ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרינה חיטרין נגד אשח - עז בע"מ :

בפני כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובעת

מרינה חיטרין
ע"י ב"כ עו"ד אלכס רוזקובסקי ואח'
שד' פל ים 7 חיפה

נגד

נתבעת

אשח - עז בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד איל גונן ואח'
רח' ביאליק 3 חיפה

פסק דין

1. ביום 5/5/13 נחתם חוזה שכירות בין הצדדים לפיו הנתבעת השכירה לתובעת נכס הנמצא ברחוב הנ"ס 7 בקריית מוצקין המורכב משני חדרים לצורך ניהול קליניקה לרפואה משלימה המנוהלת בידי התובעת (להלן: "ההסכם") וזאת לתקופה של 12 חודשים החל מיום 1/5/13 וכלה ביום 30/4/14 (להלן: "תקופת השכירות").

2. בהתאם להוראת סעיף 19(א) להסכם ניתנה לתובעת אופציה להארכת תקופת השכירות ל-4 תקופות של 12 חודשים כל אחת ובלבד שהתובעת תודיע על כך בכתב למשכיר לפחות 90 יום לפני תום תקופת השכירות, או תקופת הארכה השנתית הנוספת.

3. נטען בכתב התביעה כי ביום 2/5/14 הוארכה תקופת השכירות לשנת שכירות נוספת ללא כל שינוי בתנאי השכירות.
נטען גם כי ביום 2/5/15 תקופת השכירות הוארכה לשנה נוספת באותם תנאים.

4. ביום 13/4/16 התובעת הודיעה לנתבעת בכתב כי ביום 30/4/16 תסתיים תקופת השכירות והחזקה במושכר תוחזר לידי הנתבעת.

5. בתשובה להודעה הנ"ל הנתבעת הודיעה לתובעת כי הודעתה על סיום השכירות מנוגדת להסכם וכי לא מקובל על הנתבעת לקבל הודעה על הפסקת השכירות תוך שבועיים ממועד המכתב.
6. אין חולק שהתובעת שילמה את כל המגיע ממנה בגין תקופות השכירות עד ליום 30/4/16.

7. התובעת השיבה לתשובת הנתבע כי לא ברורה לה טענת הנתבעת כי ההודעה על סיום השכירות מנוגדת להסכם וביקשה מהנתבעת להפנות אותה לסעיף הרלוונטי שעליו מבוססת טענתה.

8. ביום 2/5/16 הנתבעת הודיעה לתובעת שהיא רואה בה כשוכרת לכל דבר ועניין עפ"י ההסכם לתקופה נוספת של שנה וביקשה להעביר אליה את ההמחאות וכל שהתחייב עפ"י ההסכם.

9. הנתבעת אף פנתה לבנק לאומי לישראל בדרישה למימוש ערבות בנקאית שהתובעת הפקידה בידי הנתבעת ע"ס 10,000 ₪ כבטוחה לקיום ההסכם.

10. התובעת הגישה תביעה לבית משפט השלום בחיפה בתיק 17884-05-16 בניסיון למנוע מימוש הערבות הבנקאית אשר בסופו של דבר מומשה.

11. התובעת הגישה תביעה זו ע"ס 10,912 ₪ להשבת סכום הערבות הבנקאית שמומש ע"ס 10,000 ₪ וסך 912 ₪ בגין המחאת ביטחון שאף היא מומשה ונגבתה.

12. התובעת טוענת כי היא עמדה וקיימה את מלוא התחייבויותיה וחובותיה כאחד ואף למעלה מהדרוש, כאשר הודיעה לנתבעת כבר ביום 13/4/16 כי ביום 30/4/16 תסתיים תקופת השכירות נשוא ההסכם.

13. הנתבעת הגישה כתב הגנה וטענה, בין היתר, כדלקמן:

א. עפ"י הוראת סעיף 19(א) להסכם :
"לשוכר זכות להאריך את תקופת השכירות ל-4 תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת מהתאריך 1/5/14 ועד 30/4/18 ובלבד שיודיע על כך בכתב למשכיר לפחות 90 יום לפני תום תקופת השכירות, או תקופת ההארכה השנתית הנוספת".

ב. לטענת הנתבעת במהלך השנים הסכימו הצדדים בדרך של התנהגות על שינוי לסעיף 19(א) להסכם כך שבמקום שהתובעת תודיע לנתבעת בכתב על כוונתה להאריך את תקופת השכירות לתקופה נוספת 90 יום מראש, הוסכם כי ככל שהתובעת לא הודיעה לנתבעת 90 יום מראש על כוונתה שלא להאריך את תקופת השכירות לתקופה נוספת, מוארכת תקופת השכירות אוטומטית לתקופה נוספת של 12 חודשים, כאמור באותו סעיף וכי עפ"י סיכום זה, האריכה התובעת את תקופת השכירות שלוש פעמים (כולל השנה 1.5.16-30.4.17), לפיכך, לטענת הנתבעת לא עמדה כלל לתובעת הזכות להפסיק את תקופת השכירות ביום 30/4/16 או לשלוח לנתבעת את הודעתה מיום 13/4/16 על סיום תקופת השכירות.

14. השאלה המחייבת הכרעה בתיק זה היא: האם הוראת סעיף 19(א) של ההסכם שונתה ע"י הצדדים בהתנהגות באופן שכל אחת מתקופת האופציה עפ"י אותו סעיף מתממשת אוטומטית והיה והתובעת לא נתנה הודעה בכתב לנתבעת 90 יום לפני תום תקופת השכירות או תקופת ההארכה השנתית הנוספת, על כך שאינה רוצה לממש אותה.

דיון והכרעה:

15. הוכח במהלך הדיון שההסכם נוסח ע"י הנתבעת ואם קיימת מחלוקת לעניין פירושו, הדבר ייזקף לרעת המנסח.

16. עיינתי בהוראות סעיף 19 של ההסכם על כל סעיפי המשנה שבו והמוסכם על פיו הינו ברור לחלוטין.

17. ברור, כי במידה והצדדים פעלו בהתאם להוראות סעיף 19 של ההסכם, הרי לא היו מתעוררות מחלוקות סביב העניין של הארכות תקופות השכירות וסיום השכירות.

18. אכן נכון הוא , שהצדדים הסכימו על 2 הארכות שנתיות מבלי לקיים את הפרוצדורה על פי ההסכם המחייבת מסירת הודעה בכתב 90 יום לפני תום שנת השכירות.

19. כל עוד ושני הצדדים מעוניינים במימוש הארכות, הרי, לא מתגלעים ביניהם ויכוחים ומחלוקת מאחר וזה מעוניין להשכיר וזה מעוניין לשכור.

20. הסכסוך התגלע בין הצדדים כאשר הנתבעת רצתה להמשיך ולהשכיר את המושכר לתובעת לשנת שכירות נוספת מיום 1/5/16 וכלה ביום 30/4/17, כאשר מצד שני הנתבעת הודיעה לנתבעת ביום 134/4/16 שהיא מסיימת את השכירות בתום שנת השכירות המוארכת השניה, קרי, ביום 30/4/16.

21. הסכסוך היה מתגלע גם במידה והנתבעת לא היתה מעוניינת בהארכת תקופת השכירות לשנה נוספת ובמקביל התובעת כן היתה מעוניינת בהארכת תקופת השכירות למשך שנה נוספת, הרי, הנתבעת היתה מעלה את הטענה שהתובעת לא הודיעה לה בכתב לפני 90 יום לפחות מתום תקופת השכירות על רצונה להאריך את תקופת השכירות.

22. גם אם היו הסכמות בין הצדדים על היפוך המנגנון וכי הדבר נעשה עפ"י התנהגותם, הרי הסכמות אלה מנוגדות להוראת סעיף 20 של ההסכם שקובע:

"הסכמות ויתורים מצד המשכיר והשוכר יהא אך ורק בכתב ובמפורש".

ההסכמות הנטענות לא היו בכתב והן מנוגדות להוראות ההסכם ואין להן כל תוקף חוזי.
יכול להיות שהצדדים פעלו עפ"י הסכמות בעל פה, אולם, הסכמות אלה מנוגדות להוראות ההסכם וכל עוד והן מתבצעות בין הצדדים, לא יהיו טענות למי מהם, לא כן כאשר יש חילוקי דעות בין הצדדים סביב אותן הסכמות.

23. אוסיף גם ללא הוראת סעיף 20 של ההסכם הרי מדובר בהסכמות בעל פה הנטענות כנגד הוראות הסכם כתוב שהוראותיו מחייבות.

24. הוראת סעיף 19(ה) של ההסכם קובעת:

"במועד הודעת השוכר על רצונו להאריך את תקופת השכירות יהיה עליו, כחלק בלי נפרד מהודעתו לצרף 12 המחאות דחויות לכיסוי דמי השכירות כמתחייב עפ"י הסכם זה".

בהתאם להוראות ההסכם ואף בהתאם להסכמות בעל פה הנטענות ע"י הנתבעת, הרי התובעת היתה צריכה למסור לנתבעת 12 המחאות דחויות בגין השנה הנוספת השלישית עד 90 יום לפני תחילתה.
אין מחלוקת שהתובעת לא הפקידה בידי הנתבעת המחאות כאמור, דבר המהווה מין הודעה שאינה מעוניינת בהארכת השכירות לשנה נוספת.

25. תמוה שרו"ח יעקב זיצר שהוא בעל השכלה משפטית ושימש כמנהל של הנתבעת לא ראה לנכון להעלות את ההסכמות הנטענות על הכתב!!!

26. בנסיבות המקרה, ולאור הקביעות שצוינו, ביהמ"ש קובע שהסכם השכירות לא הוארך לשנת שכירות נוספת החל מ-1/5/16 וכי התובעת לא היתה מחויבת כלפי הנתבעת בדבר החל מיום 1/5/16 וכי מימוש הערבות הבנקאית ושיק הביטחון נעשו בניגוד להוראות ההסכם.

27. אשר על כן, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים המפורטים להלן:

א. סך של 10,912 ₪ בגין הסכום הנתבע.
ב. סך של 753 ₪ בגין האגרות ששולמו.
ג. סך של 2,200 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.

הסכומים שנפסקו לעיל ישולמו תוך 30 יום מיום המצאת פסק דין זה לידי ב"כ הנתבעת, שאם לא כן הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ד' אב תשע"ט, 05 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרינה חיטרין
נתבע: אשח - עז בע"מ
שופט :
עורכי דין: