ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כח בשרון נגד SULUMUN GUITOM :

02 יולי 2019
לפני: כבוד השופט תומר סילורה

המבקשת:
כח בשרון – כל אדם ואחזקה בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד וואסים ג'אברה

-
המשיב:
SULUMUN GUITOM
ע"י ב"כ: עו"ד שחר דור

בית הדין הארצי התייחס לעניין זה בע"ע 1462/02 רולס יוסף אדריכלים בע"מ - דב חוסטצקי, (5.1.03) כדלקמן:

החלטה

  1. בפני בקשת המבקשת (להלן גם: "החברה") לביטול פסק הדין בהעדר הגנה שניתן כנגדה ביום 5.2.2018.
  2. ב"כ המשיב מתנגד לבקשה.

המסגרת המשפטית
3. אמות המידה להכרעה בבקשה לביטול פסק דין שניתן על פי צד אחד נקבעו בהלכה הפסוקה, שהתייחסה לשני מצבים:
א. מצב בו נפל פגם בפסק הדין, בדרך כלל בשל העדר המצאה כדין של כתבי בי-דין למבקש הביטול. במצב דברים זה, יורה בית המשפט, ובית הדין לעבודה בכלל זה, על ביטול פסק הדין וייתן למבקש את יומו לפני בית הדין.
ב. סמכותו של בית המשפט, ובית הדין לעבודה בכלל זה, לבטל את פסק הדין על פי שיקול דעתו, אף אם לא נפל בו פגם פרוצדורלי. בנסיבות אלה, יביא בית הדין בחשבון את סיבת מחדלו של מבקש הביטול ואת סיכויי הגנתו או הצלחתו בהליך (ראו: רע"א 526/83 פרושינובסקי - שירסון כלל אינבסטמנט האוס בע"מ, פ"ד לז(4) 485; אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, 371-374, מהדורה עשירית (תשס"ט)).

4. בהתאם להלכה הפסוקה, השאלה בדבר סיכויי הגנתו של מבקש הביטול היא העיקר, בעוד שלסיבת מחדלו נודעת חשיבות משנית. לפיכך, ככלל, שעה שקיימת הגנה לכאורה, או שלבעל הדין סיכוי להצליח בתביעתו, מן הראוי לתת לבעל הדין את יומו בבית הדין, ליתן פסק דין לגופו של עניין (דב"ע נב/48-3 הפלחה - הראל, פד"ע כד 418, 421) ולהביא לידי ביטוי את מחדליו בדרך של פסיקת הוצאות:

"אשר לביטול פסק הדין שניתן בהיעדר, הרי שהדין וההלכה הם כי שעה שהיו מחדלים מצד בעל דין או בא-כוחו, יישמע הדיון לגופו תוך קביעת פיצוי בהוצאות" (דב"ע נב/155-9 סולתם - אסרף, פד"ע כד 279, 280).

בית הדין הארצי התייחס לעניין זה בע"ע 1462/02 רולס יוסף אדריכלים בע"מ - דב חוסטצקי, (5.1.03) כדלקמן:

"בית דין זה חזר ושנה לא אחת, כי בפגם של פרוצדורה אין כדי לפגוע בזכות החוקתית של מיצוי הדין, ומרכיב מהותי הימנה היא זכותו של בעל דין להביא את גרסתו בפני בית-הדין, בטרם הכרעה. אכן, ייתכנו גם ייתכנו מקרים בהם התנהגותם של בעלי הדין, או מי מהם, תחייב הפעלתה של הסנקציה הקבועה בתקנה 49 לתקנות. אולם, אין לדבוק במורה הדרך הפורמאלי בלבד, אלא ליתן את הדעת לכלל נסיבותיו של המקרה, באופן שהצדק לא רק ייעשה, כי אם גם ייראה".

דיון והכרעה
6. לאור ההלכה הפסוקה בעניין ביטול פסק דין כפי שהובאה לעיל אין ספק שיש מקום להורות על ביטול פסק הדין וזאת בכדי ליתן לנתבעת את יומה בבית הדין. אזכיר, כי זכות הגישה לערכאות הוכרה בפסיקה כזכות מעין חוקתית ואי ביטול פסק הדין משמעו שלנתבעת לא יינתן יומה בבית הדין.
באשר לסיכוי הגנתה של הנתבעת אציין, כי הנתבעת צירפה לבקשתה לביטול פסק הדין העתק מתלושי השכר של התובע מהם עולה כ י, לכאורה, יש לנתבעת סיכוי הגנה. כך למשל, מחלוקת שיש לבררה נוגעת לעניין שכרו השעתי של התובע (30 ₪ לשעה כפי שהתובע טוען בכתב התביעה או 25 ₪ לשעה כפי שרשום בתלושי השכר ). מחלוקת נוספת ועיקרית שיש לבררה היא לעניין התביעה לגמול שעות נוספות (רכיב זה מהווה את רוב התביעה) , כאשר מעיון בתלושי השכר רואים שבחלק מהחודשים שולם לתובע שעות נוספות בשיעור 125% ואף 150%. בהקשר זה טען ב"כ המשיב בדיון שהתקיים בבקשה לביטול פסק הדין, כי קיים פער בין תלושי השכר לבין דו"חות הנוכחות בתקופה הרלבנטית, ואולם, את המחלוקת לגבי פערים שקיימים, אם קיימים, בין תלושי השכר לבין דו "חות הנוכחות חייבים לברר בהליך משפטי מלא וליתן לנתבעת את יומה בעניין זה.
באשר לטענת ב"כ המשיב כי המבקשת עדיין לא הגישה כתב הגנה - מקובלת עלי עמדת ב"כ המבקשת לפיה בבקשה לביטול פסק הדין פורטו, כמקובל, עיקרי ההגנה של המבקשת כאשר כתב ההגנה מוגש רק לאחר שמתקבלת החלטה בבקשה עצמה.
באשר לטענת ב"כ המשיב לפיה פסק הדין הפך חלוט אציין, כי פסק הדין ניתן כאמור ביום 5.2.2018 כאשר מניין הימים ל צורך הגשת בקשה לביטול פסק דין הוא 30 ימים מהיום שבו פסק הדין נמסר למבקשת. בהתאם לנתונים בתיק הממוחשב פסק הדין נמסר למבקשת ביום 4.3.2018 והבקשה לביטול פסק הדין הוגשה ביום 19.4.2018. בהתחשב בפגרת הפסח (שחלה בין התאריכים 30.3.2018 – 7.4.2018 והעוצרת את מניין הימים ) מדובר על איחור זניח של 7 ימים אשר אין בו כדי לחסום את דרכה של הנתבעת מלהתגונן בתיק.
לעניין טענת ב"כ המשיב שהבקשה הנוספת לביטול פסק הדין (שהוגשה ביום 31.3.2019) הוגשה באיחור של כשנה – אזי הבקשה הנוספת הוגשה לאחר שהמבקשת שילמה את סכום ההוצאות שנפסק לחובתה (בגין אי התייצבות לדיון שנקבע) כתנאי לחידוש הבקשה ואין מקום למנות את מניין הימים ממועד הגשת הבקשה החדשה, אלא כוונת בית הדין הייתה ש אם המבקשת תשלם את סכום ההוצאות, אזי הבקשה הראשונה שהוגשה ביום 19.4.2018 ונמחקה – תחודש.
7. סיבה נוספת המצדיקה לטעמי את ביטול פסק הדין היא העובדה, כי בתביעה המקורית נתבעה נתבעת נוספת (בוקר טוב הרצליה בע"מ) (להלן – " הנתבעת הנוספת"), אשר הגיעה לפשרה כספית עם התובע. לעומת זאת, פסק הדין שביטולו מבוקש ניתן על מלוא סכום התביעה. משמעות הדברים היא, כי פסק הדין שניתן כנגד הנתבעת על מלוא סכום התביעה הוא על פני הדברים פגום, מאחר ולא הופחת ממנו סכום הפיצוי שקיבל התובע מהנתבעת הנוספת שנתבעה בתיק. ויודגש, כי פסק דין בין התובע לנתבעת הנוספת ניתן ביום 31.12.2017 ולאחר כחודשיים (ביום 4.2.2018) ביקש המשיב פסק דין בהעדר הגנה על מלוא סכום התביעה כנגד המבקשת מבלי להפחית את הפיצוי שקיבל כחודשיים קודם לכן.
8. בסיכומו של דבר, מגיע לנתבעת לקבל את יומה בבית הדין ולהתגונן מפני התביעה הכספית שהוגשה נגדה; פורטו סיכוי הגנה ולו לכאורה בבקשה ; הבקשה הוגשה באיחור זניח שאין בו כדי לחסום את דרכה של המבקשת; פסק הדין שניתן פגום במובן זה שהוא לא מפחית את סכום הפיצוי שקיבל המשיב מהנתבעת הנוספת.
מכל הנימוקים שפורטו לעיל ומקל וחומר מהצטברותם – יש מקום לבטל את פסק הדין שניתן בהעדר הגנה ביום 4.2.2018.
האם יש מקום לחייב את הנתבעת בהוצאות?
9. השאלה הנשאלת היא האם יש מקום לחייב את הנתבעת בהוצאות?
10. לטענת המבקשת, כתב התביעה לא הומצא לה והיא לא ידעה על התביעה שהוגשה כנגדה. בהקשר זה מבהירה המבקשת כי אין רחוב העונה לשם "יפה" בכפר זמר ואין אדם העונה לשם "זמר" ולכן לא ברור היכן הודבק כתב התביעה. לטענת המשיב כתב התביעה הומצא בדרך של הדבקה בכתובת הרשומה ברשם החברות.
11. לאחר ששקלתי בכובד ראש את טענות הצדדים נחה דעתי כי אין מקום לפסוק הוצאות ויש להשאיר שאלה זו לתום ההליך. בהקשר זה אציין, כי אמנם המסירה בוצעה בהתאם לתצהיר המוסר באמצעות הדבקה בכתובת הנתבעת בהתאם לרשם החברות, אולם גם בבקשה לביטול פסק הדין וגם בחקירתו בבית הדין ציין מנהל המבקשת שאין רחוב העונה לשם "יפה" בכפר זמר ושאין בכלל רחובות בכפר זמר והמבקשת העלתה ספקות של ממש היכן ולמי בוצעה המסירה (ההדבקה).
12. מעבר לכך וסיבה נוספת לאי פסיקת הוצאות בשלב זה היא שכאמור, יש בפסק הדין פגם מהותי בשים לב לכך שפסק הדין ניתן על מלוא סכום התביעה וזאת שעה שלא הופחת ממנו סכום הפיצוי שקיבל המשיב מהנתבעת הנוספת. גם אם הדבר בוצע שלא במתכוון, אזי מדובר בפסק דין מוטעה ופגום על כל המשתמע מכך ובנסיבות אלה נחה דעתי שאין מקום לפסיקת הוצאות ויש להשאיר שאלה זו לתום ההליך.
סוף דבר:
13. פסק הדין שניתן כנגד הנתבעת ביום 5.2.2018 – מבוטל וזאת ללא חיוב בהוצאות .
14. הנתבעת תגיש כתב הגנה עד ליום 30.7.2019

15. התיק יקבע לדיון הוכחות. החלטה לעניין מועד דיון ההוכחות והגשת תצהירים תשלח לצדדים בנפרד.

ניתנה היום, כ"ט סיוון תשע"ט, (02 יולי 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: כח בשרון
נתבע: SULUMUN GUITOM
שופט :
עורכי דין: