ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טאו תשואות בע"מ נגד הרמטיק נאמנות בע"מ :

בעניין: חוק החברות, תשנ"ט-1999
ובעניין: טאו תשואות בע"מ, ח.צ 520014101 (להלן "החברה")

המבקשת:

טאו תשואות בע"מ
ע"י המנהל המיוחד עו"ד עמית אשור

נגד

המשיבים:
1.הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
2. משמרת חברה לשירותי נאמנות
ע"י ב"כ עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד רענן קליר
(להלן: "נאמני האג"ח ")

3. בנק לאומי לישראל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד פיני יניב

4. אילן בן דב (להלן: "בן דב")
ע"י ב"כ עו"ד יוסי אברהם

5. רונן טבקול
6. זאנה טבקול
7. ט.ר הנדסה אזרחית בע"מ
(להלן: "המתנגדים")
ע"י ב"כ עו"ד עודד שטייף

8. הבורסה לניירות ערך בת אביב בע"מ

9. כונס הנכסים הרשמי תל-אביב
ע"י ב"כ עו"ד הדר נאות

פסק דין

לפני בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ( להלן: "חוק החברות").

1. הבקשה הוגשה כבקשה משותפת מטעם המנהל המיוחד, מנהלי האג"ח ובהסכמת בנק לאומי לישראל בע"מ ( להלן: "בנק לאומי") ומר בן דב, למתן צו לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים.

2. נגד החברה ניתן צו הקפאת הליכים ביום 28.6.12 וצו פירוק ביום 10.7.13.
במסגרת צו הפירוק מונה עו"ד יוסי שגב כמנהל מיוחד לחברה ומאוחר יותר מונה עו"ד עמית אשור, במקומו.

3. טרם פירוקה עסקה החברה בהשקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה, ובכלל זה ניירות ערך של חברות העוסקות בתקשורת ובנדל"ן.

עיקרי ההסדר

4. ההסדר הינו פרי גישור שהתנהל בין נאמני האג"ח, בנק לאומי ובן דב בפני השופט ( בדימוס) עדי זרנקין.

5. על פי ההסדר, בנק לאומי ובן דב ישלמו סכומים שיסתכמו לסך כולל של בין 113 מיליון ₪ ל-150 מיליון ₪, שיהוו את עיקר המקורות להסדר.

6. במועד הביצוע, תועברנה ותומרנה לנאמני האג"ח, בהמחאה מלאה, מוחלטת ובלתי חוזרת, מלוא הזכויות הנובעות מאגרות החוב של החברה, המוחזקות בידי בן דב.

7. בתמורה לתשלום שיבוצע ע"י בן דב ולהמחאת הזכויות, יחזיק בן דב ב-100% ממניות החברה. במועד ביצוע ההסדר תבוטלנה ותאויינה כל המניות הקיימות והחברה תקצה לבן דב, בכפוף ליתר הפעולות שיש לבצע במועד הביצוע, מניות רגילות בנות 1 ₪ ע.נ. כל אחת, כשהן נפרעות במלואן, נקיות וחופשיות וכל נכסי החברה יהיו נקיים וחופשיים.

8. קופת ההסדר תהיה מורכבת מהסכומים שיתקבלו מבנק לאומי ומבן דב ( בהתאם להכרעת המגשר). כמו כן, בעלי התפקיד יעבירו לקופת ההסדר את הכספים שהצטברו בקופות אצלם, מכל מקור שהוא.

9. טאו תשואות אגרות חוב בע"מ, חברת הבת של החברה, תוותר על זכותה לתשלום בגין 161,788,022 ₪, ע.נ. אגרות החוב, המוחזקות על ידה.

10. זכאי ההסדר יהיו זכאים לקבל את מלוא התמורות הנ"ל בניכוי שכ"ט לבעלי התפקיד, כאשר הוסכם כי שכ"ט המנהל המיוחד יעמוד על סך 13.8 מיליון ₪ וכן מהתמורות שיתקבלו בידי מחזיקי האג"ח, ינוכו הוצאות כמו שכ"ט הנאמנים, יועצים וכו'.

11. על פי ההסדר, נושים בדין קדימה יקבלו את מלוא חובם והיתרה תחולק לנושים רגילים ( חובות בהיקף של 746 מיליון ₪), פרו ראטה.

12. כמו כן, יינתן פטור, ויתור וסילוק סופי מוחלט ובלתי חוזר לכל אחד ממוטבי הפטור.

עיקרי ההתנגדות

14. המתנגדים העלו התנגדות לכינוס אסיפות נושים ולאחר קבלת תגובות, אישר בית המשפט לכנס אסיפות נושים, תוך שנקבע שההתנגדות תידון לאחר שתכונסנה אסיפות הנושים.

15. המתנגדים הם נושים המחזיקים באג"ח ובעלי מניות בחברה.

16. לטענתם, הובטח להם מפורשות ע"י המפרק כי ימוצו כל ההליכים כנגד בן דב, המנהלים, הבנקים ושאר המעורבים בפרשה, אשר הביאו לקריסת החברה וכולם יזומנו לחקירה, אולם התברר כי עד מועד בקשה זו לא קרה דבר מהמפורט לעיל.
המפרק חקר רק את התקופה שלפני רכישת החברה ע"י בן דב, שאינה רלבנטית. התנהלותו הפושעת והנפסדת של בן דב, שהביאו לקריסת החברה ולהתעשרותו שלא כדין, לא נחקרה.

17. המתנגדים הינם ייחודיים ביחס לשאר נושי החברה.
בשנת 2008 פנתה החברה באסיפת בעלי האג"ח והציעה להמיר את האג"חים למניות. מנכ"ל החברה התקשר למר טבקול מטעם המתנגדים והפציר בו להמיר את האג"ח למניות. גם בן דב הפעיל לחצים ביום ההמרה וטען כי 90% מבעלי האג"ח כבר ביצעו את ההמרה והוא באופן אישי המיר את כל האג"ח שלו למניות.
המתנגדים, לצערם, נענו להפצרות והמירו עוד באותו היום, חלק נכבד מהאג"ח למניות.

18. למחרת היום פורסמו תוצאות ההמרה ואז התברר גודל התרמית. אף אחד מבעלי האג"ח לא המיר את האג"ח למניות.

19. זמן רב לאחר מכן החליטה החברה לכנס את הדירקטוריון ונתקבלה החלטה פה אחד לפצות את המתנגדים בלבד במיליוני שקלים. ברוח זו הוכן חוזה, אך בן דב התחמק מלחתום עליו, כך שעד היום נותרו המתנגדים עם אג"חים ומניות.

20. בן דב הביא את המתנגדים לסף קריסה כלכלית. הם נאלצו למכור את כל רכושם במחירי הפסד.
בן דב הינו אדם אמיד שמבקש להתחמק מחובותיו ולהותיר את המתנגדים בפני שוקת שבורה.

21. בהסדר המוצע, בעלי המניות נדרשים להעניק מניות לבן דב ללא כל תמורה או פיצוי כלשהו.

22. בהתנגדות משלימה שהוגשה לאחר אסיפות הנושים, חזרו המתנגדים על מרבית הטענות. לטענתם, חובה של החברה כלפיהם עומד על סך של כ-13 מיליון ₪, בנוסף על היותם בעלי מניות.

23. בהתאם להסדר, נדרשים המתנגדים כבעלי מניות, המחזיקים כמות נכבדת של מניות החברה, לוותר על מניותיהם לטובת בעל השליטה, מר אילן בן דב, ללא תשלום וללא תמורה.
לא ניתן לכפות על המתנגדים לוותר על המניות שברשותם ללא תמורה ופשוט להתעלם מזכויותיהם.
מדובר בפגיעה קשה מנשוא. יש לעצור את הניסיון לכפות עליהם הסדר דורסני.

24. נכון למועד הגשת ההתנגדות (9.7.19) טרם התקבלה הכרעת המנהל המיוחד בתביעות חוב המתנגדים. ככל שבהכרעתו הוא יחליט להכיר בחוב האג"ח שהומרו למניות במעין " המרה לאחור" (ולראותם כאג"ח), אזי ההתנגדות להסדר תוסר.

תגובת המנהל המיוחד להתנגדות

25. המתנגדים הגישו למנהל המיוחד תביעות חוב בחלוף המועד להגשתן בצירוף בקשות להארכת מועד.

26. המקום לדון ולהכריע בטענות המתנגדים, המהוות חזרה על הטענות שפורטו בתביעות החוב, הינו במסגרת ההכרעות של המנהל המיוחד בתביעות החוב. לכן, אין מקום לכך שביהמ"ש יידרש להן.

27. טענות המתנגדים לגבי חקירת בן דב, בנק לאומי וגורמים נוספים, לא נתמכו בתצהיר ואינן נכונות. בן דב נחקר ע"י המנהל המיוחד ביחס לתקופה בה היה בעל שליטה בחברה וכן נחקרו מנהלים ודירקטורים, גורמים בכירים בבנק לאומי וגורמים נוספים.

28. ההתנגדות הינה התנגדות על תנאי, לאור עמדת המתנגדים כי אם תתקבל תביעת החוב שהוגשה על ידם וייראו בהם נושים ותעשה " המרה לאחור" של המניות לאגרות החוב, ההתנגדות תוסר.
עמדה זו של המתנגדים מצביעה על כך שכנושים, המתנגדים תומכים בהסדר אך בכובעם כבעלי מניות, הם מתנגדים.

29. אין להתנגדות מטעם בעלי מניות כדי להשליך על אישור הסדר הנושים.

תוצאות אסיפת נושים

30. ביום 19.6.19 התקיימה אסיפת נושים.
לאסיפת הנושים קדמו אסיפות של מחזיקי האג"ח.

31. באסיפה המקדימה של אג"ח ב' הצביעו בעד ההסדר הקולות המהווים כ-95.44% מתוך סך המשתתפים באסיפה.
באסיפה המקדימה של אג"ח ג' הצביעו בעד ההסדר קולות המהווים כ-100% מתוך סך המשתתפים באסיפה.

32. ספירת הקולות נערכה לפי תביעות החוב שהוגשו למנהל המיוחד. ההסדר המוצע זכה לתמיכה של 98.17% ובנטרול החזקות בן דב וחברת הבת, בשיעור 96.62%.

אישור ההסדר

33. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש לדחות את ההתנגדות ולאשר את ההסדר, זאת מהטעמים הבאים:

כמצוין לעיל הסדר הנושים אושר ברוב הדרוש בהתאם לסעיף 350( ט) לחוק החברות ואף למעלה מכך, תמיכה כמעט מוחלטת של הנושים.

המשמעות של היקף התמיכה בהצעת ההסדר היא כי הנושים, רובם ככולם, סבורים כי הדרך הטובה ביותר בה יוכלו להיפרע באופן מיטבי, הינה במסגרת ההסדר המוצע.

המתנגדים אינם מתנגדים להצעת ההסדר כבעלי אג"ח והתנגדותם מתמקדת בפגיעה בקניינם כבעלי מניות בלבד. הלכה ידועה היא כי בחדלות פירעון של חברה, אין בהתנגדות של בעלי מניות, כדי לסכל הסדר, שעה שנושי החברה תומכים בו. זאת, לאור העובדה כי בשל זכותם השיורית להיפרע מנכסי החברה ממילא הסיכוי שלהם לקבל דיבידנד כלשהו הינו קלוש וברוב המקרים אינו קיים כלל.

כך למשל, ברע"א 8417/11 נימי נאמנויות בע"מ נ' עו"ד שאול ברגרזון ואח' (פורסם בנבו 7/5/13) נקבע: -

"כך, כבר נפסק לגבי נושה המתנגד להסדר, כי " כאשר מתברר כי לנושה, המתנגד להסדר, לא היה ממילא סיכוי כלשהו לקבל דיבידנד במקרה של פירוק, הרי גלוי לפנינו כי סירובו הוא בלתי מוצדק ואינו אלא שימוש לרעה במעמדו כנושה בקבוצה נפרדת. במקרה זה, יש נטייה להתעלם מהתנגדותו של נושה כזה, וזאת כאמור על יסוד עקרון תום-הלב"... אם דברים אלו נאמרו לגבי נושה, הרי שהם יפים, מקל וחומר, גם לגבי בעל מניות בחברה העומדת בפני פירוק או בפני הסדר שבמסגרתו הוא עתיד לאבד את מעמדו ככזה בחברה.
ודוקו, אין כוונתי לומר כי לעולם אין מקום להיזקק לטענות בעלי מניות בחברה חדלת פירעון נגד אישורו של הסדר נושים, הגם שבעקבותיו הם עתידים " לצאת מהתמונה" כבעלי מניות בה. כך הוא, למשל, כאשר מחומר הראיות עולה כי קיים סיכוי סביר שאימוץ של הסדר מוצע יביא לכך שיוותרו סכומי כסף בקופת הפירוק

לטובת בעלי המניות, לאחר חלוקת נכסיה לנושים שמעמדם קודם בסדר הנשייה...
אולם ככלל, כאשר בנסיבות העניין עומד על הפרק אישורו של הסדר ריאלי אשר בעקבותיו ייאבדו בעלי השליטה הקיימים את מעמדם ככאלו בחברה, בלא הצעה נגדית ממשית מצידם, קיים להם אינטרס פחות בהסדר הספציפי שיאומץ".

וכן נקבע בפש"ר ( ת"א) 3706/00 בעניין שטאנג בניה והנדסה בע"מ (פורסם בנבו 11/11/09): -

"מעצם הקונספט של הדחיית בעלי המניות לעומת הנושים במצב של חדלות פירעון, עולה כי כאשר האינטרס של הראשונים מתנגש באינטרס של האחרונים, הרי שדין אינטרס הנושים לגבור. מצב בו רצונם של בעלי מניות להישאר על מכונם מתנגש באינטרס הנושים להגיע להסדר, הרי שהעדפת האינטרס של בעלי המניות ( בין היתר ע"י פסילת ניסיון דילול) משמעו למעשה העדפתם על הנושים ואי לכך הינו בבחינת תרתי דסתרי לדיני חדלות הפירעון".

וכן ראה דברי המלומד דוד האן בספרו " דיני חדלות פירעון" (התשע"ח-2018), בעמ' 70:

"משנקלעה החברה לקשיים כספיים ונכנסה להליכי חדלות פירעון נדחקים בעלי המניות לירכתי הבמה... אם שוויה הכלכלי של הקופה אין בו כדי להשביע את כל תביעת הנושים, אשר קודמים, באמור, בסדר הפירעון לבעלי המניות, ממילא אין כל עניין ממשי לבעלי המניות בקופה ובגורלו" .

טענת המתנגדים הינה למעשה כי אין לאשר כל הסדר שהוא ויש להמשיך בניהול הליכים משפטיים כנגד בעלי השליטה וגורמים נוספים האחראים לקריסתה, כך שבסופם של אותם הליכים, קופת הנושים תעלה על זו שתתקבל על פי הצעת ההסדר. מדברי המנהל המיוחד בדיון עולה כי היקף הנשייה בחברה על פי תביעות החוב שהוגשו, עומד על סך של כ-950 מיליון ₪, דהיינו כדי שייווצר מצב שבעלי המניות, ובכלל זה המתנגדים, יזכו לדיבידנד בפירוק, החברה צריכה להתגבר על המשוכה של 950 מיליון ₪ ( עמ' 231 שו' 6-10 לפרוטוקול).

לאור זאת, הסיכוי שהמתנגדים כבעלי מניות יזכו לקבלת דיבידנד אם לא יאושר ההסדר וינוהלו הליכים משפטיים, הינו אפסי ולפיכך אין ליתן משקל להתנגדותם ובוודאי שאין להעדיף את האינטרסים שלהם על פני אינטרס הנושים, שאישרו ברוב מוחץ את ההסדר המוצע.

מעבר לכך שהמתנגדים לא צירפו תצהיר להתנגדותם, טענתם זו הינה כללית ואינה נתמכת בראייה כלשהי. המתנגדים לא הצביעו על הדרך בה לדעתם ההליכים המשפטיים שיינקטו, יביאו לכך שבקופה יצטברו הסכומים הנ"ל ויהיה בכך כדי להביא לחלוקת דיבידנד לבעלי מניות. מדברי המנהל המיוחד עולה כי המתנגדים אינם היחידים שהמירו בשנת 2008 את אגרות החוב שלהם למניות ויש בכך כדי לסתור את טענת המתנגדים, בעניין זה. המנהל המיוחד הוסיף כי במועדים שונים על פני התקופה מאז הומרו האג"ח למניות, ערך המניות עלה משמעותית על ערך האג"ח ( עמ' 231 לפרו' שו' 22-26), ויש בכך ליתן מענה לעובדה שהמתנגדים לא פעלו לביטול ההמרה עד כה ולא עמדו על טענתם שנעשו כלפיהם תרמית והטעייה.

מעבר לכך, טענות המתנגדים ביחס לתרמית שנעשתה כלפיהם מקומן להתברר במסגרת תביעות החוב שהוגשו על ידם, שטרם הוכרעו ואין מקומן במסגרת התנגדות להסדר הנושים.
התוצאה

מכל הטעמים הנ"ל אני דוחה את התנגדות המתנגדים ומאשרת את הסדר הנושים שהוגש במסגרת בקשה 162.
לאחר קביעת הסכומים ע"י המגשר, יגיש המנהל המיוחד פסיקתא מתאימה לחתימה.

אין צו להוצאות.

ניתן היום, ג' אב תשע"ט, 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: טאו תשואות בע"מ
נתבע: הרמטיק נאמנות בע"מ
שופט :
עורכי דין: