ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי רוזוב נגד טריפל סי מחשוב ענן בע"מ :


בפני כבוד ה שופט יחזקאל קינר

מבקש

אלי רוזוב
ע"י ב"כ עו"ד אדי בליטשטיין

נגד

משיבה
טריפל סי מחשוב ענן בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד שי גליק ונתי אגמון

פסק דין

(אישור בקשה להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית)

בקשת ההסתלקות ואישורה

1. הצדדים הגישו בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בהתאם לסעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן בהתאמה: "בקשת ההסתלקות", "בקשת האישור", "חוק תובענות ייצוגיות").

2. התובענה מבוססת על הוראות סעיף 13 ד(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ועל החלטתי בת"צ 28449-12-14 יעבץ נ' סלקום (4.4.18) ( להלן: "עניין יעבץ") שאישרה תביעה ייצוגית בעניין בו חויבו לקוחות המשיבה שם, בעת הפסקת התקשרותם איתה, בתשלום עבור מחזור חיוב מלא, גם אם הפסקת ההתקשרות נעשתה במהלך מחזור החיוב.

3. טענת המבקש בענייננו היא כי המשיבה, המספקת, בין היתר, שירותי אינטרנט, טלויזיה ואחסון אתרים, מחייבת את לקוחותיה, המבקשים להתנתק משירותיה, בגין חודש מלא, גם אם הודעת הניתוק הגיעה בתחילת החודש או במהלכו.

4. בתשובת המשיבה נטען, בין היתר ( שכן קיימות טענות נוספות), כי העניין הנוכחי שונה מעניין יעבץ, שכן בשונה מעניין יעבץ, דמי המנוי של חודש הפסקת ההתקשרות שולמו מראש לפני ביטול העסקה, ואילו סעיף 13 ד(ג) לחוק הגנת הצרכן אוסר על המשך מתן שירות וגביית תשלום לאחר מועד ביטול העסקה.
עוד טענה המשיבה כי בניגוד לעניין יעבץ, המשיבה מאפשרת לצרכן המבקש להתנתק במהלך מחזור החיוב לעשות שימוש בשירותיה עד סוף מחזור החיוב, וכי מרבית צרכניה המתנתקים משירותיה במהלך מחזור חיוב בוחרים להמשיך ולעשות שימוש בשירותיה עד סוף מחזור החיוב או סמוך לכך.

5. התקיימו שני קדמי משפט, כאשר באחרון שבהם, ולאור פסק הדין בו אישרתי הסתלקות בעניין דומה לענייננו ( ת"צ 13274-05-18 יעקב נ' גולן טלקום בע"מ (28.6.19), להלן: "עניין גולן טלקום", הגיעו הצדדים למתווה הסתלקות מוסכם.

6. הסכמה עיקרית במסגרת בקשת ההסתלקות היא כי בתוך 60 יום ממועד אישור ההסתלקות, תחל המשיבה להשיב לכל לקוח הבוחר להתנתק משירותיה במהלך מחזור חיוב, את החלק היחסי של החיוב ממועד ההתנתקות ועד לסוף מחזור החיוב ( להלן: "ההסדרה העתידית").

7. הסכמה נוספת היא על מתן הטבה, כאשר בתוך 60 יום ממועד אישור הסדר ההסתלקות, תפנה המשיבה לכל אחד מלקוחותיה אשר תשלומיהם משולמים ישירות למשיבה, ותציע לו הטבה של אנטי וירוס חינם לתקופה של 3 חודשים, כאשר בחלוף 3 חודשים יופסק מתן השירות ולא ייגבה בגינו דבר, אלא אם יבקש הלקוח להמשיך את השירות לתקופה נוספת תמורת תשלום. מדובר ב-17,000 לקוחות ובשווי הטבה של 10 ₪ לחודש, ובאופן מצטבר, 510,000 ₪.
עוד התחייבה המשיבה לא ליחצן את ההטבה כהטבה שיווקית מטעמה.

8. הוגשו תצהירי הסתלקות על ידי המבקש ובא כוחו, וכן תצהיר של סמנכ"ל שיווק במשיבה, המאשרת את מתן ההטבה.

9. בקשת ההסתלקות הוגשה לאחר שהצבעתי בפני הצדדים על קשיים המתעוררים במסגרתה, בין היתר, מהטעמים שמנתה המשיבה גם לגבי אבחנות בין תיק זה לתיק יעבץ, ומבלי לקבוע כמובן מסקנות נחרצות בעניין זה.

10. לנוכח הקשיים האמורים, ושעה שהמשיבה התחייבה להסדרה עתידית של הסוגיה מושא בקשת האישור ( הוסבר כי בענייננו אין הוראות רגולטריות המחייבות את המשיבה לגבות חיוב יחסי או להשיב כספים במקרה של התנתקות במהלך מחזור החיוב), וההסדר כולל הטבה מסוימת ללקוחות המשיבה, מצאתי את ההסתלקות סבירה ועומדת בתנאי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות.

11. לפיכך, אני מקבל את בקשת ההסתלקות, מוחק את בקשת האישור ודוחה את תביעתו האישית של המבקש.

12. בנסיבות אשר פורטו לעיל, אין מקום ליתן הוראות לפרסום לפי סעיף 16( ד)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, ולתקנה 11( ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010.

גמול ושכר טרחה

13. הצדדים לא הגיעו להסכמה בסוגיית הגמול ושכר הטרחה, וביקשו כי בית המשפט יפסוק בעניין זה בהתאם לשיקול דעתו, על בסיס טיעוני הצדדים שהוגשו ביחד עם הבקשה.
ב"כ המבקש ביקש פסיקת גמול בסך 75,000 ₪, ושכר טרחה בסך 150,000 ₪ בתוספת מע"מ.
ב"כ המשיבה ביקש לחייב את המבקש בהוצאות, ולחלופין לפסוק גמול ושכר טרחה בסכום שלא יעלה על 5,000 ₪.

14. סעיף 16( א) לחוק תובענות ייצוגיות נוקב בשני שיקולים על פיהם יחליט בית המשפט אם לאשר הסתלקות שתגמול בצידה:
(א) קיומה של עילת תביעה לכאורה;
(ב) תועלת לחברי הקבוצה.

15. בע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (22.8.18) נדונה בהרחבה סוגיית ההסתלקות המתוגמלת. נקבע שם, בין היתר, בהתייחס לסוגיית התועלת לחברי הקבוצה כי:

"...ויושם לב כי המחוקק שם את הדגש על עניינם של חברי הקבוצה ( להבדיל מתועלת ציבורית כללית, או השגת אחת ממטרותיו של חוק תובענות ייצוגיות). אין זאת אלא ששומה על הערכאה הדיונית להתרשם כי לקבוצה צמחה תועלת קונקרטית ורלוונטית כתוצאה מההליך, ואין די מבחינה זו בתועלת כללית ועמומה" ( ההדגשה במקור – י.ק.).

16. בענייננו, שעה שהתובענה נסמכה על החלטה שניתנה בעניין דומה ( אף כי קיימת שונוּת בין שני העניינים, כפי שתואר לעיל), אני סבור כי קיימת הייתה עילת תביעה לכאורה בעת הגשתה, מבלי להתעלם מהקשיים שנזכרו לעיל. בנוסף, לא ניתן להתעלם מההסדרה העתידית, שלא נכפתה על המשיבה על ידי הרגולטור כפי שנכפתה על ידו על סלקום בעניין יעבץ ועל גולן טלקום בעניין פסק הדין שנזכר לעיל בעניינה, אלא היא תוצאה של הסכמות בין הצדדים במסגרת ההסכמה להסתלקות. כמו כן, ההטבה הגלומה בהסדר ההסתלקות, מביאה תועלת מסוימת ללקוחות המשיבה. אם נוסיף לכך את העבודה שהשקיעו המבקש ובאי כוחו, ניתן להגיע למסקנה כי הם זכאים לגמול ולשכר טרחה.
אציין כי במקרה זה, הערך המוסף העיקרי הוא בהסדרה העתידית, ולאו דווקא בהטבה, שכן, אין לדעת כמה ממנויי המשיבה יבחרו להתחבר לשירות המוצע להם, חינם אמנם, ל-3 חודשים. אין גם להתעלם מהאלמנט השיווקי האפשרי שבמתן ההטבה לתקופה מוגבלת חינם ( אף שהמשיבה התחייבה שלא ליחצן את ההטבה כהטבה שיווקית מטעמה), שעה שייתכן ולקוחות יהיו מעוניינים להמשיך ולקבל את השירות תמורת תשלום. לפיכך, אין מקום במקרה זה לקבוע את סכום הגמול ושכר הטרחה על יסוד השוואה לגמול ולשכר הטרחה שנפסק בעניין גולן טלקום ביחס לשווי ההטבה שם ( שהיה גבוה הרבה יותר משווי ההטבה כאן), מה גם שכאמור יש חשיבות רבה להסדרה העתידית.

עוד יש להביא בחשבון פרמטרים נוספים:
לטובת המבקש, כי ביצע פניות מקדימות למשיבה, כי המשיבה לא חדלה מהגביה שהותקפה בבקשה, ויש לזקוף את ההסדרה העתידית לזכות הבקשה.
לחובת המבקש, כי התביעה התאימה אכן יותר לסמכותו של בית משפט השלום, וכי חלק נכבד מהפיצוי שנתבע על מנת להביאה בגדרי סמכות בית משפט זה היה בגין נזק לא ממוני ( הנזק הממוני הסתכם להערכת המבקש במעט למעלה ממיליון ₪.

17. נוכח האמור לעיל, ובאיזונים הנדרשים, הגעתי למסקנה כי יש לפסוק במקרה זה סכומים דומים לאלו שנפסקו בעניין גולן טלקום, ומכיוון שהמבקש ביקש בטיעוניו כי הגמול ושכר הטרחה יהיו ביחס של 1:2, אני פוסק למבקש גמול בסך 20,000 ₪ ולב"כ המבקש שכר טרחה בסך 40,000 ₪ בתוספת מע"מ.
הגמול למבקש ישולם תוך 30 יום, וכך גם 60% משכר הטרחה.
יתרת שכר הטרחה תשולם תוך 30 יום מאישורי בדבר קבלת תצהיר מתאים של המשיבה בדבר ביצוע התחייבותה לגבי ההטבה, כפי שיפורט בסעיף 18 להלן.

הוראות לביצוע

18. עד ליום 1.12.19 תמציא המשיבה לבית המשפט ולצד שכנגד תצהיר מטעמה, ובו תאשר דבר ביצוע ההטבה על פי התחייבותה בבקשה לאישור ההסתלקות, תנקוב במועד בו נשלחה הפניה למנוייה ( במסרון או בדואר אלקטרוני, כשתוקף ההצעה יהיה ל-30 יום), ותצרף את הנוסח שנשלח. כן תציין כמה לקוחות התחברו חינם לשירות בעקבות המסרון.
מובהר כי 60 הימים הנזכרים בסעיף 7 לעיל כוללים גם את ימי הפגרות.

19. תזכורת פנימית נקבעת ליום 3.12.19.

ניתן היום, ג' אב תשע"ט, 04 אוגוסט 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלי רוזוב
נתבע: טריפל סי מחשוב ענן בע"מ
שופט :
עורכי דין: