה למינוי הבורר טענה המועצה שאין למנות בורר הסיבות המרכזיות הבאות:
בראש וראשונה חלקה המועצה על התיאור העובדתי - וטענה שהוא בלשון המעטה לא נכון ( סעיף 1).
ודוק - המועצה לא חלקה על שנכתב הסכם עם תניית הבוררות אף אם ציינה שנעדר חתימת גזבר ( סעיף 3). המועצה אף לא חלקה על קיום פסק בורר והסכמות שביסודו ( סעיף 4).
אולם, המועצה טענה שבנוסף להסכמים שתוארו בבקשה: "עם השנים הסכימו הצדדים על שינוים בצדדים הכספיים של ההסכם" (סעיף 5). המועצה לא הבהירה מה אותם " הצדדים הכספים" ומה אותם ה"שינויים".
המועצה כפרה בטענת הועד שהתנהל בצורה תקינה וטענה שאף נדרשה מעורבות ה"ממונה" ביהודה ושומרון במשרד הפנים.
לפי תיאור המועצה, היא קיבלה מידע לפיו התנהל הועד בצורה שאינה אחראית ואינה תקינה מחמת, בין היתר, חריגות בשכר וחריגות מדיני מכרזים. לאחר מכן, הועד סירב לשתף פעולה עם הביקורת מטעמה עד אשר הממונה ביהודה ושומרון התריע מהכרזה על הועד כוועד נחשל.
המועצה תיארה כי הממונה, שהוא לכאורה בעל סמכות מנהלית שלטונית מרכזית, נקט סדרת פעולות מול הועד ובפרט כדלהלן: א. הוציא צו מיום 20.2.17 כלומר לפני הגשת הבקשה של הועד, וזאת לצורך אישור פעולות הביקורת של המועצה. מעורבות זאת של הממונה לא נזכרה בבקשה למינוי הבורר ובתצהיר שצורף ושנחתם לכאורה ב-3.17. ב. הממונה כינס ישיבה ביום 24.4.17 שם הייתה התרעה מהכרזה על ועד כנחשל ורק לאורה החל הועד לשתף פעולה. ג. הממונה החליט ביום 11.5.17 לדחות את ערר הועד על החלטת המועצה לבטל את אצילת הסמכות למורשי חתימה של הועד לחתום לבדם, וקבע התנאה בחתימה של גזבר המועצה או מי מטעמו.
נוסף על כך, ובשורה התחתונה, טענה המועצה שאינה חבה לוועד ולו פרוטה. זאת לאחר שאף העבירה לו סכומים גבוהים בהרבה מהסכומים שהתחייבה להעביר בכספים ובהרשאות לפיתוח בינוי ( עמוד 6), והואיל ותשלומים בוצעו לפי ההתחשבנות שהייתה מול המועצה מדי שנה ( סעיף 7).
בתגובה טענה המועצה כי יש לדחות את הבקשה גם מחמת הסיבות המשפטיות הבאות: א. חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הבוררות") אינו חל באזור כי לא נזכר בתקנון ובנספחיו. ב. הזכות מכוח סעיף 8 לחוק הבוררות מהותית ואין המדובר בהוראה שבסדרי דין ( סעיפים 15-25 לתשובה). ג. הועד צריך היה לפנות בנסיבות דנן, בערר מנומק לממונה ( שכאמור כבר מעורב), גם על החלטתה שלא לפנות לבוררות זאת כדי שהממונה שכאמור מעורב, ישקול את האינטרס הציבורי ( סעיפים 26-28). ד. סעיף הבוררות לא חל ולא רלבנטי לסכסוך, והסכסוך נוגע גם לתביעות שהתיישנו ( סעיפים 29-36). ה. סעיף הבוררות בטל כי אין לחייב להתדיין בפני בורר שלא כפוף לדין מהותי ולסדרי דין בסכומים כה גדולים ובניגוד לאינטרס הציבורי (סעיף 38). ו. סעיף הבוררות בטל עקב העדר אישור היועמ"ש הנחוץ לשיטתה לרקע להנחית היועמ"ש שהוצאה לגורמים ממשלתיים כי היא מבטאת לטענתה עקרון שנכון בוודאי גם לרשויות מקומיות ( סעיף 42). ז. בנוסף טענה המועצה שהיא רשאית וצריכה להשתחרר מהסכם הבוררות שנחתם לפני שני עשורים ואינו יכול לכבול את שיקול דעתה כיום נוכח חובתה המתמשכת.
אגב המועצה טענה שרואה החשבון שהתבקש למנות כבר נפטר מספר שנים קודם לכן (סעיף 13 לבקשה).
בתשובת הועד לתגובת המועצה, פורטו גם הטענות הבאות: א. המועצה פעלה למניעת בירור ענייני וגרמה לקריסת הועד בסדרת פעולות שבגדרן, בין היתר, ביטלה זכויות חתימה של הועד ומינתה חשב מלווה. יש ללמוד מביקורת שנמתחה על המועצה בעניין מסוים שנגע לקייטנות. למועצה מניעים זרים ( סעיפים 1-6). ב. הועד טען שחל באיו"ש ההסדר הפרוצדוראלי שבחוק הבוררות מכוח סעיף 134 לתקנון המועצות המקומיות ( יהודה והשומרון), תשמ"א -1981, ושאין להתנגד לתחולתו באיו"ש של ההסדר הנהוג בישראל לטובת הוודאות והיציבות בבית המשפט באיו"ש. ג. סעיף הבוררות רלבנטי הואיל והסכוך " נוגע כול כולו" למחלוקת שבתחומים הנדונים בחוזים שביסוד הבקשה למינוי בורר, והואיל ולמרות שהועד פנה למועצה היא אשר נמנעה מהתדיינות אמיתית לגביהם ( וראה גם בסעיפים 15-20 לתשובה) ד. הצדדים הסכימו לבורר מחמת רציונאלים ברורים ביניהם הרצון לנהל מחלוקת כספית באמצעות איש מקצוע במקצועיות, ביעילות, במהירות וללא עלויות מיוחדות ולאורם אין לאפשר למועצה לדחות את הקץ. הועד מציין כי הסכים להכפפת הבורר לדין המהותי ( סעיף 21). ה. תניית הבוררות קובעת אכסניה לבירור מחלוקת ולא כובלת את שיקול הדעת של הרשות, בכל מקרה אין לאפשר למועצה להפר את סעיף הבוררות כשם שאין לאפשר לה להפר את יתר התחייבויותיה. מעבר לכך שהמועצה לא הצביעה על נימוק כלשהוא להשתחררות מהתניה ( סעיף 22).

החלטה

בלא להביע עמדה לגבי הליך זה, ובלא לגרוע מכל סמכות המוקנית כדין בפרט לממונה ומכל פעילות חוקית מכוחה בנוגע ליחסי הגומלין שבין הצדדים שלפני בלא להביע עמדה לגבי הבקשה מצאתי להורות כדלהלן:
על הועד לפעול בהתאם להחלטה מיום 2.6.19
על הועד להבהיר מה נעשה מצד הממונה עובר לבקשה ומדוע לא התייחס למעורבות הממונה בבקשתו.
באשר למעורבות הממונה שהייתה גם מאז הבקשה יבהיר הועד באיזו מסגרת משפטית נערכה.
הועד יבהיר ויפרט מה גם מה הוחלט ובוצע בגדר התערבות הממונה.
יובהר האם לא התערב הממונה מכוח פרק טו 2 לתקנון המועצות האזוריות ( יהודה ושומרון), תשל"ט -1979, ובפרט יש להתייחס לסעיפים 121 ב, 121ט(ב), 121ח ( בנוגע לאפשרות הכרזתו כנחשל).
המשיבה תגיב תוך 30 יום לנטען לעניין מעורבות הממונה.
המשיבה תפרט את טענתה להסכמה על שינויים שונים " בצדדים הכספיים של ההסכם" שסעיף 5.
בראש וראשונה יובהר האם היה שינוי הנוגע לתניית הבוררות או לאופן בירור מחלוקות כספיות.
תפורט רשימת ה"צדדים הכספיים" שהשינויים נגעו להם, והאם הם חורגים מהנושאים שצוינו בהסכמות קודמות שביסוד פסק הבורר.
ככל שמדובר ברשימת שינויים שנטען שמשליכים על הזכות לפנות לבוררות תפורט רשימת השינויים עצמם שבוצעו באותם ה"צדדים הכספיים". יובהר מה היה אופן קבלת כל אחד מאותם שינויים. יובהר מה היה עיתוי קבלת כל אחד מהשינויים. כמו כן המשיבה תצרף את רשימת המסמכים בכתב הרלבנטיים לשינויים.
נוכח טענת המועצה שהעבירה לוועד סכומים גבוהים בהרבה מהסכומים שהתחייבה להעביר, יובהר מה הסכומים העודפים, מתי הם הועברו, באישור של מי, מדוע הועברו אם הם גבוהים מהסכומים שהתחייבה להעביר ( סעיף 6).
המשיבה תבהיר האם בעת שהתקבלה הסכמה שקבלה תוקף של פסק בורר היתה מעורבות של הממונה.
המשיבה תבהיר אם בעת ההסכמה שביסוד פסק הבורר התנהל הליך דוגמת ערר לממונה לפי סעיף 121( א) והאם לטעמה הליך זה נדרש עתה נוכח נסיבות שנוצרו בינתיים.
ביחס לטענה לבטלות הסכם הבוררות - ונוכח הטענה להעדר תוקף מחמת הנחיות היועמ"ש תבהיר המועצה מדוע התקיימה בוררות, האם לטענתה הנחיית היועמ"ש הוחלה במפורש על רשויות מקומיות, ואם כן היכן וכיצד.
המועצה תפרט גם מה העלתה הביקורת שנעשתה ותגיב לתיאור הועד על אודות מה שהעלתה מעורבות הממונה עד עתה.

כל צד רשאי להגיב לטענות רעהו בחלוף 30 יום נוספים ( כל פגרה במניין).
לת.פ בחלוף התקופה.
המזכירות תודיע.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ט, 05 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ועד מקומי שערי תקווה
נתבע: מועצה אזורית שומרון
שופט :
עורכי דין: