ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיל פלדמן נגד רוקט פיצה ופסטה בע"מ :

בפני כבוד ה שופט אמיר ויצנבליט

המבקש

גיל פלדמן

נגד

המשיבות

1.רוקט פיצה ופסטה בע"מ
2.י.ס. פאפא בע"מ

בשם המבקש: עו"ד אלי שמעוני

בית המשפט התבקש לאשר את בקשת ההסתלקות, וזאת בשים לב לתיקון התנהלות המשיבות לאור הגשת ההליך והתועלת שהושגה לאינטרס הציבורי.

פסק דין

1. לפניי בקשה משותפת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית.

2. המשיבות מפעילות בנפרד שתי גלידריות (אחת בהרצליה והשנייה בנמל תל-אביב). עניינה של הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הוא בטענה, כי בעת שהמשיבות מוכרות גלידה במשקל הן כוללות במחיר גם את משקל האריזה. זאת, בניגוד לחובתן בדין לשקול רק את הגלידה "נטו" ולתמחרה בהתאם. בבקשה לאישור התובענה הייצוגית מצויינות דוגמאות למקרים שבהם המבקש ביצע רכישות של גלידה במשקל אצל המשיבות, וחויב גם בגין משקל האריזה. בבקשה לאישור נטען כי התנהלות זו מפרה הוראות דין שונות. לעניין זה נציין את סעיף 20(ב) לחוק המכר, תשכ"ח-1968 (להלן – חוק המכר), שלפיו "נקבע המחיר לפי משקל, יחושב לפי המשקל הנקי". יצוין כי האריזות המדוברות שוקלות גרמים בודדים (23-19 גר' לעמדת המבקש ), והנזק הממוני המתואר בבקשה לגבי כל רכישה נע בין 85 אגורות לבין 2.48 ש"ח. בבקשה לאישור התובענה הייצוגית נטען כי הנזק הממוני המצטבר לחברי הקבוצה מוערך בסך של 750,000 ש"ח, וכי לנזק זה יש להוסיף נזק שאינו ממוני (לרבות פגיעה ב"אוטונומית הרצון החופשי" של חברי הקבוצה) בסך 1,250,000 ש"ח – ובסך הכל, שני מיליון ש"ח.

3. המשיבות טענו בתשובתן לבקשה לאישור התובענה הייצוגית כי המבקש ובא-כוחו הגישו לאחרונה נגד גורמים שונים בקשות לאישור תובענות ייצוגיות באותו הנושא. המשיבות טענו כי לאחר הגשת ההליך תלו במקום שלט שלפיו במכירת הגלידה נכלל גם משקל האריזה. בלשונן, "הנתבעות אכן לא היו ערות לצורך להפנות את תשומת לב הקונים לעובדה כי השקילה נעשית עם המארז...", אולם הן "תיקנו המעוות ע"י הוספת השלט" (סעיף 8.2.3 לתשובה). לטענת המשיבות, משקל האריזה (ללא מכסה) הוא 15 גרם, וזהו משקל השווה ערך לכחצי כפית גלידה. עוד מוסיפות המשיבות כי כל אריזה עולה להן 1.80 ש"ח, כך שהן אינן מניבות רווח מהכללת האריזה במשקל הגלידה. בנוסף חולקות המשיבות על הערכת הסכומים שנעשתה על-ידי המבקש. לעניין זה מצוין בתשובת המשיבות כי הגלידריה שמפעילה המשיבה 1 החלה את פעילותה ביום 1.2.2013, ועל-פי נתוני המכירות לשנת 2018 המוכפלים במשך קיומה של הגלידריה , הסכום שגבתה ביתר מן הלקוחות הוא בסך 34,506 ש"ח. אשר למשיבה 2, נטען כי הגלידריה המופעלת על-ידיה נמצאת בנמל תל-אביב ששם קהל הלקוחות כמעט שאינו נוהג לרכוש גלידה במשקל, וכי הסכום שנגבה ביתר בשבע השנים האחרונות הוא בסך 717 ש"ח בלבד.

4. ביום 7.4.2019 הגישו בעלי הדין בקשה משותפת להסתלקות מן ההליך. על-פי האמור בבקשה, הוסכם כדלקמן:

(א) המשיבות יתקינו משקל המפחית באופן אוטומטי את משקל אריזת הגלידה, ומתחייבות שהן ישקלו מעתה את הגלידה לאחר הפחתת משקל האריזה.

(ב) המשיבות יחדדו את נהליהן בנושא, ויוודאו ויקפידו כי העובדים כולם פועלים כאמור.

(ג) המשיבות יעניקו לקהל לקוחותיהן הטבה למשך שלושה חודשים כדלקמן:

(I) תוספת שוקולד חם לכל רכישת גביע גלידה. בבקשה נטען כי שווי הטבה זו עומד על כ-108,000 ש"ח (על-פי חישוב של 3 ש"ח הטבה לכל לקוח ו- 400 גביעי גלידה הנמכרים ביום אצל המשיבות).

(ד) ישולמו גמול למבקש בסך 3,000 ש"ח ושכר-טרחה לבא-כוחו בסך 27,000 ש"ח בתוספת מע"מ (בתשלומים) .

בית המשפט התבקש לאשר את בקשת ההסתלקות, וזאת בשים לב לתיקון התנהלות המשיבות לאור הגשת ההליך והתועלת שהושגה לאינטרס הציבורי.

5. סעיף 16(א) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן – חוק תובענות ייצוגיות), כפי שתוקן בחוק תובענות ייצוגיות ( תיקון מס' 10), התשע"ו-2016, קובע כדלקמן:

"16. (א) מבקש, תובע מייצג או בא כוח מייצג, לא יסתלק מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית, אלא באישור בית המשפט, וכן לא יקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה מהנתבע או מאדם אחר בקשר להסתלקותו כאמור, אלא באישור בית המשפט; בהחלטתו אם לאשר טובת הנאה כאמור, ישקול בית המשפט את אלה:
(1) אם הבקשה לאישור ההסתלקות הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית – האם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה;
(2) התועלת שהביאה הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה".

6. לאחרונה התייחס בית המשפט העליון לשיקול דעת בית המשפט בפוסקו גמול ושכר-טרחה במסגרת הסתלקות מהליך ייצוגי ( ע"א 8114/14 מרקיט מוצרי ייעול בע"מ נ' סונול ישראל בע"מ (5.8.2018) ). נקבע כי פסיקתם של אלו אפשרית אך היא חריג לכלל, וכי על התועלת שהניב ההליך הייצוגי צריכה להיות ממשית ורלוונטית לחברי הקבוצה ( ראו, פיסקאות 27-26 לפסק-הדין).

7. לענייננו, ובאשר לשאלה אם התובענה הראתה עילת תביעה לכאורה (סעיף 16(א)(1) לחוק תובענות ייצוגיות) , הרי שניתן להשיב לשאלה זו בחיוב. לא ניתן לומר שההליך הוא הליך סרק. לעניין זה ניתן לשוב ולציין את סעיף 20(ב) לחוק המכר הקובע כי מחיר לפי משקל יחושב לפי המשקל הנקי. כן שומה לציין כי המשיבות לא הכחישו את התנהלותן בנושא, ציינו כי לא היו ערות לצורך להפנות את תשומת לב הלקוחות לעניין והוסיפו כי הן תיקנו לאחר הגשת ההליך את "המעוות" (בלשונן).

8. אשר לתועלת שהביאה הבקשה לאישור לחברי הקבוצה (סעיף 16( א)(2) לחוק תובענות ייצוגיות), הרי שההליך הניב תועלת שכזו. ראשית, כבר במעמד הגשת התשובה לבקשה לאישור התובענה הייצוגית הודיעו המשיבות על שינוי התנהלותן בנושא. שנית, במסגרת בקשת ההסתלקות התחייבו המשיבות להפחית מעתה ואילך את משקל האריזה מהמחיר לצרכן. שלישית, במסגרת בקשת ההסתלקות תינתן הטבה ללקוחות המשיבות, כפי שפורט לעיל.

9. בנוסף לאמור לעיל, אציין שדעתי היא שהסתלקות מן ההליך היא סיום סביר לתובענה בנסיבות העניין. זאת שכן לכאורה, ולפי המפורט בתשובה לבקשה לאישור התובענה הייצוגית, לא מן הנמנע שהערכת הנזקים לחברי הקבוצה היא פחותה בהרבה מזו שנעשתה על-ידי המבקש. על-פי הנתונים המובאים בתשובת המשיבות, אילו היה ממשיך ההליך להתברר, ואילו היה מסתיים באופן אחר – הסדר פשרה או פסק-דין לטובת הקבוצה – יתכן שהתשומות שהיו מוקדשות לבירור ההליך היו בלתי סבירות ביחס לשיעור הנזק שיסתבר שנגרם לחברי הקבוצה. על כן, לטעמי רצון מבקש ההליך ובא-כוחו להסתלק מן ההליך תוך השגת הטבה מסוימת לחברי הקבוצה, היא סבירה בנסיבות העניין. מטעמים אלו גם לא מצאתי מקום להורות על עשיית פרסום בניסיון לאיתור תובע מייצג חלופי.

10. בנוסף, מצאתי כי סכום הגמול ושכר-הטרחה המבוקשים הם סבירים ומידתיים בנסיבות העניין, וזאת ביחס לטרחה שהוקדשה בתיק עד-כה, שווי ההטבה לקבוצה והתועלת שהושגה לציבור הלקוחות.

11. אעיר כי בנסיבות העניין לא מצאתי צורך בפרסום בקשת ההסתלקות ובמשלוח הודעות בנושא כאמור בתקנה 11(ב) ל תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010 (לשיקול דעת בית המשפט בנושא זה ראו, ע"א 1362/12 היועץ המשפטי לממשלה נ' סלקום ישראל בע"מ (13.5.2013) ; ולהרחבה ראו, ת"צ (מחוזי ת"א) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (22.12.2010)). זאת אף בשים לב לטענות המשיבות בדבר שיעור הנזק שלכאורה נגרם לחברי הקבוצה.

12. לקראת סיום אציין כי בבקשת ההסתלקות אין התייחסות ליידוע חברי הקבוצה על ההטבה הניתנת, ומן הראוי לעשות כן. אף יש ליידע את ציבור הלקוחות שמדובר בהטבה הניתנת במסגרת הליך ייצוגי, על מנת שהדבר לא יתפרש כמבצע כזה או אחר. על כן, על המשיבות לתלות בגלידריות שלט ברור המיידע את חברי הקבוצה על ההטבה, בנוסח שיובא להלן.

13. אשר על כן:

(א) בקשת ההסתלקות מתקבלת, כפוף לאמור להלן.

(ב) חובה על המשיבות לפעול על-פי התחייבויותיהן בבקשת ההסתלקות.

(ג) על המשיבות לתלות בכל אחת מהגלידריות מושא ההליך שלט בולט, שבו נאמר כך: "על-פי הסדר שהושג בתובענה ייצוגית, כל לקוח זכאי לתוספת שוקולד חם בחינם בכל רכישה של גביע גלידה. כמו כן, כל לקוח הרוכש למעלה מ-1 קילוגרם גלידה במשקל זכאי לקבל חמישה גביעי גלידה ריקים. ההטבה תינתן עד יום [יש להשלים תאריך – 90 ימים מיום תליית השלט ]".

(ד) המשיבות ישלמו למבקש גמול בסך 3,000 ש"ח ושכר-טרחה לבא-כוחו בסך 27,000 ש"ח בתוספת מע"מ. תשלום הגמול ושכר-הטרחה ייעשה לאחר שיגיש המבקש לבית המשפט הודעה שאליה מצורפים תצלומים של השלטים האמור ים.

(ה) בהתאם לסעיף 7א(4) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, המשיבות ישפו את המבקש בגין האגרה ששולמה. לאור השלב שבו הסתיים ההליך, היותו של ההליך לא הליך סרק וההטבה שהושגה לקבוצה, ניתן פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה (ויש לראות זאת כטעמים מיוחדים לעניין זה).

(ו) המבקש ישלח את פסק-הדין לפרסום בפנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, י' אייר תשע"ט, 15 מאי 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גיל פלדמן
נתבע: רוקט פיצה ופסטה בע"מ
שופט :
עורכי דין: