ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אמיר לביא נגד עדנאן דיאב :

בפני כבוד ה רשם בכיר יניב לוזון

תובעים

1.אמיר לביא
2.מירב לביא

נגד

נתבעים

1.עדנאן דיאב
2.ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

התובעים הגישו תביעה כנגד הנתבעים ע"ס של 17,000 ₪ בקשר לנזק לפיר המעלית שנגרם כתוצאה מפיצוץ מים בניאגרה בשרותי ההורים בביתם , שגרם ל הצפת מים בדירה ובחדר המדרגות ביום 24.10.17. הנתבעת 2 הגישה הודעת צד ג' כנגד הנתבע 1 שהתרשל בהתקנת מיכל הדחה סמוי בשירותים.
לטענת התובעים לאחר שרכשו את ביתם ערכו בו שיפוץ כללי בין התאריכים 6.8.17 ועד ליום 20.10.17 באמצעות הנתבע 1.
לתובעים ביטוח חיים ומבנה וצד ג' באמצעות הנתבעת 2. הופנו לחברת ש.כ.ל לפתיחת קריאה. מפקח ושמאי שהגיעו לדירה טענו שהביטוח חל, ביקשו את פרטי הקבלן לצורך הגשת תביעה כנגדו ע"י הנתבעת 2. בסופו של יום דרישת הפיצוי נדחתה ע"י הנתבעת 2 לאחר שהשמאי ציין בחוות דעתו כי הדירה היתה בשלבי שיפוץ.
לטענת הנתבע 1 אין להטיל עליו אחריות שכן מדובר בכשל טכני בברז הניאגרה. לא נחתם כל הסכם בכתב בינו לתובעים. רואה לראשונה את ההסכם בכתב. אינו חתום על ההסכם , תוכן ההסכם אינו תואם את העבודות שביצע והסכומים שקיבל. עבודות האינסטלציה אינן קשורות למוקד ממנו אירעה הנזילה כאשר הנתבע לא נתן אחריות לעבודות האינסטלציה.
לטענת הנתבעת 2 ה מקרה אינו מכוסה ע"י פוליסת הביטוח שכן המדובר בשיפוץ בסך 90,000 ₪ שאינו כלול בפוליסה. האחריות הינה על הקבלן המבצע בהתאם להסכם. הקבלן התרשל בהתקנת מיכל ההדחה הסמוי ומכאן הנזק. הנתבעת 2 שלחה הודעת צד ג' לנתבע 1.

דיון
אחריות הנתבע 1
הוצג בפניי "הסכם לעבודות שיפוצים/ שיפוץ כללי בדירה ברח' ששת הימים 7 קרית חיים" לעניין "בדק ואחריות נכתב –
בדק ואחריות:
הקבלן יהיה אחראי לטיב ואיכות העבודות ויהיה אחראי לתקן על חשבונו את כל הקלקולים ו/או הפג מים, לרבות נזקים אשר יתגלו בעבודות בשטח הבנייה אשר ינבעו מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה בביצוע העבודות על ידיד הקבלן שלא בדרך המיומנות הראויה אשר יתהוו בעבודות:
.....
אינסטלציה :שלוש שנות אחריות."
אלא מאי שאין חתימה על החוזה של הנתבע 2 מלבד חתימותיו על קבלת הכספים ב-9 מועדים שונים וכלל לא ברור אם קיימת הס כמה לאמור בחוזה.
עם זאת, בשל הסמיכות בין השיפוץ לקרות האירוע דומה כי גם ללא חוזה קיימת אחריות של הקבלן.
קיימת מחלוקת בין הצדדים כיצד ארע המקרה כאשר לא הוצגה חוות דעת בעניין מאת התובעים או הנתבע 1.
הנתבע 1 כאמור טען כי עבודות האינסטלציה אינן קשורות למוקד ממנו אירעה הנזילה. עם זאת, הוצגה בפני תמונה של חדר המקלחת טרם תחילת העבודות שהוא ערום מכל חיפוי וללא האסלה כך שברי שהנתבע 1 הקים את האסלה הסמויה , מוקד הנזילה, במסגרת השיפוצים.
התובעים טוענים לניתוק צינור דבר העשוי ללמד על רשלנות של הנתבע 1 בעוד הנתבע 1 טוען לפיצוץ בברז דבר העשוי ללמד על ליקוי במוצר שסופק ע"י חברת טופלוסקי והתובעים עצמם.
שמאי הנתבעת 2 ציינו את סיבת הנזק-
"התבקעות צינור הזנת מים או מחבר בתוך המתקן מיכל ההדחה בחדר הרחצה המרכזי של הדירה, המדובר במערכת צנרת חדשה שהותקנה במסגרת שיפוץ בדירה ע"י קבלן מטעם המבוטחים."
דהיינו גם שמאי הנתבעת 2 מדבר על "התבקעות" ולא התנתקות של הצינור קרי כשל במערכת המתקן ההדחה. עם זאת, עדיין יש מקום לדון האם נפל פגם בעבודת הנתבע 1 דבר שהוביל להתבקעות.
הנתבע 1 העיד כי הקטין את הלחץ בברזים לאחר הא ירוע, כך שייתכן שלחץ המים בדירה גרם להתבקעות,כפי שהעיד הנתבע 1 עצמו "יכול להיות שהוא צריך מקטין לחץ."(עמ' 2 לפרוט').
באשר לאחריות הנתבע 1 על לחץ המים הרי כבעל המקצוע שהקים את הניאגרה מוטלת עליו האחריות לווסת את לחץ המים באופן שהמים לא יגרמו לביקוע בצנרת. יתרה מזאת, הנתבע 1 מעיד כי "אמרתי למר לביא שהקרטון של הניאגרה ישן מאוד , אמרתי לו שאני חושד שהחלקים לא טובים בגלל זה." דהיינו הנתבע 1 צפה אפשרות לנזק בשל החלקים . עם זאת, בשל האפשרות לקיום פגם במוצר הריני קובע אחריות מופחתת של הנתבע 1 בשיעור 70 אחוז מגובה הנזק.

אחריות הנתבעת 2
פרק ג לסעיף 1 ל"רשימה לביטוח דירה – שלמה welcome " קובע:
"פרק זה מכסה את חבותו של המבוטח או אחד מבני משפחתו ...לשלם על פי פקודת הנזיקין...בגין אירוע תאונתי שהתרחש בתחום הדירה או בסמוך לה ומקורו בדירה ל:
1......
2.נזק או אובדן לרכוש צד שלישי."
סעיף 3.7 לפוליסה תחת הכותר "סייגים לחבות המבטח" קובע:
3. ביטוח זה אינו מכסה את חבותו של המבוטח בגין פגיעה או נזק הנובעים הן במישירין והן בעקיפין מתוך או בקשר עם:
.....
"ביצוע עבודות, שינויים, תיקונים, הוספות בחצרים של המבוטח וכל נזק לרכוש או לבנין הנמצאים בשכנות לחצרים הנ"ל שייגרם כתוצאה מכך. האמור לעיל לא יחול בגין עבודות, שינויים או תיקונים, הוספות כאמ ור בדירת המבוטח שההיקף הכספי שלהן הינו עד 50,000 ₪."
בחוות דעת השמאית צויין " על נסיבות המקרה מסר לנו המבטוח לביא אמיר כי בתאריך 24.10.17 (בשלבי שיפוץ של הדירה)"
וכן
""המדובר כאמור במערכת צנרת חדשה שהותקנה במסגרת שיפוץ בדירה ע"י קבלן מטעם המבוטחים."
יתרה מזאת, גם בהסכם אותו מציגים התובעים תקופת השיפוץ מסתיימת רק ביום 30.10.17 קרי לאחר קרות האירוע. כאשר התשלום האחרון לקבלן בוצע רק ביום 9.11.17 דבהר המלמד כי הבית עדיין היה בשיפוצים והתובעת אף העידה כי לא ישנו בדירה ביום האירוע(עמ' 4) .
במקרה דנן גם אם טענת התובעים כי השיפוץ הסתיים 4 ימים טרם האירוע, קשה לנתק את הקשר בין השיפוץ למקרה במיוחד שהמיכל הסמוי הוקמו מחדש בשיפוץ. אכן, תהיית התובעים מהו פרק הזמן בו תקבל הנתבעת 2 פטור מהשיפוץ נכונה אם כי במקרה דנן בשל הזמן הקצר שעבר כאשר התובעים טרם עברו להתגורר בנכס מלמד על חלות הפטור.
גם משך העבודות של השיפוץ מהווה סיבה לפטור הנתבעת 2. סעיף 4.9 לפוליסה מחריגה חבות כלפי צד ג' כאשר עבודות השיפוץ עולה על שבועיים ימים.
לפיכך הריני פוטר המשיבה מאחריות לנזק או לתשלום פיצוי.

גובה הנזק
7. התובעים הגישו קבלות על תשלומים שביצעו בקשר להצפה 11,439 ₪ מחברת המעליות "שינדלר נחושתן מעליות בע"מ" ו-500 ₪ מציפורה סביליה לפיכך יש להעמיד את מכלול הנזק בסך 11,939 ₪. מסכום זה ייגזר גובה הפיצוי של הנתבע 1 לשלם לתובעים.

8. לפיכך לאור האמור הריני קובע כי הנתבע 1 ישלם לתובעים סכום בסך 8358 ₪ וכן הוצאות משפט בסך של 750 ₪. התביעה נגד נתבעת 2 נדחית.

9. המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים ותסגור התיק.

ניתן היום, י"א אייר תשע"ט, 16 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אמיר לביא
נתבע: עדנאן דיאב
שופט :
עורכי דין: