ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ערבה מיינס בע"מ נגד Serguros Atlas :


בפני כבוד ה שופט עאטף עיילבוני

המבקשת
ערבה מיינס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד דב אברמוביץ ואח'

נגד

המשיבים

  1. Serguros Atlas, S.A.
  2. פלוני
  3. המוסד לביטוח לאומי
  4. נ.ש ייעוץ בע"מ
  5. כלל חברה לביטוח בע"מ

בית המשפט העליון קבע כי המשותף לכל העילות הקבועות בתקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי הוא קיומה של זיקה מסוימת לישראל – בין זיקה פרסונלית של הנתבע ובין זיקה עניינית הקשורה לעילת התביעה. עוד נקבע כי מדובר ברשימה סגורה של עילות וכי יש ליתן לעילות ההמצאה הנמנות על תקנה זו פרשנות מצמצמת (רע"א 1739/17 Michael Flacks נ' Stephen Bisk (פורסם בנבו, 31.12.2017)).

החלטה

לפני בקשה למתן היתר המצאה מחוץ לתחום המדינה, אשר הוגשה מטעם המבקשת, הנתבעת מס' 2 (להלן: "המבקשת"), כלפי המשיבה מס' 1, חברה זרה, אשר מקום מושבה במקסיקו, בעניין תביעה שהגישו המשיב מס' 2 (להלן: "הנפגע") והמשיב מס' 3, המוסד לביטוח לאומי, לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לנפגע בתאונה מיום 27.4.14.

בתמצית, נטען כי בעת שהנפגע ירד מסולם של ארגז רכב, המבוטח בביטוח חובה על ידי המשיבה מס' 5, נגרמו לו נזקי גוף עת החליק ורגלו הימנית נדחסה בין שלבי הסולם.

המבקשת טוענת כי לשיטתה, על המשיבה מס' 5, מבטחת הרכב בביטוח חובה (ומי שהפיקה גם פוליסת ביטוח חבות מעבידים, המכסה גם את חבות המבקשת כלפי הנפגע), להעניק לה כיסוי ביטוחי ביחס למקרה הנדון, שכן התאונה מהווה "תאונת דרכים", כמשמעותה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975.

דא עקא, שמשום שהמשיבה מס' 5 הודיעה כי לא תעניק כיסוי ביטוחי למבקשת, ולאור הצטרפות המוסד לביטוח לאומי כתובע נוסף בתיק, סבורה המבקשת כי יש לצרף להליך גם את המשיבה מס' 1, מי שנטען כי מבטחת באופן ישיר את המבקשת בפוליסת אחריות לנזקי צד ג' במסגרת פוליסת "מטרייה" של חברת האם של המבקשת (Altos Hornos de Mexico, S.A. de C.V), זאת למקרה שייקבע כי פוליסת החובה ו/או פוליסת אחריות המעבידים של המשיבה מס' 5 אינם מכסים את תביעת המוסד לביטוח לאומי.

לבקשה להיתר המצאה מחוץ לתחום דנא, צורפו אסמכתאות שונות, לרבות העתק הודעה לצד שלישי נגד המשיבה מס' 1, העתק מסמך שנטען כי הוא פוליסת הביטוח של המבקשת אצל המשיבה, וכן מייל שהופנה למשיבה ותשובת נציג המשיבה לב"כ המבקשת.

יצוין כי על פי הבקשה, במייל תשובה של המשיבה מס' 1 למבקשת, הופנתה המבקשת למשרד עורכי הדין לויתן שרון ושות', אשר נטען כי מטפל בהליכי המשיבה מס' 1. בהחלטה מיום 18.6.19 הוריתי למבקשת להמציא בקשתה למשיבה מס' 1, באמצעות משרד עו"ד לויתן שרון ושות'. ביום 2.7.19 שוגרה לתיק יית הבקשה דנא הודעת משרד לויתן שרון ושות', לפיה אינו מייצג ולא ייצג את המשיבה מס' 1, וממילא שאינו מוסמך לקבל כתבי בי דין בשמה ומטעמה.

דיון והכרעה:

כאשר מדובר בנתבע ( או בענייננו: צד שלישי) הנמצא מחוץ לגבולות המדינה, צריך בעל הדין הפותח בהליך לבקש מבית המשפט היתר להמצאת כתבי בי-דין מחוץ לתחום השיפוט. המסגרת הדיונית בענייננו היא, כאמור, תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעת באילו מקרים יתיר בית המשפט המצאת כתב בי-דין אל מחוץ לתחום המדינה.

בית המשפט העליון קבע כי המשותף לכל העילות הקבועות בתקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי הוא קיומה של זיקה מסוימת לישראל – בין זיקה פרסונלית של הנתבע ובין זיקה עניינית הקשורה לעילת התביעה. עוד נקבע כי מדובר ברשימה סגורה של עילות וכי יש ליתן לעילות ההמצאה הנמנות על תקנה זו פרשנות מצמצמת (רע"א 1739/17 Michael Flacks נ' Stephen Bisk (פורסם בנבו, 31.12.2017)).

בעת הכרעה בבקשה למתן היתר להמצאה מחוץ לתחום, על בית המשפט לבחון קיומה של עילה למתן המצאה; קיומה של עילת תביעה נגד הנתבע, במובן זה שמתעוררת "שאלה רצינית" הטעונה הכרעה ולא מדובר בתובענה טורדנית או תביעת סרק; וכן לבחון האם בית המשפט בישראל הוא הפורום הנאות לדיון בתובענה (רע"א 1785/15 ALISON TRANSPORT INC נ' COSCO CONTAINER LINES CO LTD (פורסם בנבו, 15.07.2015)).

אשר לשאלה הראשונה, ייאמר מיד כי בהינתן הטענה שבענייננו, אירעה התאונה בתחומי המדינה, מתקיימת החלופה של תקנה 500(7) לתקנות סדר הדין האזרחי. המבקשת מוסיפה וטוענת כי המשיבה מס' 1 אף יודעת שהמבקשת פועלת בתחומי מדינת ישראל.

יתירה מכך, בענייננו אף מתקיימת החלופה הקבועה בתקנה 500(10) לתקנות סדר הדין האזרחי, משום שהמשיבה מס' 1 הנה בעלת דין הדרושה בבירור תובענה זו, בהינתן הטענה שלפיה ביטחה את המבקשת בביטוח צד ג' (וככל שייקבע, כי בנסיבות העניין המשיבה מס' 5 אינה חבה בפיצוי על פי הפוליסות שהפיקה).

בנוגע לשאלה השנייה, ובהינתן רמת ההוכחה של עילת התביעה, הנדרשת על פי הפסיקה נכון לשלב זה, וודאי שככל שייקבע כי התאונה אינה מכוסה בפוליסה של המשיבה מס' 5, כי אז וודאי יתעורר הצורך להכריע בשאלת קיום כיסוי ביטוחי של המשיבה מס' 1 לאירוע.

על נספחי הבקשה נמנה, כאמור, מסמך אשר נטען כי הוא העתק פוליסת הביטוח של המבקשת אצל המשיבה מס' 1 (המבוטחת בפוליסה הנה, בין השאר, מי שנטען כי היא חברת האם של המבקשת). בנסיבות אלה, לכאורה עומדת למבקשת עילת תביעה כלפי המשיבה מס' 1, הנתמכת במסמכים בכתב. יושם אל לב גם כי במייל התשובה שנשלח על ידי המשיבה מס' 1 לפנייתה הראשונית של המבקשת, כל שטענה המשיבה מס' 1 הוא כי מייצגה לתיק הוא משרד עו"ד לויתן שרון ושות', ולא העלתה כל טענה או השגה ביחס לעצם קיומו של כיסוי ביטוחי למבקשת.

בנוגע לשאלה השלישית, בחינת המבחנים שנקבעו בפסיקה לצורך הכרעה בשאלת נאותות הפורום, מלמדת כי זה נתון לבית המשפט הישראלי. בתוך כך, יש לקחת בחשבון שהנפגע הוא תושב ישראל; התובע הנוסף (ה מוסד לביטוח לאומי) והנתבעים הם גופים ישראליים; התאונה אירעה בישראל; ובירור נסיבות התאונה אף הוא יחייב שמיעת עדים (ככל שישנם), אשר מקום מושבם בישראל. בנסיבות אלה, קיימת זיקה ממשית למדינת ישראל, אשר מהווה את הפורום הנאות לבירור התביעה.

בסיכומו של יום, שוכנעתי כי מתקיימות חלופות שונות לפי תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, המלמדות על קיומה של עילה למתן המצאה. כן נחה דעתי כי קיימת עילת תביעה ראויה לכאורה נגד המשיבה מס' 1, וכי בית המשפט בישראל הוא הפורום הנאות לבירור התביעה.

על יסוד האמור ומכוח סמכותי על פי תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, אני מתיר למבקשת לבצע המצאה של ההודעה לצדדים שלישיים מחוץ לתחום.

המבקשת תמציא למבקשת את כתבי בית הדין, על נספחיהם, לרבות הבקשה הנוכחית (בקשה מס' 26) והחלטתי זו, לכתובתה של המשיבה מס' 1 בחו"ל, כפי שנמסרה בבקשה, באמצעות דואר רשום עם אישור מסירה. כתבי בי הדין יתורגמו לספרדית, על פי עתירת המבקשת.

כתב הגנה מטעם המשיבה מס' 1 יוגש בתוך 60 יום מיום ביצוע המצאה כדין, ימי הפגרה יובאו במניין הימים.

בנוסף ובנסיבות המפורטות, אני מאריך את המועד להגשת הודעת צד ג' למשיבה מס' 1, כמבוקש.

תשומת לב הצדדים לדיון הקבוע בתיק זה לפניי לתאריך 20.11.19 בשעה 10:00.

ניתנה היום, א' תמוז תשע"ט, 04 יולי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ערבה מיינס בע"מ
נתבע: Serguros Atlas
שופט :
עורכי דין: