ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנוליד חירות מערכות בע"מ נגד סלטי מערכות חשמל בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת ריקי שמולביץ

מבקשת:

מנוליד חירות מערכות בע"מ ח.פ 510679434

נגד

משיבה:
סלטי מערכות חשמל (2000) בע"מ ח.פ 512930801

החלטה

הבקשה לפני לפני בקשת הנתבעת להורות על חיוב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיה בהליך.
המדובר בתובעת שהיא תאגיד וברירת המחדל לגביה היא חיובה בהפקדת ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבעת. לטענת הנתבעת, מצבה הכלכלי של התובעת קשה ואין וודאות שתוכל לשלם לנתבעת את הוצאותיה בסיום ההליך, ככל שתידרש לעשות כן. טענות הנתבעת נסמכות על תצהיר שצרפה התובעת לבקשה שהגישה לפטור מאגרה, שבמסגרתה טענה התובעת כי ידה אינה משגת לשלם את סכום האגרה וכי יש לה מצוקת תזרים מזומנים. עוד נטען, כי על פי התצהיר שצורף לבקשת הפטור, אין לתובעת נכסים ממשיים כלשהם זולת רכבים המשועבדים לבנק.
הנתבעת טוענת כי מדובר בתביעת סרק שאין מאחוריה דבר והיא משמשת כלי להפעלת לחץ במו"מ אפשרי מול הנתבעת. לטענת הנתבעת התנהלות התובעת בהליך זה ובהליכים קודמים בין הצדדים מלמדת על חוסר רצון אמתי לברר את תביעתה. מדובר בתביעה שסכומיה מופרזים באופן המעיד על חוסר הרצינות שבה. בנוסף , חלקים מהתביעה התיישנו זה מכבר.
בנסיבות אלה, טוענת הנתבעת כי יש לחייב את התובעת בהפקדת ערובה בשיעור של לפחות 5% מסכום התביעה, היינו, סך של 508,387 ₪ בתוספת מע"מ.
התובעת טוענת מנגד כי מטרת הבקשה שהגישה הנתבעת היא סיכול בירור התביעה. לשיטתה אין יסוד לטענה שמדובר בתביעת סרק ואין בטענה זו דבר מלבד ניסיון להתיש את התובעת. לטענת התובעת, התביעה מבוססת על הסכמים שאינם במחלוקת ועילותיה נתמכות בראיות טובות מאוד. סיכויי הצלחת התביעה גבוהים.
התובעת מכחישה את הטענות בדבר מצבה הכלכלי הרעוע. לטענתה מצבה הוא מצב " רגיל" של חברה בישראל, והוא אף טוב יותר ממצבה של הנתבעת. התובעת שילמה אגרות בהליך זה ובהליך קודם שנמחק בסכום של כ-300,000 ₪, נוסף על הוצאות שנפסקו לחובתה. תשלומים אלה מעידים כי אין מדובר בחברה חדלת פירעון או עניה. העובדה שתזרים המזומנים של התובעת נפגע בנקודת זמן ספציפית אינה מלמדת על מצב כלכלי קשה. מהגשת הבקשה לפטור מאגרה אין ללמוד כי התובעת חסרת יכולת כלכלית. התובעת מציינת כי הנתבעת מנעה ממנה הכנסות בסך של 10,000,000 ₪, ולמרות זאת התובעת עדיין מתפקדת כאחת החברות המובילות בתחומה. מכך ניתן ללמוד על חוזקה הפיננסי.

חיוב בהפקדת ערובה - המסגרת הנורמטיבית
תקנה 519( א) בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מעניקה בידי בית המשפט סמכות להורות על הפקדת ערובה על ידי תובע כדי להבטיח את הוצאותיו של הנתבע, אם וכאשר תידחה התביעה. התקנה קובעת: "בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע".
לצד התקנה הכללית הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי, קיימת הוראה ספציפית בסעיף 353 א בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ( להלן: "חוק החברות") המתייחסת לתובעת שהיא חברה שערבות בעלי מניותיה מוגבלת. ביחס לחברה בע"מ, חל הסדר שונה מזה החל על אדם שאינו תאגיד, ולפיו הפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבע היא הכלל, ולא החריג. זו לשון הסעיף:
"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם זכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה, או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין".
בהתייחסו לסעיף זה קבע בית המשפט העליון ברע"א 7221/16 הטכניון - מכון טכנולגי לישראל נ' צ'רלס מילגרום (פורסם במאגרים, 13/09/17) את הדברים הבאים:
"החוק קובע מעין " חזקה", לפיה על החברה להפקיד ערובה כאשר הנתבע מגיש בקשה לכך [ראו רע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' זיסר ( פורסם במאגרים 13.7.2008)] . חזקה זו נסתרת כאשר החברה מוכיחה את קיומם של אחד משני החריגים – יכולת כלכלית או נסיבות אחרות".
הנטל להוכיח את איתנותה הכלכלית של החברה או כי הנסיבות אינן מצדיקות את הטלת הערובה - מוטל על החברה התובעת. ככלל, כאשר החברה התובעת לא עמדה בנטל להראות כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבעים בהליך המשפטי, ככל שתיפסקנה, אזי יש לחייבה בהפקדת ערובה לשם כך [ רע"א 9618/11 ארט יודאיקה בע"מ נ ג. טלי עד שינוע בע"מ (פורסם במאגרים, 29/12/11)].

מן הכלל אל הפרט
בענייננו, משהוגשה בקשה לחיוב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת בהליך, הכלל הוא שיש לחייבה לעשות כן, אלא בהתקיים אחד החריגים הקבועים בסעיף 353 א בחוק החברות.
עיון בבקשה, בתשובה ובתגובה מעלה כי התובעת לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח קיומו של חריג לכלל. תחת הוכחת איתנותה הכלכלית התמקדה תשובתה בטיעון שלפיו הנתבעת היא שכשלה להוכיח את מצבה הכלכלי הקשה. דומה כי בכך שגתה התובעת שכן הנטל להוכיח את איתנותה הכלכלית, מוטל על התובעת דווקא ולא להיפך.
טיעוני הנתבעת מבוססים על הבקשה לפטור מאגרה שהגישה התובעת ועל התצהיר שצורף לה. בבקשה לפטור מאגרה טענה התובעת כי מצבה הכלכלי קשה וכי יהיה זה קשה עד בלתי אפשרי עבורה לשלם את סכום האגרה. בתצהיר שצורף לבקשה צוין כי מסגרת האשראי של התובעת מנוצלת במלואה ( סעיף 10) וכי אין לחברה נכסים מלבד רכבים משועבדים ( סעיף 11). לתצהיר צורפו דפי חשבון הבנק של התובעת המלמדים על יתרת חובה העולה על 1.5 מיליון ₪, ועל קיומן של הלוואות.
בתשובתה לבקשה כאן, התובעת טענה כי אינה חדלת פירעון וכי מצבה הכלכלי דומה למצבן של חברות אחרות בישראל. בכל הכבוד, אין די באמור כדי לבסס טענה בדבר איתנות כלכלית. טענתה כי יש לה יכולת כלכלית איתנה אינה עולה בקנה אחד עם טענותיה בבקשה לפטור מאגרה והיא סותרת את ההצהרות בתצהיר שתמך בה. גם העובדה שהתובעת שילמה בסופו של יום את סכום האגרה שבו חויבה אינה מלמדת על איתנות כלכלית.
היוצא מן האמור הוא כי לא מתקיימות נסיבות המצדיקות סטייה מן הכלל, ובהעדר הוכחת איתנות כלכלית, יש להורות על חיוב התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות הנתבעת בהליך זה.
אשר לסיכויי התביעה - כבר נקבע בפסיקה כי בהקשר של קביעת ערובה " ככלל, אין לערוך בחינה מעמיקה של סיכויי ההליך ויש להיזקק לשיקול זה רק מקום שבו מדובר בסיכויים גבוהים ביותר או קלושים ביותר" [רע"א 6528/14 רפיח בית החלמה בע"מ נ' משרד הבריאות מדינת ישראל ( פורסם במאגרים, 18/01/15)]. בענייננו, מדובר בתביעה לתשלום סך 10,167,740 ₪. התביעה מבוססת על הסכמים שבין התובעת לבין הנתבעת ועל עבודות שביצעה לכאורה התובעת אשר טרם שולמה תמורתן, כך על פי הטענה. בשלב זה טרם הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת, אך מעיון בכתב התביעה ובנספחיו אין לקבל את טענת הנתבעת בדבר היותה של התביעה תביעת סרק. כתב התביעה מגלה טענות ועילות ראויות להתברר בהליך המשפטי ולתובעת מגיע יומה בבית המשפט.
לאור האמור לעיל, בהתחשב בהיקפה של התביעה ובסכומה, בהתחשב בזכות הגישה של התובעת לערכאות מחד, ומנגד זכותה של הנתבעת להבטחת הוצאותיה אם תידחה התביעה, אני מורה כדלקמן:

אני מחייבת את התובעת בהפקדת סך של 200,000 ₪ כערובה להבטחת הוצאות הנתבעת בהליך זה.
הערובה תופקד בקופת בית המשפט עד ליום 1 1/08/19 והתובעת תמסור הודעה על כך לתיק בית המשפט.
הוצאות בקשה זו תישקלנה בסיום ההליך במסגרת פסיקת ההוצאות הכוללת ובהתאם לתוצאתו.

אם הסכום לא יופקד כאמור, תידחה התביעה.

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ט, 11 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מנוליד חירות מערכות בע"מ
נתבע: סלטי מערכות חשמל בע"מ
שופט :
עורכי דין: