ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אהרן שרון נגד יצחק שדה :

לפניי
כבוד ה רשמת הבכירה דליה אסטרייכר

תובע

אהרן שרון

נגד

נתבע
יצחק שדה

החלטה

1. בהתאם להסכמת הצדדים כאמור בפרוטוקול הדיון מיום 16.07.19 אני ממנה את מר בנימין עוזרי, מרחוב בן גוריון 11, מגדלי ויטה, ר"ג 51260, טלפון: 03-XXXX925, פקס: 03-XXXX793, כמומחה מכריע מטעם בית המשפט (להלן: "המומחה") לביצוע בדיקת פוליגרף .

2. שאלות הצדדים כפי שהוסכם עליהן והועברו לתיק בית המשפט יועברו למומחה לצורך ביצוע הבדיקה. המומחה יואיל לחוות דעתו המקצועית, בהתבסס על בדיקת פוליגרף, בשאלה איזה מהצדדים דובר אמת במחלוקת שעניינה תביעה זו לרבות בשאלה אם נכונה גרסת התובע שלפיה הנתבע לא שילם עבור דמי השכירות והחתימה על שטר החוב היא חתימתו או שמא נכונה גרסת הנתבע לפיה הוא שילם לתובע את מלוא סכום החוב במזומן וממילא חתימתו אינה החתימה אשר על השטר.

3. ככל שאין בשאלות האמורות כדי להכריע בשאלה מי דובר אמת, או ככל שאין מדובר בשאלות שמתאים לשאול אותן בבדיקת פוליגרף, או ככל שיש בידי המומחה להציע עפ"י מומחיותו שאלות מתאימות נוספות או מתאימות יותר לצורך הכרעה בשאלה מי דובר אמת במחלוקת מושא התביעה – יהיה המומחה רשאי לערוך שינויים בנוסח השאלה ולהוסיף שאלות נוספות. המומחה יהיה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לקבל הוראות ככל שיראה בכך צורך.

4. המומחה יקבל לידיו את כתבי הטענות ואת תצהירי העדות הראשית שהוגשו לתיק ואת פרוטוקול הדיון. המומחה ייפגש עם הצדדים, ישמע את טענותיהם, יקבל וישמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו. הצדדים יעבירו למומחה את השאלות שאושרו על ידי בית המשפט לבדיקה. הבדיקה תתבצע בנוכחות הצדדים. המומחה יהיה רשאי לבקש ולקבל מהצדדים כל חומר שיידרש לו. הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה כל מסמך רלבנטי שימצאו לנכון.

5. למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא – למעט העברת המסמכים כאמור ותיאום מועד בדיקה – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מהצדדים ולהבהיר עמו הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

6. עובר לקיום הבדיקה יודיע המומחה לצדדים עלות חוות הדעת ויתחיל בבדיקה רק לאחר שתינתן לו הסמכה בכתב של הצדדים כי הם מסכימים לסכום. בכל מחלוקת בעניין זה, יפנו הצדדים לבית המשפט.

7. חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם העתק לצדדים תוך 45 יום מהיום.

8. הצדדים יהיו רשאים להפנות למומחה 4-5 שאלות הבהרה, באישור מראש מבית המשפט, וזאת תוך 7 ימים מיום קבלת חוות הדעת. המומחה ישיב לשאלות תוך 10 ימים מיום קבלת השאלות עם העתק לצדדים ולבית המשפט.

9. שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם השתתפות הסופית תקבע על פי תוצאות הדיון.

10. קביעתו של המומחה מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת.

11. אם קיימת מניעה כלשהי מצדו של המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט ו/או שיש לו היכרות מוקדמת עם מי מהצדדים, יודיע על כך לבית המשפט באופן מיידי.

12. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים ולמומחה.

המזכירות תקבע ת.פ. 60 יום מהיום.

ניתנה היום, כ"א תמוז תשע"ט, 24 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אהרן שרון
נתבע: יצחק שדה
שופט :
עורכי דין: